Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In this article, the fundamental questions concerning the diffusion path, in particular, what is the shape of diffusion path in ternary systems and how to approximate it from the initial concentration profile, will be answered. The new rules were found which allow for determining the diffusion path from a known initial concentration of the components. This approximation will allow for designing new materials without a time-consuming numerical simulation of the full system of equations. It is shown that the difference in intrinsic diffusion coefficients determines the up-hill diffusion.
EN
In the paper authors present a special measurement system for observing phase objects. The diffraction phas microscopy makes it possible to measure the dimensions of a tested object with a nanometre resolution. To meet this requirement, it is proposed to apply a spatial transform. The proposed setup can be based either on a two lenses system (called 4f) or a Wollaston prism. Both solutions with all construction aspects are described in the paper. To make a full analysis of the object shape the authors developed an accurate image processing algorithm, also presented in the paper.
EN
In this paper numerical description of the external force field during interdiffusion is discussed. Two methods of modeling the sedimentation process will be presented. Mainly, the steady state and evolutionary approximation. The proposed approaches will based on the generalized Darken method. The main equations will be the mass conservation and equation of motion. Thus the simultaneous action of backstress, external forces and of Kirkendall shift during interdiffusion in metals is described by self-consistent scheme. The diffusion flux is than determined by both, chemical and mechanical potentials.
PL
W artykule zaprezentowana została numeryczna metoda charakteryzująca proces dyfuzji wzajemnej pod wpływem zewnętrznego pola sił. Zaprezentowano dwie metody modelowania procesu sedymentacji w ciele stałym - ewolucyjną oraz ustaloną w czasie. Zaproponowane metody bazują na uogólnionej metodzie Darkena. Podstawowymi prawami opisującymi proces są prawo zachowania masy oraz równanie ruchu. Matematyczny opis pozwala na równoczesną symulację pola naprężeń sprężystych oraz przesunięcia Kirkendalla podczas procesu transportu masy. Strumień dyfuzji jest zdefiniowany za pomocą potencjału chemicznego i mechanicznego.
EN
In this manuscript the theoretical studies of aluminisation by CVD method is shown. The bi-velocity model of multicomponent and multiphase diffusion is used to calculate the growth of β-NiAl phase under different ranges of miscibility (HCl to H2 ratio). The composition dependent diffusivities of β-NiAl and Ni3Al at 1350 K are presented and used in calculations.
PL
W artykule zaprezentowano matematyczny model procesu aluminiowania metodą osadzania z fazy gazowej – CVD. Model matematyczny opracowano na podstawie uogólnionej metody Darkena – dwu-prędkości. Był podstawą oszacowania kinetyki powstawania kryształów fazy β-NiAl w zależności od natężenia przepływu dostarczonego gazu reakcyjnego – proporcja HCl:H2. W symulacji numerycznej uwzględniono wzrost kryształów dwóch faz pośrednich – β-NiAl oraz Ni3Al w temperaturze 1350 K – określono zmienne cząstkowe współczynniki dyfuzji składników.
EN
In the present work a commercially available Ni-base superalloy IN 792 was exposed at 1050°C up to 50 hours in Ar+O2 (20%) for investigation of its oxidation kinetics as well as oxide scale formation. It was observed that the alloy formed chromium rich oxide scale. However, detailed analysis, including glow discharge optical emission spectroscopy (GD-OES) and scanning electron microscopy (SEM) showed that the alloy forms multiphase oxide scale consisting of TiO2, Cr2O3, TiTaO4 and Al2O3. The latter caused Al-depletion from the bulk material, which resulted in dissolution of the γ’ phase and local weakening of the IN 792.
