Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
In this article, we present a comprehensive measurement system to determine the level of user emotional arousal by the analysis of electrodermal activity (EDA). A number of EDA measurements were collected, while emotions were elicited using specially selected movie sequences. Data collected from 16 participants of the experiment, in conjunction with those from personal questionnaires, were used to determine a large number of 20 features of the EDA, to assess the emotional state of a user. Feature selection was performed using signal processing and analysis methods, while considering user declarations. The suitability of the designed system for detecting the level of emotional arousal was fully confirmed, throughout the number of experiments. The average classification accuracy for two classes of the least and the most stimulating movies varies within the range of 61‒72%.
EN
The world economy needs new breakthrough in the technological and material efficiency and costs in the manufactured solar cells. The authors present new studies on triple junction photo voltaic structures using nano-technological solutions. The system of the amorphous a-Si:H sandwich with the scattered light particles, the plasmonic nano Si in the a-Si:H matrix structure and the silicon-germanium sandwich on the multi ZnO layer electrode- reflector was made and studied in detail.
PL
W artykule dokonano analizy procesu zbierania statystyk ze switch’y SDN. Gromadzone pomiary za pomocą protokołu OpenFlow mogą być wykorzystywane przez sterownik SDN do monitorowania stanu sieci oraz do podejmowania decyzji związanych ze sterowaniem ruchem w sieci. W pracy zbadano możliwości monitorowania sieci w środowisku SDN oraz wiążące się z tym opóźnienia i błędy. Określenie na ile wiarygodne są takie pomiary, może być ważne z punktu widzenia zastosowań techniki SDN w sieciach 5G, np. dla sterowania ruchem w zastosowaniach IoT.
EN
The paper analyses the process of collecting SDN switch statistics. The measurements collected using the OpenFlow protocol are used by the SDN controller to make decisions about the handling of packets and further calculations, e.g. for traffic engineering decisions. This study investigated the possibilities of network monitoring in the SDN environment and the associated packet delays or errors. Determining the reliability of such measurements is important in the use of SDN technique in 5G networks, e.g. in IoT environment.
PL
Układy Wprowadzenie standaryzacji zmechanizowanych obudów ścianowych jest kluczowym punktem zwiększenia efektywności produkcyjnej w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej S.A. Wprowadzone zmiany zwiększą bezpieczeństwo pracy górników, a także wpłyną na wyniki ekonomiczne związane z prowadzoną eksploatacją węgla. Głównym celem standaryzacji jest usystematyzowanie rozwiązań konstrukcyjnych obudów w zakresie hydrauliki siłowej i sterowniczej, przy uwzględnieniu wszystkich warunków technicznych, jakie muszą spełniać obudowy zmechanizowane pracujące w podziemnych zakładach górniczych zagrożonych wstrząsami górotworu. W artykule przedstawiono sposób standaryzacji zmechanizowanych obudów ścianowych, remontowanych, modernizowanych oraz produkowanych przez Zakład Remontowo-Produkcyjny w ramach Polskiej Grupy Górniczej S.A.
EN
Text The introduction of the standardization of a powered roof support is a key point in increasing production efficiency in the mines of Polska Grupa Górnicza S.A. The introduced changes will increase the safety of the miners and affect the economic result associated with the exploitation of coal. The purpose of introducing this standardization is to systematize the construction solutions of roof supports in terms of power and control hydraulics, focusing on all technical conditions that powered roof supports operating in underground mining facilities must meet (including mining tremors). This article presents the method of standardizing the powered roof supports that are produced, modernized, and renovated by Zakład Remontowo-Produkcyjny within Polska Grupa Górnicza S.A.
EN
This paper presents a system for locating the epileptogenic zone (EZ) using an automated analysis of electrocorticography (ECoG) signal recorded with 20 electrodes placed on the brain surface. The developed system enables automatic determination of places where anomalies connected with epilepsy are observed. The developed algorithm was tested on signals recorded for 33 patients who, after a prior neurological analysis, underwent the brain resection surgery. The results obtained with the algorithm were compared with those of medical analyses performed by the neurologist. The proposed system has a satisfactory accuracy – 87.8% – and can be used as a decision-supporting tool by the neurosurgeon during brain resection.
