Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Croplands have been identified as binding large amounts of carbon. About one third of the total area in Poland is covered by croplands. In this paper, we analyze data describing the yields and structure of crops available for 13 selected subareas of Poland between 1960 and 2009 to evaluate the greenhouse gas mitigation potential due to carbon (C) uptake of this land cover type. Seven selected subareas located in Western Poland (area A), and six subareas in the southeast of Poland (area B) were chosen for detailed analysis. Cereals were identified as the most dominant crop planted in both areas during 1960-2009. Still, differences in yield could be found, with larger production in area A than in area B. By the year 2009, arable land (cereals, beetroot, potato, rapeseed and maize) covered nearly 10 Mio ha of Poland. The average uptake of C by crops between 1960 and 2009 was 3,24 ± 0,17 Mg C ha-1 a-1 for area A, 2,84 ± 0,12 Mg C ha-1 a-1 for area B and 2,88 ± 0,11 Mg C ha-1 a-1 for the whole country. Given the fact that about 3% of the total assimilated carbon remains in the soil, we calculated that 0,98 Tg C were stored in Polish croplands in 2009. Due to this fact, croplands are short time storage of carbon and thus contribute to greenhouse gas mitigation.
EN
The research was conducted in the framework of the project known as „Coupon for innovations - support for the smallest companies”, endorsed by the Polish Agency for the Development of Business, and it had the following objectives: to assess the efficiency of the collector and reliability of the applied parameters such as the force of warm air blast, temperature increase depending on the intensity of solar radiation and the angle of the collector setup, influence of ambient temperature on the collector’s efficiency and heat loss, the quantity of relative humidity reduction correlative with the heating up of the flowing air. Collector in a standard installation position - on a vertical wall. The assessed solar air collector was exposed to solar radiation and the following parameters were measured in the course of study: intensity of solar radiation falling on a vertical surface and on the collector’s surface (the collector was installed in vertical position, which is a standard installation method), temperature and velocity of air flowing into the collector as well as temperature and velocity of air flowing out of the device. The studies indicate that already at the radiation value of 100 W m-2 the collector worked efficiently and heated up the flowing air by about 5oC. This temperature increased together with radiation and reached the value of 20oC at the radiation of 800 W m-2. The analysis of the collector’s efficiency showed that during its work (proper temperature and radiation) the efficiency remained at a satisfactory level from 42 to 46%.
EN
The purpose of the work was to assess the results of simulation of soil water content (SWC) and the simulated crop yield quantity using a module LandscapeDNDC model which belongs to the family of DNDC models. The assessment was conducted on the outcome data gathered during the simulation carried out in the experimental plots of Agricultural Experimental Station in Brody (nearby Poznań, Poland) in the period of 28 March to 13 August 2012. The crops grown in the experimental fields were as follows: alfalfa, potatoes, winter wheat, rye and spring barley. Average daily content of water in the soil at the depth of 10 cm from 28 March to 13 August 2012 was 12.95 ± 0.52% (CI = 95%). This value was measured by the sensors installed in the automatic measurement site located 20–60 meters from individual experimental fields. This area in 2011/2012 was overgrown by low vegetation (monocotyledons and dicotyledons). Simulated average value of SWC for the experimental plots in the same period was 12.43 ± 0.85%. These results lead to a conclusion that the model correctly simulates water conditions of the soil. Simulations conducted in LandscapeDNDC brought the crop yield results which amounted from 64.4 to 116.1% of the specific actual crop yield. The crop yield quantity of spring barley was simulated most accurately, then the crops of alfalfa, winter wheat and potatoes. The measured quantity of winter rye crop yield (7.1 t ha-1) differs from national average quantity which was 2.4 t ha-1 in the years from 1999 to 2011. Such a big crop yield obtained in the experimental plot is rare in farming conditions, which results in the overestimation of the crop yield quantity by the model.
PL
Koncentracja podtlenku azotu (N2O) w atmosferze zwiększyła się z 270 ppb w okresie preindustrialnym do 322 ppb w 2008 r. Główną przyczyną tego wzrostu jest emisja N2O z gleb użytkowanych rolniczo. W niniejszej pracy, wykorzystując dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), estymowano wielkość emisji N2O metodą zalecaną przez IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change. Estymacja ta dotyczy wyłącznie gleb, na których uprawiane są: zboża, ziemniaki, buraki oraz kukurydza. Określono roczną emisję bezpośrednią z gleb użytkowanych rolniczo w województwie wielkopolskim w latach 1960-2009. W okresie tym stwierdzono wzrost emisji, wynikający przede wszystkim ze wzrostu nawożenia azotowego, zależność ta jest zdeterminowana na poziomie R² = 0,88. Roczna emisja bezpośrednia N2O z gleb użytkowanych rolniczo w województwie wielkopolskim zwiększyła się z 0,91 kg N2O-N·ha-¹ w 1960 r. do 2,35 kg N2O-N·ha-¹ w 2009 r., średnia wartość tej emisji we wspomnianym okresie wynosiła 1,80 ± 0,10 kg N2O-N·ha-¹·rok-¹.
