Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Logistyka
|
2016
|
nr 3
226--232, CD1
PL
Transport drogowy realizowany pojazdami samochodowymi jest niewątpliwie częścią gałęzi, która ostatnia została dopuszczona do świadczenia usług publicznych w zakresie przemieszczania osób. Rola jego w ostatnim okresie, co dokumentują przywoływane liczby prowadzonych statystyk ulega obniżeniu. Ujawnia się sprzeczność w zakresie przedstawianych rozwiązań i kreowania zasadności dokonywanych wyborów gospodarczych. Prezentowane w opracowaniu dane liczbowe i przeprowadzone rozliczenia pozwalają na wyciągniecie stosownych wniosków.
EN
Road transport carried out by motor vehicles is certainly part of the branch, which as the last one been allowed to provide public services for the shipment of people. Its role in the recent period is reduced, which was showed by cited statistics. They show inconsistency between concerned solutions and creating the legitimacy of the economic choices which were made. Presented in the publications figures and calculations allow to draw the appropriate conclusions.
Logistyka
|
2016
|
nr 3
218--225, CD1
PL
Wprowadzone do funkcjonowania określenie Kanał Bydgoski nie odzwierciedla stanu faktycznego występującego od 1915 roku. Sytuacja ta w określonym zakresie trwa nadal i można by założyć, że służy to tuszowania niechlubnych decyzji sprzed lat, kiedy to zaakceptowano rozwiązanie drogowe eliminujące część kanału obejmującą m.in. śluzę nr 3 i 2. Wymieniany po 1915 roku odcinek Kanału Bydgoskiego jako tzw. Stary Kanał Bydgoski pełnił do lat siedemdziesiątych funkcję drogi wodnej alternatywnej dla nowego rozwiązania obejmującego śluzy Czyżkówko i Okole. Zarówno w wymiarze gospodarczym jak i strategicznym pozostawienie pierwotnego odcinka Kanału Bydgoskiego było w pełni uzasadnione. Wymiary użytkowe komór śluz starego odcinka kanału ( śluzy o nr VI – II ) korelują wymiarami nawet obecnie z podobnymi ośmioma obiektami budownictwa hydrotechnicznego drogi wodnej rzeka Warta – Kanał Bydgoski na odcinku od jeziora Gopło. Odcinek starego pierwotnego kanału nawet po przebudowie – przebiegu alternatywnego rozwiązania po aktualnej trasie funkcjonował w okresie 1915 – 1970 wykazując swą użyteczność w całym asortymencie przewożonych ładunków i spławu drogą wodną śródlądową. Stan bieżący w sposób niezaprzeczalny potwierdza istnienie w obszarze miasta Bydgoszczy dwóch odcinków kanałów. W odniesieniu do pozostałej części pierwotnej trasy Kanału Bydgoskiego we wcześniejszych opracowaniach używa się słusznie określenia stary kanał, co jest wyróżnikiem i odniesieniem. Bardziej właściwym obecnie (a już w szczególności od 1970 roku) pozostaje wprowadzenie określenia „pozostałość po odcinku starego kanału bydgoskiego”. Natomiast pojęcie nowy kanał bydgoski (nowy odcinek choć już stuletni) nie występuje, a to zapewne dlatego, że jest on zbudowany jako ciąg istniejącego kanału ze zmodyfikowaną trasą i obejmuje odcinek 1,70 km. Pamiętać należy, że Kanał Bydgoski w wymiarze ponad 240 letnim w całości już od prawie pół wieku nie istnieje. W przedmiotowej sytuacji określić można, że nastąpił nie tylko zanik funkcji kanału ale również jego nazwy.
EN
The term Bydgoszcz Canal does not reflect the real state occurring since 1915 year. In that year it was accepted solution which eliminated the part of canal between lock 3 and 2. After 1915 year the part of canal known as The Old Bydgoszcz Canal was an alternative waterway for a new solution that includes the lock Czyżkówko and Okole. Leaving the original section of the Bydgoszcz Canal was fully justified economically and strategically. The utility dimensions of lock chambers in old part of Canal (lock No. VI - II) even now match to he dimensions of the eight hydraulic engineering objects on waterway Warta River - Bydgoszcz between Canal and Lake Gopło. The current state confirms the existence in the Bydgoszcz city two parts of the canal. Currently (after 1970) is more reasonable to define "a remnant of the part of the Old Bydgoszcz Canal". In contrast, the term a new channel of Bydgoszcz does not occur and this is probably because it was built on base of existing canal with a modified route and have length 1.70 km. It should be remembered that the Bydgoszcz Canal as a whole for nearly half century does not exist. In the present situation can be said that there was not only the the disappearance of canal function but also its name.