7
Content available Application of heat pumps in rapeseed oil production
EN
The production of rapeseed oil requires a lot of energy. Before being pressed, seeds are conditioned, i.e. heated up to the process temperature for the whole mass. Then, as a result of pressing the extracted oil has a higher temperature compared to the ambient temperature. The objective of the study was to assess the application of heat pumps to reduce the energy consumption of the vegetable oil production process. The article analyses the results of the industrial experiment in which a heat pump was employed to cool down oil and heat up rapeseeds before pressing. As part of B+R project No INNOTECHK2/IN2/5/181835/NCBR/13, a prototype system was constructed with a capacity of 1.5 Mg of oil per hour. The research shows that the return on investment in the heat pump is maximum 2 months. Profit from heating seeds with heat obtained from oil cooling is about PLN 760,000 per annum in the analysed case.
PL
Produkcja oleju rzepakowego wymaga dużych nakładów energii. Przed tłoczeniem nasiona są poddawane kondycjonowaniu, czyli podgrzewaniu w całej masie do temperatury procesowej. Następnie na skutek tłoczenia pozyskiwany jest olej o temperaturze wyższej niż temperatura otoczenia. Celem badań była ocena zastosowania pompy ciepła do obniżenia energochłonności procesu produkcji oleju roślinnego. W artykule przedstawiono wyniki doświadczenia wykonane w skali przemysłowej, gdzie zastosowano pompę ciepła do jednoczesnego schładzania oleju i grzania nasion rzepaku przed tłoczeniem. W ramach realizacji projektu B+R nr umowy INNOTECH-K2/IN2/5/181835/NCBR/13 zbudowano instalację prototypową o wydajności 1,5 Mg oleju na godzinę. Z wykonanych badań wynika, że zwrot inwestycji w pompę ciepła to okres nie dłuższy niż 2 miesiące. Zysk z podgrzewania nasion ciepłem pozyskanym ze schładzania oleju to około 760 tys. PLN rocznie w badanym przypadku.
8
Content available remote Preparation of bentonite/nAg nanocomposites
EN
In this work results of the preparation of bentonite/nAg nanocomposites were presented. In the first stage, the bentonite sorption properties were determined, including the equilibrium and kinetics parameters of the sorption process of silver ions on the bentonite. The study analyzed the filler sorption properties for different concentrations of silver ions in solution. The equilibrium sorption data were analyzed using Freundlich, Langmuir and Temkin equations. It was found that the best fit is given by the Freundlich equation. Analysis of the kinetics of the sorption process showed that the pseudo-second-order equation was characterized by the best fit for the experimental data, suggesting the chemical character of the adsorption process. In order to obtain a nanocomposite, silver ions contained in the composite were subjected to a reduction process using tannic acid with stabilizing and reducing properties. The obtained bentonite/nAg nanocomposites contained silver nanoparticles in the range of 162÷266 mg/g. The structures of the nanomaterials were studied by XRD and SEM methods.
PL
Celem niniejszej pracy była analiza równowagi i kinetyki procesu sorpcji jonów srebra na powierzchni napełniacza oraz otrzymanie nanokompozytu bentonit/nAg. W badaniu analizowano właściwości sorpcyjne napełniacza dla różnych stężeń jonów srebra w roztworze. Do opisu równowagi sorpcji analizowanych jonów zastosowano równania Langmuira, Freundlicha oraz Temkina. Stwierdzono, że najlepsze dopasowanie daje równanie Freundlicha. Celem badania było również określenie kinetyki sorpcji. Równanie pseudodrugiego rzędu uzyskało lepsze dopasowanie do danych doświadczalnych, co świadczy o chemicznym charakterze sorpcji. W celu otrzymania nanokompozytu jony srebra zawarte w kompozycie poddano procesowi redukcji przy użyciu kwasu taninowego, charakteryzującego się właściwościami stabilizująco-redukujących. Otrzymano nanokompozyty bentonit/nAg o zawartości nanocząstek srebra 162÷266 mg/g.
