Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wpływ składników paliw wtórnych na wartość emisji metali ciężkich z pieca cementowego oraz na jakość klinkieru portlandzkiego. Zbadano zawartość następujących pierwiastków: Cr, Zn, Cd, Pb, Co, Ni, Mn, Cu, Sr, Ba i P w mieszaninie surowcowej oraz w paliwach wtórnych stosowanych przez przemysł cementowy w Polsce do produkcji klinkieru portlandzkiego. Analiza i metody badania emisji substancji niebezpiecznych (metali ciężkich) z cementu wykonano zgodnie z obowiązującymi normami. Zbadano stopień związania metali w klinkierze portlandzkim, obieg w instalacji piecowej oraz wielkość emisji metali ciężkich w procesie wypalania klinkieru. Przeanalizowano zawartość całkowitą metali ciężkich oraz ich wymywalność z uzyskanego cementu z klinkieru portlandzkiego. Wyniki badań uzyskane w pracy świadczą o tym, że zmiana technologii produkcji klinkieru cementowego w kierunku stosowania surowców odpadowych i paliw wtórnych nie prowadzi do zwiększenia emisji metali ciężkich w stopniu, który uzasadniałby zakwalifikowanie cementu jako materiału wymagającego systematycznej kontroli szkodliwości oddziaływania na człowieka i środowisko naturalne.
EN
In this paper the influence of solid recovered fuel components used in the manufacture of Portland cement clinker on the value of the emissions of heavy metals from the rotary kiln and quality of Portland cement clinker. We analyzed the content of the following heavy metals: Cr, Zn, Cd, Pb, Co, Ni, Mn, Cu, Sr, Ba and P in the composition of raw materials and solid recovered fuels used in the cement industry in Poland for the production of Portland cement clinker. Analysis and test methods for emissions of hazardous substances (heavy metals) from cements made in accordance with current standards. Examined the retention of the heavy metals in the clinker Portland, balance of heavy metals in the rotary kiln and the emission of heavy metals in Portland cement clinker burning process. Examined the total content of heavy metals in cements and their leachability cement prepared on the Portland cement clinker from burning process. The results obtained in the work stress that the change of cement clinker production technology towards the use of waste materials and secondary fuels does not increase emissions of heavy metals to a degree that would justify the classification of cement, a material that requires systematic monitoring of harmful effects on humans and the environment.
3
Content available remote Problemy z oceną i deklarowaniem trwałości zapraw do murów
PL
Obecnie do oceny mrozoodporności zapraw murarskich i tynkarskich w Polsce stosuje się wycofaną normę PN-85/B-04500, jednakże wydaje się, że sposób postępowania przy przygotowaniu próbek do badań powinien ulec modyfikacji. Podczas badań trwałości zapraw do murów zauważono, że niejednokrotnie sposób przygotowania próbek do badań może wpływać na uzyskane wyniki mrozoodporności zapraw. Problem ten dotyczy zarówno przygotowania w odpowiednich formach, zagęszczania, sezonowania oraz suszenia próbek do badań. Wielokrotnie w praktyce laboratoryjnej okazywało się, że próbki ulegały zniszczeniu przed poddaniem ich cyklom zamrażania-rozmrażania. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań mrozoodporności próbek zapraw przygotowanych i sezonowanych wg różnych wariantów.
EN
Currently in Poland for assessment of the freeze-thaw resistance of the masonry and plastering mortars still withdrawn PN-85/B-04500 standard is applied. However, it seems that the proceeding during the preparation of the samples should be modified. In this connection, the durability tests were conducted. It has been noticed that the way of the sample preparation can clearly affect the obtained freeze – thaw mortar resistance results. It is complex issue related to sample preparation in the appropriated moulds, curing and drying processes as well. Repeatedly in laboratory practice it turns out that durability of the samples deteriorates even before taking proceeding of the freeze-thaw cycling. In this study the results of the freeze-thaw mortar resistance test are covered. The mortar samples were prepared and cured according to different approaches.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z badaniem w Polsce reaktywności alkalicznej kruszyw. W związku z planowanymi budowami nawierzchni betonowych cementowych zagadnienie to staje się bardzo ważne. W projekcie realizowanym w ICiMB w Krakowie, razem z IPPT PAN w Warszawie, podjęto na zlecenie NCBiR oraz GDDKiA projekt dotyczący badania reakcji typu alkalia – kruszywo i zapobiegania im, uwzględniając szczególnie kruszywa pochodzenia polodowcowego.
