Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Between 2000 and 2010 housing development in Poland changed dramatically. Local development plans released large rural areas on the outskirts of most cities for single-family housing. As a result, there are many new low-density housing estates and very few high-density estates within city centres. The paper refers to a research method that has been developed to measure and compare various housing developments. The method can be used to show both density indicators and a general overview of different cases. The research presented in the article, based upon the developed method, was conducted in the Silesian Metropolitan Area on 41 case studies. The article summarizes the methodology and popularizes findings from the research.
PL
W latach 2000–2010 zmieniły się uwarunkowania realizacji zasobów mieszkaniowych w Polsce. Uchwalone w okresie Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego uwolniły duże obszary miejskie i podmiejskie pod zabudowę mieszkaniową. W wyniku tych działań powstało wiele osiedli mieszkaniowych o niskiej intensywności i stosunkowo niewiele o wysokiej intensywności. W artykule przedstawiono autorską metodę badawczą, którą stosowano do porównywania różnych zespołów zabudowy mieszkaniowej. Metoda pozwala na jednoczesne opisywanie wskaźników intensywności, jak i na całościowy pogląd na dany przypadek. Badania zostały przeprowadzone na terenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego na 41 zespołach mieszkaniowych. Wnioski z badań przedstawione w artykule są wybranymi z szerzej opisanych badań przedstawionych w monografii pt. „Współczesne kierunki kształtowania zabudowy mieszkaniowej” wydanej w 2013. Artykuł streszcza wykorzystaną metodę badawczą oraz ma na celu rozpowszechnienie wyników badań w kręgach anglojęzycznych.
EN
The cultural heritage of Silesia has different backgrounds and is often characterized by difficult to assess values. There is doubt as to whether some of the existing buildings should be modernized. Since 2000, an increase in the amount of investments in hotel buildings and conference venues in Poland has been observed. The functions and roles of hotels within a city have also changed. The paper presents examples of original projects and realizations of hotel buildings in Silesia. A discussion was also held regarding the issue of adapting and modernizing hotel buildings.
PL
Dziedzictwo kulturowe na Śląsku posiada różne rodowody i często charakteryzuje się trudnymi do oszacowania wartościami. Niektóre z istniejących obecnie budynków pozostają pod znakiem zapytania, czy warto je modernizować. Od 2000 r. aż do dziś można zaobserwować wzrost ilości inwestycji w budynki hotelowe i hotelowo-konferencyjne, zmienia się również rola i potencjał jaki pełnią tego typu funkcje w przestrzeni miejskiej. W artykule przedstawiono przykłady autorskich projektów i realizacji budynków hotelowo-konferencyjnych na Śląsku oraz przeprowadzono dyskusję na temat problematyki adaptacji i modernizacji budynków do funkcji hotelowych.
3
Content available remote Freehand drawing for understanding and imagining urban space in design education
EN
Architects and urban designers use freehand drawings as an important mean for observing, understanding, and envisioning urban space. Despite advancements in computer techniques, freehand drawing remains a quick, efficient and handy tool for urban design. Drawing the city is a broad subject, which covers several aspects of urban design: from analyses of the urban structure and morphology of urban spaces, visualizing ideas through diagrams and schematics, to producing artist impressions of the desired look and feeling of the designed spaces. Elements of freehand drawing, when adequately used together with photography and computer techniques, can produce meaningful representation of urban regeneration strategies, in paired images showing specific places “before and after”. While computer generated visualizations have became a commonly used, standard way of representing architectural and urban design projects, they are often too defined and too explicit. Freehand drawing on the other hand has the advantage of being less defined, more ideogramatic and impressionist, which gives the designer more flexible means for exploring various design aspects and possibilities. This paper presents experiences in urban design drawing from authors own design and academic experiences, with a particular focus on recent experiences from working as tutors in an international and multicultural environment within the intensive summer program “Let’s Exchange HERitage of Our CULture – Drawing as Communication Tool of Students of architecture/engineers from European UniversitiES – HERCULES”.
