Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 83

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The article refers to the idea of using the software defined network (SDN) as an effective hardware and software platform enabling the creation and dynamic management of distributed ICT infrastructure supporting the rapid prototyping process. The authors proposed a new layered reference model remote distributed rapid prototyping that allows the development of heterogeneous, open systems of rapid prototyping in a distributed environment. Next, the implementation of this model was presented in which the functioning of the bottom layers of the model is based on the SDN architecture. Laboratory tests were carried out for this implementation which allowed to verify the proposed model in the real environment, as well as determine its potential and possibilities for further development. Thus, the approach described in the paper may contribute to the development and improvement of the efficiency of rapid prototyping processes which individual components are located in remote industrial, research and development units. Thanks to this, it will be possible to better integrate production processes as well as optimize the costs associated with prototyping. The proposed solution is also a response in this regard to the needs of industry 4.0 in the area of creating scalable, controllable and reliable platforms.
2
Content available remote Mikrotunelowanie w trudnych warunkach : przykłady realizacji
PL
Zróżnicowana specyfika projektów mikrotunelowych powoduje, że do każdego zadania należy podchodzić indywidualnie. Duże znaczenie dla powodzenia realizacji przedsięwzięcia ma m.in. odpowiedni dobór środków smarujących. Jak wykazują analizy, podczas realizacji skomplikowanych projektów należy brać pod uwagę połączenie niektórych preparatów w celu zoptymalizowania procesu wiercenia oraz zabezpieczenia przestrzeni roboczej.
3
Content available remote Materiały płuczkowe używane w otworach wielkośrednicowych
PL
Płyn wiertniczy spełnia jedną z głównych ról w pracach realizowanych z zastosowaniem technologii bezwykopowych. Jego dobór uzależniony jest od przyjętej metody realizacji, warunków gruntowych oraz stopnia trudności projektu.
EN
The paper discusses in detail the construction of the Core Less Axial Flux Permanent Magnet generator simulation model. The model has been prepared in such a way that full compatibility with the elements of the SimPowerSystem library of the Matlab/Simulink package is preserved, which allows easy use of the presented simulation model for testing the work of the generator as part of a larger system. The parameters used in the model come from the MES 3D calculations performed in the Ansys/Maxwell software, for a machine prototype with a rated power of 2.8 kW, which was then used to experimentally verify the correct operation of the presented model of machine.
PL
Ciągły rozwój systemów teleinformatycznych, zwłaszcza przemysłowych sieci Ethernet, pozwala na budowę rozproszonych sieci sensorycznych do kontrolowania i monitorowania chwilowego stanu pracy infrastruktury elektroenergetycznej w zakładach przemysłowych. Uwzględniając specyfikę niektórych sektorów przemysłu, ich cykl produkcyjny, spodziewaną jakość wyrobu, terminowość dostaw, konieczne jest optymalne wykorzystanie wszystkich środków produkcji, szczególnie energii, z uwzględnieniem szczytów dobowych lub rocznych. W tym celu konieczne staje się opomiarowanie maszyn w zakresie zużycia mediów, jakości produkowanych wyrobów oraz efektywności pracy linii produkcyjnych. Takie podejście wymaga zastosowania niestandardowych rozwiązań, a w szczególności inteligentnych sensorów i systemów teleinformatycznych. W artykule przedstawiono kompleksowe rozwiązanie dedykowane do planowania i monitorowania produkcji w nowoczesnych bezosobowych fabrykach 4.0.
EN
Continuous development of ICT systems, especially industrial Ethernet networks, allows for the deployment of distributed sensory networks to control and monitor the instantaneous performance of power infrastructure in industrial plants. While considering the specifics of some industry sectors, their production cycle, expected product quality, and timely deliveries, it is necessary to optimally use all means of production, especially energy, taking into account daily or annual peaks of its consumption. For this purpose, it becomes necessary to measure the machinery’s consumption of utilities, quality of manufactured products, and efficiency of production lines. This approach requires the use of non-standard solutions, in particular smart sensors and ICT systems. The paper presents a comprehensive solution dedicated to planning and monitoring production in modern unmanned factories 4.0.
