Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących zależności widzenia migotania światła od wahań napięcia. Badania przeprowadzono na zaprojektowanym stanowisku pomiarowym, składającym się z badanego źródła światła, generatora napięcia o modulowanej amplitudzie zasilającego źródło światła wraz z oprogramowaniem sterującym, oraz układu pozycjonowania obserwatora względem obserwowanej powierzchni. W publikacji zestawiono uzyskane wyniki badań, które pozwoliły na sformułowanie wniosków dotyczących określenia wpływu intensywności migotania światła na liczbę prawidłowo rozpoznanych optotypów dla wybranych źródeł światła.
EN
The results of laboratory research, concerning a dependence of light flickering on voltage fluctuations, were presented in the paper. The research was realized on a design measuring position which included the examined light source, a voltage generator with amplitude modulation supplying the light source with control software and a positioning system of the observer with respect to the observed surface. The research results, permitting us to formulate a conclusion concerning the description of the influence of flicker intensity for number of correctly recognized optotypes selected light sources, were described in the paper.
PL
W artykule zaprezentowano przykładowe wyniki badań eksperymentalnych dotyczących wpływu wartości skutecznej sygnału wymuszającego na błąd pomiaru zawartości harmonicznych z wykorzystaniem wybranych analizatorów jakości energii elektrycznej (JEE). Badania przeprowadzono na zaprojektowanym i zrealizowanym stanowisku pomiarowym. Prezentowane stanowisko umożliwia zadawanie wybranych sygnałów testowych. W rozpatrywanym przypadku sygnałami wymuszającymi były odpowiednio sygnał sinusoidalny, trójkątny, prostokątny oraz wyprostowany dwupołówkowo. W oparciu o rozwinięcie wybranych funkcji w trygonometryczny szereg Fouriera, uzyskano wartości skuteczne dla kolejnych harmonicznych, które posłużyły jako wartości odniesienia. W pracy przedstawiono metrologiczną interpretację uzyskanych wyników, przeprowadzono analizę błędów oraz sformułowano szereg wniosków końcowych.
EN
The purpose of the paper was to investigate the influence of RMS value of input signal on harmonic content with the selected measurement devices. The selected measurement devices are Harmonalyzer HA 2000 and Power Quality Analyser PQ Box 100. The measurements were realized on a design measuring position. The measuring position makes it possible to set selected test signals - periodic functions which enable the evaluation of measuring accuracy of harmonic contents. The results were compared with true values obtained from Fourier transform. Finally, several conclusions were formulated on the basis of hypothesis contained in the title of the paper.
PL
W pracy zaprezentowano proces wyznaczania budżetu niepewności w pomiarach wybranych wielkości elektrycznych w procesie wzorcowania multimetru. Badania przeprowadzono na zaprojektowanym i zrealizowanym stanowisku pomiarowym, które obejmowały wzorcowanie napięć stałych oraz przemiennych, rezystancji jak również prądów stałych i przemiennych. W oparciu o zaproponowane równanie pomiaru przeprowadzono analizę wpływu poszczególnych składowych budżetu niepewności na niepewność rozszerzoną wyniku pomiaru. W pracy przedstawiono metrologiczną interpretację uzyskanych wyników pomiarów oraz sformułowano szereg wniosków końcowych.
EN
The work presents the process of determining the uncertainty budget of selected electrical values during calibration of multimeter. The aim of this work was to analyze the effect of individual components of the budget uncertainty, and if they have an impact on the shape of the probability density function of the combined uncertainty. These objectives were realized through calibration of examined multimeter. In addition compared the method of propagation of uncertainty and method of propagation of distributions and checked, method of propagation of uncertainty can be used in calibration multimeter. The measurement results were completed with a presentation of uncertainty budgets.
