Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 73

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Eutrophication of the Baltic Sea is considered a major threat to its ecological status. We present and discuss Polish riverine flow normalized loads of total nitrogen (TN) and total phosphorus (TP) discharged into the Baltic Sea in (i)1988–2014, (ii) periods of maximum TN (1992–1994), TP (1988–1991) emission, (iii) the reference period (1997–2003) established by the Helsinki Commission (HELCOM), (iv) 2012–2014, last years of our study. Despite considerable nutrient load reductions prior to the HELCOM reference period, Poland is expected to reduce TN and TP loads by 30% and 66%, respectively. In the light of our historical and up-to-date findings defining ecological status of the Baltic Sea, we suggest that the proposed TP load reduction is overestimated and its realization may lead to (i) undesirable consequences for the Baltic ecosystem, (ii) would require a decline in TP concentrations to 0.067 mg P dm-3 (the Vistula River) and 0.083 mg P dm-3 (the Oder River), values reported for pre-industrial times. The current nutrient concentrations in the Vistula and Oder safely comply with the requirements of the Water Framework Directive. We also comment on the top-down and bottom-up effect resulting in quantitative and qualitative reorganization of the Baltic ecosystem, a phenomenon already observed in the Baltic Sea.
EN
Reservoir gas treatment technologies currently in use require significant investments in equipment and materials. Considering the foregoing, new technologies are sought for treatment and separation of components of extracted gas. They will guarantee compliance with gas quality requirements arising from applicable standards while at the same time lowering the costs of investment, service and environmental protection. Therefore, the purpose of this work was to develop an efficient mobile technology for natural gas treatment, on the basis of advanced filtering and coalescing materials and membranes, which eliminate the existing, economically non-viable processes and reduce the costs related to development of new reservoirs. The purpose of designed materials was removal of solid particles, water, higher hydrocarbons and nitrogen from natural gas. Presented integrated filtration and membrane system, characterized by a highly compact design enabling installation in container stations and transporting the system between specific points of production.
EN
The aim of this study was experimental and modelling analysis of the nanofiltration process used for the removal of chromium(III) ions from salt solution characterized by low pH. The experimental results were interpreted with Donnan and Steric Partitioning Pore (DSP) model based on the extended Nernst-Planck equation. In this model, one of the main parameters, describing retention of ions by the membrane, is pore dielectric constant. In this work, it was identified for various process pressures and feed compositions. The obtained results showed the satisfactory agreement between the experimental and modelling data. It means that the DSP model may be helpful for the monitoring of nanofiltration process applied for treatment of chromium tannery wastewater.
PL
W przypadku budynków o charakterze zabytkowym, objętych opieką konserwatorską, poprawa izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych jest możliwa jedynie poprzez ich docieplenie od strony wewnętrznej. Do termoizolacji ścian zewnętrznych obiektów zabytkowych chętnie jest stosowany system Multipor firmy Xella wykorzystujący mineralne płyty izolacyjne wykonane z bardzo lekkiej odmiany betonu komórkowego. Charakteryzuje się on łatwością montażu, uzyskaniem korzystnego mikroklimatu pomieszczeń, poprawą bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a także możliwością wykończenia powierzchni ścian na wiele sposobów. W referacie przedstawiono technologię zastosowania ww. systemu na przykładzie obiektu XIX-wiecznej byłej fabryki guzików zlokalizowanej w Poznaniu.
EN
In the case of buildings with historic character, under the care of conservation, improving the thermal insulation of the building envelope it is only possible through their insulation from the inside. Thermal insulation of external walls of historic buildings willingly system is used MULTIPOR Xella uses mineral insulation boards made of very lightweight cellular concrete variety. It is characterized by ease of installation, to obtain a favorable microclimate of the rooms, the improvement of fire safety, as well as the possibility of finishing the surface of the wall in many ways. The paper presents the technology of application of the said system on the example of the object nineteenth-century former button factory located in Poznan.