EN
Atmospheric concentrations of N2O increased from approximately 270 ppb during the preindustrial era to 322 ppb in 2008. The most important source of N2O are agricultural soils. In this paper we analyzed the emissions of N2O from agricultural soils using statistical data sets from the Central Statistical Office in Poland. We were follow in accordance with methodology described in Good Practice Guidance and Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories by IPCC. These estimations are based on fertilized soils under cereals, potato, beet and maize crops. In the period 1960-2009 the highest emission of nitrous oxide was noted in the year 2009 [2.35 kg N2O-N·ha-¹] and the smallest in the year 1960 [0.91 kg N2O-N·ha-¹). Direct emissions of N2O coming from agricultural soils in Poznań Province for the years 1960-2009 amounted to 1.80 ± 0.10 kg N2O-N·ha-¹·y-¹.
5
Content available remote Metody pomiaru strumieni dwutlenku węgla i pary wodnej na plantacji topoli
PL
Problematyka upraw roślin szybkorosnących sięga swym rodowodem początku lat 70. XX wieku. Uprawy alternatywne początkowo głównie służyły pozyskaniu surowca do produkcji celulozy. W kolejnych latach, wraz z postępem gospodarczym, zakres korzyści płynących z tego typu upraw zaczął się powiększać - znalazły zastosowanie m.in. w oczyszczaniu gruntów poddanych presji przemysłowej (rekultywacja obszarów zdegradowanych (np. pokopalnianych) i produkcji biopaliw (bioetanolu, biogazu, biomasy). Wraz z wzrastającym zainteresowaniem uprawami roślin szybkorosnących zapoczątkowano również badania naukowe, mające ocenić ich wpływ na środowisko przyrodnicze. Jednym ze sposobów analizy środowiskowego oddziaływania upraw są pomiary emitowanego i pochłanianego przez nie dwutlenku węgla i pary wodnej. Wykorzystywane są w tym celu systemy pomiarowe złożone z trójwymiarowych wiatromierzy, analizatorów gazowych CO2, H2O, sensorów temperatury (powietrza, gleby), czujników promieniowania krótko- i długofalowego, deszczomierzy, śniegomierzy, czujników ciepła glebowego. Wszystkie te urządzenia są montowane w układach pozwalających określić przepływ masy i energii w obrębie analizowanego obszaru. Metoda kowariancji wirów (eddy covariance - EC) pozwala wyznaczyć średnie półgodzinne wartości strumieni, ale wymaga pomiarów pionowej składowej prędkości wiatru, stężenia H2O, CO2 i temperatury powietrza z wysoką częstotliwością (co najmniej 10 Hz).
EN
The issue of fast-growing crops originally goes back to early 1970th. Fast-growing crops initially dominated as a way of obtaining the raw material for producing cellulose. In subsequent years, with the development of technology, the range of benefits of this type crops began to increase - for example crops found use in the purification of industrial pressure land (reclamation of degraded areas e.g. coal mining) or were used in the production of biofuels (bioethanol, biogas, biomass). With the increasing interest in fast-growing crops, scientific research has been initiated to assess the impact of such crops on the natural environment. One way to analyze the impact of crops on the environment is to measure the emitted or absorbed carbon dioxide and water vapor. Measuring systems consisting of advanced wind sensors, CO2 and H2O gas analyzers, temperature sensors (air, soil), radiation sensors (shortwave and longwave), rain gauges, snow sensors and soil heat sensors are used for this purpose. All these devices are installed in systems to determine the mass and energy change in the studied area. The eddy covariance method (EC) technique involving the high frequency measurement the vertical velocity component and the scalar (temperature, water vapor and CO2 mixing ratios) as used to obtain the fluxes half hourly.
EN
Analysing tree susceptibility to uprooting one has to compare external power acting on a tree with its resistance to uprooting (critical moment). The critical uprooting moment for a tree depends on both plant parameters and substratum. Results of an assessment of critical moments of studied pine and black alder tree stands are presented in this paper. Field studies consisted of uprooting trees with parallel measurements of critical moments. Results were compared with the moments of uprooting power of extreme winds. These moments were related to classification of maximum wind velocities proposed by the Institute of Meteorology and Water Management (IMGW).
