Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Dokładne odwzorowanie barw odgrywa ważną rolę w wielu dziedzinach ludzkiej działalności. W przypadku, gdy obrazy są analizowane przez ludzi, kluczowe znaczenie ma prawidłowa reprodukcja barw przez monitory. Celem badań przedstawionych w niniejszym artykule było obiektywne sprawdzenie wpływu zastosowanego typu monitora oraz systemu do jego kalibracji na jakość odwzorowania barw. Przeprowadzone badania wykazały występowanie znacznych różnic w jakości reprodukcji barw w zależności od zastosowanego zestawu monitor-system kalibracji.
EN
Accurate colour reproduction plays an important role in many areas of human activity. In cases when the images are analysed by an expert the correct colour reproduction by monitors is crucial. The aim of the research presented in this article was an objective evaluation of the influence of the used type of the monitor and the calibration system on the quality of colour reproduction. The study revealed considerable differences in the quality of colour reproduction depending on the used set of monitor-calibration system.
PL
W pracy przedstawiono metody poprawy wyników segmentacji obiektów w postaci skupisk. Poprawa jakości segmentacji dla takich obiektów może być uzyskana m.in. poprzez odpowiednie połączenie filtracji dolnoprzepustowej (np. filtracji medianowej) z metodami pozwalającymi na określenie przynależności poszczególnych obszarów uzyskanych po segmentacji wybraną metodą do obszarów wynikowych reprezentujących obiekty interesujące z punktu widzenia celu segmentacji (w pracy zastosowano w tym celu operację morfologicznego zamknięcia oraz metodę grafową wykorzystującą koncepcję minimalnego drzewa rozpinającego). W pracy zwrócono także uwagę na możliwość poprawy wyników segmentacji poprzez wyznaczenie otoczki wypukłej rozpiętej na obszarach spełniających określone wymagania. Wyniki działania opisanych metod przedstawiono na przykładzie poprawy wyników segmentacji obrazów otrzymanych w wyniku jednokomórkowej elektroforezy żelowej.
EN
This paper deals with the problem of segmentation of cluster-structured objects, that is the objects which are formed by a set of unconnected elements smaller than the object. Images representing such objects are very difficult for segmentation. A good example of cluster-structured objects are “comet” images from Single Cell Gel Electrophoresis (comet assay). In the analysis of comet assay images a pivotal role plays the detection of comet regions - the comet region is formed by unconnected fragments of DNA (Fig. 1) which originate from the same cell nucleus. Because those regions are not solid, the usage of standard segmentation methods leads to poor results (Fig. 2). Pre- and post-processing methods can be used for improvement of segmentation results. Some of them are presented in the paper. The aim of the work was not the selection of the best improvement method of the comet assay segmentation results but the presentation of different approaches which could be used in the case of segmentation of this kind of objects. The first presented method is based on the idea of artificial removing of connectivity lack - this is done by the usage of a low-pass filter with large window before segmentation (Fig. 3). The next method uses the morphological closing for assignment of regions ri to the metaregion Rk which represent one comet (Fig. 4). For improving Rk shape the idea of convex hull spanned on ri ∈ Rk is used (Fig. 5). In this method the assignment condition is enclosed in structuring elements - because of limitations of the discrete space, in which the structuring element is defined, there are also some limitations of conditions which can be used. This drawback does not exist in the last of the presented method which uses the conception of the minimum spanning tree for assignment of regions ri to Rk. In this method the segmentation result is represented by graph G, whose vertexes vi represent regions ri, and length dij of edge eij between vertexes vi, and vj is equal to the closest distance between pixels of ri and rj (distances dij in general case can be variously defined). In G the minimum spanning trees Tk are searched, such that ∀eij ∈ Tk : dij ≤ ε, then for each Tk its convex hull is created - it defines the region of comet Kp (Fig. 6).
