Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań, których celem było określenie związku między przestrzennym zróżnicowaniem przewodności elektrycznej gleby, a zmiennością wartości zebranych plonów w ciągu ostatnich siedmiu lat. Przewodność elektryczna gleby została zmierzona przy użyciu sondy EM38. Porównanie map przestrzennej zmienności przewodności elektrycznej gleby i średnich plonów z wielolecia wykazało zgodność wyznaczonych obszarów. Dlatego zastosowanie tych pomiarów jako alternatywnej podstawy do podejmowania decyzji technologicznych przy braku informacji o plonowaniu jest możliwe i pozwala zidentyfikować różnorodność produktywności na danym polu.
EN
The article presents the results of research aimed at determining the relationship between the spatial differentiation of soil electrical conductivity and the variability of harvested crop from the last seven years. Soil electrical conductivity was measured using an EM38 probe. Comparison of maps of the spatial variability of soil electrical conductivity and average yields over many years showed compliance of designated areas. Therefore, the use of these measurements as an alternative basis for making technological decisions in the absence of information on yielding is possible and allows to identify the diversity of productivity in a given field.
EN
The aim of the thesis was to create a web application using the information system to facilitate the creation of documentation and record management on the selected farm. In this work we focused on development of web application with support of information system AgroCont, from ISAT, s.r.o. in farm Dolný Lopašov. The ASP.NET technology was chosen for the development of the web application. In this work we described the components of the chosen technology (eg Visual Basic .NET, HTML, JavaScript, AJAX, SQL etc.) and also the steps of the life cycle of the web application creation. We have created three core modules that are focused on recording worksheets, agronomic documentation and managing individual records. Using the web application, it is possible to use these modules on all platforms anywhere (eg Android, IOS, Windows, etc.), only through a web browser and internet connection. All created records are linked to the AgroCont information system and can be further used eg. for wage creation or as a basis for in-house analyzes.
PL
Celem badań było stworzenie aplikacji internetowej z wykorzystaniem systemu informatycznego ułatwiającego tworzenie dokumentacji i zarządzanie dla przedsiębiorstwa rolnego. Aplikacja internetowa została wytworzona w technologii ASP.NET przy wsparciu systemu informatycznego AgroCont, z ISAT, s.r.o. i zastosowana w gospodarstwie Dolný Lopašov. W artykule opisano komponenty wybranej technologii (np. Visual Basic .NET, HTML, JavaScript, AJAX, SQL itp.) oraz trzy podstawowe moduły, które koncentrują się na rejestrowaniu arkuszy roboczych, dokumentacji agronomicznej i zarządzaniu poszczególnymi rekordami. Aplikacja internetowa pracuje na wszystkich platformach w dowolnym miejscu (np. Android, IOS, Windows itp.), które maja połączenie internetowe. Wszystkie utworzone rekordy są powiązane z systemem informacyjnym AgroCont i mogą być dalej wykorzystywane np. do tworzenia płac lub jako podstawa wewnętrznych analiz.
EN
The paper presents the concept of use of fuels produced from production waste (RDF). The usefulness of RDF processed into pellets used in the chemical and power industry was also analyzed. The paper presents the results of research on the quality and content of selected elements in RDF pellets. The values of individual indexes are within the ranges typical for fuels manufactured from plastics. The tested material’s humidity was identified as low, as well as the content of chlorine, sulfur and other elements. In the working condition, the calorific value of the tested sample was 25.260 MJ·kg-1 and was above the range of typical values for RDF (13-20 MJ·kg-1). The moisture content in the tested material was 1% and it was within the required range. In the laboratory tests, the content of chlorine and sulfur was also determined.
PL
Przedstawiono koncepcję zagospodarowania paliw (RDF) wytwarzanych z odpadów w oparciu o ich produkcję. Dokonano również analizy przydatności przetwarzania RDF na pelety stosowane w przemyśle chemicznym i energetyce zawodowej. Przedstawiono wyniki badań jakości i zawartości wybranych pierwiastków w peletach z RDF. Wartości poszczególnych wskaźników mieszczą się w zakresach typowych dla paliw wytwarzanych z tworzyw sztucznych. Stwierdzono dość niską wilgotność oraz zawartość chloru, siarki i innych pierwiastków. Wartość opałowa badanej próbki w stanie roboczym wyniosła 25,260 MJ·kg-1 i była wyższa od zakresu typowych wartości dla RDF (13-20 MJ·kg-1). Zawartość wilgoci w badanym materiale wynosiła 1% i mieściła się w zakresie wymagań W badaniach laboratoryjnych określono również zawartość chloru i siarki.
