Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Zastosowano układ zataczająco-śrubowy do napędu suszarki wibracyjnej. Rozwiązanie to jest elementem pośrednim między suszarką zbiornikową a suszarką fluidalną. Suszarka wibracyjna, podobnie jak suszarka fluidyzacyjna, pozwala na zmianę procesu suszenia z okresowego na ciągły. Celem pracy było określenie oporów przepływu strumienia powietrza przez warstwę granulatu mocznika w złożu wibrującym suszarki okresowej w zależności od prędkości przepływu powietrza oraz wyznaczenie średniej prędkości obwodowej warstwy mocznika dla zapewnienia mieszania złoża. Prędkość obwodowa złoża mocznika poddanego wibrowaniu jest większa niż złoża stacjonarnego i zależy od masy złoża. Jednostkowy spadek ciśnienia wzdłuż warstwy mocznika zależy od natężenia przepływu powietrza przez złoże i jest dobrze opisany równaniem Erguna. Współczynnik oporu przepływu powietrza przez warstwę mocznika w suszarce wibracyjnej jest mniejszy od współczynnika oporu przepływu powietrza złoża stacjonarnego. Zmniejszenie oporu jednostkowego i współczynnika oporu przepływającego powietrza przez złoże wibrowane jest wynikiem wzrostu porowatości złoża w efekcie jego wibrowania.
EN
A rolling-screw system was used as a drive for a vibratory dryer between a tank dryer and a fluidized bed dryer to change the drying process from a periodic to a continuous one. The air flow resistance through urea pellet layer in a periodical screw drier was studied as a function of the air flow rate to det. the circuital speed of the urea layer necessary to mixing the deposit. The circuital speed of the urea deposit submitted to vibrations was higher than that of stationary deposit and depended on the deposit mass. The unitary pressure decrease along the urea layer depended on the air flow speed through the deposit and was accurately described by the Ergun equation. The resistance coeff. of the air flowing through the urea layer inside the vibratory dryer was lower than that of flowing through the stationary deposit. The decrease in unitary resistance and in the resistance coeff. of the air flowing through the vibrating deposit resulted from the vibrations-dependent deposit loosening.
PL
W pracy przedstawiono zasadę działania wielopokładowego przesiewacza wibracyjnego pracującego w układzie zataczająco-śrubowym z dwoma wibratorami pracującymi współbieżnie. Zmierzono tłumienia drgań przenoszonych na podstawę dla zawieszenia sprężynowego składającego się z 8, 12 i 16 sprężyn. Najwyższy wskaźnik skuteczności wibroizolacji dla drgań pionowych, wynoszący 77,7%, uzyskano dla 16 sprężyn. Dla zmiennych kątów ustawienia wibratorów względem pionu największą wydajność przesiewania uzyskano dla kątów w zakresie 35-45o. Wydajność pracy przesiewacza wielopokładowego limituje wydajność przesiewania pierwszego sita, która wynosi 5 kg∙h-1 (26 kg∙h-1·m-2). Drogę nasion po sicie dla średnicy przesiewacza D = 0,6 m oszacowano na L = 5 m.
EN
The study illustrates the principle of multilayer vibrating screen working in a rolling screw system with two vibrators working concurrently. Damping of vibrations transmitted to the base for a spring suspension composed of 8, 12 and 16 springs was measured. The highest levels of vibration isolation effectiveness for vertical vibration with ratio of 77.7% were achieved for combination of 16 springs. For variable angles to the vertical vibratory screening the highest screening efficiency was achieved when angles where between 35 and 45o. Efficiency of multilayer screen is limited by efficiency of screening through a first screen, which is 5 kg/h (26 kg/(h·m2)). The path, which seeds made on the sieve screen with diameter D = 0.6 m was estimated at L = 5 m.