PL
Architekci i urbaniści używają rysunku odręcznego jako narzędzia obserwacji, analizy i ukazywania możliwości kształtowania przestrzeni miejskiej. Pomimo rozwoju technik komputerowych, rysunek odręczny pozostaje szybkim, wydajnym i dogodnym narzędziem projektowym. Rysowanie miasta to szeroki temat, obejmujący szerokie spektrum zagadnień, takich jak analiza struktury i morfologii przestrzeni miejskich, wizualizacja idei za pomocą schematów i diagramów, tworzenie artystycznych wyobrażeń (wizualizacji) pożądanego wyglądu i atmosfery projektowanego miejsca. Elementy rysunku odręcznego umiejętnie połączone z analizą fotograficzną i technikami komputerowymi mogą stanowić poręczne narzędzie w procesach rewitalizacji przestrzeni miejskiej, m.in. poprzez zestawienia fotografii istniejących miejsc z rysunkami z naniesionymi, pożądanymi zmianami. Choć wizualizacje komputerowe upowszechniły się jako standardowa forma prezentacji projektów, są one nieraz zbyt dosłowne i jednoznaczne, czy wręcz siermiężne. Natomiast rysunek odręczny, jako bardziej niejednoznaczny i impresyjny, daje projektantowi bardziej elastyczny środek wyrazu, który pozwala na poszukiwanie różnych możliwości projektowych.Wartykule zaprezentowane zostały autorskie doświadczenia z użycia rysunku odręcznego w procesach projektowania urbanistycznego i z zajęć edukacyjnych. W szczególności opisano doświadczenia z pracy jako tutorzy w międzynarodowym i wielokulturowym środowisku podczas intensywnego kursu letniego HERCULES, organizowanego pod hasłem „Wymieńmy się naszym dziedzictwem kulturowym – rysunek odręczny jako środek komunikacji studentów architektury/budownictwa z uczelni europejskich”.
PL
W artykule zwrócono uwagę na problematykę kształtowania intensywnej zabudowy mieszkaniowej wobec aktualnych uwarunkowań: postępującej suburbanizacji miast, uwarunkowań rynku mieszkaniowego w Polsce oraz wyzwań związanych z architekturą energooszczędną. Przedstawiono ogólne założenia teoretyczne i zestawiono z przykładami realizacji. Zaprezentowano również przykład autorskiego rozwiązania zespołu zabudowy jednorodzinnej, który wskazuje na potencjalne możliwości kształtowania intensywnej zabudowy jednorodzinnej.
EN
The article draws attention to the problems of development of compact housing development to current conditions: the progressive urbanization of cities, housing market conditions in Poland and the challenges of energy-efficient architecture. General theoretical assumptions are presented with examples of implementation. The case study of single-family housing unit design has been presented, which indicates the potential for compact development of single-family housing.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe założenia dotyczące idei miasta zwartego i zestawiono je z wybranymi przykładami najnowszych projektów i realizacji modelowych (osiedle Bo01 w Malmo, osiedle Ekopark w Warszawie). Omówiono główne założenia konkursu urbanistycznego Europan 11 oraz uwarunkowania konkursowego obszaru opracowania w dzielnicy Praga Południe w Warszawie. Przedstawiono autorski projekt konkursowy oraz jego główne założenia, których podstawą była idea miasta zwartego.
EN
The paper summarizes the paradigm of the compact city and other contemporary ideas for sustainable urban development. Recent realizations has been described. A masterplan for development of Southern District Praga in Warsaw has been presented. The project is a competition entry for Europan 11 competition for young urban designers and architects.
EN
The issues of modern sauna facilities and SPA are presented. The article deals with contemporary directions according to which such spaces are realized; moreover, a comparative analysis was carried out by checking whether and how the modern hot springs, baths or saunas resemble their equivalents known from history. There is also a discussion of ways in which such facilities impinged upon the culture of the city in the past and now. The scale and functional program of the modern SPA recreational complexes enable us to make a hypothesis that apart from their recreational function these facilities may also shape a lifestyle or even the culture of the city. As an example of the modern trends in this domain, the authors present their own project of a thematic saunas complex at the Wroclaw Aqua Park. The current state of knowledge on this issue was presented along with a role that this type of facilities may have in the formation of the culture of the city.
PL
Przedstawiono problematykę współczesnych obiektów saunowych oraz SPA. W artykule zaprezentowano współczesne kierunki, według których realizuje się tego typu przestrzenie oraz przeprowadzono analizę porównawczą: sprawdzono, czy i w jaki sposób obecne termy, łaźnie czy sauny przypominają ich odpowiedniki znane z historii. Przeprowadzono również dyskusję, w jaki sposób tego typu obiekty oddziaływały kiedyś i współcześnie na kulturę miasta. Skala i program funkcjonalny współczesnych kompleksów rekreacyjnych SPA pozwalają na hipotezę, że pomimo swojej rekreacyjnej funkcji obiekt może kształtować styl życia, a więc również kulturę w mieście. Jako przykład współczesnych tendencji w tej dziedzinie autorzy artykułu prezentują autorski projekt kompleksu saun tematycznych przy Wrocławskim Parku Wodnym. Zaprezentowano aktualną wiedzę na ten temat oraz opisano rolę, jaką mogą pełnić tego rodzaju obiekty w kształtowaniu kultury miasta.
