Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In this paper a new type of common limit range property is introduced, which generalizes the notion of strongly tangential property [9] and joint common limit range property [16]. A general fixed point theorem for two pairs of hybrid mappings involving altering distance and satisfying an implicit relation is proved, generalizing the results from [9], [16] and other papers. As application, we obtain new results for contractive mappings satisfying a contractive condition of integral type, for mappings satisfying ф - contractive conditions and satisfying (ψ, ф) - contractive conditions.
EN
In this paper the notion of common coincidence range property is introduced and a general coincidence and fixed point theorem is proved. As applications, new results for mappings satisfying a contractive condition of integral type and for mappings satisfying a φ-contractive condition are obtained.
EN
The purpose of this paper is to prove a general fixed point theorem for a pair of multi-valued mappings satisfying a new type of implicit relation in partial metric spaces, which generalizes Theorem 2.2 [4], Theorem 3.1 [3], Theorem 3.2 [7], Corollary 2.3 [4], Theorem 2.8 [16] and obtain other particular results.
PL
W artykule zaprezentowano algorytm routingu w sieci WSN wykorzystywanej jako element koncepcji Smart City. Analizowano algorytmy Flooding, Probabilistic Broadcast oraz Convergecast. Do analizy wykorzystano platformę symulacyjną Omnet++ 4.3 oraz MiXiM. Stwierdzono że najlepsze właściwości ma algorytm Flooding. Z punktu widzenia liczby otrzymywanych pakietów najlepszą przepustowość miał algorytm Convergecast.
EN
This paper presents the performance evaluation of the routing algorithms found in WSN networks that can be used as part of the Smart City concept, in order to identify the best candidate. The first part of the paper consists in a brief summary of the main routing techniques and mechanisms used in large scale WSN networks, while the second part of the paper will comprise an analysis of the Flooding, Probabilistic Broadcast and Convergecast algorithms. The performance evaluation consisted in a series of simulations, by means of the Omnet++ 4.3 simulation framework and the MiXiM framework. The obtained results show that, in terms of the latency parameters, the highest performance level is ensured by the Flooding routing mechanism, followed by the Convergecast and the Probabilistic Broadcast algorithms. In terms of the number of received packets, the highest throughput is provided by the Convergecast routing algorithm.
5
EN
In this paper, a general coincidence and common fixed points theorem for two hybrid pairs of mappings satisfying property (E.A) is proved, generalizing the main results from [3] and [9].
EN
The design of a high performance street lighting control system is an important issue. This paper focuses on an assessment of the performance of the ZigBee mesh and tree network topologies which, can be implemented in different street lighting control network configurations. The paper also presents the performance evaluation of three configurations in order to select the best candidate that can be integrated within a street lighting control system. The data reveal that the tree topology is much more efficient than the mesh topology. Also, the impact of the acknowledgment (ACK) communication mechanism on the network throughput and on the end-to-end delay application parameter is analyzed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy działania sieci w topologii siatki ZigBee oraz drzewa, w zastosowaniu do sterowania oświetleniem ulicznym. Ocenie poddane skuteczność doboru najlepszych kandydatów do integracji z systemem oświetlenia w odniesieniu do trzech konfiguracji. Stwierdzono znacznie większą skuteczność działania struktury drzewiastej w stosunku do struktury siatki.
EN
In this note, we prove some common fixed point theorems for occasionally weakly compatible mappings satisfying an implicit relation and a contractive modulus.
8
Content available remote On iterate minimal structures and M-iterate continuous functions
EN
We introduce the notion of mIT-structures determined by operators mint and mCl on an m-space (X, mX). By using mIT-structures, we introduce and investigate a function f : (X, mIT) → (Y, mY) called MIT-continuous. As special cases of M/T -continuity, we obtain M-semicontinuity [21] and M-precontinuity [23].
EN
The reduction of electrical energy consumption has been a highly debated issue on a European level and represents an important topic. This paper presents the design and implementation of a street lighting monitoring and control system using a WSN (Wireless Sensor Network) communication protocol, which has the ability to incorporate a high number of nodes. The main advantages of this system consist in the reduction of the costs related to energy consumption and maintenance by integrating a vehicle detection algorithm.
PL
W artykule zaprezentowano system monitoringu oświetlenia ulicznego wykorzystujący sieć czujników bezprzewodowych o możliwości podłączenia wielu węzłów. System pozwala na redukcję kosztów utrzymania i zużycia energii poprzez wykorzystanie algorytmu detekcji nadjeżdżających pojazdów.