PL
W pracy przedstawiono analizę wyników próby utleniania wysokotemperaturowego nadstopu niklu IN 792 w temperaturze 1050°C, w czasie 50 h w atmosferze Ar+O2 (20%). Określono kinetykę procesu utleniania oraz scharakteryzowano wytworzoną warstwę tlenków. Analizę składu chemicznego prowadzono metodami emisyjnej spektroskopii optycznej z wyładowaniem jarzeniowym (GD-OES) i elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM). Stwierdzono, że na podłożu nadstopu niklu IN 792 tworzy się wielowarstwowa zgorzelina złożona z tlenków TiO2, Cr2O3, TiTaO4 i Al2O3. Wykazano również, że tworzenie się wydzieleń Al2O3 powoduje lokalne zubożenie ziarn osnowy stopu w aluminium – składnika fazy umacniającej (Ni3Al). Prowadzi więc do degradacji tego składnika fazowego mikrostruktury i obniżenia stopnia umocnienia nadstopu IN 792.
6
Content available remote Badania usuwania zanieczyszczeń olejowych z wody po procesie szczelinowania
PL
Przeprowadzono badania usuwania oleju z wody. Zweryfikowano działanie dwóch komercyjnie oferowanych deemulgatorów, zmieniając ich stężenie oraz czas. W instalacji pilotażowej pracę separatora koalescencyjnego wspomagano dodatkiem wybranego deemulgatora w dawce określonej w badaniach laboratoryjnych. Uzyskano redukcję stężenia zemulgowanego oleju poniżej 10 mg/dm3, pozwalającego na bezproblemową pracę modułów membranowych w zasadniczej części instalacji oczyszczania wody po szczelinowaniu.
EN
In this work the oil removal from water was studied. The effect of concentration and time was investigated for two commercial deemulsifiers. Then, selected product was used to improve the separation performance of coalescence separator in the pilot-scale rig. The oil concentration below 10 mg/dm3 was obtained, which enables a reliable long-time operation of membranes located downstream the coalescer in the cleaning system of water used for hydraulic fracturing.
EN
In this work the esterification of diethyl tartrate was studied. The research was focused on the enhancement of reversible reaction yield, which is accomplished by dewatering of the reaction mixture. The removal of water shifts the equilibrium towards the main product. Pervaporation was applied for this purpose, and results were compared to distillation. The advantages and limitations of both processes are discussed. The experimental part consists of dewatering of mixture after the reaction had reached the equilibrium, and was subsequently fed to the test rig equipped with a single zeolite membrane purchased from Pervatech B.V. Results show a significant conversion increase as a result of water removal by pervaporation. Compared to distillation no addition of organics is necessary to efficiently remove water above the azeotrope. Nevertheless, some limitations and issues which call for optimisation are pointed out. A simple numerical model is proposed to support design and sizing of the pervaporation system. Various modes of integrated system operation are also briefly discussed.
EN
The commercial Ni-base superalloy Rene 80 was isothermally oxidized at 1050°C in synthetic air and synthetic air with addition of H2O in two types of experiments: during oxidation in a thermobalance for 50 h and during oxidation in a tube furnace. During thermobalance oxidation the water vapour content was 7% while during tube furnace oxidation 20%. The samples were exposed up to 100 hours. The obtained results revealed that Rene 80 formed the oxide scale consisting of TiO2 and Cr2O3 in the outer and BCrO3 in the inner part of the oxide scale. Below the latter oxides internal Al2O3 precipitates are visible. Such an oxide scale morphology was observed on samples exposed in both atmospheres. For material oxidised in dry synthetic air an additional phase, namely TiN below the zone of internal oxidation of aluminium was found for all of the times. The internal TiN phase was supressed due to the presence of water vapour in the atmosphere. The obtained results showed that such a suppression is observed up to at least 100 hours.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań kinetyki procesu utleniania wysokotemperaturowego nadstopu niklu Rene 80 w temperaturze 1050°C i w czasie 100 h, w środowisku syntetycznego powietrza z i bez dodatku pary wodnej. Do utleniania stosowano dwa rodzaje pieców: komorowy – próba termograwimetryczna i piec rurowy. Przyjęto zawartość pary wodnej w powietrzu syntetycznym podczas próby w komorze termograwimetrycznej – 7%, natomiast w piecu rurowym 20%. Analiza wyników badań składu chemicznego metodami emisyjnej spektroskopii optycznej z wyładowaniem jarzeniowym (GD-OES) i skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) na przekroju warstwy utlenionej wykazała, że na podłożu nadstopu niklu Rene 80 tworzy się wielostrefowa zgorzelina złożona z tlenków TiO2 i Cr2O3 w strefie zewnętrznej oraz tlenek BCrO3 w strefie wewnętrznej. Poniżej warstwy wierzchniej zgorzeliny stwierdzono strefy wydzieleń nieciągłych tlenku Al2O3. Przedstawiona morfologia zgorzeliny jest charakterystyczna dla utleniania w obydwu atmosferach zarówno dla powietrza syntetycznego, jak również powietrza z parą wodną. Stwierdzono, że podczas utleniania w powietrzu syntetycznym (bez pary wodnej) tworzą się azotki TiN poniżej warstwy tlenku Al2O3. Azotki TiN nie wytworzyły się w warstwie utlenianej w atmosferze pary wodnej. Jest to spowodowane preferencyjną adsorpcją cząstek pary wodnej na powierzchni zgorzeliny.