PL
Współczesna technologia dąży do maksymalnej efektywności wytwarzania z zachowaniem odpowiedniej dokładności wytwarzanych elementów. Załamywanie krawędzi realizowane standardowymi metodami może być czasochłonne. Fazowanie narzędziami samoczynnymi, dostępnymi na rynku, nie gwarantuje odpowiedniej dokładności wymiarów i właściwości fazek, szczególnie w produkcji seryjnej. W pracy przedstawiono ideę fazowania narzędziem posiadającym ostrze z płozą ślizgową, napinane sprężyną śrubową. Pokazano proces konstrukcji tego narzędzia. Zaprezentowano jego końcową wersję oraz wybrane wyniki fazowania tym narzędziem. Pokazano główne zalety takiego fazownika wraz z jego wadami, a także zasugerowano możliwe dalsze usprawnienia konstrukcji narzędzia, które mogą wady te wyeliminować.
EN
Modern technology strives to maximum productivity while maintaining the correct accuracy of manufactured components. Chamfering of the edges by standard methods increases the production time. Chamfering with self-acting tools available on the market does not guarantee the proper dimensions and properties of the chamfer, especially in mass production. This paper presents the idea of chamfering by the tool with a sliding blade and tensioned with helical spring. The construction processes of this tool have been shown. Its final version and selected chamfering results are presented. The main advantages of such a chamfer with its disadvantages are shown, and further possible improvements to the design of the tool, which can eliminate disadvantages, are suggested.
PL
Problemem, który może generować znaczne koszty oraz zwiększać czasochłonność procesów technologicznych, są czynności związane z fazowaniem i gratowaniem krawędzi obrobionych wcześniej przedmiotów. Problem ten jest szczególnie istotny w przypadku obróbki masowej, kiedy ważne jest utrzymanie wysokiej efektywności wytwarzania. Dotychczas stosowane narzędzia do fazowania krawędzi, których konstrukcja opiera się na sprężyście umocowanych ostrzach, mają tę wadę, że wielkość i regularność wykonywanej fazy są uzależnione od zakłóceń losowych, np. zmiennych właściwości materiału półfabrykatu. Problem ten nasila się w przypadku kształtowania przedmiotów z materiałów plastycznych lub kompozytowych w obecności nieregularnych wypływek i zadziorów. W pracy omówiono proces konstrukcji i finalną wersję narzędzia do fazowania, wykonanego w wariancie z ostrzem ze zintegrowaną płozą ślizgową i napinanego sprężyną piórową. Omówiono wybrane wyniki fazowania tym narzędziem.
EN
One of the problems that generate significant costs and increase the time consuming process of the process is the chamfering and deburring the edges of previously machined objects. In the case of mass processing it is particularly important to maintain high efficiency of production. The size and regularity of the made phase subjected to random disturbances such as the variable properties of the material of the semi-finished product are indicated as disadvantages of existing tools for chamfering the edges which design is based on the elastically mounted blades. This problem arises when objects made from plastic or composite materials are machined in the presence of irregular spikes and burrs. This article discusses the construction process and presents the final version of the chamfering tool with a blade with integrated sliding skid tensioned by leaf spring. The selected chamfering results obtained with this tool are discussed.
PL
Jednym z problemów, które generują znaczne koszty oraz zwiększają czasochłonność procesów technologicznych, są czynności związane z fazowaniem krawędzi obrobionych wcześniej przedmiotów. Problem ten jest szczególnie istotny w przypadku obróbki seryjnej i masowej. Dostępne na rynku rozwiązania konstrukcyjne narzędzi do fazowania z ostrzami sprężystymi nie dają możliwości regulowania wielkości wykonywanych fazek. W pracy zamieszczono nową konstrukcję fazownika, w którym płytka skrawająca jest zamocowana w kasetce napinanej sprężyną. W celu możliwości regulowania wielkości fazki w kasetce została zaprojektowana płoza ślizgowa. Omówiono również zalety i wady prezentowanej konstrukcji wraz z możliwościami dalszych usprawnień.