EN
Evaluation of harvest and postharvest treatment quality of the grains is affected by usage of appropriate equipment and technology. The grain damage depends on its physical and mechanical features. The corn planting has significant representation in European conditions, mainly for food industry purposes. In the work, we were focused on observing of the drying temperature´s impact on the micro-damage of the seeds. The solution of the issue described in the work is closely related to the preparation and solution of the education project KEGA 039SPU-4/2017, and a scientific research project VEGA 1/0718/17 „Study about the effect of technological parameters of the surface coating in agricultural and forestry techniques for qualitative parameters, safety and environmental acceptability“.
PL
Ocena jakości zabiegów związanych ze zbiorem i po zakończeniu zbioru nasion zależy od użycia odpowiedniego sprzętu i technologii. Na uszkodzenie ziarna wpływ mają jego cechy fizyczne i mechaniczne. Uprawa kukurydzy jest popularna w warunkach europejskich, głównie dla przemysłu spożywczego. W tej pracy skupiliśmy się na obserwacji wpływu temperatury suszenia na mikro uszkodzenia ziaren. Rozwiązanie tego problemu opisanego w pracy jest ściśle związane z przygotowaniem i wykonaniem projektu edukacyjnego KEGA 039SPU-4/2017 oraz projektu naukowo-badawczego VEGA 1/0718/17 „Badania nad wpływem parametrów technologicznych powlekania powierzchniowego w technikach rolniczych i leśnych dla celów zgodności jakościowej parametrów, bezpieczeństwa i środowiska.
5
Content available Optimisation of osmotic dehydration of plums
EN
The paper presents kinetics of osmotic dehydration of plums in relation to the treatment time and concentration of sucrose solution. The main aim of the study was polyoptimisation of the preservation process, namely selection of optimal parameters of osmotic dehydration processes including changes in selected quality indicators. Defining of optimal conditions of the entire course of preservation may influence limitation of consumption of preserving substances (osmotic substances) and reduction of the energy demand. Based on the research which was carried out, it was found that parameters of osmotic dehydration had a significant impact on mass transfer coefficients and physico-chemical indicators of fruit - along with the increase of concentration of osmotic solution and extension of the time of the process, the increase of the investigated sizes was observed. In the second part of the paper, optimization of the fruit preservation process was performed. The idea of the objective function consisted in minimization of the difference between the expected values of criteria and the values obtained from the experimental results. For the defined scalar optimization criterion an explicit relation between quality and cost of the product was showed.
PL
W pracy określono kinetykę procesu odwadniania osmotycznego śliwek w zależności od czasu obróbki i stężenia roztworów sacharozy. Głównym celem przeprowadzonych badań była polioptymalizacja procesu utrwalania, czyli dobór optymalnych parametrów procesu odwadniania osmotycznego z uwzględnieniem zmian wybranych wskaźników jakości. Zdefiniowanie optymalnych warunków całego toku utrwalania może wskazać możliwości ograniczenia zużycia środków utrwalających (substancji osmotycznych) oraz obniżenia zapotrzebowania na energię. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że parametry procesu odwadniania osmotycznego miały istotny wpływ na współczynniki wymiany masy i wskaźniki fizykochemiczne owoców - wraz ze zwiększeniem stężenia roztworu osmotycznego i wydłużeniem czasu procesu obserwowano zwiększenie badanych wielkości. W drugiej części pracy przeprowadzono optymalizację procesu utrwalania owoców. Idea funkcji celu polegała na minimalizowaniu różnicy pomiędzy oczekiwanymi wartościami kryteriów, a wartością tych kryteriów otrzymanych na podstawie eksperymentalnych wyników. Dla przyjętego skalarnego kryterium optymalizacji pokazana została jawna zależność pomiędzy jakością, a kosztami produktu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.