PL
W transporcie podobnie jak w innych działach gospodarki występuje zagadnienie popytu i podaży. Oba z nich obejmują zarówno infrastrukturę jak i środki transportu. Niewątpliwie uzasadniona jest w tym zakresie równowaga, a przynajmniej jej znamiona. Decyzje dotyczące zmian w infrastrukturze przenoszą się w skutkach na wiele lat i w licznych przypadkach pozostają nieodwracalne także w odniesieniu do środowiska naturalnego. Uzasadnionym jest uzyskiwanie rzetelnych informacji o preferencjach mieszkańców względem formy i sposobu przemieszczania. Odnotowywany spadek w podróżach transportem zbiorowym mieszkańców w poszczególnych gałęziach powinien wywoływać u decydentów refleksję. Sygnałem wysyłanym przez społeczeństwo pozostaje wzrost wskaźnika zmotoryzowania, a tym samym i ujawniane preferencje przemieszczających się. Preferencje te obejmują w szczególności indywidualność podróży, bezpośrednie dotarcie do celu, szybkość i komfort przemieszczania. Istotny jest także wizerunek osoby (osób) przemieszczających się z wykorzystaniem środków transportu indywidualnego. Instytucjonalny rozwój gałęzi transportu z przeznaczeniem ich do zaspakajania potrzeb mieszkańców doprowadza do coraz to głębszych sprzeczności. Podmioty zarządzające infrastrukturą w niedalekiej przyszłości dotknie zapewne brak płynności finansowej z coraz częściej występującym w rożnych formach subsydiowaniem nie tylko poszczególnych inwestycji, ale również działań utrzymaniowych stanu bieżącego. Łączyć się to będzie również z zanikiem unijnego współfinansowania inwestycji infrastrukturalnych w transporcie. W działaniach administracji państwowej od lat widoczny jest element preferencji komunikacyjnej oraz oddziaływania restrykcyjnego na indywidualnie podróżujących z wykorzystaniem własnego środka transportu. Artykuł jest sygnałem wywołującym potrzebę pochylenia się nad problemem.
EN
In transport as in other sectors of the economy is the issue of supply and demand. These include both the infrastructure and means of transport. Decisions on changes in the infrastructure have implications for many years and often remain irreversible also in relation to the natural environment. Therefore it is necessary to obtain reliable information about the inhabitants preferences about the form and the way of Logistyka 3/2016 transportation. The observed decrease in travel using public transport should cause reflection of decision-makers. The signal sent by the society remains the growth rate of motorization, and thus disclosed preferences. These preferences include, in particular individuality, a direct road to the target, speed and comfort of movement. Important is also the image of the person, who uses means of personal transport. The activities of state administration over the years include restrictions covering individual travelers, who use their own means of transport. The article is a signal that causes the need to resolve the issue.
PL
W artykule przedstawiane jest zagadnienie dotyczące właściwego przyporządkowania klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych w Polsce do poszczególnych klas z uwzględnieniem współczynnika żeglowności. Jego istotność w przeszłości jest pomijana, co nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji, którą może zastać użytkownik drogi wodnej śródlądowej przebywając jej kolejny odcinek. W odniesieniu do elementów każdej infrastruktury liniowej – dróg skala swobody ruchu (przepływu) środka transportu ma wpływ na parametru eksploatacyjne i jego bezpieczeństwo. Określenie cyfrowe podstawowego parametru dla drogi wodnej pozostawać powinno nadal niezbędne do jej funkcjonowania.
EN
Classification of waterways has been made based on their basic division and possible to assign parameters. In the original several aspects were took into account, and especially of the underlying criteria to navigable canals. Over the years occurred a loss of application of part of the requirements of the classification including ratio navigability. Currently, it is necessary to return this parameter and expansion of its importance as a parameter to the rivers channeled and freely flowing in urban areas.