4
Content available remote Oddziaływanie wahań napięcia na impulsowe zasilacze diod LED
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych dotyczących oddziaływania wahań napięcia zasilającego na stan wybranych impulsowych zasilaczy diod LED z wyjściami napięciowymi i prądowymi. Badania zrealizowano na skonstruowanym stanowisku laboratoryjnym wytwarzającym napięcie zasilające o zadawanej zmienności. Do generacji wahań napięcia zastosowano prostokątną modulację amplitudy o zadawanej głębokości i częstotliwości modulacji. Wpływ wahań napięcia na stan badanych zasilaczy określono dwiema metodami: na podstawie analizy przebiegów czasowych prądu wyjściowego (zasilającego diody LED) oraz wykorzystując subiektywną ocenę postrzegania migotania światła przez obserwatora.
EN
The paper presents result of experimental research the interaction of input voltage fluctuation on the state of selected LED switching power supply with constant-voltage and constant-current outputs. Research was realized on the designed measuring system for voltage fluctuation reconstructed by amplitude modulation on rectangular signal for selected frequency modulation. The influence of voltage fluctuation on the state of tested power suppliers was determined with two methods: on the basis of output current waveforms (supplying LEDs) and using the subjective assessment observer by flicker vision.
PL
W pracy zaprezentowano możliwości zastosowania zintegrowanego środowiska programowania LabVIEW do wyznaczania charakterystyki amplitudowej filtru dolnoprzepustowego. Przedstawiono podstawy teoretyczne działania tego typu filtrów oraz określono wybrane parametry tych podzespołów. Zaprezentowano proces tworzenia przykładowego filtru z wykorzystaniem oprogramowania FilterPro. Zaproponowano algorytm przetwarzania, który umożliwia wyznaczanie żądanej charakterystyki. Zaprojektowano i skonstruowano przykładowy filtr dolnoprzepustowy. Opracowano oprogramowanie, napisane w środowisku LabVIEW, umożliwiające akwizycję sygnałów pomiarowych. Przedstawiono przykładowe wyniki badań z wykorzystaniem zaprojektowanego filtru. Omówiono możliwości prezentacji i wizualizacji wyników pomiarów w postaci wygodnej i przyjaznej dla użytkownika.
EN
Possible application of the integrated LabVIEW environment to evaluation of the attenuation diagram of low–pass filter is presented in the paper. The paper shows the measurement results, which were obtained on a designed measuring position, presented in Fig. 1, consisting of the source of a signal of voltage, the voltmeters indicating the true values of input and output voltages and a computer with control software. The process of formation of selected low–pass filter by using application software FilterPro was presented in the paper. By using the LabVIEW environment – as it is illustrated with an example of the developed application – we can support or add variety to the teaching of students in the field of metrology and measurement theory. The authors consider how the measurement results could be presented and visualised in a convenient and user–friendly form. The topics discussed in the paper were analysed with the use of selected LabVIEW applications.
PL
W artykule przedstawiono stanowisko pomiarowe, przeznaczone do oceny właściwości metrologicznych nowoczesnych liczników energii elektrycznej prądu stałego. Stanowisko to składa się z dwóch wielofunkcyjnych kalibratorów, oraz skonstruowanej na potrzeby tego stanowiska specjalizowanej przystawki wysokonapięciowej umożliwiającej generację napięć stałych do 4 kV o odpowiednio wysokiej dokładności. Opisano szczegółowo poszczególne elementy tego stanowiska wraz z wynikami wzorcowania.
EN
The paper presents a method for evaluating the accuracy of indications of the direct current Watt-hour meters in a designed and constructed measuring system. Such system is composed of two multi-function calibrators, and a specialized high-voltage attachment, designed for the needs of this system, which makes it possible to generate direct voltages in a required range up to 4 kV with suitable high precision. The values of voltages supplying the of the Watt-meter – extorted a suitable configuration of the equipment on the constructed measuring system, which guarantees proper galvanic separation of particular components of the measuring system as well as its safe operation. Both calibrators with specialised high-voltage attachment, dedicated for the measuring system, were calibrated in order to evaluate the accuracy of the whole system. The calibration results, together with the determined value of expanded uncertainty, were included in the calibration certificate. The authors described in detail particular elements of the measuring system together with the results of its calibration. The function of direct current Watt-hour meters is the measurement of power and electrical energy in circuits of direct current supply in a railway traction network 3.3 kV. The measurement results were completed with a presentation of uncertainty budgets.
