Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Influence of the thermal modernization of window on transmission heat losses
EN
The article presents the results of calculations of the heat transfer coefficient for the state before and after renovation for the historic windows. The aim of the analysis was to obtain the values of thermal insulation parameters demanded by the regulations, while not losing the historical value of the window. The described example of the renovation of the existing window consisted in installing an additional window panel from the inside.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń współczynnika przenikania ciepła dla stanu przed i po renowacji okien zabytkowych. Celem analizy było uzyskanie wartości parametrów termoizolacyjnych wymaganych przez przepisy, z zachowaniem historycznej wartości okna. Opisany przykład renowacji istniejącego okna polegał na zainstalowaniu od wewnątrz dodatkowego panelu okiennego.
EN
In this paper, the field measurements results are presented on the stack ventilation effect. The paper presents the results of performance (air change rate ACH) natural ventilation for building with inlet gap measured for the transitional season (between heating and summer season). The measurements were performed during a windless time. The house was located in northern Poland, in a cold climate region. The measurement system measured local climate conditions, indoor climate conditions and air velocities in vent inlet and outlet. In this paper, the discharge coefficient was checked. The discharge coefficient of 0.83 was higher than the discharge coefficient of 0.6 which was usually assumed for small rectangular openings during the natural ventilation. In a wind absence when the stack effect acted only, the air change rate (ACH) slightly exceeded the standard minimum value.
PL
W artykule przedstawiono wyniki z pomiarów, podczas których zauważalny był efekt kominowy. W pracy przedstawiono wyniki działania (szybkość wymiany powietrza ACH) wentylacji naturalnej w budynku, z nawiewnikiem okiennym. Badania prowadzone były w sezonie przejściowym (między sezonem grzewczym a letnim). Pomiary przeprowadzono podczas okresu bezwietrznego. Testowe mieszkanie zlokalizowane jest w północnej części Polski w klimacie chłodnym. System pomiarowy mierzył lokalne warunki klimatyczne w pomieszczeniach i prędkości powietrza zarówno na wlocie i wylocie z kanałów wentylacyjnych. W artykule sprawdzono współczynnik rozładowania. Współczynnik rozładowania wskazywał wartość 0.83 i był wyższy od zwykle przyjmowanego, który wynosi 0.6 dla tego typu układu (mały prostokątny nawiewnik). Wyniki badań pokazały, że w przypadku braku wiatru, gdy działał tylko efekt wyporu, szybkość wymiany powietrza (ACH) nieznacznie przekraczała wartości określone jako minimalne.
EN
Adequately designed natural ventilation is the cheapest and easiest way to effectively remove indoor pollutants and keep the fresh air inside a building. A prediction of performance and effectiveness of ventilation in order to determine the design of a ventilation system can provide real and long term cost savings. The paper presents results of performance (air change rate ACH) and effectiveness (CO2 concentration in the breathing zone ƞV and temperature distribution ɛt) of natural ventilation for a building with inlet gap measured for the transitional season (between the heating and the summer season). The measurements were performed during a windy period. The test apartment was located in cold climate. The measurement system measured local climate conditions, indoor climate conditions and air velocities in both vent inlet and outlet.
PL
Odpowiednio zaprojektowana wentylacja naturalna jest najtańszym i najłatwiejszym sposobem skutecznego usuwania zanieczyszczeń wewnątrz pomieszczeń oraz utrzymywania świeżego powietrza wewnątrz budynku. Przewidywanie wydajności i skuteczności wentylacji w celu określenia projektu systemu wentylacyjnego może zapewnić rzeczywiste i długoterminowe oszczędności. W pracy przedstawiono wyniki działania (szybkość wymiany powietrza ACH) i efektywność (stężenie CO2 w strefie oddychania ƞV i rozkład temperatury ɛt) wentylacji naturalnej w budynku, który posiadał nawiewnik okienny. Badania prowadzone były w sezonie przejściowym (między sezonem grzewczym a letnim). Pomiary przeprowadzono podczas okresu wietrznego. Testowe mieszkanie zlokalizowane jest w klimacie chłodnym. System pomiarowy mierzył lokalne warunki klimatyczne, warunki klimatyczne w pomieszczeniach i prędkości powietrza zarówno na wlocie i wylocie z kanałów wentylacyjnych.