EN
The article presents the issues of the research on the alkali reactivity of aggregates in Poland. Due to the planned construction of various cement concrete road surfaces, the issue becomes very significant. Within the research conducted by ICiMB in Cracow together with IPPT PAN in Warsaw, a project, commissioned by GDDKiA and NCBiR, concerning the study and prevention of alkali-aggregate type reactions has been undertaken, taking into account especially aggregates of the glacial origin.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań tynków opartych na ¬spoiwie akrylowym, silikatowym i silikonowym o uziarnieniu 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 mm oraz tynku mozaikowego. Na podstawie uzyskanych wyników badań określono wpływ rodzaju spoiwa organicznego oraz uziarnienia zastosowanego kruszywa na takie parametry, jak przyczepność do podłoża, przenikanie pary wodnej oraz przepuszczalność pary wodnej.
EN
The article presents the test results of plasters based on acrylic, silicate and silicone binder with different grain size distribution of aggregates: 1.0; 1.5; 2.0; 2.5 mm, and of mosaic plaster. Based on the results achieved, the impact of different types of organic binders and particle size distribution of aggregates on the properties of plasters was determined, in terms of adhesive strength, water-vapour transmission and vapour barrier.
6
Content available remote Tynki renowacyjne – właściwości i zastosowanie
PL
W artykule przedstawiono właściwości i przeznaczenie tynków renowacyjnych oraz opisano materiały w nich stosowane.
EN
The article presents the properties and practical applicability of renovation plasters, with a description of materials used in them.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań uzyskane podczas weryfikacji istniejących metod oraz opracowanej w OSiMB procedury określania pierwotnego składu mieszanki betonowej. Odtwarzanie pierwotnego składu mieszanki betonowej zostało zrealizowane na próbkach stwardniałego betonu o znanym składzie, zarówno w zakresie ilościowym, jak i jakościo-wym. W artykule wykazano małą przydatność instrukcji ITB 277 do odtwarzania pierwotnego składu mieszanki betonowej z udziałem kruszywa wapiennego oraz popiołu lotnego. Przedstawiono uzyskane wstępne rezultaty badań odtworzenia pierwotnego składu mieszanki betonowej według zmodyfikowanej metody stanowiącej kombinację instrukcji ITB oraz normy brytyjskiej.
EN
The article presents the results of studies obtained through verification of existing methods as well as a procedure devised at the Glass and Building Materials Division in Cracow for determination of the original composition of concrete mix. The paper proves inadequate usefulness of ITB 227 instruction for reconstruction of original concrete mix composition with lime aggregate and fly ash. Furthermore, preliminary results of determination of the original concrete mix composition according to a modified method, a combination of the ITB instruction with the British Standard, were presented.
8
Content available remote Nowelizacja norm na wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
PL
W artykule przedstawiono szczegółowo zmiany wprowadzone w znowelizowanej normie PN-EN 1504:2013 oraz zasygnalizowano planowane zmiany w pozostałych częściach normy PN-EN 1504. Podano informacje dotyczące wprowadzania do obrotu wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
EN
The article details the changes made to the amended standard PN-EN 1504:2013 and briefly indicates certain changes planned to be introduced in the remaining parts of PN-EN 1504. The article provides information on marketing the products and systems designed for protection and repair of concrete structures.
9
Content available Ocena trwałości zapraw do murów
PL
Obecnie do oceny mrozoodporności zapraw murarskich i tynkarskich w Polsce stosuje się wycofaną normę PN-85/B-04500, jednak wydaje się, że sposób postępowania przy przygotowaniu próbek do badań powinien ulec modyfikacji. Podczas badań trwałości zapraw do murów zauważono, że niejednokrotnie sposób przygotowania próbek do badań może wpływać na uzyskane wyniki mrozoodporności zapraw. Problem ten dotyczy zarówno przygotowania w odpowiednich formach, zagęszczania, sezonowania, jak i suszenia próbek do badań. Wielokrotnie w praktyce laboratoryjnej Zakładu okazywało się, że próbki ulegały zniszczeniu przed poddaniem ich cyklom zamrażania-rozmrażania. W artykule przedstawiono wyniki badań mrozoodporności próbek zapraw przygotowanych i sezonowanych według różnych wariantów.
