Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The research was conducted in the framework of the project known as „Coupon for innovations - support for the smallest companies”, endorsed by the Polish Agency for the Development of Business, and it had the following objectives: to assess the efficiency of the collector and reliability of the applied parameters such as the force of warm air blast, temperature increase depending on the intensity of solar radiation and the angle of the collector setup, influence of ambient temperature on the collector’s efficiency and heat loss, the quantity of relative humidity reduction correlative with the heating up of the flowing air. Collector in a standard installation position - on a vertical wall. The assessed solar air collector was exposed to solar radiation and the following parameters were measured in the course of study: intensity of solar radiation falling on a vertical surface and on the collector’s surface (the collector was installed in vertical position, which is a standard installation method), temperature and velocity of air flowing into the collector as well as temperature and velocity of air flowing out of the device. The studies indicate that already at the radiation value of 100 W m-2 the collector worked efficiently and heated up the flowing air by about 5oC. This temperature increased together with radiation and reached the value of 20oC at the radiation of 800 W m-2. The analysis of the collector’s efficiency showed that during its work (proper temperature and radiation) the efficiency remained at a satisfactory level from 42 to 46%.
2
Content available remote Metody pomiaru strumieni dwutlenku węgla i pary wodnej na plantacji topoli
PL
Problematyka upraw roślin szybkorosnących sięga swym rodowodem początku lat 70. XX wieku. Uprawy alternatywne początkowo głównie służyły pozyskaniu surowca do produkcji celulozy. W kolejnych latach, wraz z postępem gospodarczym, zakres korzyści płynących z tego typu upraw zaczął się powiększać - znalazły zastosowanie m.in. w oczyszczaniu gruntów poddanych presji przemysłowej (rekultywacja obszarów zdegradowanych (np. pokopalnianych) i produkcji biopaliw (bioetanolu, biogazu, biomasy). Wraz z wzrastającym zainteresowaniem uprawami roślin szybkorosnących zapoczątkowano również badania naukowe, mające ocenić ich wpływ na środowisko przyrodnicze. Jednym ze sposobów analizy środowiskowego oddziaływania upraw są pomiary emitowanego i pochłanianego przez nie dwutlenku węgla i pary wodnej. Wykorzystywane są w tym celu systemy pomiarowe złożone z trójwymiarowych wiatromierzy, analizatorów gazowych CO2, H2O, sensorów temperatury (powietrza, gleby), czujników promieniowania krótko- i długofalowego, deszczomierzy, śniegomierzy, czujników ciepła glebowego. Wszystkie te urządzenia są montowane w układach pozwalających określić przepływ masy i energii w obrębie analizowanego obszaru. Metoda kowariancji wirów (eddy covariance - EC) pozwala wyznaczyć średnie półgodzinne wartości strumieni, ale wymaga pomiarów pionowej składowej prędkości wiatru, stężenia H2O, CO2 i temperatury powietrza z wysoką częstotliwością (co najmniej 10 Hz).
EN
The issue of fast-growing crops originally goes back to early 1970th. Fast-growing crops initially dominated as a way of obtaining the raw material for producing cellulose. In subsequent years, with the development of technology, the range of benefits of this type crops began to increase - for example crops found use in the purification of industrial pressure land (reclamation of degraded areas e.g. coal mining) or were used in the production of biofuels (bioethanol, biogas, biomass). With the increasing interest in fast-growing crops, scientific research has been initiated to assess the impact of such crops on the natural environment. One way to analyze the impact of crops on the environment is to measure the emitted or absorbed carbon dioxide and water vapor. Measuring systems consisting of advanced wind sensors, CO2 and H2O gas analyzers, temperature sensors (air, soil), radiation sensors (shortwave and longwave), rain gauges, snow sensors and soil heat sensors are used for this purpose. All these devices are installed in systems to determine the mass and energy change in the studied area. The eddy covariance method (EC) technique involving the high frequency measurement the vertical velocity component and the scalar (temperature, water vapor and CO2 mixing ratios) as used to obtain the fluxes half hourly.
EN
The assessment of climate dynamics and the impact of land drainage systems on lakeland blind drainage area was the problem studied in the paper. The research area was located based on relative stability of non-climatic physiographic characteristics and water management practices over a longer time-scale. Thus, the influence of non-climatic factors on water storage could be omitted. The study site was situated in Warmia region in the Dopływ spod Nowej Wsi catchment (27.53 km²). One of local seepage ponds called Bagna Ramuckie within the aforementioned catchment was investigated. The study covered the time period since the first half of the 19th century to the year 2005. The decisive factors affecting processes of increase and decrease of pond water surface area in considered spatial units were the trends of air temperature over the long time scale. It was indicated that natural enlargement of water surface area in the pond occurred after 40-years long period of air temperature decrease and the decline followed 20-year-long period of air temperature rise. Precipitation did not show any trends for long periods but typical cyclic changes of precipitation over a short time-scale. These pluvial cycles stimulated or destimulated processes of water surface changes additionally over short periods. The first episode of water surface decrease in the seepage pond occurred when air temperature rise trend coincided with intensive land drainage and changes in some land management patterns (the 2nd half of the 19th century). Nevertheless, during the 20th century water management practices were rather stable and did not have any impact on rise or decline of seepage pond water surface area.
