Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Każdy przedsiębiorca musi dostosować zakład pracy do obowiązujących wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Dbanie o środowisko pracy jest obowiązkiem pracodawcy. Jednakże pracodawca powinien również dbać o kulturę BHP w zakładzie pracy. Kształtowanie pozytywnych zachowań i norm postępowania pracowników ma wpływ na jakość i wydajność pracy. Pracodawca powinien kształtować politykę BHP w taki sposób, aby przeciwdziałać wypadkom w pracy oraz zachowaniom potencjalnie niebezpiecznym. Dlatego tez ma on do dyspozycji liczne metody, które ułatwiają zarządzanie BHP w przedsiębiorstwie. Przedmiotem opracowania jest opisanie i wdrożenie metody „5 minut dla bezpieczeństwa” w przedsiębiorstwie jako element poprawiający kulturę BHP.
EN
Each entrepreneur must adapt the workplace to the applicable legal requirements regarding health and safety a t work. Caring for a working environment is the responsibility of the employer. However, the employer should also take care of health and safety at work. Shaping positive behaviors and norms of employees' behavior influences the quality and efficiency of work. The employer should shape health and safety policy in such a way as to prevent accidents at work and potentially dangerous behavior. Therefore, he has at his disposal numerous methods that facilitate the management of occupational health and safety in the enterprise. The subject of the study is to describe and implement the "5 minutes for security" method in an enterprise as an element improving the culture of health and safety.
PL
Każde przedsiębiorstwo stara się budować jak najbardziej efektywne działanie. Ważnym, aczkolwiek często niedostrzeganym elementem budowania strategii jest zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Budowanie strategii zarządzania BHP w przedsiębiorstwie obywa się przy współudziale służby BHP, która określa stan bezpieczeństwa w środowisku pracy oraz wskazuje możliwości jego poprawy. Współdziałanie z pracodawcą oraz kierownictwem pozwala na wykształcenie odpowiednich mechanizmów, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa środowiska pracy. Przedmiotem opracowania jest budowa strategii zarządzania BHP w wybranym przedsiębiorstwie.
EN
Every enterprise tries to build the most effective company strategy. An important, though often overlooked element of strategy building is occupational health and safety management. Building an occupational health and safety management strategy in an enterprise is done in cooperation with the health and safety service, which determines the state of safety in the work environment and indicates the possibilities of its improvement. Cooperation with the employer and management allows for the development of appropriate mechanisms that aim to improve the safety of the work environment. The subject of the study is the construction of a health and safety management strategy in a selected company.
3
PL
Przeanalizowano proces produkcji tworzyw sztucznych przeznaczonych do wytłaczania i formowania wtryskowego. Celem było wykorzystanie metody oceny jakości do wyboru najkorzystniejszego wariantu produktu do rozszerzenia gamy wyrobów. Chciano wprowadzić produkty o kontrolowanej reologii. Wynikało to z licznych zapytań klientów o dostępność produktów o masowym wskaźniku szybkości płynięcia (MFR) wyższym niż 15 g/10 min. Aby uzyskać taki MFR dla wyrobu zawierającego 30% włókna szklanego i więcej, jako bazę polimerową zastosowano polimer o MFR >70 g/10 min. Po przeprowadzeniu testów zwiększenia wskaźnika poprzez dodatek 2,5-dimetylo-2,5-di(tert- -butyloperoksy)-heksanu wytypowano do dalszej produkcji mieszaninę zawierającą 0,03% substancji aktywnej. Zaobserwowano wzrost sztywności materiału (efekt pożądany dla aplikacji konstrukcyjnych) nawet do 50% bez jednoczesnego pogorszenia pozostałych parametrów mechanicznych (udarność, naprężenie przy Fmax). Dodatek nie miał negatywnego wpływu na zwiększenie liczby operacji zdefiniowanych w procesie produkcyjnym. Zaobserwowano jedynie zmniejszenie obciążenia ekstrudera podczas produkcji wyrobów z dodatkiem 2,5-dimetylo-2,5-di(tert-butyloperoksy)- heksanu o 20%, co stanowiło pozytywny efekt i obniżyło zużycie prądu oraz mechaniczne zużycie elementów mieszających.