PL
Ocena jakości energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych wykorzystuje zestaw wielkości normatywnych i uzupełniających. Wśród tych wielkości znajdują się dwie miary zawartości harmonicznych w napięciu: widmo amplitudowe oraz całkowity współczynnik odkształcenia THD. Pomiar oraz rejestracja parametrów służących do oceny jakości energii elektrycznej są wykonywane z wykorzystaniem przyrządów pomiarowych zwanych analizatorami jakości energii elektrycznej. W pracy zaprezentowano przykładowe wyniki badań wybranego analizatora z zastosowaniem programowalnego źródła napięcia przemiennego, przeprowadzonych na przygotowanym stanowisku pomiarowym.
EN
The electric power quality evaluation in electrical power networks is a complex measuring task carried out with the use of asset of standard and complementary quantities. Among these quantities two measures of harmonic content in voltage can be mentioned: spectrum amplitude and coefficient THD. The parameters dedicated to assess the power quality are measured and registered with the use of measurement devices called power quality analysers. Examples of the results of testing a selected power quality analyser with the use of programmable AC source in a prepared measuring system are presented in the paper.
PL
Ocena jakości energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych wykorzystuje zestaw wielkości normatywnych i uzupełniających. Wśród tych wielkości znajdują się dwie miary zawartości harmonicznych w napięciu: widmo amplitudowe, czyli zestaw wartości poszczególnych harmonicznych oraz współczynnik odkształcenia THD. W pracy zaprezentowano przykładowe wyniki badań wybranego analizatora jakości energii PQ-Box 100, przeprowadzone na zaprojektowanym i wykonanym stanowisku pomiarowym.
EN
The electric power quality evaluation in electrical power networks is a complex measuring task carried out with the use of a set of standard and complementary quantities. Among these quantities two measures of harmonic contents in voltage can be mentioned: spectrum amplitude and coefficient THD. The paper presents examples of the selected measurement results of the power quality analyzer – PQ-Box 100, realized on a design measuring position. The measuring position makes it possible to set selected test signals – periodic functions which enable the evaluation of the measuring accuracy of harmonic contents. The authors describe in detail particular elements of the measuring system together with the results of its calibration. The measuring system was constructed at the Electrical Quantities Measurement Laboratory, Regional Verification Office in Poznań. The measurement results were completed with a presentation of the uncertainty budgets. The authors of the present publication carried out a metrological analysis of the obtained measurement results, which made it possible to draw the final conclusions.
9
Content available remote Wykorzystanie zmienności napięcia w diagnostyce stanu sieci elektroenergetycznej
PL
W pracy zestawiono najczęściej stosowane miary zmienności napięcia pomocne w diagnostyce stanu sieci elektroenergetycznej. Należą do nich miary przeznaczone do oceny uciążliwości migotania światła oraz te, które są pomocne w identyfikacji odbiorników niespokojnych. Zaprezentowano wyniki badań, które pozwoliły na sformułowanie wniosków dotyczących wpływu wahań napięcia na odczuwanie migotania dla wybranych źródeł promieniowania optycznego. Zaproponowano sposób postępowania podczas poszukiwania odbiorników wywołujących zmienność napięcia. Wykorzystuje on dwie miary zmienności: wskaźnik Pst oraz wartości maksymalne i minimalne napięć i prądów. Zamieszczono analizę przykładowych wyników pomiarów zarejestrowanych w sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia. Przeprowadzono analizę metrologiczną uzyskanych wyników pomiarów, która pozwoliła na sformułowanie wniosków końcowych.
EN
The paper discusses a set of the most frequently used measures of voltage fluctuation, which are useful in the diagnostic of power network condition. The set includes, among others, the measures designed to evaluate obnoxious light flickering and to support the identification of the disturbing loads. The research results, permitting us to formulate a conclusion concerning the description of the influence of voltage fluctuations on flickering feeling for selected optical radiation sources, are described in the paper. A procedure appropriate for searching the loads causing voltage fluctuation is proposed. The procedure utilizes two measures of fluctuation: Pst indicator as well as the minimal and maximal values of voltages and currents. An analysis is included of exemplary measuring results, recorded in an LV network, is included. The author of the present publication carried out a metrological analysis of the obtained measurement results, which made it possible to draw the final conclusions.