EN
Currently in Poland for assessment of the freeze-thaw resistance of the masonry and plastering mortars still withdrawn PN-85/B-04500 standard is applied. However, it seems that the proceeding during the preparation of the samples should be modified. In this connection, the durability tests were conducted. It has been noticed that the way of the sample preparation can clearly affect the obtained freeze–thaw mortar resistance results. It is complex issue related to sample preparation in the appropriated moulds, curing and drying processes as well. Repeatedly in laboratory practice it turns out that durability of the samples deteriorates even before taking proceeding of the freeze-thaw cycling. In this study the results of the freeze-thaw mortar resistance test are covered. The mortar samples were prepared and cured according to different approaches.
PL
Rozwój przemysłu materiałów budowlanych wymaga poszukiwania nowych, tańszych materiałów i surowców, o lepszych właściwościach niż tradycyjnie stosowane. Jednym z surowców, na bazie którego możliwe jest uzyskanie nowych materiałów, mogących mieć szerokie zastosowanie w branży materiałów budowlanych, jest perlit. Podczas procesu jego ekspandacji, obok ściśle określonych frakcji perlitu ekspandowanego, powstaje również znaczna ilość pyłu perlitowego o uziarnieniu < 0,1 mm, który, nie znajdując zastosowania, stanowi uciążliwy odpad generujący koszty składowania. W artykule omówiono możliwości otrzymania lekkich kruszyw szklano-krystalicznych na bazie surowego perlitu i odpadowego pyłu perlitowego do produkcji elementów budowlanych o właściwościach pochłaniających dźwięk. Przedstawiono wyniki badań dotyczące określenia fizycznego współczynnika pochłaniania dźwięku oraz właściwości fizycznych kruszywa szklano-krystalicznego, takich jak: gęstość objętościowa, gęstość nasypowa, nasiąkliwość, mrozoodporność, odporność na miażdżenie, reaktywność alkaliczna. Wyniki badań próbek betonu z wykorzystaniem kruszywa szklano-krystalicznego porównano z właściwościami betonów na bazie keramzytu. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na właściwości dźwiękochłonne kruszywa szklano-krystalicznego, a tym samym jego przydatność do stosowania w konstrukcji biernych zabezpieczeń przeciwhałasowych jako materiału chroniącego przed nadmiernym hałasem w budownictwie kubaturowym, kolejowym czy drogowym.
EN
The development of building materials industry requires a search for new, less expensive materials and raw materials with better properties than the traditionally used. One of the raw materials on the basis of which it is possible to obtain new materials that could be widely used in building materials is perlite. During its expatiation next to well-defined fraction of expanded perlite a significant amount of dust pearlitic grain size < 0.1 mm is also produced, which applications cannot be found, therefore, cumbersome waste storage costs occurs. The article discusses the possibility of obtaining lightweight glass-crystalline aggregates on the basis of raw perlite dust and pearlitic waste for the production of building elements of sound-absorbing properties. The results of studies concerning the determination of sound absorption coefficients and physical properties of glass-crystalline aggregates such as; bulk density, water absorption, frost resistance, resistance to crushing, the reactivity of alkali are known. These results of the concrete samples using glass-crystalline aggregates compared with the properties of concrete on the basis of expanded clay. Results of this study indicate that glass-crystalline aggregates have soundabsorbing properties and thus are suitable for use in the construction of passive protections as a material that protects against excessive noise in building, rail or road construction.
PL
W trakcie produkcji oraz stosowania wyrobów szklanych powstają liczne odpady. Stłuczka szklana wykorzystana może być ponownie jako składnik zestawu surowcowego w hucie szkła oraz jako surowiec do produkcji szkła piankowego i włókien szklanych. Znalazła również szerokie zastosowanie w przemyśle budowlanym, przykładowo do produkcji mat i płyt izolacyjnych, grysów, do tynku, spoiw i zapraw. W artykule podjęto próbę oceny możliwości wykorzystania stłuczki szklanej jako dodatku do betonu w aspekcie jej wpływu na środowisko naturalne. Przeprowadzono w tym zakresie wiele badań, również pod kątem wpływu stłuczki szklanej różnego pochodzenia na środowisko naturalne. Oznaczono skład chemiczny przygotowanych próbek. Wykonano wyciągi wodne ze szkła mielonego: okiennego float, bezpiecznego laminowanego, kineskopowego, samochodowego oraz opakowaniowego brązowego i zielonego. Następnie oznaczono zawartość metali ciężkich w otrzymanych wyciągach. Zbadano stopień immobilizacji metali ciężkich w betonie przygotowanym z udziałem szkła kineskopowego i opakowaniowego zielonego. Określono zawartość naturalnych radionuklidów w próbkach i porównano z wartościami reprezentującymi inne surowce odpadowe. Zostały ocenione możliwości wykorzystania stłuczki szklanej w aspekcie jej wpływu na środowisko naturalne.
