Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 144

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
Short-term contact losses between a pantograph and a contact wire are not included in the standards nor are they taken into account in evaluating pantograph-contact wire interaction. These contact losses, however, accelerate wear and tear as well as disturb operation of vehicles’ drive systems. The article presents the effects of short-term contact breaks as well as an analysis of impact of contact breakages on a vehicle’s current at 3 kV DC power supply. Results of voltage and current oscillations measured in real conditions when pantograph of a DC driven chopper vehicle was running under isolators were presented. Then a simulation model of a vehicles with ac motors and voltage inverters was derived to undertake simulation experiments verifying operation of such a vehicle in condition similar to those measured in real condition.
EN
This paper proposes four different cost-effective configurations of a hybrid energy storage system (HESS) in an electric city bus. A comparison is presented between a battery powered bus (battery bus) and supercapacitor powered bus in two configurations in terms of initial and operational costs. The lithium iron phosphate (LFP) battery type was used in the battery bus and three of the hybrids. In the first hybrid the battery module was the same size as in the battery bus, in the second it was half the size and in the third it was one third the size. The fourth hybrid used a lithium nickel manganese cobalt oxide (NMC) battery type with the same energy as the LFP battery module in the battery bus. The model of LFP battery degradation is used in the calculation of its lifetime range and operational costs. For the NMC battery and supercapacitor, the manufacturers’ data have been adopted. The results show that it is profitable to use HESS in an electric city bus from both the producer and consumer point of view. The reduction of battery size and added supercapacitor module generates up to a 36% reduction of the initial energy storage system (ESS) price and up to a 29% reduction of operational costs when compared to the battery ESS. By using an NMC battery type in HESS, it is possible to reduce operational costs by up to 50% compared to an LFP battery ESS.
PL
Obecny, dynamiczny rozwój zasobników energii elektrycznej, takich jak akumulatory litowo-jonowe i superkondensatory, pozwala na ich szerokie zastosowanie w trakcji elektrycznej. W niniejszym artykule pod rozważanie poddano możliwość likwidacji skrzyżowań w tramwajowej sieci trakcyjnej i przejazd tramwaju przez skrzyżowanie z wykorzystaniem zasobnika energii. Rozpatrzono trzy możliwe konfiguracje zasobnika – akumulator litowo-jonowy, superkondensator i zasobnik hybrydowy, wykorzystujący obie wymienione technologie. Analizie poddano koszty zasobników, ich masę oraz trwałość zaproponowanych rozwiązań
EN
The current, dynamic development of electric energy storage devices such as lithium-ion batteries and supercapacitors allows their widespread use in electric traction. In this article, consideration was given to the possibility of liquidating intersections in the tramway traction network and crossing the tram by crossing with the use of an energy reservoir. Three possible configurations of the reservoir were considered – a lithium-ion battery, a supercapacitor and a hybrid container using both technologies. The analysis covered the costs of the bins, their mass and durability of the proposed solutions.
PL
W elektrowniach wieloblokowych, oprócz optymalizacji indywidualnej poszczególnych hydrozespołów można zwiększyć stopień wykorzystania dysponowanego potencjału hydroenergetycznego poprzez zastosowanie optymalizacji pracy grupowej hydrozespołów. Optymalizacja ta polega na wyborze konfiguracji pracujących maszyn oraz ich obciążeniu mocą czynną w taki sposób, aby zapewnić maksymalizację sprawności energetycznej elektrowni w danych warunkach hydrologicznych. W artykule przedstawiono założenia opracowanego algorytmu i stosownego oprogramowania komputerowego dla realizacji optymalizacji grupowej. Warunkiem koniecznym stosowania tej optymalizacji jest m.in. znajomość charakterystyk sprawnościowych poszczególnych hydrozespołów, zainstalowanych w elektrowni. Na przykładzie jednej z polskich elektrowni wykazano, że wdrożenie tego oprogramowania pozwala osiągnąć wyższą sprawność wytwarzania energii elektrycznej o około 1,5 %.
EN
In multi-unit power plants, in addition the individual optimization of each hydrounit, the utilization of available hydroelectric potential can be increased through the group optimization of all hydrounits installed. This optimization consists in selecting the configuration of the units under operation and their load with the active power in such a way that it ensures maximization of the energetic efficiency of the power plant operated under given hydrological conditions. The paper presents the assumptions of the developed algorithm and computer software for the implementation of group optimization. The prerequisite for this optimization is, among other things acquaintance of the efficiency characteristics of each individual hydrounit installed in a power plant. Basing on the example of one of the Polish power plants it was shown that the implementation of this software allows to achieve higher efficiency of electricity generation by about 1.5%.