PL
Badano amplitudę drgań przesiewacza wibracyjnego z dwoma wibratorami zsynchronizowanymi współbieżnie. Zmierzono wpływ parametrów pracy wibratorów oraz masy przesiewacza na amplitudę drgań w układzie przestrzennym dla osi XYZ, oraz ruch obwodowy nasion po sicie. Moment roboczy względem osi X maleje wraz ze wzrostem kąta położenia wibratorów; względem osi Z rośnie ze wzrostem tego kąta. Pozostałe momenty robocze są stałe przy zmianach kąta położenia wibratorów. Zasugerowano zastosowania zbadanego układu do napędu maszyn wibracyjnych, jak dozowniki, mieszalniki i suszarki wibracyjne.
EN
Vibration amplitude of the vibrating screen with two vibrators synchronised concurrently was researched. Impact of the vibrators operational parameters and the screen mass on the vibration amplitude in the spatial distribution for XYX axis and on the circuit movement of seeds on the screen was measured. The operational moment towards the X axis decreases along with the increase of the vibrators angle of placement; towards Z axis it increases along with the increase of this angle. The remaining operational moments are fixed at the changes of the vibrators angle of placement. Usages of the researched system for vibration machines drive, such as dispensers, mixers and vibration driers, were suggested.
PL
Niniejsza praca dotyczy przesiewacza wibracyjnego do nasion. Autorzy opracowania zajmują się przesiewaczami napędzanymi dwoma wibratorami pracującymi w systemie samosynchronizacji współbieżnej. Celem pacy było określenie wydajności przejścia nasion przez kolejne sita w kolumnie sitowej kalibratora do nasion. Nasiona rozdzielone na frakcje przesiewano przez kolejne trzy sita licząc do góry od sita, którego średnica otworu była mniejsza od największego wymiaru ziarna. Badano wydajność przejścia nasion przez sito o średnicy Dk=0,565 m. Wydajność przejścia nasion różnych frakcji przez kolejne sita są zbliżone do siebie. Najmniejsze natężenie nasion pojawia się w momencie przejścia nasion przez sito o średnicy otworów równej górnej granicy wymiaru danej frakcji. Otrzymane wyniki badań pozwalają na dobór odpowiedniego natężenia dozowania nasion do kalibratora wibracyjnego.
EN
The work herein concerns a seed grader. The authors of the article deal with graders powered with two vibrators working in the concurrent self-synchronization system. The objective of the paper was to determine the efficiency of passing seeds though subsequent sieves in the sieve column of the seed calibrator. Seeds divided into fractions were sieved through subsequent three sieves counting to the top of a sieve, whose mesh diameter was smaller than the biggest dimension of a seed. Efficiency of passing seeds through a sieve of diameter Dk=0.565 m was researched. Efficiency of passing seeds of different fractions through subsequent sieves is similar. The lowest intensity of seeds occurs in the moment of passing seeds through a sieve with the openings diameter equal to the upper border of a dimension of a given fraction. The obtained results allow selection of appropriate intensity of dosing seeds to a vibrating calibrator.
5
Content available remote Suszarka wibracyjna. Opory przepływu powietrza przez warstwę nasion
PL
W pracy przedstawiono badania suszarki wibracyjnej. Badano spadek ciśnienia w warstwie nasion w zależności od wysokości złoża, dla stałej prędkości przepływu powietrza i stałej amplitudy drgań suszarki wibracyjnej. Jednostkowe spadki ciśnienia powietrza wzdłuż warstwy nasion porównano z oporami w złożu stacjonarnym. Wraz ze wzrostem wysokości warstwy nasion marchwi (masy) zarówno w układzie stacjonarnym, jak i wzbudzonym (wibracyjnym) czas pełnego obiegu nasion wydłuża się. Nasiona marchwi w złożu, które podczas suszenia było dodatkowo wzbudzane przez wibratory zamontowane w podstawie suszarki cechowały się mniejszą gęstością usypową. Drgania warstwy nasion zapobiegają powstawaniu kanałów przepływu powietrza i przyczyniają się równomierne suszenie.
EN
Research on a vibrating bed dryer are presented in the paper. The pressure drop in a seed layer depending on the bed height at constant air velocity and dryer vibration amplitude was determined. The elementary pressure gradient in a seed bed was compared with the resistance in a stationary bed. For stationary and vibrating beds, time of covering a dryer circumference increased with the increase of layer thickness of carrot seeds (mass). Carrot seeds in the bed were additionally induced by vibrators situated on the dryer base. These seeds were characterized by lower bulk density. Seed layer vibrations prevent the formation of air flow channels and secure uniform drying.