EN
Nowadays there is quite huge need for more and more precise and effective fast diagnostics methods in hematology diseases. One of the most important blood components are erythrocytes – RBCs (Red Blood Cells). Due to their size they are easy to observe using microscopy. It is commonly known that the shape and lifetime of RBCs allows for early disease identification. Authors present special measurement system for RBCs fluctuations observation using diffraction phase microscopy which is also described in theory.
PL
Istnieje zapotrzebowanie na coraz bardziej precyzyjne i bardziej efektywne metody szybkiej diagnostyki w kierunku chorób hematologicznych. Jednym z głównych składników krwi są erytrocyty (RBC –Red Blood Cells), które z uwagi na swój rozmiar mogą być łatwo obserwowalne. Powszechnie wiadomo, że kształt i długość życia tych komórek pozwala na wczesną identyfikację stanów chorobowych. Najnowsze wyniki badań świadczą też, że oprócz tych cech istotną informację zawiera przebieg fluktuacyjny erytrocytów. Autorzy proponują układ do obserwacji fluktuacji czerwonych komórek krwi z wykorzystaniem dyfrakcyjnego mikroskopu fazowego.
EN
In this paper numerical description of the interdiffusion process where the competition between the Kirkendall shift and Frenkel effect is showed. The vacancy generation and voids evolution (Frenkel effect) is discussed in terms of numerical simulations in 2 dimensional space. The proposed approach based on the generalized Darken approach where the volume velocity is essential in defining the local material velocity at non-equilibrium.
PL
W artykule zaprezentowana została metoda pozwalająca na wykonanie obliczeń oraz pokazanie wpływu efektów Kirkendalla oraz Frenkla podczas procesu dyfuzji wzajemnej. Metoda dwuprędkości jest uogólnieniem metody Darkena. Pokazano, że metoda pozwala na poprawne wyznaczenie położenia płaszczyzny Kirkendalla jak również określenie promienia pustki powstającej podczas procesu transportu masy.
11
PL
W pracy przedstawiono badania odwadniania oleju napędowego z wykorzystaniem mediów porowatych uzyskanych przez spiekanie granulatów polimerowych. Opracowano procedurę testowania filtrów odwadniających w oparciu o istniejące metody standardowe. W celu uzyskania większej hydrofobowości spieków przeprowadzono próby modyfikacji powierzchni skutkujące powstaniem pokryć o odpowiednim składzie chemicznym i mikrochropowatości. Efekty tych działań zweryfikowano w obserwacjach mikroskopowych i doświadczalnie.
EN
Dewatering of diesel fuel using sintered granular polymers is studied in the paper. A testing procedure was elaborated based on existing standard testing methods for fuel filters. To increase the hydrophobicity of polymer media a few types of surface modification, resulted in relevant chemical composition and morphology (roughness) of the surface, were performed. Effect of coating were verified experimentally and via SEM observations.