3
Content available remote Kalibracja kolorymetryczna w procesie pozyskiwania obrazów
PL
Pozyskiwanie obrazów barwnych ma istotne znaczenie w wielu dziedzinach ludzkiej działalności np. w przemyśle, rolnictwie oraz medycynie. Obrazy barwne są rejestrowane za pomocą różnych urządzeń, takich jak aparaty fotograficzne, kamery i skanery. Często przyjmuje się, że pozyskane barwy są zgodne z barwami obserwowanymi w rzeczywistej scenie w trakcie pozyskiwania obrazów. W przypadku większości urządzeń rejestrujących takie założenie jest jednak niezgodne ze stanem faktycznym. Problem ten można w znacznym stopniu rozwiązać stosując kalibrację kolorymetryczną. Artykuł uzasadnia potrzebę stosowania kalibracji kolorymetrycznej w celu uzyskania wiernej informacji o barwie w obrazach i następującej po niej reprodukcji z wykorzystaniem skalibrowanego monitora.
EN
Colour image acquisition is an important stage in many areas of human activity, for example in industry, agriculture and medicine. Colour image acquisition is done with use of various devices such as cameras, camcorders and scanners. We often assume that acquired colours are consistent with the colours observed in the actual scene during image acquisition process. Unfortunately, such assumption about colours is not true. This problem we can solve by using colorimetric calibration. Article justifies a need for colorimetric calibration in order to obtain a faithful colour information and image reproduction with the use of calibrated monitor.
PL
W pracy przedstawiono propozycję metody segmentacji obiektów będących skupiskami, przykładem takich obiektów są tzw. komety będące wynikiem jednokomórkowej elektroforezy żelowej. Prezentacja nowej metody została poprzedzona przedstawieniem wyników segmentacji tych obrazów metodami standardowymi. Opracowana metoda działa dwuetapowo: etap 1. to segmentacja służąca wyznaczeniu fragmentów składowych obiektów, etap 2 wykorzystuje minimalne drzewo rozpinające do określenia zbioru fragmentów tworzących poszczególne obiekty.
EN
This paper deals with the problem of segmentation of aggregate objects i.e. objects which are formed by the set of unconnected elements smaller than the object. Images of such objects are very difficult to be segmented. An example of this type of objects are "comet" from Single Cell Gel Electrophoresis images (also called comet assay images). In comet assay images the comet region is formed by unconnected fragments of DNA (Fig. 1). Due to unsatisfying results of comet segmentation by stan-dard methods (Figs. 2and 3) a new, two-stage method for segmentation of such images has been developed. The first stage is image segmentation whose result is a set of comet elements ei representing DNA fragments. In the second stage the minimum spanning trees Tp are created - graph vertexes vi represent elements ei, while length dij of edge eij between vertexes vi and vj is equal to the minimum distance between pixels of elements ei and ei. Then for each connected tree Tp its convex hull defining the region of comet Kp (Fig. 4) is created. In case of defects appearing in comet images (Fig. 5) the incorrect region can be rejected e.g. by use of geometrical features describing regions.
PL
Niniejsza praca opisuje algorytm automatyzujący proces zliczania ognisk histonu γ-H2AX w obrazach mikroskopowych. Ogniska te są miejscami, w których doszło do fosforylacji białka histonu H2AX w pozycji seryny 139 wskutek dwuniciowych pęknięć DNA. Propono-wana metoda działa dwuetapowo. Najpierw w obrazie mikroskopowym selekcjonowane są obiekty uznawane za komórki, a następnie na obszarze tych obiektów poszukiwane są miejsca wyznakowane barwnikiem fluorescencyjnym związanym z przeciwciałem anty-γ-H2AX - miejsca te wskazują na lokalizację ognisk γ-H2AX.
EN
This paper describes an algorithm for automating the process of counting foci of histone γ-H2AX in microscope images. Foci are the places where there occurred H2AX protein phosphorylation on Ser139 site in response to DNA double-strand breaks (DSBs). In a γ-H2AX genotoxic test the number of foci per a single cell is counted. The proposed method works in two stages. The first stage is segmentation of a microscopic image (Fig. 1a) for selecting cell regions. For this purpose fusion of binarization methods is used - for the each pixel the result is obtained by comparison of the results from the Otsu method, the triangle method and the method in which the threshold is equal to the image average brightness. The pixel is classified as an object's pixel when at least two methods give such results. For improving segmentation results a morphological filter is used. The results (Fig. 1b) usually comprise regions representing single cells (Fig. 1c) and a set of agglomerated cells (Fig. 1d). A modified watershed segmentation and region classify method is used for separation of agglomerated cells into regions representing only one cell. The final result (Fig.1e) contains only regions representing single cells. In the second stage for each single cell region the foci (which are marked with a fluorescent indicator joined with anti- γ-H2AX antibody) are found (Fig. 3) with use of watershed segmentation on the pseudogradient image (which is obtained by aggregation of the results of cell image binarization with different thresholds; Fig. 2). The final results in form of foci number as a function of time after irradiation (Fig. 4) are similar to the test results of non-lethal DNA damages founded in the literature (e.g. [5]) - this allows stating that the presented method gives good results.