PL
Przedstawiono badania kalibratora wibracyjnego zataczająco-śrubowego wyposażonego w sita okrągłe o średnicy 0,6 m. Kalibrator napędzany jest wibratorami umiejscowionymi symetrycznie po obu stronach kolumny sit i obróconymi względem siebie o kąt 90º. Materiałem do badań były nasiona marchwi odmiany Perfekcja. Ruch nasion na sicie badano przy różnych kątach ustawienia wibratorów względem osi pionowej od 0 do 90º. Największe prędkości nasion na sicie uzyskano dla kąta pochylenia wibratorów w zakresie 35÷45º. Średnia droga nasiona po sicie wynosiła od 5 do 10 m.
EN
Researches on a vibrating-rotary screen equipped with round sieves with the diameter of 0.6 m are presented in the paper. The calibrator is driven by vibrators situated symmetrically on both sides of sieves’ column and rotated in relation to each other by an angle of 90°. Carrot seeds of Perfekcja variety were selected as tested material. Seeds movement on a sieve was examined for the angle between a vertical axis and vibrators in the range of 0÷90° The highest seeds velocities were achieved for vibrators’ inclination angle: in the range of 35÷45°. The average path of seeds on the sieve ranged fron 5 to 10 m.
PL
W pracy przestawiono wpływ wielkości siły wymuszającej na ruch nasion na sicie w kalibratorze zataczająco-śrubowym. Wibratory kalibratora ustalone były od kątem 45º względem kolumny sit. Maksymalna siła wymuszająca wibratorów (100%) wynosiła 4060 N. Badania prowadzono dla siły wynoszącej 50, 70, 80, 90, 97 i 100% maksymalnej siły silników. Wraz ze wzrostem siły wymuszającej rosną amplitudy drgań w osiach X i Z, drgania w osi Y pozostają stałe. Prędkość materiału znajdującego się na sicie jest wprost proporcjonalna do siły wymuszającej.
EN
Influence of imposing force magnitude on the movement of seeds on a sieve in a vibrating-rotary calibrator is presented in the paper. Calibrator vibrators were set at an angle of 45° in relation to the screen column. The maximum imposing force of vibrators (100%) was equal to 4060 N. Research was carried out for the force of 50, 70, 80, 90, 97 and 100% of the maximum engine power. With the rise of imposing force, the amplitude in X and 2 axis increase, whereas vibrations in Y-axis remain constant. The velocity of material lying on the sieve is directly proportional to imposing force.
8
Content available remote Przesiewanie kruszywa wapiennego na przesiewaczu zataczającym - śrubowym
PL
Praca dotyczy przesiewaczy zataczających; maszyn złożonych z okrągłych kasetonów sitowych, które ułożone jeden nad drugim, stanowią rzeszoto maszyny. Sita w przesiewaczach zataczających wykonują precesyjny ruch "pijanej beczki". Jest to ruch złożony, przestrzenny i dlatego maszyny te są szczególnie przeznaczone do przesiewania materiałów drobno i bardzo drobno uziarnionych. Zajęto się przesiewaczami napędzanymi dwoma symetrycznymi, zsynchronizowanymi motowibratorami rotacyjnymi. Ten stosunkowo prosty napęd pozwala na osiągnięcie dobrych właściwości procesowych. Badania wykonano z użyciem kruszywa wapiennego. Celem pracy było zaprezentowanie studium konstrukcyjnego przesiewaczy zataczających jak i wyników badań procesowych.
EN
This paper concerns rolling screens. These machines consists of circular sieve panels, stacked one above the other, which makes machine's riddle. Screen's sieves perform precise movement called "drunk barrel". It is a complex and spatial movement, therefore these machines are specifically designed for screening fine and very fine grained materials. There are three types of screens drive: crank drive, drive with one rotary motovibrator and drive with two rotary motovibrators, placed symmetrically both sides of the riddle and working in conditions of mutual dynamic self-synchronization. The authors of this paper engage in two symmetrical synchronized rotary motovibrators driven screens. This drive is relatively simple and allows to achieve good process properties of sieve machine. Studies of this screen are performed using limestone aggregate. The aim of the work was to present the screen study design and process study results of these machines.