PL
W pracy podjęto próbę oceny wpływu elementów klimatu oraz sieci melioracyjnej na stosunki wodne pojeziernych obszarów bezodpływowych. Wybrano obiekt badawczy, w przypadku którego wieloletnią zmienność nieklimatycznych czynników fizyczno-geograficznych na warunki wodne można pominąć. Badane jednostki przestrzenne to zlewnia Dopływu spod Nowej Wsi (27,53 km²) oraz jedno z rozlewisk położone w tej zlewni o nazwie Bagna Ramuckie (obszar Warmii). Rozpatrywano okres od pierwszej połowy XIX w. do 2005 r. Najistotniejszymi czynnikami kształtującymi procesy odbudowy i zaniku wody powierzchniowej były trendy termiczne w dłuższych okresach. Ponowne wystąpienie wody powierzchniowej na rozlewisku w XX w. nastąpiło po ok. 40-letnim okresie spadku temperatury, natomiast zanik - po okresie 20-letniego wzrostu temperatury w połowie lat 90. XX w. Opady w okresach dłuższych nie wykazywały kierunkowych zmian i ze względu na zmienność cykliczną miały dodatkowe znaczenie modulujące w okresach krótkich - stymulujące lub destymulujące proces odbudowy powierzchni lustra wody. Pierwszy epizod redukcji powierzchni lustra wody i jego zaniku na Bagnach Ramuckich można wiązać zarówno z kierunkowymi zmianami temperatury, jak i prowadzonymi wówczas pracami odwodnieniowymi oraz zmianą sposobu gospodarowania w zlewni. W XX w. nieklimatyczne czynniki fizyczno-geograficzne oraz sposób prowadzenia gospodarki wodnomelioracyjnej miały raczej charakter mało zmienny. Dlatego można sądzić, że w tym okresie znaczący wpływ na procesy odbudowy i zaniku powierzchni lustra wody w rozlewisku miała głównie zmienność klimatu.
PL
Rynek MBO, mierzony wartością i ilością transakcji, jest najbardziej rozwinięty w Wielkiej Brytanii, następnie we Francji, Włoszech i Niemczech. Rok 2005 był rekordowym dla Europy Zachodniej. Wartość wykupów wyniosła ok. 124 mid euro (wzrost o 53%), a ich ilość 867 szt. (wzrost o 7%). Przyczyny rozwoju rynku MBO w Europie: niskie stopy procentowe, kontynuacja restrukturyzacji przedsiębiorstw, słabe wyniki finansowe spółek giełdowych na giełdach europejskich. Rynek MBO w Polsce znajduje się w fazie początkowej, ale z dużą perspektywą wzrostu. Nie wszystkie transakcje są ujawniane, stąd nawet trudno oszacować ich liczbę. Średnio 30-40 transakcji jest realizowanych co roku w Polsce. Przyczyny rozwoju rynku MBO: aktywniejsze fundusze PE; nowe instrumenty dłużne, tj. mezzanine, obligacje niezabezpieczone; bardziej elastyczne podejście banków; wiele pozytywnych przykładów transakcji MBO; duża podaż projektów wykupowych.
EN
British buy-outs market is the most developed in Europe followed by France, Italy, Germany. In 2005 the value of buy-outs in Europe reached the peak with c.a. 124 bin euro (increase of 53%) and the number of deals amounted to 867 (increase of 7%). There are following reasons: low rates of interests in Europe, continuing proces of restructurization of European companies, weak financial results of public European companies. Polish buy-outs market is very young and is developing. Not each deal is revealed and that's why is so difficult to calculate the total amount. Approximately 30-40 deals take place in Poland per year. The future challenges of Polish buy-outs market are following: more active PE funds; new debt instruments due to low rates of interests e.g. mezzanine, unsecured bonds; more flexible banks' procedures; some positive Polish buy-outs deals; a lot of potential deals.
5
Content available remote Domy pasywne w austriackich realiach
PL
W pracy przedstawiono występowanie fal upałów i fal mrozów w północno-wschodniej Polsce, jako jednego z wielu ekstremalnych zjawisk pogodowych. Wyniki opracowano na podstawie 50-letnich dobowych maksymalnych Tmax oraz minimalnych Tmin wartości temperatury powietrza, pochodzących z 10 stacji IMGW. Wzrost średniej temperatury powietrza w północno-wschodniej Polsce w latach 1951-2000 generował zwiększenie liczby fal upałów oraz zmniejszenie liczby fal mrozów. Częstość temperatur bardzo niskich decydowała o charakterze termicznym wybranego okresu w większym stopniu niż częstość temperatur bardzo wysokich.
EN
The paper presents analysis of the characteristic heat waves (Tmax > 25°C) and frost waves (Tmin <-10°C) in north-eastern Poland based on meteorological dataset from 10 meteorological stations covering the period from 1951 to 2000. The findings suggest that increase of the mean temperature over the whole region resulted in the increased number of heat waves and in the decrease of frost waves. Frequency of very low temperatures decided more about thermal situation in the study period than frequency of very high temperatures.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.