EN
During the production and the application of the glassware many glass wastes occur. The cullet can be reused by glass manufacturers as a component of row material composition for re-melt and remold applications. In addition cullet can be applied as secondary row material for cellular glass and glass fibers. As well crushed glass wastes are widely used as an alternative for building industries, for instance to fabricate the isolating materials (mats and slabs), chippings or as additive to plasterworks, binders and mortars. In this paper the attempt to asses the feasibility of glass cullet use in the concrete as additive in relation to its influences to the environment has been undertaken. Numerous of researches have been conducted in this scope. The recent results have taken into consideration the impact of the glass waste made from different sources on the environment. In order to investigate this objective the chemical composition of prepared samples was determined. As well the water extracts of powdered glass cullet of: flat glass, safety laminated glass, cathode ray tube (CRT) glass, windscreen glass and green and brown container glass were done. Afterwards the contain of heavy-metals in obtained extracts of powder glass waste was measured. The level of the immobilization of heavy metals in CRT glass and green container glass-based concrete was evaluated. Furthermore, the content of radionuclides of natural origin in prepared samples was determined and on the basic of this findings the comparison between values of natural radionuclides in researched materials and others selected waste materials was made.
PL
Rozwój przemysłu materiałów budowlanych wymaga nowych materiałów o coraz lepszych właściwościach użytkowych, a przy tym przyjaznych środowisku naturalnemu i możliwie nie droższych od tradycyjnych. Oznacza to konieczność opracowania technologii otrzymywania nowych materiałów o podwyższonych właściwościach przy wykorzystaniu możliwie tanich i dostępnych surowców, w tym materiałów odpadowych. Perlit jest jednym z surowców, na bazie którego możliwe jest uzyskanie nowych materiałów dla budownictwa, poszerzających możliwości jego wykorzystania poza obecne zastosowania w formie ekspandowanej. Ponadto, podczas procesu ekspandacji powstaje znaczna ilość pyłu o uziarnieniu poniżej 0,1 mm, który stanowi uciążliwy odpad generujący koszty składowania. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie podjął prace badawcze nad opracowaniem nowych materiałów o charakterze lekkich kruszyw szklano-krystalicznych na bazie drobnych frakcji perlitu surowego i odpadu perlitu ekspandowanego oraz odpadowego szlamu fosforanowego.
EN
The requirements for new materials with improved functional properties, environmental friendly and, if possible, not more expensive than the materials traditionally used in building materials technologies are connected with the continuous development of building technologies. That means the necessity to use the commonly available and relatively cheap raw materials as well as waste and less conventional components for obtaining novel materials for the use in building industry. Perlite is the promising raw material with potential to be used for producing new building materials apart from its traditional applications in the thermally expanded form. Additionally, as a secondary product of the perlite expansion process, the fraction of expanded perlite with very small grain size of < 0.1 mm is produced as a waste material. The Institute of Ceramics and Building Materials – Division of Glass Building Materials has undertaken research work on production technology of light weight glass-ceramic aggregates for the use in building industry. The technology uses superfine-grained raw perlite and waste fraction of the expanded perlite or waste phosphate sludge.
13
Content available Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych
PL
W artykule omówiono stan normalizacji w zakresie wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Podjęto zagadnienia wspólne dla wszystkich kategorii wyrobów i systemów opisanych w serii norm PN-EN 1504. Przedstawiono zadania producenta materiałów i systemów do napraw konstrukcji betonowych przed wprowadzeniem wyrobu na rynek budowlany. Omówiono takie zagadnienia, jak wstępne badania typu, zakładową kontrolę produkcji, systemy oceny zgodności oraz deklarację zgodności i oznakowanie wyrobu znakiem CE.