5
Content available remote Elastyczne materiały stosowane w technice ekranowania pola elektromagnetycznego
PL
W prezentowanym artykule przedstawiono wyniki badań efektywności ekranowania pola elektromagnetycznego (SE) dla metalizowanych, elastycznych kompozytów wykorzystujących włókninę polipropylenową (PP). Metaliczne warstwy (Cu-Zn, Ti, NiO) nakładano metodą impulsowego rozpylania magnetronowego. Najwyższe wartości SE (≥ 55 dB) uzyskano dla kompozytów PP/Cu-Zn. Dla naprzemiennie nakładanych metalicznych warstw Cu-Zn i Ti nie stwierdzono wpływu starzenia środowiskowego na wartość SE.
EN
The article presents the results of research on the effectiveness of electromagnetic field (SE) screening for metalized, flexible composites using polypropylene nonwoven (PP). Metallic layers (Cu-Zn, Ti, Ni) were applied by pulsed magnetron sputtering. The highest SE values (≥ 55 dB) were obtained for PP / Cu-Zn composites. For the alternately applied Cu-Zn and Ti metallic layers, no effect of environmental aging on the SE value was found.
6
Content available remote Analiza wybranych parametrów betonu siarkowego
PL
Prezentowane wyniki badań wytrzymałości (ściskanie i zginanie) oraz trwałości (mrozoodporność, mrozoodporność z udziałem środków odladzających, ścieralność, absorpcja wody) dotyczą betonu siarkowego wytworzonego z użyciem nowego typu zmodyfikowanego polimeru siarkowego. Siarkobeton jest materiałem, w którym rolę spoiwa przejmuje polimer siarkowy. W prezentowanych badaniach założono, że beton siarkowy powinien spełniać wymagania dotyczące trwałości i wytrzymałości, stawiane betonowym, drobnowymiarowym prefabrykowanym elementom infrastruktury drogowej. Wyniki badań pozwoliły określić obszar zastosowania tego materiału w budownictwie drogowym ze względu na dużą wytrzymałość, ścieralność i mrozoodporność jedynie powierzchniową. Niemożliwe jest jednak jego wykorzystanie w elementach infrastruktury drogowej, które wymagają spełnienia warunków mrozoodporności objętościowej.
EN
The results of strength tests (compression and tensile bending), durability tests (freeze – thaw resistance, deicing salt scaling resistance, abrasion, water absorption) presented in this paper refer to the sulfur concrete produced on the new type of modified sulfur polymer. The sulfur concrete is a material in which the modified sulfur polymer plays the role of a binder. It was established that produced sulfur concrete should meet the requirements specified for concrete members used in the road infrastructure including its mechanical and durability properties. The test results allow to state that the sulfur concrete is a material that can be conditionally used in the road infrastructure industry due to its high mechanical strength, abrasion and the only surface freeze – thaw resistance with deicing salts. However, it is not applicable for road infrastructure, which require the full volumetric freeze-throw resistance.
7
Content available On the nature of the Teisseyre-Tornquist Zone
EN
The Teisseyre-Tornquist Zone (TTZ) is the longest European tectonic and geophysical lineament extending from the Baltic Sea in the NW to the Black Sea in the SE. This tectonic feature defines a transition zone between the thick crust of the East European Craton (EEC) and the thinner crust of the Palaeozoic Platform to the SW. The TTZ is evident from the seismic data as a perturbation of the Moho depth as well as from magnetic and gravity anomaly maps and heat flow distribution. For over a century, the TTZ has been considered a fossil plate boundary of the EEC corresponding to the limit of early Palaeozoic palaeocontinent Baltica. The results of quantitative interpretation of gravity and magnetic data, integrated with data from the new reflection seismic profiles crossing the TTZ, indicate the continuation of the Precambrian basement of the EEC and its lower Palaeozoic cover toward the SW underneath the Palaeozoic Platform. Potential field modelling also suggests the occurrence of a crustal keel underneath the TTZ. These results imply the location of a Caledonian tectonic suture, marking the site of the collision between Avalonia and Baltica, not along the TTZ, but farther SW, in NE Germany and SW Poland.
PL
W artykule przedstawiono typoszereg oczyszczalni ścieków z zastosowaniem sekwencyjnych reaktorów biologicznych typu SBR przeznaczonych do oczyszczania ścieków komunalnych, o wydajności od 1000 do 15000 mieszkańców.