EN
The chamfering of the edges of previously machined parts is one of the problems that generates significant costs and increases the time consuming process. This problem is particularly important in lot and mass processing. The chamfering tools with resilient blades available on the market do not offer the ability to adjust the size of the chamfer. In this paper a new chamfering tool design, in which the cutting insert is fixed in a spring-loaded cassette is presented. In order to adjust the size of the chamfer, a sliding skid has been designed in the cassette. The advantages and disadvantages of the presented construction along with the possibilities of further improvements are also discussed.
PL
W pracy dokonano analizy rozkładu sił działających na ostrze skrawające w samoczynnych fazownikach. W rozważaniach wzięto pod uwagę fazowniki z różnymi rodzajami sprężyn płaskich służących do napinania ostrza. Przedstawiono czynniki wpływające na charakterystyki podatnościowe sprężyn. Sprecyzowano wytyczne do doboru najkorzystniejszych wariantów sprężyn z punktu widzenia najkorzystniejszych warunków pracy fazowników. Zwrócono uwagę na zmiany sił, jakie działają na ostrze w różnych cyklach pracy fazownika. Wyznaczono wartości sił skrawania, jakie mogą wystąpić podczas kształtowania krawędzi przedmiotów. W analizach uwzględniano także działające siły odśrodkowe oraz zmianę sił od odkształceń sprężystych elementów napinających ostrze.
EN
The article presents an analysis of an influence of the distribution of forces acting on the cutting edge in self-acting chamfering tools. The various types of flat springs for tensioning the blade were taken into consideration. The factors influencing the susceptibility characteristics of springs were presented. The guidelines for selection of the most favorable spring variants from the point of view of the most favorable chamfering tools working conditions were elaborated. Attention was drawn to the changes in the forces that act on the blade in the various phases of chamfering. The values of the cutting forces that can occur when shaping the edges of objects were determined. The analyzes also included active centrifugal forces and the change of forces due to the elastic deformation of the elements tensioning blade.
13
Content available remote Metody przetwarzania sygnału EOG na użytek pomiaru stopnia zmęczenia osób
PL
Celem prac raportowanych w artykule było zbadanie możliwości wykorzystania uproszczonego rejestratora EOG do detekcji i parametryzacji mrugnięć. Wykryte i opisane współczynnikami mrugnięcia mają posłużyć w późniejszych badaniach, jako cechy umożliwiające określenie stopnia zmęczenia osoby. Opracowane metody detekcji oraz algorytmy wyznaczania parametrów mrugnięć przetestowano dla 26 osób. Skuteczność detekcji mrugnięć wynosi 91%. Zaproponowany algorytm umożliwia automatyczne opisanie pojedynczego mrugnięcia z wykorzystaniem 6 wiarygodnych współczynników.
EN
The purpose of the work reported in this article was to investigate the possibility of using a simplified EOG recorder for the detection and parameterization of blinks. The detected and reported batting coefficients are to be used in later studies as features to determine the degree of fatigue of a person. Developed detection methods and algorithms for determination blinking parameters, have been tested for 26 people. Blink detection is 91% effective. The proposed algorithm enables automatic single blink analysis using 6 reliable coefficients.
14
Content available Applicability analysis of REST and SOAP web services
EN
Web Services are common means to exchange data and information over the network. Web Services make themselves available over the Internet, where technology and platform are independent. These web services can be developed on the basis of two interaction styles such as Simple Object Access Protocol (SOAP) and Representational State Transfer Protocol (REST). In this study, a comparison of REST and SOAP web services is presented in terms of their applicability in diverse areas. It is concluded that in the past both technologies were equally popular, but during the rapid Internet development the REST technology has become the leading one in the area of access to Internet services.