EN
A formalized scaring (1-5) was used for assessing quality (flow melt index) of com. polypropylene after modification with 2,5-dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)-hexane. The optimum amt. of modificators added was 0.1%.
EN
Health and safety at work issue concerns every employer. Adjusting the work environment to legal requirements and standards is the key to creating health and safety culture. In every functioning OSH system there are various types of problems that employers face. The subject of the article is how to solve the problem of safety in production systems using the brainstorming method. The basic element of creating health and safety culture is an appropriate approach to occupational risk management. Risk assessment in the workplace should take place in teams as it is possible to reliably identify hazards and accurately assess them.
EN
The article raises the issue of risk assessment and its impact on the quality and safety of work. During the assessment of the turning lathe position additional components associated with the jobs personalization were taken into account. Paragraph 2 item 7 of the Regulation of the Minister of Laborr and Social Policy of 26 September 1997 on general safety regulations defines occupational risk as the likelihood of an adverse event. The authors drew attention to the reality of the accident, which sometimes depends on the predisposition of the employee. It turns out that a correct estimation of the probability of occurrence of the accident to be able to react in a timely way seems extremely important.. This parameter will be assessed more accurately if we take into account a number of additional components resulting from the characteristics of the employee. The results of the personalized assessment of risk may allow appropriate planning of corrective and preventive actions.
PL
Autorzy opracowania tworzą zespół badawczy, który zwraca uwagę na zagadnienia zarządzania bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych. Jednym z elementów zarządzania bezpieczeństwem jest realizacja § 17. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). Zapis rozporządzenia określa wymóg przeprowadzania ćwiczeń w zakresie próbnych ewakuacji. Zespół badawczy zwrócił uwagę na zapis, który nakazuje dyrektorom placówek oświatowych przeprowadzać ćwiczenia w zakresie próbnych ewakuacji raz w roku. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych na próbie 1017 studentów I roku w województwie podkarpackim, którzy odpowiadali na pytania odnośnie udziału w próbnych ewakuacjach. Potwierdzeniem stawianych hipotez w niniejszym artykule są dane uzyskane od Komendantów Powiatowych (Miejskich) Państwowej Straży Pożarnej.
EN
The authors of the article make up the research team which draws attention to the issues of safety management in crisis situations. One of the elements of safety management is the implementation of § 17. 1 and 2 of the Ordinance of the Minister of the Interior and Administration of 7 June 2010 on fire protection of buildings, other building facilities and areas (OJ 2010 No. 109, item 719). The range of the regulation sets out the requirement to conduct practice evacuation drills. The research team drew attention to the provision which requires the directors of educational institutions to perform exercises on evacuation drills once a year. The article presents the results of surveys on a sample of 1,017 first-year students in the Podkarpackie Province who responded to questions regarding the participation in evacuation drills. The hypotheses of this article were confirmed by the data obtained from District (Urban) Commanders of the State Fire Service.
EN
A continuous technological progress forces an improvement of the production process. The article describes the sole beginning of changes in the process of tires retreading on the 5S management method with regard to health and safety standards. The authors point out that the process of the production of retreaded tires is associated with the relationship between a man and a machine. The process improvement can dispense only by improving the machines but it should also pay attention to the man. The improvement of the production process must precede the audit, which can show areas that require intervention. Any such change in the production process cannot be performed without the participation of health and safety inspector, because his knowledge, skills and competence are able to determine whether the proposed changes interfere with the level of safety at the workplace. The authors emphasize that the process of production improvement production should be compatible with the process of improving the health and safety of workers involved in the production process. The combination of 5S audit with health and safety standards results in a holistic approach to the improvement process.