PL
Wentylacja naturalna (grawitacyjna) jest najbardziej popularną metodą wentylowania pomieszczeń mieszkalnych w Polsce. Ten rodzaj wentylacji działa pod wpływem sił natury, w związku z tym trudno jest ją kontrolować i przewidywać. Wentylacja naturalna działa najlepiej zimą oraz w wietrzne dni, gdy prędkość wiatru Vw przekracza 3 m/s. Najgorszy pod względem wydajności wentylacji naturalnej jest okres przejściowy wiosenno-jesienny. W celu poprawy wydajności wentylacji naturalnej stosuje się między innymi nasady kominowe. Mają one za zadanie poprawić efekt kominowy określany w języku potocznym jako ciąg kominowy. Efekt kominowy jest to zjawisko fizyczne powstawania spontanicznego przepływu cieplejszego gazu, np. powietrza, z dołu do góry w kanałach trzonów. W artykule przeprowadzono analizę wpływu nasady kominowej na poprawę efektu kominowego w eksploatowanym mieszkaniu budynku wielorodzinnego z wentylacją naturalną. Długoterminowe badania ciągu kominowego wykonano dla przypadku bez nasady i z nasadą kominową.
EN
Natural (gravity) ventilation is the most popular method of ventilation of living spaces in Poland. This type of ventilation works under the influence of natural forces, so it is difficult to control or to predict. Natural ventilation works best in winter and windy days when the wind speed exceeds 3 m/s. Spring and autumn transition period is the worst possible time for natural ventilation. In order to improve the efficiency of natural ventilation, the chimney cowls are used. They are designed to improve the chimney effect, which – in colloquial language – is defined as chimney draught. The chimney effect is a physical phenomenon of the spontaneous formation of a warmer gas, e.g. air, from the bottom up in the shafts. The paper discusses the impact of cowl on the improvement of the chimney effect in the multi-family house with natural ventilation. Long-term tests of the chimney draught were made in both cases: with and without the cowl.
PL
Zaparowane szyby w domu, wilgoć, a także złe samopoczucie mieszkańców mogą świadczyć o niewłaściwie działającym systemie wentylacji grawitacyjnej (naturalnej) w budynku. Przyczyn osłabienia wydajności tego typu wentylacji może być wiele. Do najczęstszych zaliczamy niesprzyjające warunki atmosferyczne, okresowy wzrost zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach, zbyt mały lub wręcz brak nawiewu powietrza do pomieszczenia oraz za małe pole przekroju kanału wywiewnego. Wychodząc naprzeciw problemom związanym z niekorzystnymi warunkami klimatu zewnętrznego, producenci galanterii budowlanej proponują zastosowanie między innymi nasady kominowej w celu poprawy sprawności wentylacji grawitacyjnej. Jest to rozwiązanie popularne, w szczególności w przypadku występowania ciągu wstecznego.
EN
Steamed up window panes in the house, dampness and bad physical state of occupants may constitute a sign of improperly working gravity (natural) ventilation system in the building. Causes of weakened efficiency of this type of ventilation may be numerous. The most frequent include non-favourable atmospheric conditions, periodic increase of air pollution in rooms, too weak or even absent supply of air to the room as well as excessively small section area of the exhaust channel. In order to address the problems connected with non-favourable conditions of the outside climate, manufacturers of construction accessories suggest, among other things, using a chimney pot in order to improve the efficiency of gravity ventilation. This is a popular solution, especially in the case of occurrence of reverse thrust.
PL
W artykule wykonano wskaźnikową ocenę komfortu termicznego dwóch różnych budynków mieszkalnych. Wykorzystano do tego wskaźniki PMV (przewidywana ocena średnia) i PPD (przewidywany odsetek osób niezadowolonych). Badania sporządzono w oparciu o długoterminowe pomiary temperatury, prędkości i wil-gotności powietrza wewnętrznego.
