Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Zmiany składu fazowego zaczynów z układu MgO-SiO2-H2O
PL
Celem pracy było prześledzenie zmian zachodzących w zaczynach z układu MgO-SiO2-H2O w czasie ich sezonowania w temperaturze 20 °C. W tym celu sporządzono zaczyn spiekanego tlenku magnezu wraz z mikrokrzemionką oraz wodą. Stosunek molowy MgO/SiO2 wynosił 2:1, natomiast stosunek wody do części stałych wynosił 1:2. Sporządzony zaczyn sezonowano w szczelnych polietylenowych workach do 460 dni. Następnie zaczyny po upływie określonego czasu poddawane były badaniom termicznym DTA-TGA-EGA, analizie rentgenograficznej XRD oraz badaniom w podczerwieni FTIR. Dodatkowo próbki zaczynu po sezonowaniu przez 180 dni poddano wygrzewaniu w trzech różnych temperaturach: 500 °C, 700 °C i 900 °C, a następnie zbadano je za pomocą analizy XRD. W wyniku badań stwierdzono, że wraz z upływem czasu sezonowania zmienia się uporządkowanie wewnętrzne w zaczynach, jak również pojawiają się nowe fazy uwodnione związane z warstwowymi krzemianami magnezu.
EN
The aim of this work was to investigate changes that occur in pastes from the MgO-SiO2-H2O phase system during ageing at 20 °C. The study consisted on preparation of pastes showing a MgO:SiO2 ratio of 2 and a water to solid ratio of 0.5. The obtained mixtures were aged up to 460 days at 20 °C. All the samples were placed in sealed polyethylene bags. After the specific time, free water was removed from the pastes. Examination of the aged pastes included thermal, XRD and FTIR analyses. Additionally, after 180 days, the samples of pastes were heated at 500 °C, 700 °C or 900 °C for 24 hours, and after that examined by XRD. The research revealed changes in the internal arrangement of pastes with the aging time, and the formation of new hydrated phases associated with layered magnesium silicates.
PL
Wyroby magnezytowo-chromitowe znalazły powszechne zastosowanie w urządzeniu RH, gdyż charakteryzują się one wysoką odpornością korozyjną na tlenki żelaza oraz ciekłe stopy wapniowo-krzemianowe. Odznaczają się również znaczną wytrzymałością mechaniczną w temperaturach roboczych oraz korzystniejszą od innych materiałów odpornością na wahania temperatur. Dalszą poprawę parametrów fizykochemicznych tworzyw magnezytowo-chromitowych można osiągnąć poprzez poddanie ich dodatkowej operacji nasycania roztworami prekursorów tlenkowych lub spinelowych, dzięki której można poprawić wiele własności mających wpływ zarówno na odporność korozyjną, jak i na wytrzymałość mechaniczną w pewnym zakresie temperatur. W artykule przedstawiono między innymi wpływ nasycania na takie własności tworzywa, jak: rozkład wielkości porów, gazoprzepuszczalność oraz wytrzymałość na zginanie w zależności od temperatury.
EN
Magnesia-chromite products have been widely applied in RH units as they are characterised by high corrosive resistance to iron oxides and liquid calcium-silicate melts. They also display high mechanical strength in working temperatures and good resistance to temperature shocks in comparison to other materials. Further improvement of physical and chemical parameters of magnesia-chromite products may be achieved by subjecting them to an additional saturation procedure with properly selected impregnants, which allows enhancing a number of properties that influence both corrosive resistance and mechanical strength within a certain range of temperatures. The article among others presents the effect of impregnation by solutions of oxide and spinel precursors on material properties such as: pore size distribution, gas permeability and bending strength versus temperature. The service life of an RH unit may be also enhanced by applying adequate constructional solutions as improvement of cooling system.
PL
Materiały ogniotrwałe przeznaczone do eksploatacji w urządzeniu do próżniowego odgazowania stali metodą RH muszą być dobrane odpowiednio do warunków eksploatacji jakie panują w poszczególnych obszarach urządzenia. Właściwe poznanie głównych oddziaływań niszczących w danych strefach urządzenia oraz miejsc najbardziej obciążonych pozwala na optymalne dobranie wyłożenia ogniotrwałego. Wyroby magnezjowo-chromitowe (MC) znalazły powszechne zastosowanie w urządzeniu RH, gdyż charakteryzują się wysoką odpornością korozyjną na tlenki żelaza oraz ciekłe stopy wapniowo-krzemianowe. Odznaczają się one również znaczną wytrzymałością mechaniczną w temperaturach roboczych oraz dobrą odpornością na wahania temperatur. Dalszą poprawę parametrów fizykochemicznych tworzyw magnezjowo-chromitowych można osiągnąć poprzez poddanie ich dodatkowej operacji nasączania, dzięki której można poprawić szereg własności mających wpływ zarówno na odporność korozyjną, jak również wytrzymałość mechaniczną w pewnym zakresie temperatur. W artykule przedstawiono między innymi wpływ nasączania na własności tworzywa, takie jak rozkład wielkości porów, gazo przepuszczalność oraz wytrzymałość na zginanie w zależności od temperatury. Poprawę trwałości urządzenia RH można uzyskać również poprzez odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne.