PL
W pracy przedstawiono propozycję metody segmentacji obiektów będących skupiskami - przykładem takich obiektów są tzw. komety, które są wynikiem jednokomórkowej elektroforezy żelowej. Opracowana metoda działa dwuetapowo: etap 1. to segmentacja służąca wyznaczeniu elementów składowych należących do obiektów, etap 2 wykorzystuje minimalne drzewo rozpinające do określenia zbioru elementów tworzących poszczególne obiekty, obszar poszczególnych obiektów wyznaczany jest jako otoczka wypukła odpowiedniego drzewa rozpinającego.
EN
This paper deals with a problem of segmentation of aggregate objects, that is objects which are formed by a set of unconnected elements smaller than the object itself. Images of such a type of objects are very difficult for segmentation. An example of this type of objects are "comets" (Fig. 1, left column) from Single Cell Gel Electrophoresis images (also called comet assay images). In comet assay images the comet region is formed by unconnected fragments of DNA. Because of not satisfying results of comet segmentation with use of the standard methods, a new method for segmentation of such images was developed. The new method works in two stages. The first stage is the image segmentation-for comets the Bernsen binarization method (Eqs. (1) and (2)) with median filtering of the obtained results was chosen-the result of this stage is a set of comet elements ei which represent DNA fragments (Fig. 1, the 2nd column). In the second stage the minimum spanning trees Tp are created (Fig. 1, 3th column)-graph vertexes vi represent elements ei, and length dij of edge eij between vertexes vi and vj is equal to the closest distance between pixels of elements ei and ej-then for each connected tree Tp its convex hull which defines the region of comet Kp (Fig. 1, the 4th column) is created. In case of defects appearing in comet images, the incorrect region can be rejected e.g. by use of geometrical or photometrical features of the regions.
PL
Dokładność akwizycji obrazu przez aparat fotograficzny zależy od poprawności odwzorowania barw zamontowanego w nim przetwornika. Celem badań było numeryczne wyznaczanie czułości widmowej sensora cyfrowego aparatu fotograficznego oraz określenie wpływu źródła światła na jej wyznaczanie. Badania wykazały, że najlepszym sposobem na wyznaczenie czułości przetwornika jest zastosowanie światła żarowego o prawie liniowym widmowym rozkładzie mocy i metody Levenberga-Marquardta dla zerowych wartości początkowych.
EN
The accuracy of camera image acquisition depends on the sensor color reproduction. Camera captures color information from color filter mosaic placed over the sensors. Most of today's cameras use RGB color filters that transmit the light by fixed wavelength range with different intensity. Sensor sensitivity allow us to determine the camera response for specific spectrum of light. If we know light stimulus (light source and color chart) and camera response (image) we can calculate camera sensor sensitivity. The aim of this paper is numerical estimation of camera sensor spectral sensitivity and effect of different lights conditions on its determination. We use one incandescent (3300K) and two fluorescent light source (5000K and 5100K). Incandescent light with almost linear spectral power distribution (Fig. 1) gives the best estimation of sensor sensitivity for all tested light sources (Tab. 1). Sensor sensitivity was estimated with use of singular value decomposition (SVD) and the Levenberg-Marquardt method (LM). The best results were obtained for the LM method with zero initial values (Tab. 2).
PL
Praca dotyczy zagadnienia odporności procesu segmentacji, rozumianego jako segmentacja wraz z przetwarzaniem końcowym, na zmianę orientacji obrazów – tego typu cecha może mieć duże znaczenie w systemach kontroli jakości, w których wykorzystywane są komputerowe metody analizy obrazów. W pracy skupiono się na zagadnieniu wpływu implementacji procesu segmentacji na tak rozumianą odporność. Pokazano także wpływ etapu przetwarzania końcowego na odporność całego procesu segmentacji.