EN
The article presents an indicative assessment of thermal comfort for two different residential buildings. The following indicators were used: PMV (Predicted Mean Vote) and PPD (Predicted Percentage Dissatisfied). The study was prepared on the basis of long-term measurements of temperature, velocity and humidity of indoor air.
EN
The paper presents the research results of field measurements campaign of natural ventilation performance and effectiveness in a residential building. The building is located in the microclimate whose parameters differ significantly in relation to a representative weather station. The measurement system recorded climate parameters and the physical variables characterizing the air flow in the rooms within 14 days of the winter season. The measurement results showed that in spite of proper design and construction of the ventilation system, unfavorable microclimatic conditions that differed from the predicted ones caused significant reduction in the efficiency of the ventilation system. Also, during some time periods, external climate conditions caused an opposite air flow direction in the vent inlets and outlets, leading to a significant deterioration of air quality and thermal comfort measured by CO2 concentration and PMV index in a residential area.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań działania wentylacji naturalnej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym. Badanie przeprowadzone było w sezonie zimowym i obejmowało pomiar parametrów klimatu zewnętrznego i wielkości fizycznych charakteryzujących przepływ powietrza w pomieszczeniach. Wyniki pomiarów wykazały, że pomimo prawidłowego projektowania i budowy systemu wentylacji naturalnej w budynkach, niekorzystne warunki mikroklimatyczne, które różnią się od tych przewidywanych, spowodowały znaczne obniżenie wydajności systemu wentylacyjnego. Ponadto w artykule przedstawiono wpływ warunków klimatu zewnętrznego, na jakość powietrza w mieszkaniu. W badaniach wyznaczono komfort cieplny za pomocą indeksu PMV.
PL
Wentylacja grawitacyjna ze względu na tani koszt budowy jest najbardziej znanym i stosowanym systemem wymiany zanieczyszczonego powietrza na świeże w Polsce. Funkcjonowanie tego rodzaju wentylacji jest ściśle zależne od warunków klimatu zewnętrznego i od prawidłowej obsługi. W artykule omówiono wpływ źle działającej wentylacji grawitacyjnej na komfort życia mieszkańców. Analizie zostało poddanych 11 różnych mieszkań z 8 budynków, w których badano parametry chwilowe mikroklimatu, stan techniczny pomieszczeń i subiektywną ocenę mieszkańców.
EN
Gravity ventilation system is popular ventilation system in Poland, because it is very cheap. Unfortunately, this type of ventilation is depending on external climate conditions and correct use. The article discusses the impact of poorly functioning natural ventilation for the comfort of life. The analysis has been subjected to 11 different apartments of 7 buildings in which the parameters were studied temporary microclimate, the technical conditions of the rooms and subjective evaluation of residents.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań poligonowych wydajności systemu wentylacji naturalnej w budynku zlokalizowanym w obszarze mikroklimatu, którego parametry znacząco różnią się w stosunku do reprezentatywnej stacji meteorologicznej strefy klimatycznej. Badania objęły pomiary ciągłe parametrów klimatu oraz wielkości fizycznych charakteryzujących przepływ powietrza w pomieszczeniach w okresie 14 dni sezonu zimowego.
EN
The article presents results of empirical research on the natural ventilation efficiency in building. The climate area where was located building, significant different compared to the representative climate station. The study included continuous measurement like a climate parameters and physical volume of air flow pattern in the room. The study lasted 14 days in winter.
PL
W artykule omówiono wpływ różnych algorytmów obliczeniowych na zużycie energii do ogrzewania i wentylacji w budynku mieszkalnym. Całoroczne pomiary zużycia ciepła przez mieszkańców pozwoliły na weryfikację zastosowanych metod obliczeniowych. W artykule przedstawiono problem prognozowania, który wynika z dokładności przyjętego algorytmu. Analizę dokładności przeprowadzono na podstawie badań eksperymentalnych.
EN
In the article discussed the impact of different algorithms on the energy consumption for heating and ventilation in the apartment building Annual measurements of heat consumption by inhabitants allowed verifying the method of calculation This paper presents the problem of forecasting accuracy that result from the adopted algorithm. The accuracy of the models was carried out on the basis of experimental studies.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.