PL
W artykule przedstawiono stanowisko pomiarowe, przeznaczone do oceny właściwości metrologicznych liczników energii elektrycznej prądu stałego. Stanowisko to składa się z dwóch wielofunkcyjnych kalibratorów, oraz skonstruowanej na potrzeby tego stanowiska specjalizowanej przystawki wysokonapięciowej umożliwiającej generację napięć stałych do 4 kV o odpowiednio wysokiej dokładności. Opisano szczegółowo poszczególne elementy tego stanowiska wraz z wynikami wzorcowania.
EN
The paper presents a method for evaluating the accuracy of indications of the direct current Watt-hour meters in a designed and constructed measuring system. Such a system is composed of two multi-function calibrators, and a specialized high-voltage attachment designed for the needs of this system, which makes it possible to generate direct voltages in a required range up to 4 kV with suitable high precision. The values of voltages supplying the Watt-meter extorted a suitable configuration of the equipment on the constructed measuring system, which guarantees proper galvanic separation of particular components of the measuring system as well as its safe operation. Both calibrators with specialised high-voltage attachment, dedicated for the measuring system, were calibrated in order to evaluate the whole system accuracy. The calibration results, together with the determined value of the expanded uncertainty, were included in the calibration certificate. The authors described in detail particular elements of the measuring system together with the results of its calibration. The measuring system was constructed at the Electrical Quantities Measurement Laboratory, Regional Verification Office in Poznań. The function of direct current Watt-hour meters is the measurement of power and electrical energy in circuits of direct current supply in a railway traction network 3.3 kV. The measurement results were completed with a presentation of uncertainty budgets.
EN
The paper discusses a set of the most frequently used measures of voltage fluctuation, which are useful in searching for disturbing loads. A procedure appropriate for searching the loads causing voltage fluctuation is proposed. The procedure utilizes two measures of fluctuation: Pst indicator as well as minimal and maximal values of voltages and currents. An analysis is included of four exemplary measuring results, recorded in a LV network. The effect of this analysis is a conclusion whether a disturbing load appears or not. The first Example illustrates the state in which it was possible to designate a disturbing load. The other Example shows a situation in which an unequivocal conclusion is impossible. In Examples 3 and 4 it was found that the loads under investigation are not dominant sources of voltage fluctuation. By means of the hereby analysis of measurement data the authors prove the diagnostic potential of the proposed procedure for searching for disturbing loads.
PL
W pracy zestawiono najczęściej stosowane miary zmienności napięcia, pomocne w poszukiwaniu odbiorników niespokojnych: wskaźnik Pst, wskaźniki wahań napięcia, wartości maksymalne i minimalne wartości skutecznej napięcia oraz wskaźnik ΔV10. Zwrócono uwagę¸ na możliwości diagnostyczne wartości maksymalnych i minimalnych prądu. Zaproponowano metodę¸ postępowania podczas poszukiwania odbiorników wywołujących zmienność napięcia wykorzystującą¸ wskaźnik Pst oraz wartości maksymalne i minimalne napięcia i prądu. Metodę¸ te¸ zilustrowano z wykorzystaniem czterech przykładowych wyników pomiarów zarejestrowanych w sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia. Efektem analizy wyników pomiarów było wnioskowanie o występowaniu bądź nie odbiornika niespokojnego. Pierwszy przykład obrazuje stan, w którym możliwe było wytypowanie niespokojnego odbiornika. Przykład drugi pokazuje sytuacje¸, w której niemożliwe jest jednoznaczne wnioskowanie. W przykładach trzecim i czwartym stwierdzono, że badane odbiorniki nie są dominującymi źródłami napięcia. Za pomocą zamieszczonej analizy danych pomiarowych wykazano możliwości diagnostyczne przedstawionego sposobu poszukiwania odbiorników niespokojnych.