PL
Silne wiatry mogą powodować różnego typu zagrożenia i szkody, najbardziej narażone na zniszczenia są pojedyncze drzewa, ale również całe drzewostany. Ponieważ skutki działania wiatru zależą od jego prędkości, IMGW zaproponowało specjalnie opracowaną skalę do szacowania wielkości zniszczeń w zależności od prędkości wiatru. Problemy z opracowaniem takiej skali wynikają m.in. z faktu, że zdecydowanie trudniej jest przewidywać skutki, jakie wywoła określona prędkość wiatru na lądzie niż na morzu. To, czy dane drzewo pod wpływem wiatru zostanie połamane lub wyrwane z korzeniami, zależy od bardzo wielu czynników, takich jak: gatunek, wiek, rodzaj i wilgotność podłoża, pora roku itp. Proponowana klasyfikacja (IMGW lub stosowanie bezpośrednio skali Beauforta) jest zatem daleko idącym uśrednieniem możliwych do zaistnienia zdarzeń. Klasyfikacje takie są jednak konieczne ze względów prognostycznych, w tym wysyłania ostrzeżeń meteorologicznych. Analizując stateczność na wywrócenie się drzewa, należy porównać ze sobą siłę zewnętrzną działającą na drzewo oraz jego odporność na wywrócenie (moment krytyczny). Wartości granicznego momentu wywracającego w przypadku drzew zależą zarówno od parametrów rośliny, jak i podłoża. W pracy przedstawiono wyniki badań nad oceną momentów krytycznych badanych drzewostanów sosnowych i czarnej olchy. Ocenę granicznego momentu wywracającego drzew przeprowadzono na dwóch obiektach doświadczalnych. Pierwszy zlokalizowany był na terenach zalewowych Warty w Częstochowie. Drugi natomiast na obrzeżach doliny rzeki Sama w pobliżu Obrzycka. Badania polowe polegały na pomiarze momentu siły potrzebnej do wyrwania drzewa. Pomiar siły wykonywano dynamometrem cyfrowym. Poprzez współpracę dynamometru z komputerem możliwe było precyzyjne notowanie narastania siły, aż do momentu wywrócenia drzewa. Źródłem siły był ciężki sprzęt budowlany wykorzystywany do zrębu lasu i prac drogowych. Wysokość zaczepienia liny powiększona o głębokość wykrotu stanowiła ramię siły służącej do oceny momentu krytycznego. Po zakończeniu wyrywania przystępowano do pomiaru pierśnicy, długości całkowitej drzewa, szerokości korony, szerokości bryły korzeniowej, głębokości wykrotu. Pobierano też próbki gruntu z wykrotu do analiz. Wykorzystując wyniki pomiarów wartości momentów wywracających oraz wartości parametrów geometrycznych wywracanych drzew, oszacowano prędkości wiatru, które wywracałyby poszczególne drzewa. Do szacowania prędkości wiatru wykorzystano przekształcone równanie momentu sił wywracających drzewo na skutek działania wiatru. W dalszych analizach wyznaczone wartości prędkości wiatru odniesiono do klas maksymalnych prędkości wiatru zaproponowanych przez IMGW. Określono w ten sposób, w warunkach których klas prędkości wiatru mogą nastąpić znaczące straty w drzewostanach sosnowych i olchowych.
7
Content available remote Nowoczesne metody pomiaru wymiany masy i energii pomiędzy podłożem a atmosferą
EN
The heat and mass exchange measurement techniques are commonly used for environmental studies. Globally we observe rapid increase of greenhouse gases concentration in the atmosphere. This phenomenon causes stronger interest in gas exchange measuring techniques such as eddy covariance, eddy accumulation and chambers. These techniques has been recently developed at Agromeotorology Department for water vapor, carbon dioxide, methane and nitrous dioxide exchange measurements. The measurements of CO2, CH4, N2O and heat fluxes using described above techniques has been carried out at Rzecin wetland since the beginning of 2004. These activities have been realized in the framework of European integrated projects both CARBOEUROPE and NITROEUROPE.
PL
W pracy dokonano analizy warunków termicznych w Poznaniu w latach 1973-2003, wykorzystując dane meteorologiczne pochodzące ze stacji meteorologicznej IMGW Poznań-Ławica. Stwierdzono, że ocieplenie obserwowane na prawie całej kuli ziemskiej może znajdować swoje odzwierciedlenie w przebiegu średniej rocznej temperatury powietrza w Poznaniu. W analizowanym okresie zaobserwowano jej średni wzrost o 0,35°C w ciągu 10 lat, czyli łącznie o 1,05°C. Jest to wartość istotna statystycznie. Analizując temperaturę średnią miesięczną w tym samym czasie, zaobserwowano tendencję wzrostową w odniesieniu do 9 miesięcy.