PL
W opracowaniu przeanalizowany został problem prawidłowej oceny ryzyka zawodowego pracownika na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego. § 2 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 (Dz. U. Z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 j.t. z późn. zm.) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa pracy definiuje ryzyko zawodowe jednakże nie wskazuje metody jego oceny. Dlatego też można przyjąć, że wiedza dotycząca właściwej oceny ryzyka zawodowego u pracodawców determinuje proces jej tworzenia. Im większa wiedza dotycząca analizowanego zagadnienia tym większa wnikliwość przy doborze czynników wpływających na ostateczną ocenę ryzyka zawodowego. W przypadku małej lub marginalnej wiedzy daje się zauważyć bagatelizowanie istotnych zagrożeń. W opracowaniu przeanalizowano determinanty uzupełniające (niebrane do tej pory pod uwagę), które mają znaczący wpływ na ostateczny wynik oceny ryzyka. Analizie poddano czynnik ludzki mający znaczący wpływ na zagrożenie, jakim jest wypadek drogowy.
EN
The aim of the article is to present the problems associated with properly developed occupational hazard for a truck driver of a truck. § 2 point 7 of the Regulation of the Minister of Labor and Social Policy of 26 September 1997 (JOL 2003 No. 169, item 1650 as amended) on the general safety regulations defines an occupational hazard but does not indicate the method of its assessment. In the authors' opinion, this knowledge of proper risk assessment at the employer determines the process of its creation. The higher knowledge of the issues, the greater insight when selecting the factors that influence the final assessment of occupational risk. In the case of small or marginal knowledge underestimation of significant threats can be noticed.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki związanej z ogólnym podejściem do ryzyka zawodowego na stanowisku kierowcy. § 2 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 (Dz. U. Z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 j.t. z późn. zm.) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy definiuje ryzyko zawodowe. Jednakże to od pracodawcy zależy, w jaki sposób określi ryzyko dla stanowiska pracy. Artykuł zwraca uwagę na specyfikę pracy na stanowisku kierowcy autobusu. Środowisko pracy kierowcy autobusu może być bardzo zróżnicowane i zależne od obszaru wykonywania pracy: trasy miejskie i miejsko-wiejskie, trasy międzymiastowe, trasy międzynarodowe. Wyszczególnienie obszaru wykonywania pracy ma kluczowe znaczenie dla ryzyka zawodowego. Analiza jakościowa wybranych zagrożeń została przeprowadzona wg metody RISK SCORE. Artykuł zwraca uwagę na różnice w zagrożeniach, ekspozycji i skutkach, jakie występują w przypadku indywidualnego podejścia do ryzyka zawodowego na stanowisku kierowcy autobusu.
EN
The aim of this article is to present the issues related to the overall approach to occupational risk for a driver. § 2 point 7 of the Regulation of the Minister of Labor and Social Policy of 26 September 1997 (JOL 2003 No. 169, item 1650 later amended) on the general safety regulations defines an occupational hazard. However, it is the employer who decides how to determine the risk to jobs. The article pays attention to the specifics of the work as a bus driver. The bus driver's working environment can be very varied and depends on the area of work: urban and rural-urban routes, intercity routes, and international routes. Specification of the area of work is vital for professional risk. The qualitative analysis of occupational risk has been performed according to the RISK SCORE method. The article pays attention to the fundamental differences in the hazard, exposure and effects that occur in the case of an individual approach to occupational risk of the bus driver.