EN
Contemporary urban design paradigm of the "compact city" emphasizes the importance of density and mix of functions as key features in shaping urban space. While recent urban design theory on Poland seems to accept these elements, in the urban design practice achieving a dense urban structure comes across several challenges, such as the regulations ("Building Code") and required distances between buildings, required widths of roads and walkways and numbers and distances of parking places, providing sufficient sunlight in the dwellings, etc.While a dense historic town centre with urban blocks build around a market square is a desired ideal, most new developments propose dwelling estates with freestanding multi family housing. This paper examines recent urban design in Poland and discuss attempts of achieving a high quality dense neighborhoods with the built form based on reinterpreting the traditional urban blocks. The paper overviews such cases as Miasteczko Wilanów, EcoPark or Ecological Town in Siewierz, mentions the authors design concept in Polkowice, and presents in detail own experiences with an own masterplan of a new neighborhood on a brownfield site in Goleniów, northern Poland. After winning a design competition the authors have been commissioned a masterplanning process, which included ways of public participation and stakeholder discussions, and working out variants and options of urban structure and design codes.
PL
Obecny we współczesnej urbanistyce paradygmat "zwartego miasta" zwraca szczególną uwagę na intensywność zabudowy oraz mieszanie różnych funkcji w obrębie nowych zespołów miejskich. Pożądane wytyczne dotyczące zrównoważonych projektów urbanistycznych to zespoły gęstej zabudowy przemieszanej funkcji mieszkaniowej i usługowej, które promują komunikacje pieszą i są dobrze obsłużone komunikacją publiczną wraz z infrastrukturą i budynkami o wysokiej efektywności energetycznej (Farr, 2009). Pomimo wytycznych teoretycznych w praktyce polskiej napotykamy jednak ograniczenia związane z preferencjami deweloperów i kupujących, a także obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Intensywn zabudowa historyczna, bazująca na kwartałach zlokalizowanych wokół rynku jest obrazkiem często przywoływanym jako wzór godny do naśladowania jednak często zdarza się, że w rzeczywistości dożo łatwiej zaprojektować i zrealizować jest osiedle wolnostojących domów wielorodzinnych zamiast zwartej zabudowy miejskiej. W artykule przedstawiono projekty i realizacje, które można uznać za próby współczesnej interpretacji wzorca gęstej, miejskiej zabudowy kwartałowej. Autorzy omawiają kilka współczesnych zrealizowanych w Polsce projektów, oraz prezentują doświadczenia z opracowania projektu zagospodarowania terenu w Goleniowie, będącego szczegółowym opracowaniem pokonkursowym, w którym badano różne możliwości kształtowania zwartej zabudowy.
PL
W artykule zaprezentowano studium przypadku projektowania urbanistycznego nowego zespołu zabudowy mieszkaniowo-usługowej w centrum Goleniowa, wraz z problematyką kształtowania nowych przestrzeni publicznych w ramach zespołu. Przedstawiono doświadczenia autorów z koncepcyjnym projektem zagospodarowania i rewitalizacji zdegradowanego terenu w małym mieście. Przedmiotowy obszar obejmuje ok. 5 ha, terenów w większości poprzemysłowych, zlokalizowanych w śródmieściu Goleniowa (woj. zachodniopomorskie). W 2009 r. władze miasta zorganizowały konkurs ideowy na zagospodarowanie tego miejsca jako tzw. serca miasta - wielofunkcyjnej dzielnicy mieszkaniowo-usługowej z nowo kształtowanymi przestrzeniami publicznymi. Po rozstrzygnięciu konkursu koncepcja została zweryfikowana i dopracowana z uwzględnieniem uwag władz miasta, przy równoczesnej partycypacji społecznej mieszkańców. W efekcie powstały 3 warianty planu regulacyjnego określającego pożądany sposób transformacji i zagospodarowania obszaru, obejmujący wytyczne funkcjonalne i przestrzenne zarówno do kształtowania zabudowy, jak i przestrzeni publicznych. Docelowo wybrany ma być jeden wariant przyszłego rozwoju centrum Goleniowa.
EN
The paper presents a case study of designing a new mixed use urban neighborhood in the centre of Goleniów (northern Poland), including the issue of designing new urban public spaces. The text summarizes authors experiences with a winning competition entry and a subsequent design study and conceptual masterplan - a regeneration proposal for a brownfield area in the town centre. The winning competition entry was selected for proposing the best urban structure interwoven with the surroundings, and a vision of transforming the neglected site into a lively and vibrant "heart of the city" - a multi functional neighborhood combining housing, retail, entertainment and public spaces. The initial design was the beginning of the masterplanning process, which included various ways of public participation, stakeholder discussions, detailing variants and options of urban structure and design codes. The outcome of the process was a masterplan which includes the desired spatial and functional guidelines for both the built form and open public spaces.
