Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wskaźnik motoryzacji jest jedną z najczęściej używanych, unormowanych miar rozwoju motoryzacji. W wielu krajach opracowano i wykorzystuje się krajowe i regionalne modele rozwoju motoryzacji. W Polsce szczegółowe badania nad czynnikami rozwoju motoryzacji dotychczas nie były prowadzone. Autorzy artykułu podjęli wyzwanie uzupełnienia tej luki i opracowali metodę prognozowania liczby pojazdów jako miary ogólnej i wskaźnika motoryzacji jako miary unormowanej, zarówno na poziomie kraju, województwa, jak i powiatu. W artykule ogólnie przedstawiono założenia koncepcji trójstopniowego modelu uwzględniającego hierarchiczną strukturę podziału terytorialnego kraju. Szczegółowo opisano metodę modelowania i prognozowania wskaźnika motoryzacji na poziomie województw, wraz z opisem etapów związanych z określeniem poziomu nasycenia motoryzacją analizowanego obszaru, doborem funkcji zmian poziomu motoryzacji oraz identyfikacji i doboru zbioru czynników wpływających na zmianę poziomu motoryzacji.
EN
Motorisation rate is one of the most commonly used, standardized indicator for the development of motorization. National and regional models to forecast motorization development have been developed and used in many countries. In Poland, detailed research on the factors of motorization development has not been carried out so far. The authors of the article took up the challenge to fill this gap and developed a method for forecasting the number of vehicles as a general measure and motorisation rate as a standardized indicator both at the level of the country, voivodships and districts. The article presents the assumptions of the concept of a three-level model taking into account the hierarchical structure of the territorial division of the country. The method of modeling and forecasting the motorization rate at the level of voivodships has been described in detail, along with a description of the stages related to determining the level of saturation of the analyzed area, selection of changes in the level of motorization and identification and selection of factors affecting the change in the level of motorization.
2
Content available remote Mode choice modelling for urban areas
EN
This article addresses the issue of mode choice modelling using a four-stage travel modelling process. The article indicates limitations of the currently used simplified methods of mode choice modelling and proposes the use of a more detailed approach that accounts for additional, statistically significant factors with the use of advanced mathematical tools and discrete choice models. A need has also been identified to include qualitative factors in forecasting the modal split and in the scenario analyses.
PL
W artykule przedstawiono problematykę modelowania wyboru środka transportu w czterostopniowym procesie modelowania podróży. W artykule wskazano ograniczenia obecnie stosowanych uproszczonych metod modelowania wyboru środka transportu oraz przedstawiono możliwości zastosowania bardziej szczegółowego podejścia uwzględniającego dodatkowe, statystycznie istotne czynniki z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzie matematycznych, w szczególności modeli wyboru dyskretnego. Wskazano również potrzebę uwzględnienia czynników jakościowych w prognozowaniu podziału zadań przewozowych i analizach scenariuszy.
PL
Coraz częstszym problemem zauważalnym podczas modernizacji lub przebudowy sieci transportowej miasta jest integrowanie środków transportu. Rozwiązaniem tej sytuacji jest budowa węzłów przesiadkowych umożliwiających lepszy dostęp do transportu publicznego. Niesie to za sobą skutki w postaci modyfikacji funkcjonowania linii transportu zbiorowego, co daje możliwość poszerzenia oferty przewozowej oraz efektywnego wykorzystania potencjału przewozowego poszczególnych rodzajów środków transportu. Wprowadzane w ten sposób zmiany są istotnym czynnikiem wpływającym na popyt na podróże transportem zbiorowym. W artykule opisano, jakie zmiany w sieci transportowej miasta przynosi powstanie węzłów przesiadkowych, które stoją przed wyzwaniem zaspokojenia wymogów podróżnych. Przedstawiono sposoby zmian przebiegu linii transportu zbiorowego na przykładzie Gdańska, a także dokonano porównania opisanych rozwiązań, które mają na celu integrację oferty przewozowej. Przeanalizowane zostały również zachowania pasażerów wynikające ze zmian w sieci transportowej.
EN
During modernization or reconstruction transport network increasingly problem is mode of transport integration. Solution of this situation is building a transfer node, which may allow better approach to public transport offer. The result of this measure is modification operation of public transport line, what gives chance to expand public transport offer and use individual vehicles potential transport on effective way. This changes are important factor which affects changes in demand on public transport travels. The paper also describes what changes in the city transport network brings the building of transfer node that are being challenged to satisfy the requirements of travellers. Also presents the different changes in the public transport lines on the example of Gdansk, as well as a comparison that solutions which are aimed integrating transport offer. Also analyzed the behaviour of passengers changes resulting from modification in the city transport network.