PL
W tej części artykułu przedstawiony został problem występowania, a właściwie kreowania nowych podstaw do ograniczania dostępności i korzystania z infrastruktury liniowej transportu drogowego. Działania w tym zakresie zwiększają zjawisko zapełnienia dróg środkami transportu tam gdzie jest to jeszcze możliwe, istotnie spowalniają ruch bądź też wymuszają na części społeczeństwa tylko dojście (przejście) piesze. Tego typu podejście nie ma nic wspólnego z równością w społeczeństwie oraz porównywalna możliwością korzystania z tego co zostało wspólnymi nakładami wytworzone. Niniejszy artykuł stanowi drugą część opracowania pod wspólnym tytułem.
EN
Road transport infrastructure is used to satisfy the transportation needs in the area of displacement of people and cargo. However, access for this infrastructure remains to a large extent regulated. Comparing the scale and scope of the restrictions and exclusions in using must be regarded that the situation in road transport is clearly ahead of in the other sectors.
PL
W artykule przedstawiony został problem korzystania z infrastruktury liniowej transportu drogowego jako dobra powszechnego w odniesieniu do którego wprowadzono ograniczenie dostępu i użytkowania. Drogi publiczne pozostają majątkiem ogólnonarodowym (z wyjątkiem części autostrad) dla którego powstania wykorzystano publiczne środki finansowe. Przedmiotowy dostęp w różnej formie limitowany niewątpliwie dzieli użytkowników wspomnianej infrastruktury. Pojawiający się problem niedostatecznej podaży dróg do swobodnego ruchu pojazdów świadczy o niewłaściwościach – paradoksach gospodarczych. Rejestruje się kolejne pojazdy nie przydzielając im odcinków nowych dróg niezbędnych do bezpiecznego poruszania się. Niniejszy artykuł stanowi pierwszą część.
EN
Road transport infrastructure is the state assets providing to the public. Sometimes with the designated extra fee. However usage of this infrastructure can often be only in the limited range. This limitation has an administrative nature. Users are not always interested in accepting all of these restrictions
PL
Sieć linii kolejowych jest jedną z gałęziowych infrastruktur liniowych służących do przewozu ładunków i pasażerów. Zmiany w gospodarce i w obszarze transportu, a także wymogi racjonalnego gospodarowania zasobami skłaniają do stosownych korekt i decyzji w kierunku poprawy efektywności. Wyłączanie z eksploatacji części sieci kolejowej przeprowadzane trafnie jak wykazano nie powoduje zmian w poziomie przewozów i realizowanej pracy przewozowej.
EN
The railway network is used to transport of cargo and passengers. Changes in the economy and transport, as well as the necessity of rational management causes additional adjustments and decisions for improving its efficiency. Deactivating the part of the railway network correctly does not affect on the level of transport and transportation work.
8
PL
W artykule przedstawiony został problem rozwoju infrastruktury transportowej w gałęzi transport lotniczy. Podstawowym kryterium merytorycznym przywoływanym jako podstawa do tworzenia lotnisk pozostawały dotąd: obszar ewentualnego oddziaływania oraz skupiona na tym obszarze ludność. Stanowić to miało zaplecze lotniska. Autor wskazuje, że przyjmowane kryteria lokalizacyjne uzasadniające funkcjonowanie części z polskich lotnisk wypaczają ideę ich istnienia. Funkcjonując, a niekiedy tylko istniejąc lotniska generują koszty bez możliwości pokrycia ich stosownymi wpływami.
EN
The article presents the problem of infrastructure development in air transport. The basic criterion creating the airports were so far: the possible impact area and the population of this area. They were to be synonymous with the possibilities of the airport. The author points out that the setting location for the part of the Polish airports distort the idea of their existence. Functioning, and sometimes only existing airports generate costs without being able to cover their with corresponding influences.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
2202--2207, CD2
PL
Zdarzenia występujące w transporcie pozostają w relacji do szeregu wspólnych cech odnoszonych do infrastruktury i ruchu środka transportu. Obejmują one zarówno szkody w mieniu jak i na osobie nie tylko uczestnika ruchu. Ustanowienie w przepisach jednoznacznych definicji zdarzeń w transporcie i obszaru ich odnoszenia jest istotne m.in. z uwagi na rozległość w rozbudowaniu kar i sankcji za ich wywołanie (spowodowanie). Pozostaje to w ścisłym związku z wymierzeniem granicy odpowiedzialności i ustaleniu faktycznych przyczyn zdarzenia. Dokonana weryfikacja definicji zdarzeń w wybranych gałęziach transportu przedstawia kuriozalność i niekonsekwencję. Rażąco źle zjawisko to wypada w transporcie drogowym, w którym wg przyjmowanych kryteriów kwalifikowania występuje największa ilość zdarzeń.