EN
This work deals with the problem of robustness of image segmentation process, understood as image segmentation with post-processing, against image orientation change. Such feature may be important for computer aided quality control systems using visual information. The paper focuses on the issue of the impact of implementation of the segmentation process on such type of robustness. The influence of post-processing stage on whole segmentation process also has been shown.
PL
W pracy poruszono zagadnienie oceny kontrastu achromatycznych obrazów cyfrowych. Przedstawiono porównanie wyników oceny kontrastu obrazów przy wykorzystaniu, zarówno znanych z literatury jak i nowych, miar kontrastu. Zaproponowane nowe miary bazują na lokalnej realizacji pewnych znanych z literatury globalnych miar kontrastu. Badania przeprowadzono dla kilkudziesięciu obrazów testowych. Przedstawiono także problemy związane z doborem miar kontrastu do danego zastosowania.
EN
The paper deals with the problem of gray level image contrast evaluation. Comparison of several, both known from the literature and new, image contras evaluation methods are presented. Methods taken into consideration are: (1) and (2)-two methods based on Weber-Fechner law, (3) and (4)-variance based methods, method (5) with its modifications-based on difference between gray-level values of neighboring pixels, (6)-image energy based method, (7)- method based on Shannon entropy information theory, (8)-(11)-group of new methods based on the idea of aggregating of local contrast evaluation value obtained for neighborhood of pixel for all pixels in image. The comparison was performed on the set of 48 test images obtained as a result of contrast enhancement of 8 images (Fig. 1) using 5 contrast enhancement methods. The results of contrast evaluation of all images are given in Table 1. In order to compare the numerical contrast evaluation with visual judgment, two subsets of test images are presented (Figs. 2 and 3) together with charts of the contrast values (Fig. 4). The obtained results are analysed in Section 4, where on the example of two different applications of contrast enhancement the difficulties with contrast evaluation and selection of the best contrast evaluation method are discussed. It is not possible to choose the best contrast evaluation method basing on the obtained results and taking into consideration different purposes of image contrast enhancement. Because of this, a contrast evaluation method should be chosen for each application individually.
PL
Wierna reprodukcja barw wymaga przetworzenia informacji zawartych w obrazach cyfrowych. W tym celu stosowane są metody zarządzania barwą, a w szczególności kalibracja kolorymetryczna. Wykorzystuje ona transformację barw z przestrzeni barw urządzenia do przestrzeni barw niezależnej od urządzeń. Stosowanie kalibracji kolorymetrycznej wymaga zastosowania wzorników barw, a istotny wpływ na wynik kalibracji ma dobór pól wzornika, na podstawie których prowadzona jest kalibracja. Zagadnienie to zostało przebadane w niniejszej pracy. Ponadto dokonano analizy wpływu zastosowanej metody aproksymacji (testowano regresję liniową i wielomianową) oraz interpolacji (zastosowano interpolację Sheparda) na wierność reprodukcji barw.
EN
The faithful colour reproduction requires the processing of digital images. The way to achieve this goal is to apply methods of colour management, particularly the colorimetric calibration. It is used as a mechanism for converting colour from the device colour space to the device independent colour space. This is a basis for the open colour management system (Fig. 1). Methods for converting colours between these two colour spaces are based on the training data. The procedure to obtain training samples uses image acquisition of a colour chart like X-Rrite Colour Checker (Fig. 2). There is tested the influence of the choice of colour squares on mapping methods: linear regression (Tab. 1), polynomial regression (Tab. 2) and Shepard interpolation (Tab. 3). The accuracy of colour reproduction is based on the colour difference indexes: ?E76 and ?E94. The results obtained confirm that the selection of an appropriate group of training data influences the faithfulness of colour reproduction. Although the linear regression is relatively easy to calculate, it gave good results for all groups. The best result in converting colours was estimated for the G3 group and 1th order polynomial regression. Group G3 consisted of six chromatic and six achromatic squares. The applied method of colour mapping also influenced the results (Tab. 4).
PL
Praca dotyczy zagadnienia oceny kontrastu achromatycznych obrazów cyfrowych. Przedstawiono i porównano znane z literatury metody oceny kontrastu obrazów, a także zaproponowano nowe rozwiązania bazujące na określeniu różnic poziomów szarości sąsiadujących ze sobą pikseli. Ocena przydatności poszczególnych metod została dokonana na przykładzie zadania wyboru najlepszej wersji obrazu pod kątem jego dalszej analizy. Przeprowadzona analiza wyników oceny kontrastu obrazów wskazuje, że dla przyjętych warunków porównania najlepszą metodą oceny kontrastu jest jedna z nowych metod.