EN
While there are several successful examples of successfully realized urban regeneration in larger Polish cities, as well as several ongoing projects, these processes have just started in towns. The paper presents the authors experiences with a design concept for regeneration of a 5 ha brownfield site in Goleniów, northern Poland. The authors winning competition entry was selected for proposing the best urban structure interwoven with the surroundings, and a vision of transforming the neglected site into a lively and vibrant "heart of the city" - a multi functional neighborhood combining housing, retail, entertainment and public spaces. One of the basic principles was to connect two parts of the site boundary with a pedestrian bridge which would become an iconic and unique spatial structure over the Ina river, which would allow to create a sequence of attractive public spaces: a boulevard along the Ina river, two public squares, green lanes, pedestrian zones, parking spaces. The initial design was the beginning of the masterplanning process, which includes various ways of public participation, stakeholder discussions, detailing variants and options of urban structure and design codes.
PL
Podczas gdy w większych Polskich miastach mamy już szereg sukcesów w rewitalizacji zdegradowanych przestrzeni miejskich i wiele trwających, obiecujących procesów rewitalizacji zdegradowanych terenów przemysłowych w małych miastach problematyka rewitalizacji w zasadzie dopiero się rozpoczyna. W artykule zaprezentowano doświadczenia autorów z koncepcyjnym projektem zagospodarowania i rewitalizacji zdegradowanego terenu o powierzchni ok. 5 ha, zlokalizowanego w śródmieściu Goleniowa (woj. Zachodniopomorskie). Autorzy uzyskali pierwszą nagrodę w konkursie ideowym na zagospodarowanie obszaru jako tzw. "serca miasta" - wielofunkcyjnej dzielnicy mieszkaniowo-usługowej z nowo kształtowanymi przestrzeniami publicznymi, a następnie kontynuowani prace w ramach uszczegółowionego opracowania pokonkursowego, z uwzględnieniem uwag sądu konkursowego, władz miasta, oraz wyników prowadzonych na kilka sposobów konsultacji społecznych (wystawa, debaty, prezentacje w mediach, dyskusje online). Dalsze etapy opracowania obejmują weryfikację rozwiązań konkursowych, dopracowanie proponowanej struktury zespołu urbanistycznego a także wytyczne do kształtowania zabudowy i przestrzeni publicznych.
PL
W artykule przedstawiono projekt badawczy, który opisuje relacje pomiędzy zwartością miast a ilością i jakością przestrzeni publicznych. W metodologii wykorzystuje się elementy najnowszych badań dotyczących różnych zagadnień w tej dziedzinie. Projekt ma na celu określić, w jaki sposób kształtować miasto zwarte przy jednoczesnym tworzeniu i zachowywaniu przestrzeni publicznych.
EN
The artictle describes impact of urban open spaces on compact city. A research methodology is beeing introduced, that uses some ideas from contemporary research on both urban open spaces and compactness of the city. The research results should provide conclusions, how to deliver and preserve urban open spaces in contemporary compact cities.
11
Content available remote "Serce miasta" Stoke-on-Trent
PL
W niniejszym artykule przedstawiono problematykę rewitalizacji ,,serca miasta" na przykładzie międzynarodowego konkursu na zagospodarowanie przestrzeni publicznych centrum Stoke-on-Trent w Wielkiej Brytanii. Autor artykułu był członkiem zwycięskiego zespołu konkursowego.
EN
The paper summarizes the revitalization of "heart of the city" Stoke-on-Trent, United Kingdom. Author was a member of winning design team for International Design Competition for public realm of Stoke-on-Trent.
PL
W artykule zaprezentowano problematykę związaną z rynkiem nieruchomości w kontekście rozważań nad przestrzeniami miejskimi, scharakteryzowano jego własności oraz przedstawiono aktualne badania, jakie się prowadzi w tym zakresie. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na istotę narzędzia, jakim jest badanie rynków nieruchomości i wskazanie związków pomiędzy charakterystyką rynków nieruchomości a charakterystyką funkcjonalno-przestrzenną przestrzeni miejskich. Drugim celem dysertacji jest zilustrowanie, w jaki sposób wnioski z analiz rynków nieruchomości mogą być przydatne do podejmowania decyzji planistycznych.
EN
The aim of the article is to point out the potential of real estate market analysis as a tool for research on urban space, and to show the relationship between real estate market and changes of urban spaces. It shows also how real estate market analysis may be useful for making strategic planning decisions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.