EN
Raman spectrometers enable fast and non-contact identification of examined chemicals. These devices measure Raman spectra and compare with the spectra database to identify unknown and often illicit chemicals (e.g. drugs, explosives) usually without any sample preparation. Raman spectra measurements are a challenge due to noise and interferences present outside the laboratories (field applications). The design of a portable Raman spectrometer developed at the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Gdansk University of Technology is presented. The paper outlines sources of noise and interferences (e.g. background removal, spectra smoothing) contaminating Raman spectra measurements as well as signal processing techniques required to reduce their influence. The authors consider influence of packages (glass or plastic vials) on effectiveness of detection of selected chemical mixtures and they propose a method that reduces this factor. Next, the impact of acquisition time and external lighting on the accuracy of Raman spectra measurements is investigated. The synchronic detection is introduced to diminish changes of outside sample irradiation. Finally, the etaloning error present in the measured spectra is considered and attenuated by an additional procedure.
PL
Spektroskopy Ramana umożliwiają szybką i bezkontaktową identyfikację badanej substancji chemicznej. Mierzą widma Ramana i porównują z biblioteką widm, aby identyfikować nieznaną, często nielegalną substancję chemiczną (np. narkotyki, materiały wybuchowe) bez potrzeby przygotowania badanej próbki. Pomiar widm Ramana w warunkach polowych jest dużym wyzwaniem ze względu na obecność wielu źródeł szumów i zakłóceń, m.in. szumy przetworników CCD, fluorescencja, szumy kosmiczne, oświetlenie zewnętrzne. W pracy przedstawiono projekt przenośnego spektrometru Ramana opracowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Opisano źródła szumów i zakłóceń obecnych podczas pomiarów widm Ramana oraz techniki przetwarzania sygnałów zmniejszające ich wpływ (np. usuwanie tła, widm wygładzanie). Autorzy rozważają także wpływ opakowań (szklanych lub plastikowych) na efektywność detekcji wybranych mieszanin chemicznych i proponują metodę, pozwalającą na jego redukcję. Następnie przedstawiono zależności między czasem ekspozycji a dokładnością pomiarów widm Ramana. Określono skutki oddziaływania zewnętrznego (niepożądanego) oświetlenia na jakość pomiarów oraz przedstawiono sposób ich ograniczenia przy użyciu pomiarów synchronicznych. Następnie opisano zjawisko etaloningu oraz procedurę jego usunięcia w kontrolowanych warunkach pomiarowych, za pomocą dodatkowych procedur.
EN
Raman spectroscopy has become more popular due to its new prospective field applications in forensic sciences, war against terrorism, environment protection and other field chemical analysis. Raman spectrometers can be miniaturised to portable devices and their price is decreasing due to development of optoelectronics components. Unfortunately, this technology has still numerous limitations that influence their design and limit the scope of possible applications. The conception and design of the portable Raman spectrometer is described, including discussion of performance and limitations of representative components of such device available on the market. An enhanced portable Raman spectrometer using two lasers, one emitting at 355 nm and the other at 785 nm, and employing advanced signal acquisition and data processing methods is presenented. Advantages of such system are outlined and example measurement results acquired using equivalent hardware are presented. Data processing flow for identification of chemicals is also described.
PL
W referacie przedstawiono wymagania stawiane detektorom pracującym w systemach kryptografii kwantowej. Omówiono zasadę działania bolometrów przeznaczonych do pracy w tych systemach. Zaprezentowano wybrane konstrukcje i omówiono kryteria optymalizacji i doboru punktu pracy. Dokonano porównania właściwości z właściwościami innych rodzajów detektorów. Przedstawiono perspektywy rozwojowe bolometrów chłodzonych kriogenicznie.
EN
The paper presents requirements for detectors used in quantum cryptography systems. Principles of operation of bolometers designed for these systems are discussed. Selected designs of such detectors are presented and criteria of their optimization are discussed. Performance of presented bolometers is compared with that of other detectors which can be employed in quantum cryptography systems. Future trends in detectors for quantum cryptography systems are also discussed.