EN
Refractory materials intended for use in a steel vacuum degassing unit by the RH method have to be adjusted to the operating conditions in particular areas of the unit. Proper identification of major destructive effects in particular zones of the unit and the most affected areas allows optimal selection of a refractory lining. Magnesia-chromite products (MC) have been widely applied in RH units as they are characterised by high corrosive resistance to iron oxides and liquid calcium-silicate melts. They also display high mechanical strength in working temperatures and good resistance to temperature fluctuations. Further improvement of physical and chemical parameters of magnesia-chromite products may be achieved by subjecting them to an additional saturation procedure with properly selected impregnants, which allows enhancing a number of properties that influence both corrosive resistance and mechanical strength within a certain range of temperatures. The article among others presents the effect of impregnation on such material properties as: pore size distribution, gas permeability and bending strength depending on the temperature. The service life of an RH unit may be enhanced by applying adequate constructional solutions.
4
Content available remote Masy konstrukcyjne na trzony łukowych pieców elektrycznych
PL
Do najważniejszych czynników wpływających na zużywanie się trzonów pieców stalowniczych należą: korozja żużlowa, erozja wywołana intensywnym ruchem metalu, infiltracje metalu w szczeliny powstałe na skutek skurczu masy w wyniku spiekania, uszkodzenia mechaniczne wywołane załadunkiem złomu. W pracy przedstawiono sposoby ograniczenia działania wymienionych czynników niszczących. Ograniczenie zjawiska korozji żużlowej osiągnięto głównie przez dobór składu chemicznego w taki sposób, aby produktami reakcji między masą a żużlem były związki o temperaturach topnienia wyższych od temperatur procesu. Ograniczenie zjawiska erozji oraz skurczu masy podczas spiekania osiąga się głównie poprzez optymalny dobór składu ziarnowego, który zapewnia wysoki stopień zagęszczenia na etapie instalacji wyłożenia ogniotrwałego trzonu. Skład chemiczny oraz uziarnienie tworzywa zostało tak dobrane, aby powierzchnia robocza masy została spieczona już w stosunkowo niskich temperaturach, dzięki czemu ograniczono możliwość powstawania uszkodzeń trzonu w wyniku załadunku złomu. Materiały spełniające sformułowane wyżej warunki zastosowano na wyłożenie trzonów elektrycznych, łukowych pieców stalowniczych o pojemności 90 t, 25 t, 30 t i 140 t, pracujących w kraju i za granicą. Uzyskane wyniki trwałości są zgodne z oczekiwaniami producenta i użytkowników.
EN
Major factors, influencing the wear of steelmaking furnace bottoms, include slag corrosion, erosion caused by metal movement, metal infiltration in the fissures formed due to mass shrinkage as a result of sintering, and mechanical damage caused by scrap charge. Methods of limiting the effects of the above mentioned destructive factors have been presented. The phenomenon of slag corrosion was limited chiefly through the appropriate selection of chemical composition, so that the products of mass and slag reaction were compounds with melting temperatures higher than the process temperatures. The phenomenon of erosion and mass shrinkage during sintering can be limited mainly through optimal selection of the grain size composition, which ensured high degree of consolidation at the stage of bottom refractory lining installation. The selected chemical composition and grain composition allow the working surface of the mass to be sintered at relatively Iow temperatures, so the bottom damage due to scrap charge is reduced. Materials, fulfilling the above conditions, have been used to line the bottoms of electric-arc steelmaking furnaces having the capacity of 90 t, 25 t, 30 t and 140 t in Poland and abroad. The obtained durability results come up to the expectations of the producer and users.