EN
Events in transport remains in relation to the number of common characteristics describing infrastructure and transport. They include both damage to property and the person, not only traffic participant. The establishment of clear definitions of events in transport in the regulations is important because of the penalties for their causing. A verification event definitions in the selected modes of transport shows the inconsistency in this area. Especially bad situation is on road transport, which according to the eligibility criteria adopted has the highest number of events.
PL
Prędkość pojazdu występuje jako zagadnienie w całym okresie jego eksploatacji. Wyznacza ją dla niego użytkownik, który przyznaje, że wyznaczony dla drogi limit prędkości i jej ograniczenia odcinkowe przekracza. Poza możliwością przekroczenia pozostaje maksymalna prędkość pojazdu w stanie masy całkowitej określona przez jego producenta w instrukcji obsługi i homologacji. Zapis ten stanowi o bezpiecznym użyciu pojazdu przy tej prędkości. Kierujący w ocenie swej uznaje, że nawet przekraczając dozwoloną na drodze prędkość zachowuje istotne cechy bezpiecznej jazdy. Wprowadzane ograniczenia nie znajdują akceptacji – zrozumienia przez kierującego.
EN
The vehicle speed is determined by the users who admit that they exceed the designated for the roads speed limits. Car producer in the operating instructions and approval specifies the maximum speed of the vehicle in its total weight. This is information about safe use of the vehicle at this speed. Drivers admit that, even exceeding the permitted speed on the road, driving is still safe.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
8614--8619, CD2, cz. 5
PL
Prędkość na polskich drogach wyznaczają przydzielone im wg kategorii limity i administracyjnie wprowadzane ograniczenia. Pierwsze z nich uwzględniając ich wysokość i uwarunkowania przydziału (nadania) znajdują powszechną akceptację wśród kierujących pojazdami. Drugie natomiast jako korygujące najczęściej błędy w rozwiązaniach drogowych, źle pojmowane oszczędności czy też niewłaściwą politykę transportową nie znajdują zrozumienia u znacznej grupy prowadzących samochody. Problem ten powiększa niedostosowanie dróg do wymagań przypisanych do współczesnych warunków eksploatacji pojazdów.
EN
Speed on Polish roads is determined by limits for the roads category and other administratively limitations. The first of these have the general acceptance of drivers. The second, which most often correct errors in road solutions, badly conceived savings or incorrect transport policy are not understood in large group of drivers. The problem of mismatch between roads requirements and operating conditions of modern cars is growing.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
7121--7128, CD2
PL
Zagrożenia na drogach wynikają z wielu czynników pozostających zależnymi od różnych okoliczności. W tych okolicznościach niewątpliwie umiejscowić można dwie z nich przywoływane jako jedne z najważniejszych – prowadzenie pojazdów po spożyciu nadmiernej ilości alkoholu oraz przekraczanie prędkości wyznaczanej dla danego odcinka drogi. Mimo przypisanych w odniesieniu do tych sytuacji sankcji dyscyplinujących kierujący wykazują przekorę bądź też brak zrozumienia dla administracyjnych decyzji. Należy zauważyć, że w obu przypadkach naruszeń przepisów dopatrzeć się można określonych ograniczeń wprowadzonych na poziomach innych niż uznane za dominujące w krajach UE. Ograniczenia te nie znajdują w Polsce akceptacji społecznych. W odniesieniu do ograniczenia prędkości nie uwzględnia się też uwarunkowań ekonomicznych i ekologicznych pojawiających się w związku ze zbyt wolnym ruchem pojazdów. Należy uznać, że spójność europejska powinna obejmować jak najwięcej kwestii, zagadnień i rozwiązań. Związana z tym porównywalność statystyczna pozwoli odzwierciedlić faktyczny poziom zagrożeń i wypadkowości.