PL
W pracy zaprezentowano możliwości zastosowania zintegrowanego środowiska programowania LabVIEW do końcowej oceny niedokładności wyniku pomiaru rezystancji. Przedstawiono przykładowe wyniki badań z wykorzystaniem wybranego multimetru przeprowadzone na zaprojektowanym i wykonanym stanowisku pomiarowym. Omówiono możliwości prezentacji i wizualizacji wyników pomiarów w postaci wygodnej i przyjaznej dla użytkownika. Tematykę prezentowaną w referacie przedstawiono z wykorzystaniem wybranych aplikacji.
EN
Possible application of the integrated LabVIEW environment to final evaluation of the resistance measurement accuracy is presented in the paper. The paper shows the measurement results obtained on a designed measuring position (Fig. 1) consisting of a multimeter indicating the conventional true value, examined resistors and a computer with control software. The multimeter used in the system is equipped with a communication interface IEEE-488.2, which makes it possible to control it remotely from the level of computer and developed application, written in the LabVIEW environment, based on the commands of SCPI standard. The designed measuring position has both research and teaching qualities and advantages. By using the LabVIEW environment - as it is illustrated with an example of the developed application - we can support or vary the teaching process of students in the field of metrology and measurement theory. The authors' present experience demonstrates that the developed software is a very useful instrument assisting the teaching process. The application of computer simulation to teaching is a requirement of modern education. The authors consider how the measurement results can be presented and visualised in a convenient and user-friendly form. The topics discussed in the paper were analysed with use of selected LabVIEW applications.
PL
W artykule zaprezentowano rozważania analityczne mające na celu opracowanie modelu transmitancyjnego detektora piroelektrycznego. Model ten zaimplementowano w środowisku MATLAB-Simulink w celu realizacji badań symulacyjnych tego detektora. Pokazano kilka przykładowych wyników badań odpowiedzi napięciowej na pobudzenia promieniowaniem o różnych kształtach przebiegu czasowego.
EN
In the paper analytical considerations aiming at obtaining the Laplace transfer function model of an uncoated (front surface electrode is a thin layer of metal) pyroelectric detector are presented. The pyroelectric detector model was implemented in MATLAB-Simulink environment for simulation studies. The exemplary simulation was performed for the prototype of a polyvinylidene fluoride (PVDF) pyroelectric detector designed and constructed by the authors. Construction, physical parameters and some results of the experimental studies performed with this detector are presented, among others, in [3,4]. Exemplary results of less known simulations illustrating the influence of such parameters as the thermal time constant on the detector voltage responsivity are given. The possibility of simulation study on a basis of time dependences of the voltage pyroelectric response to modulated radiation with different shapes is indicated. The simulation results show that the voltage responsivity of the pyroelectric detector exposed to rectangular modulated radiation of low frequency is higher than that to sinusoidal and trapezoidal modulated radiation. This type of simulation investigations gives important information about the properties of the pyroelectric detector in such applications as remote temperature measurements, monitoring of radiation power or thermovision measurements.
EN
Examples of measurement results concerning the influence of selected disturbance factors on the accuracy of readings of single-phase Watt-hour meters were presented in the paper. The research was realized on a designed measuring position. The measuring position makes it possible to set selected disturbance factors. The influence of voltage drop, temperature and strong magnetic field on the measuring accuracy of selected Watt-hour meters was described.
EN
In the paper the LabVIEW application designed for simulation of the operation principle and virtual investigation of binary weighted digital to analog converter (DAC). is presented. The application permits performance virtual experiments thanks to the possibility of the modification of the DAC electronic circuit parameters. The application can be used both for education and for specific research purposes.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych dotyczących zależności widzenia migotania światła od wahań napięcia. Badania przeprowadzono na zaprojektowanym i skonstruowanym stanowisku pomiarowym, składającym się z badanego źródła światła, generatora napięcia o modulowanej amplitudzie zasilającego źródło światła wraz z oprogramowaniem sterującym oraz układu pozycjonowania obserwatora względem obserwowanej powierzchni. W badaniach wykorzystano następujące źródła światła: inkadescencyjne, halogenowe, oraz tzw. energooszczędne różnych producentów. W publikacji zestawiono uzyskane wyniki badań, które pozwoliły na sformułowanie wniosków dotyczących określenia wpływu wahań napięcia na odczuwanie migotania dla wybranych źródeł światła. Przeprowadzono analizę metrologiczną uzyskanych wyników pomiarów, która pozwoliła na sformułowanie wniosków końcowych.