PL
Niniejsza praca dotyczy przesiewacza wibracyjnego do nasion. Autorzy opracowania zajmują się przesiewaczami napędzanymi dwoma symetrycznymi, zsynchronizowanymi motowibratorami rotacyjnymi. Napęd ten jest stosunkowo prosty i pozwala na osiągnięcie dobrych właściwości procesowych maszyny przesiewającej. Badania tego przesiewacza są wykonywane z użyciem Systemu PULSE firmy Brüel&Kjar. Celem pracy było zbadanie amplitudy drgań poszczególnych pokładów sitowych, przy różnych ustawieniach motowibratorów bocznych w stosunku do osi pionowej przesiewacza wibracyjnego do nasion. Badania amplitudy drgań na poszczególnych pokładach sitowych dały pogląd o ruchu sit przesiewacza.
EN
The work herein concerns a seed grader. The authors of the study are occupied with seed graders which are powered by two symmetric, synchronised rotational motovibrators. This drive is quite simple and allows for obtaining good process properties of the screen. Research on this screen are carried out with the use of PULSE System by Brüel&Kjar. The purpose of the work was to examine the amplitude of vibrations of particular open grid plates at different settings of side motovibrators compared to a vertical axis of a seed grader. Research on the amplitude of vibrations on particular open grid plates gave some information on the movement of sieves of the seed grader.
PL
W pracy przedstawiono ocenę wpływu odkażania termicznego nasion fasoli zwyczajnej. Badano przyrost masy nasion podczas obróbki w wodzie, wodnych roztworach azotanu (V) potasu o stężeniach 2, 4, 8 i 12% oraz oleju jadalnym w temperaturze wynoszącej 52°C. Im wyższe stężenie soli, tym wolniej woda wnikała w nasiona. W przypadku przetrzymywania nasion w oleju jadalnym nie zauważono przyrostu masy nasion. Badano wpływ środowiska, w którym prowadzono termoterapię, na żywotność nasion. Wraz z wydłużeniem się czasu przebywania w wodzie i wodnych roztworach KNO3 zdolność kiełkowania nasion fasoli maleje. Obróbka w oleju nie wpłynęła negatywnie na nasiona fasoli, co daje nowe możliwości do wykorzystania tego środowiska.
EN
Assessment of influence of thermal decontamination of kidney beans seeds has been presented in the paper. The mass growth of seeds during processing in water, in water potassium nitrate solutions (V) of concentration 2,4,8 and 12% and in edible oil in the temperature of 52°C were investigated. The higher salt concentration, the slower water penetrated the seeds. In case of keeping seeds in edible oil the mass growth of seeds was not reported. The impact of environment, where the thermal therapy was carried out, on the seeds vitality was investigated. Along with lengthening the time of staying in water and KNO3 water solutions, the ability of bean seeds germination decreases. Processing in oil did not negatively influence bean seeds, which gives new opportunities for using this environment.
PL
Znaleziono metodę obserwacji toru drgań stołu wibracyjnego z dwoma wibratorami zsynchronizowanymi współbieżnie i przeciwbieżnie oraz zbadano amplitudy drgań stołu. Zmierzono wpływ parametrów pracy wibratorów oraz masy stołu wibracyjnego na amplitudy drgań i ruch nasion po stole. Zasugerowano nowe zastosowania zbadanego układu do napędu przesiewaczy i innych maszyn wibracyjnych.
EN
The method for observing the vibration track of the vibrating table with two counter-synchronized and concurrently vibrators was found. The amplitude of the table was examined. Measured The impact of working parameters of vibrators and vibrating table weight on the amplitude of vibration and movement of seeds on the table was measured. New applications of the studied construction to drive other screens and vibratory machines were suggested.