EN
Hazards on roads due to a number of factors. In these circumstances, no doubt there are two the most important: driving with excess alcohol and overspeeding. It should be noted that in both cases, violations can be discerned certain restrictions placed on levels other than those considered to be dominant in the EU. These restrictions are not in Poland social acceptance. With regard to the speed limit also does not account for economic and environmental conditions. It should be recognized that the cohesion of Europe should include as many issues, problems and solutions in this area.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
2195--2201, CD2
PL
W działalności transportowej i spedycyjnej niezbędne i właściwe jest dobranie odpowiedniego profilu i zakresu realizowanych usług. Usługi te relatywnie do gałęzi transportu pozostawać powinny jako sklasyfikowane wg swej istotności dla zapewniania pożądanego poziomu wpływu należności na rachunek podmiotu. W rozróżnianiu tych usług posłużyć się można również i w przedmiotowym obszarze działalności klasyfikacją ABC. W niej to w segmencie (grupie) A występują usługi o najwyższym priorytecie w występujących podmiotach co zostało stosownie wykazane. Grupa C zawiera usługi występujące incydentalnie lub też takie, których świadczenie nie przekłada się na uzyskiwanie większych wpływów.
EN
The transport and forwarding activity it is necessary to appropriately selecting the correct profile and scope of provided services. These services, relative to the branches of transport, should be classified by their significance for ensuring the desired level of receivables. In differentiating these services the ABC classification can be used.
EN
Users of transport infrastructure pay in the specified / assigned to them / range maintenance costs. Burden in this regard especially treated are the users who benefit from transport infrastructure for profit - carried on the business. The scope and level of load is varied in different branches. In some of these loads are very differently accounted for and transferred to the cost of providing the transport service. Different are also recipients of payments which does not contribute to the rational use of the different infrastructure funds. Verification carried out in this field indicates that inland waterway transport is provided a transparent system.
EN
Transport as cargo movement supports and co-operations the economy. Its resources and transport capacities should correlate with objectively and reasonably assessed needs of the economy of the country or region. Subject to verification and analysis of numerical values describing the functioning of transportation for over decades indicate an increase in demand for services in the field of displacements and thereby determine the increase in demand for fuel energy resources increased at the same time an undoubted impact on the environment. The impact of the increasing performance of transport work in proportion to the economic indicators requires analysis and decision.
PL
Transport kolejowy w zakresie przewozów pasażerskich powinno cechować uzyskiwanie dużych prędkości zarówno w odniesieniu do samej jazdy (ruchu środka transportu), jak i czasu przeznaczonego na pozostałe elementy procesu technologicznego przemieszczania (oczekiwanie na wolną drogę, postoje na stacjach pośrednich). Jak wykazuje się w niniejszym opracowaniu, zmiany w zakresie czasu przejazdu na odcinku linii nr 18 nie są rewelacyjne w odniesieniu do tych uprzednio już realizowanych.
PL
Ruch środków transportu poszczególnych gałęzi oddziaływają różnie na środowisko. Skala zjawiska jest przedmiotem porównań i odniesień. Dominują przemieszczenia z użyciem pojazdów samochodowych. Transport drogowy, w szczególności środki transportu eksploatowane w ramach jego funkcjonowania, wywierają negatywne skutki na środowisko i szeroko rozumiane otoczenie. Jednym z nich pozostaje emisja gazów cieplarnianych do atmosfery. Podstawowym parametrem porównawczym i objętym ustaleniami unijnymi jest poziom emisji CO2 powstającego w wyniku spalania paliw energetycznych wyrażany w gxkm-1. Przedmiotem analizy jest ujawnienie występowania zależności pomiędzy pojemnością silnika a poziomem emisji w porównywalnych obiektach. Wykonane zestawienia i wykresy wykazują istotną korelację w tym zakresie. Wyniki analizy podpowiadają potrzebę ograniczenia pojemności silników. Stosowne zadania do wykonania mają producenci pojazdów. Słowa kluczowe: emisja CO2, efekt cieplarniany, szkodliwość motoryzacji, ekologia, przyjazne pojazdy.