EN
The dynamic growth of air transport is associated with an increased amount of used aircraft. This involves with the need to conduct research on issues of safety in air transport. The most common cause of aviation accidents is still the human factor. The paper presents a study of attentional control during the simulator training carried out at the Institute of Internal Combustion Engines and Transport at Poznan University of Technology. With the use of a technically advanced flight simulator CKAS MotionSim5 and the bioelectrical brain activity monitoring device MindWave produced by NeuroSky it was possible to determine the effect of deterioration of weather conditions on the concentration of the pilot. Studies have shown that for the majority of respondents a sudden change in weather conditions strongly influenced the level of pilot’s concentration.
PL
Dynamiczny rozwój transportu lotniczego wiąże się ze zwiększoną ilością eksploatowanych statków powietrznych. Powoduje to konieczność prowadzenia badań w kwestii bezpieczeństwa w transporcie lotniczym. Najczęstszą przyczyną wypadków lotniczych jest czynnik ludzki. Postanowiono zatem przeprowadzić analizę poziomu koncentracji pilota podczas treningu symulatorowego. Badania prowadzone były w Laboratorium Badań Symulatorowych Instytutu Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Dzięki zastosowaniu zaawansowanego technicznie symulatora lotu CKAS MS5 i urządzenia do monitorowania bioelektrycznej aktywności mózgu MindWave produkowanego przez firmę NeuroSky możliwe było określenie wpływu pogorszenia warunków pogodowych na koncentrację pilota. Badania wykazały, że dla większości respondentów nagła zmiana warunków pogodowych silny wpływ na poziom koncentracji pilota oraz na stabilnośc lotu.
EN
This paper presents experimental and modelling analysis of the application of nanofiltration for separation of chromium (III) from acidic salt solution. In the studies commercial nanofiltration HL membrane has been used. The experimental results have been interpreted by, based on the extended Nernst-Planck equation, Donnan and Steric Partitioning Pore (DSP) model. The obtained results showed satisfactory agreement between experimental and modelling data for the pressure range 10-24 bar and different concentrations of chloride and sulfate ions. It means that the DSP model may be helpful for the monitoring of nanofiltration applied to treatment of chromium wastewater.
PL
W pracy przedstawiono doświadczalną i modelową analizę zastosowania nanofiltracji do separacji chromu (III) z kwaśnych roztworów soli. W badaniach użyto komercyjną nanofiltracyjną membranę typu HL. Wyniki badań doświadczalnych zinterpretowano za pomocą modelu Donnana i Przestrzennego Rozkładu Porów (Donnan and Steric Partitioning Pore Model – DSP Model), który oparty jest na rozszerzonym równaniu Nernsta-Plancka. Uzyskane wyniki wykazały zadawalającą zgodność pomiędzy danymi doświadczalnymi i modelowymi dla ciśnienia w zakresie 10-24 bar oraz różnych stężeń jonów chlorkowych i siarczanowych. Oznacza to, że model DSP może być pomocny podczas monitorowania możliwości zastosowania nanofiltracji do oczyszczania ścieków chromowych.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu metody suszenia na barwę wybranych owoców oraz na akceptację konsumencką. Przeprowadzono instrumentalny pomiar barwy w systemie L*a*b* oraz orientacyjną ocenę konsumencką. Proces liofilizacji pozwolił na zachowanie barwy owoców surowych. Zmierzone parametry barwy owoców suszonych konwekcyjnie znacznie odbiegały od parametrów barwy owoców świeżych. Konsumenci ocenili barwę, smak oraz jakość ogólną owoców liofilizowanych lepiej niż tych poddanych suszeniu konwekcyjnemu. Barwa jest jednym z ważniejszych wyróżników, na które konsumenci zwracają uwagę, podejmując decyzję o zakupie produktu.