PL
Betony ogniotrwałe na obmurza urządzeń cieplnych w przemysłach: cementowym, metali nieżelaznych, chemicznym, energetycznym i w spalarniach odpadów, muszą posiadać wysoką wytrzymałość mechaniczną, dużą odporność chemiczną oraz odporność na ścieranie. Przeprowadzone badania wykazały, że właściwości betonów opartych na andaluzycie, węgliku krzemu i tlenku glinu można znacznie poprawić przez mikrododatki. Niewielkie dodatki mikrokrzemionki, węglików krzemu lub cementu glinowego znacznie zwiększyły wytrzymałość, właściwości termomechaniczne oraz odporność na działanie potasu.
EN
Refractory materials for linings in thermal facilities in the cement industry, power industry or incinerating plants have to have very high requirements in terms of their mechanical resistance, as well as their chemical resistance and abrasion resistance. This particularly concerns refractory castables, which are operated at intermediary temperatures and they do not achieve conditions in which sintering reactions would occur, thus forming a ceramic bond. The influence of raw material components in mixture on physical and technical properties of refractory castables designed for the application operating conditions of the lining in the temperature range up to 1250°C, particularly exposed to the influence of alkali salts, has been discussed.
PL
Omówiono zasadowe materiały ogniotrwałe formowane i nieformowane produkowane przez Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A., które od wielu lat z powodzeniem stosowane są w urządzeniach cieplnych w przemyśle metali nieżelaznych. Wybór kierunku badań oparty jest na wieloletniej konstruktywnej współpracy z odpowiedzialnymi za wyłożenia przedstawicielami Hut Miedzi GŁOGÓW i LEGNICA, a także z Instytutami branżowymi. Dotychczas szeroko stosowane są w metalurgii metali nieżelaznych wyroby magnezjowo-chromitowe o zawartości Cr203 od 15+30 % oraz korundowo-chromitowe, a także korundowo-chromitowe wzbogacone w Zr02. Betony ogniotrwałe zastosowano w pierwszej kolejności jako wyłożenia rynien spustowych. Ostatnio prowadzone są próby wyłożenia sklepienia pieca elektrycznego prefabrykatami betonowymi z udziałem SiC, a także zbiorników wagowych i pośrednich w urządzeniu do odlewania anod przy użyciu płyt z niskocementowego betonu korundowo-mulitowego. Wszystkie agresywne czynniki działające na wyłożenie ogniotrwałe są uwzględniane przy projektowaniu nowych lub doskonaleniu istniejących rozwiązań materiałowych. Docelowo, uwzględniając względy ekologiczne, prowadzona będzie praca badawcza nad opracowaniem nowych wyrobów zasadowych bezchromowych ze szczególnym uwzględnieniem wysokiej odporności korozyjnej.
EN
The present report deals with moulded as well as not moulded basic refractory materials produced at The Magnesite Plant ROPCZYCE S.A., which have been successfully used in heat devices of non-ferrous metallurgy. Continuous observation of functioning of these products is the main basis of improvement of the quality properties of technologies being used nowadays and is the challenge for seeking new refractory solutions. The long-lasting fruitful co-operation with the specialists from Copper mils GŁOGÓW and LEGNICA, who are responsible for the fire-proof lining and with branch institutes is of great help to us where choosing the way of our research work. At the time being chrome-magnesia products with Cr203 content of 15+30 % as well as korundum-chrome and korundum-chrome enriched with Zr02 are widely being used. The main ways of improving above-mentioned basic moulded refractory products concern the material structure modification in the aspects of its density and chemical content. Besides, low-cement and ultra low-cement alumina kinds of concrete and basic castables are more and more frequently being used in the places where traditional magnesia-chrome and alumina-silicate burned products have always been used. At first fire-proof concrete was used as the tapping spouts safety lining. Recently the test linings of the electric arc -furnance roofs with prefabricated SiC content concrete and overflow and weighing tanks in devices for anode founding with the usage of low-cement alumina-mullitae concrete plates are being performed. Operating surrounding (very aggressive metallurgical processes in comparatively low range of temperatures 1100-1400 degrees C), aggressive oxide slag, heat changes, erosion in reaction shift are decisive factors of refractory lining duration. All above-mentioned aggressive factors influencing the refractory lining are taken into consideration when designing new and improving the existing materials. Finally, remembering ecological aspects, the profound research work will be held in creating and producing new non-chrome basic refractory products with high resistance to corrosion.
PL
Opracowano nowe rozwiązanie konstrukcyjno-materiałowe sklepienia pieca elektrycznego łukowego z zastosowaniem dwóch rodzajów betonów ogniotrwałych wysokoglinowych. Charakteryzuje się ono dużą trwałością eksploatacyjną i niskimi kosztami wykonania.
EN
New refractory construction for the electric arc furnace roof on the base of two kinds refractory high alumina castables was worked out. It characterized high performance and Iow installation costs.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.