PL
Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) są wartościowym źródłem informacji o ruchu drogowym, dotyczącym zarówno transportu publicznego, jak i prywatnego. Głównym problemem jest fakt, że niewiele badań jest prowadzonych w celu określenia prędkości autobusów, tramwajów i trolejbusów w miejskich sieciach ulicznych w zależności od warunków ruchu. W pracy skupiono się na tym, jak informacje z systemów ITS mogą być wykorzystane do modelowania prędkości pojazdów transportu zbiorowego. W tym celu wykorzystano dane z wdrożonego w Trójmieście (Gdańsk, Sopot, Gdynia) Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR. Głównym celem pracy było opracowanie metody modelowania prędkości pojazdów transportu publicznego, do czego wykorzystano moduły systemu TRISTAR. W artykule wyjaśniono w jaki sposób można zbierać, analizować i przetwarzać różne dane, a następnie wykorzystać do tworzenia modeli prędkości. Wynikiem analizy jest model prędkości dla pojazdów transportu zbiorowego w Gdyni. Zaproponowaną metodę warto zweryfikować w innych miastach. Wyznaczone prędkości można wykorzystać m.in. do aktualizacji istniejących rozkładów jazdy oraz na potrzeby kalibracji makroskopowego modelu symulacyjnego.
EN
Intelligent Transport Systems are a valuable source of traffic information, covering both private cars and public transport vehicles. The main problem, however, is that very few studies are conducted to determine the speed of buses, trams and trolleys in urban networks in relation to traffic conditions. The article investigates how ITS systems data could be used to model the speed of public transport vehicles. This is now possible thanks to the implementation of TRISTAR, an Integrated Traffic Management System covering the Tri – City (Gdansk, Sopot, Gdynia). The objective of the analysis is to develop a method for modelling public transport vehicle speed which is completed with the data from the TRISTAR subsystems. The paper explains how various data can be collected, used and combined to develop speed models. The results of analyses and a proposed speed model for Gdynia’s public transport vehicles are presented. This is to be further verified by applying the proposed method in other cities. The speed model can also be used for updating existing public transport timetables. It is also possible to use the speeds for calibrating macroscopic simulation models.
5
Content available remote Metody oceny efektywności miejskich systemów sterowania ruchem
PL
Rozwijające się duże miasta borykają się ze wzrostem zatłoczenia motoryzacyjnego. Celem usprawnienia sieci transportowej duże miasta, w tym również kilka miast polskich decyduje się na wdrożenie narzędzia, które umożliwi im efektywne zarządzanie i sterowanie ruchem. Jeden z takich systemów został wdrożony w Trójmieście w grudniu 2015 roku. W niniejszym referacie przedstawiono metody oceny efektywności miejskich systemów sterowania, które zostały wykorzystane do oceny efektywności Zintegrowanego Systemu Sterowania Ruchem TRISTAR w Trójmieście. Metody te uwzględniają zarówno klasyczne pomiary terenowe wielkości i warunków ruchu, jak i wykorzystują nowoczesne rozwiązania informatyczne w postaci specjalistycznego oprogramowania umożliwiającego przeprowadzenie symulacji ruchu z różnym poziomie szczegółowości. Uwzględniając obie z tych metod przedstawionych metod możliwe jest dokonanie kompleksowej oceny systemu w odniesieniu do różnych scenariuszy pod względem rozwoju miasta, jak i zmian natężenia ruchu zarówno w zakresie transportu indywidualnego, jak i zbiorowego.
PL
Na potrzeby opracowania Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Pomorskiego w czwartym kwartale 2013 roku konsorcjum Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej oraz z Politechniki Gdańskiej wykonało badania potrzeb transportowych mieszkańców województwa pomorskiego oraz wielkości popytu na usługi przewozowe. Uzyskane wyniki były podstawą do budowy transportowego modelu symulacyjnego podróży realizowanych w obszarze województwa. Wykonane za jego pomocą prognozy oraz analizy różnych scenariuszy rozwoju usług transportu zbiorowego stanowiły kluczowy element opracowania planu transportowego. Niniejszy artykuł ma charakter publikacji syntetyzującej uzyskane wyniki badań. Przedstawione wyniki charakteryzują mieszkańców pod względem ruchliwości, motywacji podróży, wyboru środka transportu oraz ich oceny obecnej oferty przewozowej.
EN
To devise the Plan for Sustainable Development of Public Transport in Pomerania Province, in the fourth quarter of 2013 the consortium for the Foundation for the Civil Engineering Development and the Gdansk University of Technology have completed the research on the transport needs of the Pomerania Province inhabitants and on the demand for public transport services. The obtained results were the basis to build the transport simulation model of travels. The model was used to perform forecasting and analysis of various scenarios for the development of public transport services. The findings of these analyses were a key part of the development plan for transport. This article is a publication that synthesizes the results of research. The results are characterized in terms of population mobility, travel motivation, mode choice and their assessment of the current transportation offer.