12
Content available Investigation of the rolling screen
EN
This paper concerns rolling screens. These machines are made up from circular sieve panels which, arranged one above the other, form the machine's riddle. Sieves in rolling screens perform a precessional movement of a "drunken barrel". It is a complex, spatial movement and therefore these machines are specifically designed for screening fine and fine-grained materials. The authors of this paper deal with screens driven by two symmetrical, synchronized rotating motovibrators. This drive is relatively simple and allows to achieve good process properties of the screening machine. Studies of this screen are conducted with the use of limestone aggregates. The aim of the paper is presenting the constructional study of rolling screens as well as results of process studies of these machines.
PL
Niniejsza praca dotyczy przesiewaczy zataczających. Są to maszyny złożone z okrągłych kasetonów sitowych, które ułożone jeden nad drugim, stanowiące rzeszoto maszyny. Sita w przesiewaczach zataczających wykonują precesyjny ruch "pijanej beczki". Jest to ruch złożony, przestrzenny i dlatego maszyny te są szczególnie przeznaczone do przesiewania materiałów drobno i bardzo drobno uziarnionych. Autorzy niniejszego opracowania zajmują się przesiewaczami napędzanymi dwoma symetrycznymi, zsynchronizowanymi motowibratorami rotacyjnymi. Napęd ten jest stosunkowo prosty i pozwala na osiągnięcie dobrych właściwości procesowych maszyny przesiewającej. Badania tego przesiewacza są wykonywane z użyciem kruszywa wapiennego. Celem pracy było zaprezentowanie studium konstrukcyjnego przesiewaczy zataczających jak i wyników badań procesowych tych maszyn.
13
Content available remote Przesiewanie materiałów biologicznych w przesiewaczach rotacyjnych
PL
W technice przesiewania najbardziej rozpowszechnione są przesiewacze o liniowym przepływie materiału przesiewanego przez maszyny. Rzeszota przesiewaczy mają na ogół prostopadłościenny kształt i materiał porusza się po sicie ruchem prostoliniowym. Ruch ten jest niezbędny do zaistnienia procesu przesiewania, polegającego na przechodzeniu ziaren małych, stanowiących rozmiarowo klasę dolną KD, przez otwory sitowe (rys. 1). Przesiewacze rotacyjne składają się z walcowych kasetonów sitowych, umieszczonych jeden nad drugim tak, iż sita o największych otworach umieszczane są najwyżej, natomiast niższe sita mają stopniowo zmniejszające się otwory. Materiał do przesiewania (nadawa) jest kierowany na sito (lub sita) centralnie (w osi symetrii sita), co przedstawiono na rys. 2. Przesiewacze rotacyjne mogą być jednopokładowe lub wielopokładowe.
EN
In the screening technology most common screens are ones with linear flow of material screened by machines. Riddle of screens generally have a rectangular shape and the material moves on sieve in a straight line movement. This movement is essential to the existence of the screening process, involving the passage of small grains, which are in size of the lower class KD, through sieve holes. This paper concerns use of rotary screen for precise classification and separation of biological grain material. In this research work sieving efficiency of multideck rotary vibrating screen with electrical side vibratos adjusted on angle of 45 grad were presented. Efficiency of sieving process by particular sieves (Gi) and material sieving by holes of those sieves (gi) were calculated. Equation of dumping rate through sieve holes are parallel to grain material dumping out of container through bottom hole.: Wi = 1,683źds2,5, R2 = 0,9572 where sieve hole diameter is: 1.2 mm < dz < 2.2 mm. Carried out research allows to make a statement that the separation of seeds is the slowest on the sieve with a hole diameter equal to the diameter of the seed of the given fraction. Rate of going through the sieve raised to increases with increase of sieve hole diameter raised to 2.5 power.