PL
Ultradźwiękowe systemy Phased-Array (PA) umożliwiają detekcję i ocenę wad za pomocą wieloelementowych głowic ze skanowaniem elektronicznym. Zaawansowane metody kierowania wiązki oraz wizualizacji znacznie ułatwiają badania obiektów o skomplikowanej geometrii. Należy jednak pamiętać, że klasyczna metoda PA bazuje na tych samych zasadach fizycznych, co skanowanie standardowymi głowicami jednoelementowymi i posiada te same ograniczenia. W naszym laboratorium pracujemy nad implementacją nowej klasy metod obrazowania UT, które wykorzystują technikę Full-Matrix Capture (FMC) oraz Total Focusing Method (TFM). Metody te dają zupełnie nowe możliwości rekonstrukcji obrazów wad i pozwalają na uzyskanie jednorodnej rozdzielczości poprzecznej w całej głębokości badania. W tym celu zbudowaliśmy demonstrator przenośnego systemu PA wyposażony w funkcje FMC i TFM. Akwizycja pełnej macierzy ech oraz przetwarzanie softwarowe na wbudowanym procesorze GPU (Nvidia® Tegra) zapewniają duże możliwości przetwarzania i analizy sygnałów. Demonstrator jest wyposażony w 32-kanały akwizycji w konfiguracji 32:128 i współpracuje ze standardowymi głowicami PA firmy Olympus®.
EN
Phased-Array (PA) ultrasonic systems enable the detection and evaluation of defects with multi-element electronic scanning heads. Advanced beam steering and visualization make it easy to explore complex geometries. However, it should be remembered that the classic PA method is based on the same physical principles as standard single-element probes and has the very same limitations. In our laboratory we are working on the implementation of a new class of UT imaging methods, namely Full-Matrix Capture (FMC) and Total Focusing Method (TFM) techniques. These methods provide completely new possibilities for the reconstruction of defect images and allow to obtain a uniform lateral resolution throughout the depth of the test. For this purpose, we have built a portable PA system demonstrator equipped with FMC and TFM functions. Acquisition of a full array of echoes and software processing on the built-in GPU (Nvidia® Tegra) provide great opportunities for signal processing and analysis. The demonstrator is equipped with 32 RX channels in a 32:128 configuration and is compatible with standard Olympus® PA probes.
EN
Commercially available cardiac scanners use 64-128 elements phased-array (PA) probes and classical delay-and-sum beamforming to reconstruct a sector B-mode image. For portable and hand-held scanners, which are the fastest growing market, channel count reduction can greatly decrease the total power and cost of devices. The introduction of ultra-fast imaging methods based on plane waves and diverging waves provides new insight into heart’s moving structures and enables the implementation of new myocardial assessment and advanced flow estimation methods, thanks to much higher frame rates. The goal of this study was to show the feasibility of reducing the channel count in the diverging wave synthetic aperture image reconstruction method for phased-arrays. The application of ultra-fast 32-channel subaperture imaging combined with spatial compounding allowed the frame rate of approximately 400 fps for 120 mm visualization to be achieved with image quality obtained on par with the classical 64-channel beamformer. Specifically, it was shown that the proposed method resulted in image quality metrics (lateral resolution, contrast and contrast-to-noise ratio), for a visualization depth not exceeding 50 mm, that were comparable with the classical PA beamforming. For larger visualization depths (80-100 mm) a slight degradation of the above parameters was observed. In conclusion, diverging wave phased-array imaging with reduced number of channels is a promising technology for low-cost, energy efficient hand-held cardiac scanners.
PL
Dotrzymanie zmiennych warunków użytkowania stopnia wodnego, narzuconych właścicielom elektrowni wodnych w różnego rodzaju aktach i decyzjach administracyjnych, wymaga odpowiedniego dostosowania przełyku elektrowni poprzez zmianę stopnia otwarcia elementów regulacyjnych turbin. Skutkuje to zmianą generowanej mocy i tym samym przesunięciem punktu pracy hydrozespołów powodującym zmianę sprawności wytwarzania energii. W elektrowniach wyposażonych w dwa lub więcej hydrozespołów można tak dobrać konfigurację pracujących hydrozespołów i każdy z nich obciążyć taką mocą czynną, aby uzyskać najwyższą możliwą sprawność wytwarzania energii elektrycznej z dostępnego potencjału hydroenergetycznego stopnia wodnego. W artykule opisano sposób optymalizacji przykładowej wieloblokowej elektrowni wodnej z wykorzystaniem różnych kryteriów, tj. kryterium sprawnościowego czy też przychodowego. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu maksymalizacji sprawności wytwarzania gwarantującej maksymalne wykorzystanie dopływu i spadu dostępnego na stopniu przy narzuconych ograniczeniach wynikających z aktualnych uwarunkowań.