PL
Projektowanie sieci transportu zbiorowego wymaga od projektanta wiedzy dotyczącej obecnej oferty przewozowej oraz umiejętności wyznaczenia efektu ewentualnych zmian. Obecnie wyzwanie to stoi także przed autorami planów transportowych, którzy zobowiązani są do opracowania zmian w sieci transportu zbiorowego na kilka najbliższych lat. Szczególnie istotnym etapem analizy oferty przewozowej jest identyfikacja obszarów o najsłabszej i jednocześnie niewystarczającej obsłudze transportem zbiorowym. Na ocenę oferty przewozowej wpływa wiele czynników, z których najważniejszym jest szeroko rozumiana dostępność. W artykule przedstawiono problematykę identyfikacji obszarów o najsłabszym poziomie oferty publicznego transportu zbiorowego w oparciu o wyniki badań i analiz sieci połączeń województwa pomorskiego.
EN
Transportation network design requires from a designer knowledge of the current transport offer, and the skills to appoint the effect of any changes. The challenge is facing the front of the authors of transportation plans, who are responsible to develop changes to the public transport network for the next few years. A particularly important step in the public transport offer analysis is the identification of the areas with the weakest and the insufficient offer of public transport. The assessment of the offer, is affected by many factors and the accessibility seems to be the most important one. The article presents the problem of the identification of the areas with the lowest level of public transport supply on the basis of the results of the research and analysis of the public transport network in Pomerania Province in Poland.
PL
Podział zadań przewozowych pomiędzy dostępne środki transportu jest jednym z kluczowych wyzwań przy opracowaniu Planów Transportowych w regionach. Stan aktualny i prognozy prowadzone na obszarze Unii Europejskiej wskazują, że w najbliższych latach dominującym środkiem transportu pasażerskiego będzie samochód osobowy z zarysowującą się tendencją wzrostową. Dlatego bardzo istotnym działaniem przy budowie zintegrowanego systemu transportu w województwie jest zwiększenie udziału transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich, bądź zatrzymanie jego trendu spadkowego. Przed tym wyzwaniem stanęli autorzy Planów Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w całej Polsce. W referacie przedstawiono obecne trendy zmian podziału zadań przewozowych w wybranych krajach, charakterystykę przewozów pasażerskich w województwie pomorskim oraz prognozy zmian udziału poszczególnych gałęzi transportu w podróżach międzypowiatowych. Ponadto zaprezentowano opracowane w ramach formułowania Planu Transportowego warianty rozwoju sieci transportu zbiorowego, możliwe efekty ich wdrożenia na podział zadań przewozowych oraz spróbowano odpowiedzieć na pytanie, jaka powinna być rola poszczególnych rodzajów transportu zbiorowego w realizacji wojewódzkich przewozów pasażerskich.
EN
Modal split between the available means of transport is one of the key challenges in developing Transport Plans in regions. Current status and forecasts conducted in the European Union show that in the coming years, the dominant mean of passenger transport would be a car with impending upward trend. It is therefore very important while constructing an integrated transport system in the region to increase the share of public transport in the regional passenger or stop its downward trend. This challenge faced authors of Plans for Sustainable Development Public Transport in Poland. The paper presents the current trends in modal split in selected countries, characteristics of passenger transport in the Pomerania province and forecast changes in the share of each mode of travel. Moreover the paper presents, proposed during formulating of transport plan, options for development of public transport networks and possible effects of their implementation on the modal split. The authors are trying to answer the question concerning the expected role of different types of pu blic transport in the implementation of regional passenger transport.
EN
Na obszarze województwa pomorskiego stosowane są różne narzędzia prognozowania i analiz transportowych, które mogą być zasilane, kalibrowane i aktualizowane danymi, które będą zbierane i gromadzone w systemie TRISTAR. Katedra Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej wyszła z inicjatywą opracowania i wdrożenia zintegrowanego, hierarchicznego systemu prognoz i analiz transportowych MST (Wielopoziomowy Model Systemów Transportowych). Kluczowym elementem takiego modelu będzie możliwość pozyskiwania i wykorzystywania danych z systemu TRISTAR.
EN
One of the most important elements of the intelligent traffic control systems is the ability to control movement in such a way as to privilege the selected users movement, in particular public transport vehicles. Implemented at the Tri-City the TRISTAR system will also have a module for prioritizing public transport vehicles. The article presents a characteristics of the priority action system: the way of communication with the vehicle, the transfer of information and the location of the vehicle, the priority levels and criteria for their allocation, as well as the software used for configuration.