EN
The Global Commerce Initiative (GCI) established the Global Upstream Supply Initiative (GUSI) in order to provide a standard framework for consumer goods manufacturers and their suppliers of ingredients, raw materials and packaging to better integrate across a number of supply chain processes. Without Internal Data Alignment, for example, Global Data Synchronization (GDS) will definitely not improve business performance and will, in fact, magnify the negative impact of poor quality data. What's more, collaborative initiatives such as those included in Efficient Consumer Response (ECR) and Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (CPFR) will not be economically deployable on a wide scale without the consistently accurate and available information that will result from an Internal Data Alignment program. GDS is based on a global network of data pools, or electronic catalogues, which are all inter-operable and compliant with the same business requirements and standards. Interoperability means that a manufacturer can publish a product and partner data on one single Data Pool without having to worry about the fact that customers may select different Data Pools to access the data. Integrated Suppliers is a concept for improving the part of supply chain between manufacturers and the tiers of suppliers of ingredients, raw materials and packaging. By sharing information both parties are able to exercise judgment on costs, quantities and timing of deliveries and productions in order to stream line the production flow and to move to a collaborative relationship.
PL
Global Commerce Initative (GCI) stworzyła Global Upstream Supply Initative (GUSI) aby utworzyć standardowe ramy dla producentów dóbr konsumpcyjnych i ich dostawców surowców, materiałów i opakowań, w celu lepszej integracji procesów zachodzących w łańcuchu dostaw. Bez wewnętrznego dopasowania danych, Globalna Synchronizacja Danych (GSD) nie przyczyni się do poprawy wydajności firmy, w rzeczywistości zwiększy negatywny wpływ informacji charakteryzujących się złą jakością. Co więcej, wspólne inicjatywy takie jak Efficient Consumer Response (ECR) czy Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (CPFR) nie będą miały przełożenia ekonomicznego, gdyż wpływ na to będzie miał brak dokładnych i dostępnych informacji które są uzyskiwane z programu wewnętrznego dopasowania danych. Program wewnętrznego dopasowania danych opiera się na globalnej sieci danych, katalogach elektronicznych, które są w szczególności Interoperacyjne i działają zgodnie z tymi samymi wymaganiami i standardami biznesu. Interoperacyjność oznacza że producent może opublikować informacje o produkcie wraz z partnerami w jednej puli danych, bez konieczności martwienia się tym że klienci mogą wybrać inną pulę danych aby uzyskać dostęp do tych informacji. Koncepcja zintegrowanych dostawców dotyczy poprawy części łańcucha dostaw między producentami i ich dostawcami surowców, materiałów i opakowań. Dzięki dzieleniu się informacjami, obie strony są w stanie wyegzekwować postanowienia w sprawie cen, ilości, terminów dostaw i produkcji w celu uzyskania strumieniowego przepływu produkcji i nawiązać relacje współpracy.
11
Content available remote Altering distances, fixed point for occasionally hybrid mappings and applications
EN
The purpose of this paper is to prove a general fixed point theorem by altering distance for two pairs of hybrid occasionally weakly compatible mappings and to reduce the study of fixed points of pairs of mappings satisfying a contractive condition of integral type at the study of fixed point in symmetric spaces by altering distance satisfying an implicit relation.
EN
Risk management is the process of identification, measurement, and risk assessment, followed by development of risk management strategies (internal/organizational management). Emergency situation - exceptional event, nonmilitary nature, that by scale and intensity threatens the lives and health of the population, environment, important materials and cultural values and to restore normality are necessary measures and urgent action, the allocation of additional resources and unified management of forces and means involved. Emergency situation management means identifying, recording and evaluating the types of risk and the underlying factors, stakeholder notification, warning people, limitation, removal or counteracting risk factors and negative effects and impact of these exceptional events. In the emergency response and restoration (Short-term recuperation period) the information about the hazard damages, and the restoration strategy becomes highly uncertain (ICP problems). Project management is the application of knowledge, skills, instruments and techniques on their project activities to meet requirements. The project fits into the concept of local management of emergency situations, seeking lines of organization and functioning of the National System of Management of Emergencies, namely: prevention and emergency management, insurance and coordinate human, material, financial and otherwise needed to restore a state of normality. Project aims to rationally exploit the full potential of the relief, economic and social characteristics given by the area of interest to efficiently and effectively managing risk.