EN
results of laboratory research, concerning a dependence of light flickering on voltage fluctuations, were presented in the paper. The research was realized on a designed measuring stand which includs the examined light source, a voltage generator with amplitude modulation supplying the light source with control software and a positioning system of observer with respect to the observed surface. In the research the following light sources were used: incandescence, halogen lamps, and the so-called energy-saving lamps by different producers. The research results, permitting us to formulate a conclusion concerning the description of the influence of voltage fluctuations on flickering feeling for selected light sources, were described in the paper. The author of the present publication carried out a metrological analysis of the obtained measurement results, which made it possible to draw the final conclusions.
PL
W artykule przedstawiono metodę sprawdzania dokładności wskazań liczników energii elektrycznej prądu stałego na zaprojektowanym i skonstruowanym stanowisku pomiarowym. Badane liczniki umożliwiają pomiar rozliczeniowy mocy i energii w układach zasilania prądu stałego w sieci trakcji kolejowej 3,3 kV. Zaprezentowano sposoby sprawdzenia parametrów dwóch typów liczników: LE3000 plus oraz EM4T.
EN
A method for verifying the accuracy of indications of direct current Watt-hour meters on a designed and realized measuring position was presented in this paper. The power and energy measurement in direct current power supply in 3,3 kV railway traction is possible with the use of the examined meters. The methods for controlling the parameters of two types of Watt-hour meters (LE3000plus and EM4T) were presented.
PL
W pracy przedstawiono wyniki przykładowych badań, dotyczących wpływu wybranych czynników zakłócających na dokładność wskazań jednofazowych liczników energii elektrycznej. Badania przeprowadzono na zaprojektowanym i wykonanym stanowisku pomiarowym. Prezentowane stanowisko umożliwia zadawanie wybranych czynników zakłócających pracę licznika. Określono wpływ zmian napięcia, temperatury, oraz silnego pola magnetycznego na dokładność pomiaru wybranych liczników.
EN
The exemplary investigation results concerning the influence of selected disturbance factors on the accuracy of indications of single-phase Watt-hour meters are presented in the paper. The investigations were realized on a specially designed measuring stand. This stand makes it possible to actuate the selected disturbance factors. The influence of the voltage drop, temperature and strong magnetic field on the measurement accuracy of selected Watt-hour meters was described.
PL
W artykule zaprezentowano stanowisko do wirtualnego badania modelu przetwornika analogowo-cyfrowego (A/C) z dwukrotnym całkowaniem przy wykorzystaniu aplikacji opracowanej w środowisku LabVIEW. Aplikacja pozwala na modyfikację parametrów sygnału wejściowego i układu przetwornika A/C. Zastosowane animacje ilustrują proces prze-twarzania przetwornika. Opracowane oprogramowanie przeznaczone jest dla celów dydaktycznych i badawczych.
EN
In the paper the virtual testing of a two-slope, analog-to-digital converter model with use of an application developed in the LabVIEW environment is presented. The application enables modification of the input signal and converter system parameters. Animation effects illustrate the principle of operation of this a/c converter. The software developed can be used for education and investigation purposes. Słowa kluczowe: LabVIEW, wirtualne testowanie, symulacja komputerowa
PL
W niniejszym artykule przedstawiono problematykę oceny wiarygodności metod pomiarowych, stosowanych w medycznym laboratorium diagnostycznym na przykładzie badań morfologii krwi obwodowej. Zaprezentowano metodę pomiarową oraz omówiono metody statystyczne stosowane przy opracowaniu wyników pomiarów.
EN
Problem of the reliability estimation of measurement methods used to medical diagnostic laboratory, given the example of blood morphology, was presented in the present paper. Measurement method was presented and statistical methods used to evaluation of measurement results were discussed.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.