EN
Maintaining variable operating conditions of water barrage, imposed upon the owners of hydroelectric power plants by various acts and administrative decisions, requires proper adjustment of power plant water discharge by variable opening of turbine control components. This changes the generated power and thus shifts the hydro units operating point, which alters the power generation efficiency. In power plants equipped with two or more hydro units, it is possible to configure operation of hydro units and load each of them with such active power as to obtain the best possible electrical energy generation efficiency with the available hydroelectric potential of the barrage. In this paper, the method of optimising an example multi-unit hydroelectric power plant using various criteria was described, i.e. the efficiency criterion or the revenue criterion. Particular attention was paid to the maximisation of generation efficiency to ensure the maximum use of the inflow and head available at the barrage under the restrictions due to current conditions.
PL
W 2010 roku północnoamerykański stan Wyoming wprowadził specjalny podatek obciążający produkcję energii elektrycznej z wiatru. Pomimo bardzo dobrych warunków środowiskowych, począwszy od tego właśnie roku, można zaobserwować w Wyoming stagnację rozwoju energetyki wiatrowej. Jako przyczynę braku rozwoju w tej dziedzinie wskazuje się przede wszystkim nieprzychylną politykę fiskalną. Nałożenie dodatkowych ciężarów fiskalnych na sektor odnawialnych źródeł energii skutkuje marginalizacją produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz stanowi czynnik zniechęcający przedsiębiorców do podejmowania inwestycji infrastrukturalnych.
EN
In 2010, the state of Wyoming has introduced a special tax upon production of electricity from wind resources. Despite the good environmental conditions, beginning from 2010 there can be observed lack of development of wind energy. Unfavourable tax policy of the state may be recognized as s a reason for the lack of economic growth. Furthermore, imposing additional burdens on the renewable energy sources results in the exclusion of the production of energy from renewable sources. Also it disincentive the entrepreneurs to make investments.
14
Content available remote Tektoniczne znaczenie strefy Teisseyre’a-Tornquista w świetle nowych badań
EN
The Teisseyre-Tornquist Zone (TTZ), a transcontinental feature evident from magnetic and gravity maps, runs obliquely across the territory of Poland from the NW to SE and for a century it has been considered a deep tectonic boundary between the Pre- cambrian East European Platform (EEP) in the NE and the so-called young Palaeozoic Platform in the SW. The results of quantitative interpretation of gravity and magnetic data, integrated with data from new reflection seismic profiles crossing the TTZ, indicate the continuation of the Precambrian basement of the EEP and its lower Palaeozoic cover toward the SW underneath the Palaeozoic Platform of southwestern Poland. They also suggest the occurrence of a crustal keel beneath the TTZ. In the broader context ofEuropean geology, these results imply the location of a hypothetical Caledonian tectonic suture, marking the site of the collision between Avalonia and Baltica, not along the TTZ, but farther SW, in northern Germany and southwest Poland. Another implication is that the extensive Permian-Mesozoic sedimentary basins of western Poland are established above the attenuated margin of the Baltica palaeocontinent.
15
Content available remote Chemia i katalizatory procesu głębokiego hydroodsiarczania
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze zrozumieniem mechanizmu katalitycznego procesu głębokiego hydroodsiarczania (HDS). Omówiono rodzaje związków siarki występujących w surowcach naftowych oraz ich reaktywność w aspekcie drugiego stopnia hydrorafinacji. Opisano typy katalizatorów procesu HDS oraz przedstawiono zagadnienia związane z wykorzystaniem nowych katalizatorów (nie siarczkowych) mających potencjalne zastosowanie w drugim (głębokim) stopniu hydrorafinacji.
EN
The paper presents issues related to the understanding of the catalytic mechanism of the deep hydrodesulphurization process (HDS). The types of sulfur compounds present in petroleum products and their reactivity in terms of the second degree of hydrotreatment are discussed. The types of catalysts for the HDS process were described and the issues related to the use of new (non-sulfide) catalysts which have potential application in the second (deep) hydrotreatment are presented.