PL
Zarządzanie ryzykiem jest procesem identyfikacji, pomiaru i oceny ryzyka, poprzedzonym przez rozwój strategii zarządzania ryzykiem (wewnętrzne/organizacyjne zarządzanie). Sytuacja krytyczna - nadzwyczajne zdarzenie o niemilitarnym charakterze, które przez swoją skalę i intensywność zagraża życiu i zdrowiu populacji, środowisku, ważnym materiałom i wartościom kulturalnym. Aby przywrócić stan normalności niezbędne są pomiary i natychmiastowe działania, przydział dodatkowych środków i ujednolicone zarządzanie siłami i innymi środkami. Zarządzanie sytuacją krytyczną oznacza identyfikację, rejestrację i ocenę różnych typów ryzyka i ukrytych czynników, zawiadomienie wspólników, ostrzeganie ludzi, ograniczanie i usuwanie towarzyszących ryzyku czynników i negatywnych efektów i skutków tych nieprzewidzianych wydarzeń. W systemach reagowania na zagrożenia i przywracania (krótki okres powrotu do stanu pierwotnego), informacja o niebezpiecznych zniszczeniach i strategia przywracania stanu pierwotnego jest bardzo niepewna (problemy ICP). Zarządzanie projektami to zastosowanie wiedzy, umiejętności, narzędzi oraz technik w przypadku zaplanowanych działań w celu spełnienia wymogów. Projekt wpisuje się w koncepcję lokalnego zarządzania sytuacjami krytycznymi i funkcjonowanie Narodowego Systemu Zarządzania Sytuacjami Krytycznymi: zapobieganie sytuacjom krytycznym i zarządzanie nimi, ubezpieczenie i organizacja ludzi, przywracanie stanu normalności. Celem projektu jest racjonalne wykorzystanie całego potencjału pomocy humanitarnej i charakterystyki terenu będącego przedmiotem zainteresowania w celu efektywnego i skutecznego zarządzania ryzykiem.
13
Content available remote Well-posedness of fixed point problem for a hybrid pair of mappings
EN
The purpose of this paper is to extend the notion of well-posedness of xed point problem for a mapping to a hybrid pair of mappings. Also, we prove a general common fixed point theorem for a pair of D-mappings for which the xed point problem is well posed.
14
Content available remote On upper and lower faintly δ-β-continuous multifunctions
EN
In this paper, we introduce and study a new class of multifunctions called faintly δ-β-continuous multifunctions in topological spaces
15
Content available remote Further properties of quasi M-continuous functions
EN
We obtain the further properties of quasi Mconti¬nuous functions which were introduced and investigated in order to establish the unified theory for several variations of quasi-conti¬nuity between bitopological spaces.
16
Content available remote A generalization of ω-continuity
EN
In this paper, by using mg*-closed sets [23], we define and investigate the notion of mg*-continuity which is a generalization of ω-continuity [32] or g-continuity [35].
17
Content available remote Well-posedness of fixed point problem for mappings satisfying an implicit relation
EN
The notion of well-posedness of a fixed point problem has generated much interest to a several mathematicians, for example, F. S. De Blassi and J. Myjak (1989), S. Reich and A. J. Zaslavski (2001), B. K. Lahiri and P. Das (2005) and V. Popa (2006 and 2008). The aim of this paper is to prove for mappings satisfying some implicit relations in orbitally complete metric spaces, that fixed point problem is well-posed.
18
Content available remote The unified theory of certain types of generalizations of Lindelof spaces
EN
We introduce a new class of sets called u-m-open sets which are defined on a family of sets satisfying m-structures with the property of being closed under arbitrary union. The sets enable us to obtain some unified properties of certain types of generalizations of Lindelof spaces.
EN
By using m-open multifunctions from a topological space into an m-space, we establish the unified theory for several weak forms of open multifunctions in the sense of Kuratowski between bitopological spaces.
20
Content available remote Coincidence and common fixed point theorems via r-weak commutativity of type (AT)
EN
We prove common fixed point theorems for two pairs of hybrid mappings satisfying implicit relations in complete metric spaces using the concept of R—weak commutativity of type At and we correct errors of [1], [3] and [8]. Our theorems generalize results of [1-3], [8], [12-16] and [21],
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.