EN
The paper describes the passive method of measuring the values of the data transmission quality parameters during audio-video calls performed in computer network. It also describes how the computer network can be evaluated in terms of providing an adequate level of service quality during audio-video data transmission. One can find in the paper the computer network testing procedure as well as results of measurements performed in a given test environment with the usage of described method. Presented method not only allows for computer network troubles diagnosis, but also for evaluation of newly build data quality transmission protocol’s mechanisms.
PL
W artykule opisano pasywną metodę eksperymentalnego wyznaczania wartości parametrów jakości transmisji danych podczas połączeń audio-wideo realizowanych w sieci komputerowej. Opisano również sposób oceny badanej sieci komputerowej pod względem zapewniania odpowiedniego poziomu jakości usług podczas transmisji danych audio-wideo. W artykule znajduje się również procedura testowania sieci komputerowej oraz wyniki badań przeprowadzonych w środowisku testowym przy wykorzystaniu opisywanej metody. Prezentowana metoda pozwala na diagnozę problemów sieci komputerowej, jak również na ocenę nowo budowanych mechanizmów w protokołach dla zapewnienia jakości danych.
EN
The paper presents remotely controlled system on the example of a manipulator controlled via the Internet by the use of Matlab/Simulink. Individual modules of this control system were presented, with the focus mainly on the description of the control algorithm of the manipulator via the Internet. Analysis of the effectiveness of the proposed method for remote control via the Internet was conducted by using Matlab/Simulink. The analysis was based on comparing the set and recorded trajectory of the manipulator in Cartesian coordinate system.
XX
W artykule przedstawiono układ zdalnego sterowania przykładowym manipulatorem poprzez sieć Internet z zastosowaniem oprogramowania Matlab/Simulink. Opisano poszczególne moduły systemu z naciskiem na algorytm sterowania. Analizę skuteczności proponowanego sposobu zdalnego sterowania za pośrednictwem Internetu przeprowadzono stosując oprogramowanie Matlab/Simulink. Analizę oparto na porównaniu zadanej i zarejestrowanej trajektorii manipulatora w układzie współrzędnych kartezjańskich.
EN
The paper presents the solution uses the Matlab/Simulink environment and the PLC in Hardware in the Loop (HiL) configuration. It describes the advantages of rapid prototyping using simulation techniques, for example the HiL method. It also presents the construction of the system in HiL configuration with BLDC motor as the test object. Results presented in this paper relate to the three of proposed methods, using different ways to communicate between Matlab/Simulink and PLC, such as: OPC server; S-Function; M-file.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie oprogramowania Matlab/Simulink oraz sterownika PLC w konfiguracji pętli sprzętowej (HIL). Opisano zalety szybkiego prototypowania z wykorzystaniem technik symulacyjnych na przykładzie metody HiL. Przedstawiono również budowę systemu w konfiguracji HiL z silnikiem BLDC, jako obiektem badanym. Zamieszczone w artykule wyniki badań odnoszą się do trzech metod bazujących na różnym sposobie komunikacji między oprogramowaniem Matlab/Simulink, a sterownikiem PLC, takimi jak: serwer OPC; S-Function; M-plik.
10
PL
Elektrownie wiatrowe jako jedne ze źródeł energii odnawialnej rozwijają się dynamicznie, a ich specyficzny charakter pracy uzależniony jest parametrami i zmiennością wiatru. W artykule zaprezentowano analizę wpływu prędkości wiatru na generację mocy na przykładzie farmy wiatrowej. Rozwój energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii sprawia, że analizy zmienności produkcji energii elektrycznej przez farmy wiatrowe mają znaczenie w aspekcie sprzedaży i wprowadzania energii elektrycznej do sieci przesyłowej.
EN
Wind power as one of the renewable energy sources are developing rapidly, and the specific nature of the work depends on the performance and volatility of the wind. The article presents an analysis of the impact of wind speed for power generation on the example of a wind farm. The development of energy based on renewable energy sources makes the analysis of the variability of the production of electric energy by wind farms are important in terms of sales and the introduction of electric energy to the grid.
11
Content available Intelligent touch based user authentication
EN
Many researches had shown that touch based authentication is something possible to implement in many devices. This research focuses mainly on making a progress in this field by using more advanced methods such as SVM, kNN, kmeans or neural networks in attempt to build system for both recognizing and learning user’s behavior.