10
Content available remote Badanie kleistości folii opakowaniowej metodą Shainina
PL
Badano proces wylewu folii stretch płaskiej, standardowej pięciowarstwowej do pakowania ręcznego, wytwarzanej metodą wylewu Cast z wykorzystaniem regranulatu, pod kątem maksymalnej jej kleistości. Celem badań przeprowadzonych wg metody Shainina było poszukiwanie optymalnych wartości parametrów wejściowych w przyjętych zakresach zmienności ustalonych na bazie wcześniejszych doświadczeń. Stwierdzono, że największy wpływ na kleistość folii, przy przyjętych wartościach granicznych, miała ilość dodanego kleju i regranulatu PE-LLD, natomiast mniejszy wpływ miała zawartość granulatu podstawowego, temperatura otoczenia, ilość uszlachetniaczy oraz wilgotność tworzyw wejściowych.
EN
Linear low d. polyethylene with varying moisture content was modified by addn. of various amts. of an adhesive, masterbatch and recycled polyethylene film to produce stretch films of varying film stickiness. The film quality increased with increasing amts. of used adhesive and recycled polyethylene stretch film.
PL
Światło jest źródłem energii w fotosyntezie roślin oraz reguluje ich rozmaite procesy rozwojowe. Badania pokazują, że światło o określonych właściwościach może wpływać na wzrost i morfogenezę licznych gatunków roślin. W artykule przedstawiono źródła światła (lampy sodowe, fluorescencyjne, metalohalogenkowe i diody) wykorzystywane do doświetlania upraw w produkcji szklarniowej. Diody to obiecujące rozwiązania technologiczne, których liczne zalety przewyższają tradycyjnie stosowane źródła światła.
EN
Light is the energy source for photosynthesis and it regulate many aspects of plants development. Many reports demonstrate that light of a specific colour can affect growth and morphogenesis of many plant species. The article presents light sources using as supplemental lighting (HPS lamps, fluorescent lamps, metal-hallide lamps and light emitting diodes) in greenhouse production. Light – emitting diodes represent a promising technology for the greenhouse industry that has technical advantages over traditional lighting sources.
PL
Artykuł opisuje proces doskonalenia infrastruktury terminalu przeładunkowego firmy logistycznej w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy. Audity BHP są bardzo ważne, gdyż sprawdzają funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zastosowanie działań korygujących i zapobiegawczych spowodowało istotne zmiany w ryzyku zawodowym, a także w samym terminalu przeładunkowym firmy logistycznej. Zmiana ręcznych wózków paletowych na ich elektryczne odpowiedniki determinowały zamiany, które istotnie zmieniły organizację i środowisko pracy. Zagospodarowanie pomieszczenia na akumulatorownie elektrycznych wózków paletowych sprawiło, iż należało dokonać reorientacji zagrożenia wybuchem.
EN
Qualitative analysis of hazards (overload of the musculoskeletal system during manual handling) showed significant anomalies which resulted in a change in working conditions in order to replace hand pallet trucks into electric ones. The introduction of the change helped improve working conditions and greater productivity. The use of electric pallet trucks has forced the employer to prepare an accumulator plant which must meet all requirements of health and fire safety issues. An analysis of the risk of explosion in the accumulator plant resulted from the need of company policy, which essentially takes care of any potential hazards in the work environment.
13
PL
Badano proces wylewu folii stretch płaskiej pięciowarstwowej do pakowania ręcznego z regranulatem pod kątem maksymalnej jej rozciągliwości w celu określenia optymalnych wartości parametrów wejściowych produkcji w ustalonych doświadczalnie zakresach zmienności. Eksperyment przeprowadzono wg planu PS/DK 23. Okazało się, że przy przyjętych założeniach największy wpływ na proces produkcji folii ma zawartość ulepszaczy. Czynnikiem mającym nieznacznie mniejszy wpływ na badany proces jest udział kleju w masie kompozycji.
EN
Streams of linear low.-d. polyethylene, adhesive and masterbatch in an industrial process for prodn. of 5-layer stretch film by extrusion were studied to det. the effect of material compn. on the film extensibility. The extensibility increased with increasing adhesive stream and with decreasing the masterbatch stream.