EN
The paper presents results of research on the impact of the drying method on the colour of selected fruits and consumer acceptance. Instrumental colour measurement was performed in the L*a*b* system. The freeze drying process helped to preserve the colour of raw fruits. Measured colour parameters of convection dried fruits significantly different from the colour parameters of fresh fruits. Consumers scored colour, taste, and overall quality of the dried fruit better than those subjected to convective drying. Colour is one of the most important factors, which consumers use when making the decision to buy the product.
PL
Wprowadzenie rewersyjnego trybu pracy (pompy ciepła), a przede wszystkim wymogi ekologiczne i energooszczędne stawiane przez Unię Europejską klimatyzatorom wprowadzanym do sprzedaży zaowocowały wdrożeniem w ich konstrukcji m. in. elektronicznych zaworów rozprężnych, płynnie regulowanych sprężarek (inverterowych), silników EC wentylatorów z płynną regulacją oraz procesorów z algorytmami regulującymi pracę ich podzespołów. Dzięki temu klimatyzator z urządzenia mechanicznego przekształcił się w urządzenie mechatroniczne, w którym można bezpośrednio wpływać na wiele jego elementów i świadomie zmieniać punkt pracy całego układu. Publikacja poświęcona jest regulacji warunków pracy i ich skutków dla klimatyzatora typu split działającego zarówno w trybie grzania jak i chłodzenia.
EN
The innovation of reversible mode (heat pump mode) and moreover ecology-related and energy-related demands for air conditioners put on the market in European Union are the reasons for application of electronic expansion devices, variable capacity compressors controlled by inverters, variable capacity fans with EC motors and electronic controllers for them. This way the transformation of air conditioner from a mechanical device to mechatronic device has become. Monitoring and controlled changes in many working parameters are now possible. The paper deals with automatic control of working conditions and the consequences for air conditioner both at the cooling mode and the heating mode.
PL
W pracy przedstawiono model matematyczny separacji jonów Cr(III) z mieszaniny Cr(III)/Cr(VI) przyjmując jako założenie, że efekt końcowy procesu transportu w SLM uzależniony jest głównie od nagromadzenia substancji pośrednich w membranie (typowa cecha reakcji następczych nieodwracalnych) Stwierdzono, iż obecność jonów Cr(VI) ma negatywny wpływ na kinetykę i efektywność separacji. Zwiększenie burzliwości układu niweluje niekorzystny wpływ jonów Cr(VI). W efekcie uzyskano zadowalającą kompatybilność wyników eksperymentalnych z przebiegami modelowymi.
EN
Based on the assumption that a transport process result in the SLM, in particular, depends on accumulation of intermediate products in the membrane (a typical feature of consecutive first-order reactions), a mathematical model of Cr(III) from Cr(III)/Cr(VI) mixture separation is proposed. It was found that the presence of Cr(VI) has a negative impact on transport kinetics and separation efficiency. The increase of solution turbulence reduces this negative effect. A satisfactory compatibility of experiments and model results were obtained.
EN
This paper presents the possibility of the use of Donnan and Steric Partitioning Pore Model (DSPM) based on the extended Nernst-Planck equation for interpretation of the separation of chromium(III) and chloride ions from concentrated salt solution in nanofiltration process. Results of predictions obtained with the analyzed model showed the significant effect of the pore dielectric constant on separation of chromium(III) and chloride ions from concentrated salt solution on nanofiltration membranes. It was found that the increase of pore dielectric constant caused the decrease of chromium(III) and chloride ions separation. Additionally, the satisfactory agreement between experimental and predicted data was stated. The Donnan and Steric Partitioning Pore Model may be helpful for the monitoring of nanofiltration process applied for different industrial wastewater treatment.