14
Content available remote Przesiewanie surowców mineralnych na przesiewaczu zataczającym
PL
Niniejsza praca dotyczy tzw. przesiewaczy zataczających. Są to maszyny złożone z okrągłych kasetonów sitowych, które ułożone jeden nad drugim, stanowiące rzeszoto maszyny. Sita w przesiewaczach zataczających wykonują precesyjny ruch "pijanej beczki". Jest to ruch złożony, przestrzenny i dlatego maszyny te są przeznaczone szczególnie do przesiewania materiałów drobno i bardzo drobno uziarnionych. Autorzy niniejszego opracowania zajmują się przesiewaczami napędzanymi dwoma symetrycznymi, zsynchronizowanymi motowibratorami rotacyjnymi. Napęd ten jest stosunkowo prosty i pozwala na osiągnięcie dobrych właściwości procesowych maszyny przesiewającej. Badania tego przesiewacza są wykonywane z użyciem kruszywa mineralnego (piasku kwarcowego). Celem pracy było zaprezentowanie studium konstrukcyjnego przesiewaczy zataczających, jak i wyników badań procesowych tych maszyn.
EN
This paper concerns so called "rolling screens". These machines consists of circular sieve panels, stacked one above the other, which makes machine's riddle. Screen's sieves perform precise movement called "drunk barrel". It is a complex and spatial movement, therefore these machines are specifically designed for screening fine and very fine grained materials. There are three types of screens drive: crank drive, drive with one rotary motovibrator and drive with two rotary motovibrators, placed symmetrically both sides of the riddle and working in conditions of mutual dynamic self-synchronization.The authors of this paper engage with two symmetrical synchronized rotary motovibrators driven screens. This drive is relatively simple and allows to achieve good process properties of sieve machine. Studies of this screen are performed using minerals (sand). The aim of the work was to present the screen study design and process study results of these machines.
PL
W pracy badano wibracyjny sitowy dozownik ilościowy. Obliczenia prowadzono dla ilości sztuk dozowanych nasion. Do regulacji dozowania zastosowano przesłonę zmniejszającą powierzchnię czynną sita do 0,15; 0,30; 0,45; i 1,00 całkowitej czynnej powierzchni sita. Wyznaczono równanie opisujące prędkość nasion w otworze wysypowym w szt.źs-1. Stwierdzono że prędkość nasion w otworze U = 7,32*10(8)*d(0,3) zależy od średnicy otworu w potędze 0,3. Ilościowe natężenie dozowania liczone w sztukach nasion zależy od średnicy otworu sita, powierzchni sita, prześwitu i przesłonięcia sita. [wzór w artykule].
EN
A vibration type quantitative sieve batcher was examined in this work. Calculations were carried out for the number of batched seeds. A screen plate was used to control batching, which reduced the active sieve surface to 0.15; 0.30; 0.45 and 1.00 of its total surface. An equation specifying the seeds velocity in pcs. per sec. was determined. It has been observed that the seeds velocity in a hole sized U = 7,32*10(8)*d(0,3) depends on the hole diameter raised to the power of 0.3. Quantitative batching rate calculated in pieces of seeds depends on the sieve hole/mesh diameter, sieve area, clearance, and the covered sieve area percentage.
16
PL
W pracy badano wibracyjny dozownik sitowy. Do regulacji dozowania zastosowano przesłonę zmniejszającą powierzchnię czynną sita do 0,15; 0,30; 0,45; i 1,00 całkowitej czynnej powierzchni sita. Wyznaczono równanie opisujące dozowanie materiału i stwierdzono, że gęstość strumienia masowego wysypu dla poszczególnych frakcji i sit jest funkcją średnicy otworu sita w potędze 2,5, powierzchni i przesłonięcia sita.
EN
A vibration type volumetric sieve batcher was examined in this work. A screen plate was used to control batching, which reduced the active sieve surface to 0.15; 0.30; 0.45 and 1.00 of its total surface. An equation specifying material batching was determined. It has been observed that the density of pour mass stream for individual fractions and sieves is a function of the sieve hole/mesh diameter raised to the power of 2.5, area, and covered the sieve area percentage.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań sprawności kalibracji nasion w przesiewaczu bębnowym o średnicy 0,4 m. Badano przesiewanie nasion pomidorów na sicie o średnicy otworów 2,5 i 3,0 mm. Częstości obrotowe bębna przesiewacza wynosiły 0,22; 0,27; 0,33; 0,38 s-1, a kąt pochylenia bębna sitowego 8o. Maksymalną sprawność przesiewania, nie mniejszą niż 97%, uzyskano dla częstość obrotów bębna poniżej 0,27 s-1 i dla strumienia masowego dozowania ok. 9 kg*h-1.