PL
W artykule przedstawiono wyniki testów symulacyjnych układu sterowania maszyny indukcyjnej, wykorzystującego metodę DTC-SVM, pracującego w trybie utrzymywania zadanej wartości prędkości obrotowej. Symulację przeprowadzono w systemie Matlab z wykorzystaniem modelu matematycznego o stałych współczynnikach. Efektywność badanej metody regulacji została przetestowana w przypadku znacznych wahań momentu obciążenia oraz krótkotrwałych zapadów napięcia zasilania falownika. Uzyskane wyniki pokazują że badana metoda zapewnia bardzo dobrą dynamikę regulacji w przypadku zmian momentu obciążenia oraz jej znacznie większą wrażliwość w przypadku zaburzeń napięcia zasilania.
EN
The robustness of DTC-SVM control method applied to a maintain a speed reference value of induction machine has been analysed in this paper. The simulation study were performed based on ideal constant mathematical model of electrical drive implemented in Matlab. The linearized models of torque and flux control loops has been presented and examined in terms of frequency response. The performance of control method was tested in case of significant load torque variations and short-lived inverter supply voltage distortion. The obtained results showed that analysed control system reveals very good dynamic properties in case of load torque changes. Further studies have shown that DTC method is much more susceptible for a supply voltage distortions.
13
Content available Analysis of thermal stratified storage tank
EN
The basic aim of the task is to compile a temperature stratification system in an accumulation tank. The range of the thesis concerns the shape and dimensions of a stratification system for an accumulation tank. Thermal stratification is a process that comprises the maintaining of temperature stratification at different levels of an accumulation tank which reduce to a minimum the process of temperature equalization. It results from the fact that the thermal stratification in a tank significantly increases the installation efficiency and improves the process of energy storing. It is connected with a thermodynamic element quality, that is the higher the temperature, the higher the energy, and, thus, the thermosdynamic element quality. In this phenomenon, thanks to the same amount of accumulated thermal energy and average temperature, as in a fully mixed tank, the user has a higher temperature in the upper part of the tank at his disposal. It has significant importance in the case when there is a low-temperature heating medium that transfers heat to the accumulation tank. Such a situation occurs when heat is absorbed from synthetic freons used in cooling and air-conditioning systems.
EN
A standard solution regarding business process management automation in enterprises is the use of workflow management systems working by the Rule-Based Reasoning approach. In such systems, the process model which is designed entirely before the implementation has to meet all needs deriving from business activity of the organization. In practice, it means that great limitations arise in process control abilities, especially in the dynamic business environment. Therefore, new kinds of workflow systems may help which typically work in more agile way e.g. following the Case-Based Reasoning approach. The paper shows another possible solution – the use of emergence theory which indicates among other conditions required to fulfill stimulation of the system (for example the business environment) to run grass-roots processes that lead to arising of new more sophisticated organizing forms. The paper also points the using opportunity of such techniques as the processing of complex events to fulfill key conditions pointed by the emergence theory.
PL
W artykule przedstawione zostały wybrane motywy dekoracyjne występujące na wczesnonowożytnych kaflach piecowych z terenu Krakowa. Opisane zostały poszczególne przedstawienia i zestawione z analogicznymi dekoracjami na kaflach z innych stanowisk z Krakowa, Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz Królestwa Czeskiego i Węgierskiego. Analiza ikonograficzna wskazała na powszechność i popularność omawianych motywów na określonych obszarach, jak również pozwoliła na określenie pewnych trendów panujących w zdobnictwie pieców w ówczesnym czasie w Europie Środkowo-Wschodniej. Wyniki pozwoliły wskazać na Kraków, a zwłaszcza dwór królewski, jako na centrum czerpiące z południowych i zachodnich wzorców dekoracyjnych oraz samokształtujące je na innych terenach Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Elementy strojów renesansowych umożliwiły poszerzenie wiedzy o modzie i sposobie ubierania się w omawianym okresie.