PL
W pracy przedstawiono budowę oraz zasadę działania przenośnego spektrometru Ramana, przygotowywanego w Katedrze Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Politechniki Gdańskiej. Opisano format plików *.SPC, który jest wykorzystywany przez oprogramowanie sterujące budowanym spektrometrem oraz stosowany przez większość komercyjnych aplikacji przeznaczonych do analizy widm Ramana. Przedstawiono podstawowe metody parametryzacji rejestrowanych widm, jakie się stosuje do automatycznej detekcji badanych substancji chemicznych.
EN
Design and operation principles of a portable Raman spectrometer have been presented. The spectrometer is in preparation in the Department of Optoelectronics and Electronics Systems. A file format *.SPC, used in Raman spectroscopy, has been described. The main methods of Raman spectra parameterization for automatic detection of chemicals has been enclosed as well.
PL
Samochody stanowią nieodłączny element życia współczesnego człowieka. Rozwój przemysłu oraz zaplecza techniczno-technologicznego pociąga za sobą ciągły wzrost ich produkcji.
PL
Tworzywa polimerowe wykorzystywane są obecnie we wszystkich gałęziach przemysłu i gospodarki. Jednym z poużytkowych wyrobów z tego materiału jest polistyren. Stosuje się go w obudowach sprzętu RTV, opakowaniach kaset wideo, a także innych przedmiotów codziennego użytku.
18
Content available remote Algorithms of chemicals detection using Raman spectra
EN
Raman spectrometers are devices which enable fast and non-contact identification of examined chemicals. These devices utilize the Raman phenomenon to identify unknown and often illicit chemicals (e.g. drugs, explosives) without the necessity of their preparation. Now, Raman devices can be portable and therefore can be more widely used to improve security at public places. Unfortunately, Raman spectra measurements is a challenge due to noise and interferences present outside the laboratories. The design of a portable Raman spectrometer developed at the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Gdansk University of Technology is presented. The paper outlines sources of interferences present in Raman spectra measurements and signal processing techniques required to reduce their influence (e.g. background removal, spectra smoothing). Finally, the selected algorithms for automated chemicals classification are presented. The algorithms compare the measured Raman spectra with a reference spectra library to identify the sample. Detection efficiency of these algorithms is discussed and directions of further research are outlined.
PL
Optyczne próbkowanie sygnałów elektrycznych może w niedługiej przyszłości stać się cennym uzupełnieniem metod akwizycji wykorzystujących bardzo szybkie układy analogowe i przetworniki A/C. W referacie omówiono konstrukcje elektrooptycznych układów próbkujących wykorzystujących ceramikę PLZT. Zaprezentowano także zagadnienia związane z pomiarami istotnych parametrów cienkich warstw tej ceramiki - grubości warstwy, współczynnika załamania i współczynnika elektrooptycznego. Przedstawiono kierunki dalszych prac.
EN
Optical sampling of electrical signals may soon become a useful signal acquisition technique, complementary to state-of-the-art signal acquisition methods employing very fast analog circuits and analog to-digital converters. In the paper, the design of electro-optical sampling devices using PLZT ceramics is discussed. Issues related to the measurement of key parameters of thin PLZT films are discussed. Techniques for measurement of thickness, refractive index and electro-optic coefficients of PLZT films are presented. Directions of ongoing research are also outlined.
EN
The paper outlines operation principles of bolometers used for detection of electromagnetic radiation in the range from microwaves, through terahertz radiation to x-rays. Materials used in the manufacturing of bolometers are presented. Representative state of the art bolometers are presented, including superconducting and guantum effect bolometers. Selected technical, industrial and military applications of bolometers are presented. Moreover, selected bolometers and bolometer arrays are presented, as well as their applications.
PL
W artykule przedstawiono zasadę działania bolometrów wykorzystywanych do detekcji promieniowania elektromagnetycznego w zakresie od mikrofal, przez promieniowanie terahercowe do promieniowania X. Omówiono materiały stosowanych w konstrukcji bolometrów. Przedstawiono reprezentatywne rozwiązania konstrukcyjne nowoczesnych bolometrów, w tym bolometry nadprzewodzące oraz bolometry wykorzystujące zjawiska kwantowe. Zaprezentowano wybrane techniczne, przemysłowe i wojskowe zastosowania bolometrów.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.