PL
Badano proces wylewu płaskiej pięciowarstwowej folii orientowanej do pakowania ręcznego z regranulatem pod kątem jej maksymalnej odporności na przebicie. Celem było określenie optymalnych wartości parametrów wejściowych produkcji w ustalonych (na bazie wcześniejszych doświadczeń) zakresach zmienności. Eksperyment przeprowadzono wg planu PS/DK 23. Okazało się, że przy przyjętych założeniach największy wpływ na proces produkcji , folii ma zawartość uszlachetniaczy. Czynnikiem mającym mniejszy wpływ na badany proces jest zawartość kleju w masie kompozycji.
EN
Flat polyethlene films (23 µm) were produced under com. conditions by extrusion and casting of a blend of the polymer with an adhesive and a masterbatch at 270°C, stretched up to 150% and studied for mech. puncture. The masterbatch content contributed mostly to the film quality.
PL
Chemiczne regulatory wzrostu są nadal powszechnie stosowane w produkcji ogrodniczej. Jednak rosnące zanieczyszczenie środowiska i troska o jego stan, a także względy ekonomiczne, powodują konieczność poszukiwania nowych, ekologicznych sposobów uzyskiwania pożądanego pokroju roślin. W praktyce zastosowanie znalazło już modyfikowanie wzrostu poprzez oddziaływanie odpowiednią temperaturą lub stosowanie bodźców mechanicznych wywołujących stres prowadzący do zahamowania wzrostu, bez negatywnego wpływu na jakość roślin. W wielu badaniach wykazano, iż światło o określonej jakości może wpływać na wzrost i morfogenezę wielu gatunków roślin. W produkcji ogrodniczej zastosowanie znalazły fotoselektywne folie, jednak ze względu na stosunkowo krótką trwałość oraz mniejszą przepuszczalność światła słonecznego bardziej przydatne, z praktycznego punktu widzenia, mogą okazać się źródła światła o określonym składzie spektralnym. Dotyczy to zwłaszcza coraz popularniejszych diod.
EN
Even though chemical growth regulators are still commonly applied in horticultural production, the increasing environment al pollution and high retardant costs call for a search for new organic methods to produce the desired plant habit. In practice growth modification by providing an adequate temperature or the application of mechanical stimuli triggering stress leading to the growth inhibition, without a negative effect on the plant quality have been already applied. Many reports demonstrate that light of a specific colour can affect growth and morphogenesis of many plant species. In horticultural production photoselective films are used, however due to a relatively short durability and a lower sunlight transmission, in practice, the sources of light of a specific spectral composition can be more applicable. It rewers particularly diodes, becoming more and more popular.
16
Content available remote Ogrody dla osób z dysfunkcją wzroku w świetle ich oczekiwań
EN
The aim of the present study was to show and estimate three gardens adapted to visit by people with disabilities, especially by the blind and poor sight people. In this paper Arboretum and Institute of Physiography in Bolestraszyce, Botanical Garden - Center for Biological Diversity Conservation of the Polish Academy of Sciences in Powsin (Warsaw, Poland) and didactic path in Myślęcinek (Bydgoszcz, Poland) were describe. After the recognition of the present gardens and evaluate for example tablets, surface or plants, to state, that The Sensory Garden Bolestraszyce has the best conditions for people with disabilities. Didactic path in Myślęcinek needs some changes, to be more friendly for this group of people.
17
Content available remote Analiza oczekiwań osób z dysfunkcją wzroku wobec cech i funkcji ogrodów
EN
The article presents the results of the inquiry refer the most important characteristic of gardens for disabled people. The researches were conducted with blind and poor sight people in Center for Blind People in Bydgoszcz. People with visual impairment indicated that the safety and convenience of moving as well as access are the most important features of gardens. The results of the study show that presence of the guide, properly prepared informations boards and mockups increase attractiveness of the gardens. These gardens play an essential role in the rehabilitation and education by people with visual disability and also improve quality of life of disabled people.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.