EN
This article demonstrates selected decorative motifs found on early modern stove tiles from the area of Krakow. In the present paper the different presentation were described and summarized with similar decorations on the tiles with other posts from Krakow, the Polish Kingdom, the Grand Duchy of Lithuania and the Kingdom of Bohemia and Hungary. Iconographic analysis of the relief decoration of tiles indicated the prevalence and popularity of these motifs in certain areas, as well as helped to establish certain trends in the decoration furnaces at that time in Central and Eastern Europe. The results shows that Krakow and especially the royal court was a center drawing on the southern and western decorative patterns and shaped them into areas of the Polish Kingdom and the Grand Duchy of Lithuania. Renaissance costumes elements allowed increased knowledge about fashion and way of dressing in the same period.
PL
W artykule opisano pasywną metodę eksperymentalnego wyznaczania wartości parametrów jakości transmisji danych podczas połączeń audio–wideo realizowanych w sieci komputerowej. Opisano sposób oceny badanej sieci komputerowej pod względem zapewniania odpowiedniego poziomu jakości usług podczas transmisji danych audio-wideo. Przedstawiono również wyniki pomiarów wykonanych w środowisku platformy programowej Microsoft OCS (ang. Office Communications Server).
EN
The paper discusses a passive method of measuring values of data transmission quality parameters during audio-video calls performed in a computer network. It describes how the computer network can be evaluated in terms of providing an adequate level of service quality during audio-video data transmission. Results of measurements conducted in the system which includes the Microsoft OCS (Office Communications Server) platform are presented.
EN
The natural frequency analysis of four analytical models of a home wind turbine is presented in this paper. These models are: the rotor of a generator without housing, the rotor of a generator with housing and a stator, the rotor of a wind turbine, and the entire assembly of the wind turbine. By comparison of the received results of these models, evaluation of the variation in natural frequencies was performed. Additionally, interaction of the natural frequencies of the models with excitations was investigated. Moreover, various forms of vibrations, such as bending and torsional mode of the wind turbine rotor, rotor generator and blades, were found. Simplified analytical calculations for evaluation of the bearing stiffness applied to the vibration models were also carried out. The natural frequency analysis was performed in the analytical environment of the Siemens NX software based on NX Advanced module by the use of NASTRAN solver.
EN
IEEE 802.15.4 standard defines Physical (PHY) and Wireless Medium Access Control (MAC) layers for wireless sensor networks (WSN). In recent years, many types of wireless sensor networks have been developed based on this standard. Currently, probably the most popular implementation of the mentioned standard are wireless ZigBee networks. Moreover, ZigBee provides functions normally attributed to the higher layers of network protocol stack. Among those the most important functions are: routing of data, data encryption and providing redundancy connections between devices in the network. We present a slightly different approach to the construction of wireless sensor networks. This is the beginning of series of papers about implementation of the IEEE 802.15.4 standard and the previously mentioned expansion functions in the network, built with RFM wireless communication modules and ATmega processors. This paper describes the basics of compiling wireless connection and data transmission with using RFM modules. In addition, blocking and non-blocking types of connections between radio modules and ways to connect RFM modules with ATmega processors are described.
EN
In this paper a system of a grid side and a generator side converters, both working with a common capacitor, is presented. The 6-phase asymmetric inset-type SMPMSM generator is used. A large pole pair number of this generator enables a gearless wind turbine operation. The fundamental and 3rd harmonic cooperation is used to increase the generator performance. This is accomplished by means of the 3rd harmonic current injection. For that reason the generator side converter must have a neutral connection.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki analizy generatora wolnoobrotowego wielobiegunowego dla dwóch rodzajów ekscentryczności wirnika jak również dla niesymetrycznego rozmieszczenia magnesów trwałych na wirniku. W tym celu wykonano obliczenia momentu zaczepowego jak również obliczenia momentu elektromagnetycznego dla wymuszenia napięciowego przy obciążeniu generatora rezystancją zastępczą oraz indukcyjnością. Analizę wykonano w środowisku obliczeniowym MAXWELL przy użycia środowiska transient.
EN
In this paper analysis results of the Permanent Magnet Synchronous Generator are presented for two different rotor eccentricities as well as for asymmetrical arrangement of the permanent magnets on the rotor. In this order to investigate of the cogging torque and electromagnetic torque analyzed for excitation of the initial voltage under supplementary resistance and inductance. Analysis was performed with a use of Maxwell code and transient solution type.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.