PL
Jednym z kluczowych elementów inteligentnych systemów sterowania ruchem jest możliwość sterowania ruchem w taki sposób, aby uprzywilejowywać wybranych użytkowników ruchu, a w szczególności pojazdy transportu zbiorowego. Wdrażany na obszarze Trójmiasta system TRISTAR również będzie posiadał moduł nadawania priorytetu dla pojazdów transportu zbiorowego. W artykule przedstawiono system działania priorytetu charakteryzując przy tym sposób łączności z pojazdem, transferu informacji i lokalizacji pojazdu, poziomy priorytetu oraz kryteria ich przydzielania, a także oprogramowania wykorzystywanego do jego konfiguracji.
PL
W referacie przedstawiono istotę problemu szacowania prędkości pojazdów transportu zbiorowego w szczególności w zakresie modelowania ruchu. Przedstawiono i omówiono wyniki przeprowadzonych w maju ubiegłego roku pomiarów czasu przejazdu pojazdów transportu zbiorowego na obszarze Gdańska w ramach budowy systemu sterowania ruchem TRISTAR. Otrzymane wyniki zestawiono w celu zaprezentowania statystyki oraz zidentyfikowania czynników wpływających na prędkość pojazdów transportu zbiorowego w warunkach miejskich. W oparciu o otrzymane dane statystyczne zbudowano funkcję pozwalającą na ogólne oszacowanie czasu przejazdu pojazdów transportu zbiorowego pomiędzy skrzyżowaniami z uwzględnieniem średniego czasu obsługi przystanku.
EN
The paper presents the essence of the problem of estimating the speed of public transport vehicles, in particular for traffic modeling. Presented and discussed the results of the measurement of travel time of public transport vehicles in Gdansk for the construction of a traffic control system TRISTAR. The results are presented in order to present traffic statistics and to identify the factors that influence the speed of public transport vehicles in urban conditions. Based on the statistical data obtained were built feature that allows a global estimate travel time of public transport vehicles between intersections, taking into account the average stop time on public transport stops.
PL
Rozkład przestrzenny jest drugim etapem w budowie czterostopniowego klasycznego modelu podróży, w którym to dokonuje się rozdzielenia podróży pomiędzy rejony transportowe. Na tym etapie modelowania liczbę podróży pomiędzy rejonami wyznacza się najczęściej za pomocą modelu grawitacyjnego. Obecnie w Gdańsku budowany jest nowy transportowy model symulacyjny miasta, oparty na programie VISUM. W artykule przedstawione zostaną problemy, które napotkano podczas prac nad modelem, a także alternatywny sposób podejścia, w którym to najpierw dokonano podziału zadań przewozowych, a następnie rozkładu przestrzennego podróży. W dalszej części przedstawione zostaną doświadczenia w modelowaniu czasu podróży zebrane podczas prac nad modelem, w którym kluczowym aspektem było prawidłowe ustalenie prędkości swobodnych, a także dobór funkcji oporu odcinka opisującej spadek prędkości w miarę wzrostu natężenia ruchu na danym odcinku sieci.
EN
Trip distribution is a second of the four-step model, in which the trips are assigned to the transportation zones mostly using gravity model. Presently in Gdansk, the new transport model is being built in the VISUM program. In this article not only the encountered problems has been shown but also an alternative approach for the trip distribution problem in which the mode choice step had been switched before the trip distribution. In the next point, the experience acquired in the trip time modelling, which included the problem of the time loses on the intersections has been presented. The experience in the modelling of travel time, collected during the work on the model, which has been a key aspect to determine the correct free flow speed, as well as the choice of the section describing the volume delay function describing the increase of the speed of traffic on a given network segment have been shown.
PL
Modelowanie podróży transportem zbiorowym jest elementarną częścią procesu budowy modelu podróży przede wszystkim obszarów miejskich. Obecnie w Gdańsku budowany jest nowy transportowy model symulacyjny miasta, oparty na oprogramowaniu VISUM. W artykule zostały poruszone problemy budowy i kalibracji modelu podziału zadań przewozowych począwszy od wydzielenia ruchu pieszego, do podziału podróży odbywanych transportem zbiorowym i transportem indywidualnym. Zostały także opisane możliwości zmiany parametrów modelu dla stanów prognostycznych w zależności od zakładanych zmian wartości współczynnika motoryzacji i zachowań transportowych na skutek przyjętej polityki transportowej oraz wartości paliwa. Ponadto zostały przedstawione problemy, rozwiązania i rezultaty kalibracji sieci transportu zbiorowego z wykorzystaniem oprogramowania VISUM.
EN
Modelling of public transport trips is an elementary part of the process of building model of trips, mainly in urban areas. Actually in Gdansk a new transport simulation model, based on PTV VISUM software, is building. The problems of building and calibration modal split from separation pedestrians traffic, to distribution of individual and public transport trips have been described in this article. The capability of change in variables and parameters of this model for forecasts, based on established changes of motorization rate, transport behaviour, transport policy and value of fuel have been also described. Moreover the problems and methods of calibration of transport public network by using PTV VISUM software have been presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.