Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Control synthesis with state variables constraints for the DC drive is considered. Constraints are defined for the specific operating states of the DC motor during starting and braking in the presence of selected specific conditions. The control signal is based on the reference values and current state of the motor. The inverse dynamics method is applied. Closed-loop control law is realized by means of switching state-space controller.
PL
Przedstawiono model matematyczny silnika z magnesami trwałymi (PMSM) dostosowany do rozwia˛zywanego problemu oraz metodę bezpośredniego sterowania polowo zorientowanego (DFOC). Omówiono zastosowanie enkodera inkrementalnego jako alternatywnego układu pomiaru położenia i prędkości kątowej silnika. Zaprezentowano jedną z możliwych procedur wstępnego pozycjonowania wirnika. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych regulacji PMSM.
EN
Suitable mathematical model of permanent magnet synchronous motor (PMSM) adopted to the solved problem and direct field oriented control (DFOC) are presented. Application of incremental encoder as angular position and speed measurement system is discussed. One method of initial rotor positioning is suggested. Laboratory tests results of PMSM control are included.
PL
Artykuł przedstawia obserwator ze sprzężeniem zwrotnym. Zaprezentowano obserwator prędkości kątowej bazujący na sterowaniu ślizgowym. Omówiono wpływ parametrów obserwatora na uzyskiwaną jakość regulacji prędkości. Omówiono metody eliminacji zjawiska chatteringu - filtr dolnoprzepustowy, zastąpienie funkcji sign przez sat (nasycenie). Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych.
EN
The article presents the closed-loop observer. The observer of the angular velocity based on the sliding mode con-trol is shown. The influence of the observer parameters on velocity control quality is talked over. The elimination of the chattering phenomenon is discussed - low-pass filter and replacement of the function sign by sat (saturation). Simulation results are presented.
PL
W artykule omówiono strukturę i zasadę pracy układu DTC-SYM. W pracy przedstawiono nieliniowy model matematyczny silnika indukcyjnego w wirującym układzie współrzędnych. Wektor strumienia stojana przyjęto jako oś odniesienia (d). W rozważaniach pominięto dynamikę przemiennika częstotliwości. Celem analizy było uproszczenie (linearyzacja) modelu obwodu strumienia stojan oraz wytwarzania momentu elektrycznego. Zostały przedstawione wyniki badań symulacyjnych, które pozwalają określić błędy linearyzacji modeli. Zamieszczono transmitancje, które mogą zostać wykorzystane w procesie optymalizacji parametrycznej regulatorów.
EN
Structure and the principle of the work of the DTC-SYM system are talked over in the article. The nonlinear mathematical model of the induction motor in a revolving reference frame is introduced in the work. The stator flux vector is taken as the axis of the reference frame (d). The dynamics of the power electronics frequency converter are neglected in considerations. The simplification (linearization) of the stator flux circuit model and the production of the motor torque is the aim of the analysis. There are presented the results of the simulating researches which let qualify the models linearization errors. The transfer-functions which can be used in the parametric optimization process of regulators was inserted.
5
PL
Przedstawiono dyskretyzację problemu LQ. Omówiono zagadnienie obserwacji momentu obciążenia. Wykorzystano dualizm do przekształcenia zadania obserwacji do zadania sterowania. Zaproponowano strukturę obserwatora uniezależnioną od rodzaju silnika. Zamieszczono badania symulacyjne obserwatora przy różnych macierzach wag wskaźnika jakości. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych na stanowisku z 18kW silnikiem obcowzbudnym.
EN
LQ problem discretization is presented. The problem of load torque observation is discussed. Transformation form observation task to control task based on duality. Type motor independent observer structure is proposed. Simulation research for different matrices of performance index are inserted. Experimental results from laboratory position with 18kW separately excited motor are presented.
PL
Przedstawiono standardową strukturę kaskadowego układu regulatorów w cyfrowym układzie sterowania napędem prądu stałego. Zaprezentowano metodę doboru nastaw regulatorów prądu i prędkości. Omówiono procesor DSP TMS320F2812 pod kątem zastosowania w układzie sterowania napędem elektrycznym. Omówione zagadnienia poparto wynikami badań laboratoryjnych.
EN
Standard structure of digital cascade controller system in DC drive is presented. Speed and current controller parameters selection methods are proposed. Processor DSP in converter DC drive is presented and result of this control system are discussed.
7
Content available remote Start-up of DC drive under load
EN
The work describes the use of form criterion for parametric optimization of current regulator. Droop of the control system with respect to load is proved. A method of correction of the control system parameters is proposed in the case of drive start-up with non-zero load torque. Simulation results are included.
PL
W artykule przedstawiono standardową strukturę układu sterowania polowo zorientowanego (FOC) regulacji prędkości silnika indukcyjnego zasilanego z falownika napięcia. Zaprezentowano prostą metodę doboru regulatorów prądów i prędkości (typu PI). Zamieszczono wyniki badań symulacyjnych.
EN
Standard structure of field orientated control (FOC) system of induction motor is presented. Simple method of parameters selection of currents and speed controller (type PI) are proposed. Simulation result of this control system are discussed.
PL
Przedstawiono standardową strukturą układu bezpośredniego sterowania momentem (DTC) silnikiem indukcyjnym. Zaprezentowano metody doboru parametrów regulatorów prędkości P oraz PI. Omówione metody poparto badaniami symulacyjnymi.
EN
Standard structure of direct torque control (DTC) system of induction motor is presented. Speed controller (type P and PI) parameters selection methods are proposed and simulation result of this control system are discussed
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.