EN
The traffic of means of transport in individual branches influences in different ways on the environment. The scale of this phenomenon is the subject of comparisons and references, Road transport, which dominates, has a negative impact on the environment and widely understood surroundings. One of them is the emission of greenhouse gases into the atmosphere. The basie comparatiye parameter and covered by the findings of the EU is level of carbon dioxide emissions, which is the result of combustion of energy fuels expressed in gxkm-1. The aim of this analysis is to reveal the relationship between the occurrence of engine capacity and the level of emissions in comparable research facilities. Made the statement, and prepared graphs show a significant correlation in this regard. Results of the analysis suggest the need to reduce capacity of engines. According to this yehicle manufacturers should perform the appropriate task.
EN
In Poland, inland waterway transport has performed for centuries. An important feature of this transport remained the need to adapt fleet to the changing parameters of the waterway. For each waterways separate transport vessels were created. Capacity of the vessels was increased primarily by increasing the size of the ship on the line the waterline. The evolution of means of transport and their adjustment process also included on the river Vistula. In order to improve the waterway stream of the river course regulatory work was carried out . Further construction of barrages gives rise to successive bottlenecks for river transport. According to the authors the river Vistula could be again the road of waterway transport with changes in the fleet, which make possibility to load another ton and wouldn't drastically expanding its immersion.
PL
W systemie dróg wodnych śródlądowych w Polsce droga wodna Wisła – Odra /E – 70/ jest drogą na poszczególnych odcinkach różnie klasyfikowaną (rzeka skanalizowana, kanał, rzeka swobodnie płynąca), co pozwala ją określić jako typową dla całego systemu. Konsekwentnie można by uznać, że parametry i techniczne ograniczania głównie prędkości są uwzględniane w ustaleniach (ofertach) przewoźnika zawartych m.in. w postanowieniach taryfowych obiektywnie. Godnym uwagi pozostaje też fakt, że dobowa odległość założona jako „przebieg środka transportu z ładunkiem” w transporcie wodnym śródlądowym jako obejmującym przewozy masowe nie może być przyrównywany do wielkości występujących w innych gałęziach, w których zakłada się odpowiednio kilkaset km w ciągu doby.
EN
In the case of freight transport is important to determine the delivery date. The term referenced to freight transport by inland waterways is relatively long compared to those in other modes of transport. This does not mean that it excludes the choice of means of transport for the specified cargo and its possible quantity. The interest in this issue for the purposes of cognitive problem was considered appropriate for consideration in this study.
20
Content available remote Organizations’ sustainable development assessment by fuzzy logic
EN
The paper presents a method of organizations’ sustainability assessment with the use of fuzzy logic whereby economic, environmental, and social components are fundamental to the model. Each of the inputs is treated individually, and the application of fuzzy logic helps provide an overall measure. The proposed model can be used to evaluate an organization’s sustainable development level, and to compare organizations in a specific sector. Purpose: The paper presents a method of organizations’ sustainability assessment with the use of fuzzy logic. The proposed model enables the evaluation of an individual organization’s sustainable development level, but also draws comparisons between organizations in a specific sector. Design/methodology/approach: In this paper a multistage fuzzy reasoning model is presented to assess an organization’s sustainability. The model is based on 3 fundamental components: economic, environmental and social. Each of the inputs is treated individually and then combined with the aid of fuzzy logic to provide an overall measure. Findings: The verification of the method shows that it can be easily applied. The main advantages of the method used here is the intuitive understandability of the process of reasoning, its results interpretation, and in its objectivity. The flexibility of the method allows for a change of the number of indicators, the use of selected indicators, the use of indicators expressed in different units of measurement, as well as introducing weights to their assessment. Originality/value: According to our knowledge a similar method doesn’t exist. A well-developed system of macroeconomic evaluation cannot be easily applied to the goals of companies. In addition, the majority of the existing proposed methods to assess sustainable development is inadequate to evaluate that of organizations’. The proposed method in this paper is essentially important for the practice of management of organizations. It enables the evaluation of an individual organization’s sustainable development level, but also compares organizations within a specific sector. The results it provides may become a reference for repair plans, ecological programs and used in the process of strategic decision-making.
PL
W artykule przedstawiono metodę oceny poziomu zrównoważonego rozwoju organizacji z wykorzystaniem wnioskowania rozmytego. Podstawę metody stanowi ocena aspektów środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Proponowane rozwiązanie umożliwia ocenę poszczególnych organizacji, jak też dokonywanie porównań pomiędzy nimi. Elastyczność metody pozwala na zmianę liczby wskaźników, wykorzystywanie wybranych parametrów oraz wprowadzenie wag.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.