PL
Artykuł jest poświęcony analizie wpływu zjawiska bezczynności organu i przewlekłego prowadzenia postępowania na bieg postępowań administracyjnych dotyczących uzyskania zgód i pozwoleń administracyjnych na prowadzenie prac modernizacyjnych oraz inwestycyjnych w obszarze infrastruktury kolejowej. W treści publikacji poddano szczegółowej charakterystyce środki, przy wykorzystaniu których strona rzeczonych postępowań może próbować przeciwdziałać bezczynności organu oraz przewlekłemu prowadzeniu postępowania administracyjnego. Wskazano także na niską praktyczną skuteczność tych środków i ich wysoce wątpliwy charakter. Elementem opracowania jest także sformułowanie wniosków de lege ferenda nakierowanych na zwiększenie sprawności i terminowości prowadzonych postępowań administracyjnych. Autorzy postulują w szczególności szersze wykorzystanie takich instrumentów, jak np. kary pieniężne oraz domniemanie wydania decyzji pozytywnej w sprawie.
EN
The article aims to analyse the impact of in activity of authority and lengthy conducted proceedings on the course of administrative procedures for obtaining permits and administrative approvals to conduct modernization and investment work within railway infrastructure. The content of this article covers detailed characterization of means, that could be used to prevent from inactivity of authority and lengthy conducted administrative proceedings. The low practical effectiveness of these measures and their highly questionable character is also pointed out. Some conclusions de lege ferenda, aimed to increase the efficiency and timeliness of conducted administrative proceedings are formulated. The authors propose, in particular, greater use of instruments such as fines and presumption of a positive decision on a case.
EN
The Gulf of Gdańsk is influenced by freshwater inflow from the River Vistula and by a wind-driven current along the coast. Bacterial communities from five stations along a salinity gradient were sampled during one day and analysed by terminal restriction fragment length polymorphism (T-RFLP), catalysed reporter deposition-fluorescence in situ hybridisation (CARD-FISH) and 16S rRNA gene libraries. On the day of sampling, we observed a probable current-driven seawater influx into the inner part of the gulf that separated the gulf into distinct water bodies. Members of the diatom Coscinodiscus sp. dominated one of these water bodies and influenced the bacterial community. The coexistence of typically freshwater and marine bacterioplankton populations in the Vistula river plume suggested an integration of some freshwater populations into the Baltic Sea bacterioplankton.
17
Content available remote Pozyskiwanie helu z gazu ziemnego za pomocą technik membranowych
PL
Przeanalizowano komercyjne membrany, które umożliwiły zatężenie helu w strumieniu metanu. Przebadano również własne moduły, w których warstwa separacyjna składała się z polimerów: Matrimid i Pebax oraz membrany typu Mixed Matrix, w których warstwa separacyjna składała się z polimeru Pebax oraz z nanocząstek krzemionki. Uzyskane wyniki były gorsze od wyników na modułach komercyjnych. Przebadano również moduł o strukturze szklistej firmy Polymemtech, który wzbogacał gaz w hel w większym stopniu niż komercyjne moduły.
EN
In this study, the commercial membranes were analyzed which allowed the concentration of helium in methane stream. Our own modules were examined, too. Membranes composed of separation layers made of polymers: Pebax and Matrimid and also Mixed Matrix membranes with a separation layer (composed of a polymer Pebax and silica nanoparticles) were tested. The results were worse than those obtained for commercial modules. In the last step a module produced by the Polish company - Polymemtech was tested. Good results of helium enrichment were obtained in the module with glassy membranes.
PL
Można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że systemy VRF są najbardziej zaawansowanymi systemami klimatyzacji komfortu obecnie dostępnymi na rynku.
PL
Miedź jest jednym z bardziej popularnych materiałów wykorzystywanych do instalacji przetłaczających płyny. Spowodowane jest to przede wszystkim trwałością takich instalacji, jakością połączeń uzyskiwanych oraz dostępnością rur. Powszechnie więc spotkamy rury miedziane w instalacjach grzewczych, a co za tym idzie sporo instalatorów jest dobrze zapoznanych z tą technologią.
PL
Współczesne budynki są obiektami wyposażonymi w wiele bardzo zaawansowanych technologii. Oświetlenie, kontrola dostępu, alarmy i monitoring, ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja to tylko niektóre z nich. Część z nich zużywa energię, część wymaga ciągłego nadzoru, a to powoduje konieczność zarządzania.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.