PL
Usługi sieciowe są powszechnie stosowane do wymiany danych i informacji w Internecie. Usługi sieciowe nie zależą od użytej platformy sprzętowej oraz od oprogramowania. W niniejszym artykule zostały omówione dwie najpopularniejsze technologie tworzenia usług sieciowych: REST (ang. Representational State Transfer) i SOAP (ang. Simple Object Access Protocol). W trakcie realizacji badań przeprowadzono analizę stosowalności tych usług w różnych obszarach zastosowań. Stwierdzono że w przeszłości obie technologie cieszyły się porównywalną popularnością, lecz w momencie gwałtownego rozwoju Internetu technologia REST stała się technologią dominującą w zakresie dostępu do usług sieciowych.
PL
Celem badań opisanych jest dobór funkcji bazowych, które pozwolą na dokładne opisanie sygnałów elektrokortykograficznych (ECoG) z zachowaniem ich właściwości diagnostycznych. Sygnały ECoG są powszechnie wykorzystywane do wskazania miejsca obszaru padaczkorodnego mózgu. Do doboru najlepszej rodziny falek w charakterze funkcji bazowych zastosowano algorytm MP (ang. Matching Pursuit). Przedstawiono przykład, w jaki sposób z wykorzystaniem analizy falkowej można wykryć zapisy patologiczne w sygnale ECoG.
EN
The purpose of this research is a selection of base functions, which allow to accurately describe the electrocortical signals (ECoG), while maintaining their diagnostic properties. ECoG signals are commonly used to indicate the epileptogenic zone in the brain. The Matching Pursuit algorithm was used to select the best wavelet family as a base function. An example of using wavelet analysis to detect pathological records in ECoG signal, is demonstrated.
EN
This article contains a description of a data acquisition system that enables simultaneous recording of selected human physiological signals, resulting from brain electrical activity, eye movement, facial expression and skin-galvanic reaction. The signals, recorded using various types of sensors/devices, are fully synchronized and can be used to detect and identify emotions.
PL
W artykule zamieszczono opis autorskiego stanowiska badawczego umożliwiającego równoczesną rejestrację wybranych sygnałów fizjologicznych człowieka, powstałych w efekcie elektrycznej aktywności mózgu, ruchu gałek ocznych, mimiki twarzy oraz reakcji skórnogalwanicznej. Sygnały zarejestrowane z użyciem różnego typu czujników/urządzeń są ze sobą w pełni zsynchronizowane i mogą być wykorzystane do wykrywania i rozpoznawania emocji.
18
Content available remote Ocena efektywności wygniatania gwintów w stopach magnezu
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad możliwością zastosowania wstępnego podgrzania stopów magnezu w celu uzyskania lepszej jakości oraz wytrzymałości na zrywanie podczas wygniatania gwintów. Uzyskane wyniki porównano z gwintami wykonanymi tradycyjnymi gwintownikami skrawającymi.
EN
The article presents results of research on the possibility of using pre-heat the magnesium alloys in order to achieve better quality and tensile strength during the thread forming. The results were compared with conventional threads made screw tap.
19
Content available remote Elementy sprężyste fazowników samoczynnych
PL
Przedstawiono wymagania, możliwości i uwarunkowania techniczne zastosowania różnych rodzajów sprężyn w fazownikach samoczynnych. Podano zalecenia do doboru sprężyn dla różnych rozwiązań konstrukcyjnych narzędzi.
EN
The paper presents requirements, opportunities and technical conditions to use different types of springs in self-acting beveling tools. They were given instructions to the selection of springs for various tools design solutions.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad możliwością zastosowania minimalnego smarowania MQL w obróbce stopów aluminium, ze względu na siły skrawania oraz postać wióra w toczeniu. Zaprezentowane wnioski porównano z wynikami prób obróbki kompozytów aluminiowych w warunkach minimalnego smarowania.
EN
Article presents the results of research on the possibility of application of minimum quantity lubrication MQL in machining of aluminum alloys considering cutting forces and chip shape. Presented findings were compared with test results of machining aluminum composites under conditions of minimum quantity lubrication.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.