EN
The paper presents the results of the research on the efficiency of seeds calibration in a drum screen with diameter 0.4 m. The researchers examined sieving of tomato seeds through a screen with mesh diameters 2.5 and 3.0 mm. Rotational frequencies of the screen drum were: 0.22; 0.27; 0.33; 0.38 s-1, and the sieve drum inclination angle was 8o. Maximum screening efficiency, not lower than 97%, was obtained for drum rotation frequency under 0.27 s-1 and for batching mass stream ca. 9 kg*h-1.
PL
W pracy przedstawiono badania spadku ciśnienia wzdłuż warstwy nasion fasoli w zależności od wysokości złoża i prędkości przepływu powietrza w suszarce cylindrycznej. Określono zależność oporu hydraulicznego wzdłuż złoża z pomocą równania Erguna. Wyznaczono współczynnik oporu powietrza przepływającego przez warstwę nasion fasoli.
EN
In this paper a pressure gradient on a bean seed layer in dependence on a bed height and an airflow velocity in a cylindrical dryer research are presented. A hydraulic resistance along the bed was described by Ergun equation. An airflow resistant coefficient through the bean seed bed was determined.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań sprawności przesiewania nasion w kalibratorze bębnowym o średnicy 0,4 m. Badano przesiewanie nasion pomidorów na sicie o średnicy otworów 2,5 i 3,0 mm. Częstości obrotowe bębna przesiewacza wynosiły 0,22; 0,27; 0,33; 0,38 s -1 , a kąt pochylenia bębna sitowego 8^(o). Maksymalną sprawność przesiewania, nie mniejszą niż 97%, uzyskano dla częstości obrotów bębna poniżej 0,27 s -1 i dla strumienia masowego dozowania ok. 9 kg/h.
EN
The results of research of sieving efficiency of the drum screen with diameter of 0.4 m were presented. Tomato seeds sieving by sieves with holes diameters amounted 2.5 and 3.0 mm was studied. The drum rotary frequency amounted 0.22, 0.27, 0.33, 0.38 s -1 and the angle of inclination was 8o). The maximum sieving efficiency, not less than 97%, was obtained with the drum rotary frequency below 0.22 s -1 and feeding mass stream about 9 kg/s.
PL
W pracy tej przedstawiono badania wydajności przesiewania nasion przez sita przesiewacza wibracyjnego. Badania prowadzono na nasionach marchwi odmiany Perfekcja. Przesiewacz wibracyjny (opatentowany w UP: nr 191 474) zaopatrzony był w dwa wibratory boczne ustawione pod kątem 42,5°. Obliczono wydajność procesu przesiewania nasion przez poszczególne sita (Wi) w zależności od średnicy nasion marchwi oraz wydajność przesiewania nasion przez otwory tych sit (wi). Uzyskane równania opisujące szybkość przejścia nasion przez otwory sita są analogiczne jak w przypadku równania dotyczącego wysypu materiału ziarnistego przez otwór ze zbiornika. Przeprowadzone badania pozwalają na stwierdzenie, że wydajność przesiewania jest uwarunkowana wymiarem nasion (średnicą) i najwolniej oddzielają się nasiona na sicie o średnicy otworu równej średnicy nasiona danej frakcji.
EN
This work presents tests of efficiency of sifting of seeds through sieves of the vibrating screen. Tests were carried out for seeds of the Perfekcja carrot. The vibrating screen (patented in the Patent Office under no. 191 474) was equipped with two side vibrators positioned at an angle of 42.5°. The efficiency of the process sifting of seeds through individual sieves (Wi) depending on the diameter of carrot seeds and the efficiency of sifting of seeds through holes of these sieves (wi) were calculated. The obtained equations describing the speed of passing of seeds through sieve holes are analogous to the equation concerning the spill of grainy material through the hole from the tank. The completed tests prove that the efficiency of sifting depends on the size (diameter) of seeds and tha the separation of seeds is the slowest on the sieve with a hole diameter equal to the diameter of the seed of the given fraction.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.