EN
This paper deals with the gray-level image contrast evaluation problem. In the paper some methods of contrast evaluation are considered, namely: (1) and (2) - two methods based on Weber-Fechner law ((2) is a Michelson contrast), next two methods (3) and (4) are based on variance of gray-level values in the image, and the last two (5) and (6) are new methods in which the difference between gray-level values of neighbouring pixels is used for calculating the image contrast ratio. The evaluation of the described methods has been made for one of the standard usage cases of the contrast evaluation method, i.e. evaluation of images after contrast enhancement for choosing the best of them for its visual analysis. The investigations have been performed on the example of aerial image AERIAL (Fig. 1). The contrast enhancement of this image gives the set of test images (a)-(j) (Fig. 1). Table 1 presents the contrast enhancement methods and their parameters used for obtaining test images. The contrasts evaluation values of the test images obtained by use of the methods (1)-(6) are given in Table 2. Table 3 shows the ranking of the images (a)-(j) obtained by sorting in descending order the contrast ratio of test images independently for each evaluation method. It is difficult to indicate the best evaluation method but it seems that, basing on the comparison, the new method (5) is the best image contrast evaluation method
PL
Praca dotyczy zagadnienia poprawy kontrastu achromatycznych obrazów cyfrowych. Na tle prezentowanych w literaturze metod poprawy kontrastu obrazów przedstawiono ważoną lokalną metodę poprawy kontrastu będącą uogólnieniem pewnej klasy znanych lokalnych metod poprawy kontrastu.
EN
In this paper the problem of contrast enhancement of gray-level images is analyzed. On the background of the methods described in literature novel weighted local contrast enhancement method, which is a generalization of a certain class of local contrast enhancement method, is presented.
PL
W pracy przedstawiono problem stabilności dla dyskretnych i ciągłych układów liniowych o zmiennych współczynnikach w czasie, w których funkcja przełączająca jest przedziałami stała. Dla takich układów wyznaczone zostały warunki stabilności za pomocą wykładników Lapunowa.
EN
In this paper stability of discrete and continuous time-varying linear systems with piecewise constant switching signal is presented. For such systems the stability conditions are proposed with the aid of Lapunov exponent.
PL
Przedstawiono wpływ, jaki na wynik segmentacji wododziałowej obrazów barwnych ma zastosowanie różnych metod tworzenia obrazu gradientowego. Omówiono główne metody tworzenia obrazu gradientowego oraz ich wpływ na wyniki segmentacji wododziałowej. Przedstawiono także porównanie wyników segmentacji uzyskanych w wyniku stosowania różnych metod wyznaczania obrazów gradientowych.
EN
In this paper the influence of various methods for creating of gradient image on the results of watershed image segmentation method is presented. The main methods of gradient image creating are described and its influence on the results of color images watershed segmentation is presented. The comparison of the final segmentation results obtained by the usage of different gradient image creating method is also presented.
15
Content available remote Wpływ wybranych parametrów akwizycji obrazu na jego barwność
PL
W referacie przedstawiono pojęcie barwności obrazu cyfrowego i wskazano na jego zastosowania w przetwarzaniu obrazów barwnych. Zaprezentowane zostały wyniki badań nad własnościami barwności obrazu zarówno w kontekście przetwarzania obrazów jak i ich akwizycji. W pracy przedstawiono wyniki dotyczące m.in. zależności barwności od rodzaju aparatu, wybranej przestrzeni barw oraz parametrów ekspozycji.
EN
The paper presents a concept of image colourfulness and points to its applications in colour image processing. The results of research on properties of image colourfulness are presented in the context of image processing and also image acquisition. These results concern the image colourfulness dependence on type of digital still camera (DSC), chosen colour space and exposition parameters.