EN
State of normalization in the area of products and systems for protection and repair of concrete structures is presented in the paper. In the present part 1 of the paper problems common for all categories of products and systems described in series of standards PN-EN 1504 are discussed. Duties of producers of materials and systems for protection and repair of concrete structures before bringing product on the building market are presented. Such a problems as initial type testing, factory production control, evaluation of conformity systems as well as declaration of conformity and CE marking of the product are discussed in the paper.
PL
Beton narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, agresję chemiczną związaną ze stałym wzrostem skażeniem środowiska oraz agresywnych związków chemicznych z biegiem lat ulega degradacji. Jest to problem nie tylko estetyczny, lecz także techniczny, starzenie sie materiału może bowiem doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji.
PL
W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN l 504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane normy europejskie o statusie Norm Polskich.
16
Content available remote Wpływ związków hydrofobowych na właściwości zapraw cementowych i gipsowych
PL
Przedstawiono wyniki badań zaczynów i zapraw wykonanych z cementu oraz gipsu z domieszkami związków krzemoorganicznych. Zbadano wpływ związków krzemoorganicznych na czas wiązania, wytrzymałość na zginanie i ściskanie, kąt zwilżania wody, nasiąkliwość, porowatość oraz odporność na mróz. Przeprowadzone doświadczenia wykazały, że wprowadzenie domieszek związków krzemoorganicznych do zaczynów i zapraw gipsowych i cementowych wraz z wodą zarobową ma duży wpływ na właściwości stwardniałych zaczynów i zapraw. Badania wykazały, że szczególnie korzystny wpływ na mikrostrukturę zaczynów i zapraw cementowych uzyskano w wyniku zastosowania domieszki polidwumetylosiloksanu. W wyniku dodatku tej domieszki otrzymano zaprawy o bardzo małej zwilżalności powierzchniowej i bardzo niskim podciąganiu kapilarnym wody. Zaprawy te wykazały zmniejszoną nasiąkliwość i zwiększoną odporność na zamrażanie i rozmrażanie. Również zastosowanie roztworu żywicy metylosilikonowej powoduje zmniejszenie nasiąkliwości i zwiększenie wytrzymałości w stanie pełnego zawilgocenia stwardniałych zaczynów gipsowych, przy zachowaniu korzystnych właściwości fizycznych w stanie suchym.
EN
The results of experiments of organic silicates addition to cement as well as gypsum pastes and mortars are presented. The influence of these compounds on setting time, compressive and bending strength, angle of water wettability, water absorbability, porosity and frost resistance were investigated. The experiments have shown that the addition of organic silicates to gypsum and cement pastes and mortars in mixing water has a significant influence on the properties of hardened pastes and mortars. The research has shown that the particularly advantageous influence on the microstructure of cement paste and mortar has the polymethylosiloxan. In the case of this admixture addition the mortars with very low surface wetting and very small capillary suction of water were produced. These mortars showed lower water absorbability and increased frost resistance. Also the application of the methysilicon resin solution causes the decrease of absorbability and increase of strength in fully water saturated state of hardened gypsum pastes as well as good physical properties of dry samples.
17
Content available remote Wodoszczelność i odporność korozyjna betonu
PL
Rozwój budownictwa hydrotechnicznego, a także podziemnego wiąże się z koniecznością zapewnienia szczelności obiektów budowlanych i zwiększenia ich odporności na działanie korozji chemicznej.
PL
Artykuł przedstawia najważniejsze wnioski wynikające z zapisów obowiązujących norm PN-EN 934-2:2002 „Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie”, PN-EN 934-3:2004 „Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do zapraw do murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie”, PN-EN 934-4:2002 Część 4: „Domieszki do zaczynów iniekcyjnych do kanałów kablowych. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie”. W szczególności przedstawiono procedury związane z wprowadzeniem do obrotu domieszek do betonu, zaprawy i zaczynu na rynek polski i europejski. Omówiono postępowanie przy ocenie zgodności domieszek oraz wydaniu deklaracji zgodności ze zharmonizowaną z dyrektywą 89/106/EWG specyfikacją techniczną. Przedstawiono rodzaje domieszek, stawiane im wymagania i metody badań oraz ich zastosowanie, a także ograniczenia, jakie wiążą się z aktualnie obowiązującymi dokumentami odniesienia.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.