EN
In this paper delays and average travel times of vehicles are analyzed for various decentralized traffic control algorithms that can provide priority for ambulances. Decentralized control strategy is scalable and can be used in road networks where traffic lights are controlled autonomously for multiple intersections of different types. The experiments were performed in a realistic simulation model of complex road network, which is typical for European cities. It was shown that utilization of detailed traffic data from vehicular sensor network significantly improves the performance of signal control algorithms. After proper selection of algorithm parameters, the decentralized control strategy not only provides a quick transition of ambulances, but also has minimal effect on the delay of non-priority vehicles. Research for mesh road network organization has been performed in previous work [16].
EN
At the beginning of the paper, the fractional calculus is briefly presented. Then, the models of dielectric relaxation in supercapacitors are described. On the basis of the Cole-Cole model, a fractional-order model of supercapacitor impedance is formulated. The frequency characteristics of selected supercapacitors and their voltage response to a current step are assumed as a basis for the analysis of their dynamics. An example of the fractional dynamic model application was used for the critical assessment of the IEC standard recommendation on the conditions of supercapacitor capacitance measurements. The presented study shows some imperfections of the IEC standard recommendations, which probably result from the use of an inaccurate dynamics model. At the end of the paper, the authors propose a solution to this problem by changing the measurement conditions and introducing a concept of dynamic capacitance. The conclusions of the paper indicate that the models of fractional-order dynamics may be useful not only for the control purposes but also in other domains.
PL
Przedstawiono innowacyjną koncepcję pomiaru kąta mocy generatora opartą na technice pomiarów synchronicznych oraz omówiono przewagę tej metody nad innymi stosowanymi rozwiązaniami.
EN
An innovative conception of the electric power angle measurement of an electric generator, based on synchronous measurements techniqe, is presented in the article and advantages of method compared with other applied solutions are discussed.
PL
Ultradźwiękowe systemy Phased-Array pozwalają na różne tryby skanowania i wizualizacji wad oraz zapewniają wyższą jakość inspekcji niż tradycyjne systemy jednokanałowe. Kolejnym krokiem w rozwoju tych systemów będzie metoda akwizycji pełnej macierzy oraz zaawansowane algorytmy rekonstrukcji obrazów. W artykule przedstawiono zasady działania tych technik oraz wymagania jakie stawiają one przed systemami akwizycji i przetwarzania sygnałów. Zaprezentowano także badawczy system Uniwersalnej Platformy Ultradźwiękowej, który został opracowany specjalnie do testowania i praktycznego wdrażania tych metod. Platforma posłużyła do badań i porównania dwóch metod rekonstrukcji przy wykorzystaniu akwizycji pełnej macierzy – metody STA (Synthetic Transmit Aperture) i metody PWI (Plane Wave Imaging).
EN
Ultrasound Phased-Array systems allow the implementation of various modes of flaw scanning and visualization, as well as provide a higher inspection quality than traditional single-channel systems. Full matrix capture and advanced image reconstruction algorithms will surely constitute the next step in the developing of these systems. The paper describes the principle of how these techniques work, and the requirements which acquisition and signal-processing systems consequently face. Also presented in the paper is the Versatile Ultrasound Research Platform, which has been developed specifically for the testing and practical implementation of these methods. The platform has already served as a tool in the testing and comparison of two reconstruction methods that employ full matrix acquisition - the STA (Synthetic Transmit Aperture) and PWI (Plane Wave Imaging) method.
20
Content available remote Badania ultradźwiękowe płyt włóknisto-cementowych
PL
W artykule przedstawiona została możliwość lokalizacji delaminacji w płycie włóknisto-cementowej za pomocą specjalnie do tego celu skonstruowanego urządzenia wykorzystującego metodę ultradźwiękową i fale podłużne. Przeprowadzono badania na trzech rodzajach płyt. Stwierdzono, że proponowana metoda diagnostyczna umożliwia wykrywanie lokalnych nieciągłości, np. obszarów o obniżonej zwartości, czy delaminacji w płytach włóknisto-cementowych na obszarze średnicy wiązki metodą estymacji prędkości fali ultradźwiękowej. Zaletami metody są niewielkie wymiary urządzenia i krótki czas badania.
EN
This article presents the possibility of delamination location in the fiber-cement board using a specially-designed device operating on the principle of ultrasonic method and measuring of longitudinal waves velocity. Studies were carried out on three types of board. It was found that the proposed diagnostic method allows detection of local discontinuities, eg. the areas of reduced compactness, or delamination in fiber-cement boards in the area of the beam diameter by an estimation velocity of ultrasonic waves. The advantages of the method are: small dimensions of the device and short duration of the study.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.