PL
W pracy przedstawiono idee trzech nowych, wykorzystujących informację o strukturze, metod poszukiwania niedokładnej odpowiedniości elementów obrazów. Metodami tymi są metoda: jednokrokowa, iteracyjna i wieloetapowa. Problem poszukiwania odpowiedniości elementów obrazów został w nich sprowadzony do problemu określenia niedokładnej odpowiedniości odpowiednio zdefiniowanych grafów. Na potrzeby rozwiązania tego zadnia opracowano metodę poszukiwania odpowiedniości grafów przez poszukiwanie klik optymalnych. Jako przykład zastosowania prezentowanych metod przedstawiono ich wykorzystanie w zadaniu poszukiwania stereokorespondencji.
EN
In this paper the idea of three novel (i.e. one-step, iterative and multistage method), using structural information, methods for finding inexact correspondence of image elements is presented. In those methods the task of matching image elements is reduced to the problem of inexact graph matching in accordingly defined graphs. For this problem solving new method of finding graph matching by optimal clique finding in respectively defined association graph was developed. As an example of practical usage of the described methods, their application in problem of stereomatching is presented.
PL
W pracy przedstawione zostało istotne z punktu widzenia segmentacji obrazów, jak i ich analizy, zagadnienie zależności wyniku segmentacji obrazu od jego orientacji. Jako rozwiązanie tego problemu dla segmentacji obrazu przez łączenie obszarów w pracy zaproponowano równoległą metodę segmentacji. Rozważania teoretyczne zostały zilustrowane prezentacją wyników uzyskanych zależną i niezależną (tzn. równoległą) od orientacji metodą segmentacji obrazów.
EN
In this article important problem for image segmentation and image analysis is dependence between image orientation and image segmentation results is presented. As a solution of this problem in case of image segmentation by region merging new parallel image segmentation method is proposed. As an illustation of theoretical analysis of this problem results obtained from oreintation dependent and independent (it is parallel) method are also presented.
PL
W pracy przedstawiono istotne z punktu widzenia segmentacji obrazów, jak i ich analizy, zagadnienie zależności wyniku segmentacji obrazu od jego orientacji. Jako rozwiązanie tego problemu dla segmentacji obrazu przez łączenie obszarów w pracy zaproponowano równoległą metodę segmentacji. Rozważania teoretyczne zostały zilustrowane prezentacją wyników uzyskanych zależną i niezależną (tzn. równoległą) od orientacji metodą segmentacji obrazów.
EN
In this article important problem for image segmentation and image analysis it is problem of dependence between image orientation and image segmentation results is presented. As a solution of this problem in case of image segmentation by region merging new parallel image segmentation method is proposed. As an illustration of theoretical analysis of this problem results obtained from orientation dependent and independent (it is parallel) method are also presented.
PL
W pracy przedstawiono idee nowych, wykorzystujących informacje o strukturze obrazów, metod poszukiwania niedokładnej odpowiedniości elementów obrazów. W prezentowanych metodach poszukiwanie odpowiedniości elementów obrazów sprowadzono do zadania ustalenia niedokładnej odpowiedniości odpowiednio zdefiniowanych grafów. Na potrzeby rozwiązania tego zadnia opracowano metodę poszukiwania odpowiedniości grafów przez poszukiwanie klik optymalnych. Jako przykład zastosowania prezentowanych metod przedstawiono ich wykorzystanie w zadaniu poszukiwania stereokorespondencji.
EN
In this paper the ideas of novel methods for finding inexact correspondence of image elements, using structural information, are presented. Task of matching image elements is reduced to the problem of inexact graph matching in accordingly defined graphs. For solving this problem method of finding graph matching by optimal clique finding was developed. As an example of practical usage of the described methods, their application in problem of stereomatching is presented.
PL
Usuwanie nadsegmentacji jest istotnym problemem, występującym podczas segmentacji obrazów. W pracy przedstawiono możliwość poprawy wyników tego procesu poprzez zastosowanie wieloetapowej metody usuwania małych obszarów. Zaprezentowane zostały zarówno wyniki segmentacji uzyskane metodą jednoetapową jak i metodą wieloetapową. Do porównania obu metod wykorzystano obiektywne funkcje oceny jakości segmentacji.
EN
Oversegmentation removing is an important problem which occurs during the segmentation process. In this paper the possibility of improvement of the results obtained from this process by using of the multistage small region removing method is presented. The results obtained by usage of one-stage and multistage methods are also presented. For comparison of both methods objective segmentation evaluation functions are used.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.