EN
The paper presents a study on thermal conditions in the years 1973-2003 in Poznań, using meteorological data from IMGW Meteorological Station Poznań-Ławica. It was found that global warming observed almost all over the world is probably reflected in the course of mean annual air temperature in Poznań. It grew on average by 0.35°C per decade, which makes a statistically significant increase by 1.05°C over the study period. The analysis of monthly means of air temperatures showed increasing tendency for 9 months.
EN
The survey carried out within farmers of the Wielkopolska Region in 2003/2004 indicated that there is a strong demand on the agrometeorological information which could support the decision process in farms. As a result, the scientists working at the Agrometeorology Department of the Agricultural University of Poznań, Poland, establish relation with the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling of Warsaw University (ICM UW) to assess if there is possible to use the meso-scale weather forecast model to create an agrometeorological information service. The practical effect of this activity is the Internet based Wielkopolska Region Service of Agrometeorological Information (WISIA). Within information presented in the service are weather forest for 60-hours ahead (made by the ICM UW) as well as many other agrometeorological advices for farmers prepared on the basis of the aforementioned weather forest and measured data of three automatic weather stations located on arable fields in the Wielkopolska Region. The agrometeorological forecast consists of: forecast of cumulative degree days and indicated dates of some agriculture and orchard pests occurrence; precipitation - daily sum and cumulative precipitation; potential and real evapotranspiration; climatic water balance; indicated periods of dew occurrence, global radiation and sunshine duration; forecast of conditions suitable for carrying out the chemical plant protection procedures; as well as forecast of probability of the Phytophtora infestance occurrence (prepared by the IUNG Puławy). All information is calculated for each of the weather forecast grid, with the resolution of a commune area. The WISIA service is available free of charge on the Website www.agrometeo.pl since the beginning of 2006. The most important information related to the WISIA service and possibilities of their use in farming systems are presented in this article.
EN
The article presents the results of analyses of changes in the number of ponds in the Wyskoć catchment basin carried out in the years 1980-2003 and the characteristics of ponds excavated in that period. Only water reservoirs of an area less than 2 ha were considered. Analyses were based on topographic maps in the scale of 1:10 000 and aerial photographs taken in 1996. The results indicated that the number of filled ponds increased, especially those located in fields and grasslands. However, forest and wetland ponds were the most resistant to the processes of quantitative degradation because not even a single pond was filled during the analysed period. Over 70% newly excavated water bodies were made as an effect of exploitation of mineral and peat resources. However, nowadays ponds are more often created as a result of intentional human activities and are used for fish farming, recreation and as water retention reservoirs used in irrigation of small agricultural and gardening areas.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz zmian liczby małych zbiorników wodnych na obszarze zlewni rowu Wyskoć w latach 1980-2003 oraz wybrane charakterystyki zbiorników wodnych wykopanych w tym okresie. Analizie poddano wyłącznie zbiorniki małe o powierzchniach poniżej 2 ha. Wszelkie analizy wykonywano na podstawie map topograficznych w skali 1:10 000 oraz zdjęć lotniczych z 1996 r. Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują, że liczba małych zbiorników wodnych w zlewni rowu Wyskoć się zwiększa. Jest to szczególnie widoczne w przypadku zbiorników zlokalizowanych na polach uprawnych i użytkach zielonych. W znacznie mniejszym stopniu zwiększyła się liczba zbiorników śródleśnych oraz zbiorników zlokalizowanych na mokradłach. W analizowanym okresie nie zasypano ani jednego zbiornika zlokalizowanego w lesie bądź na terenie podmokłym, tak więc stwierdzić można, że zbiorniki zlokalizowane na tych użytkach są najbardziej odporne na procesy degradacji ilościowej. Bezpośrednią przyczyną wykopania około 70% zbiorników wodnych była eksploatacja surowców mineralnych (żwiru, pospółki, gliny), bądź torfu. Obecnie jednak małe zbiorniki wodne są coraz częściej tworzone w wyniku celowych działań, jako zbiorniki przeznaczone do hodowli ryb, wędkarstwa, rekreacji, lub jako zbiorniki retencyjne wód wykorzystywanych do małoobszarowych nawodnień rolniczych i ogrodniczych.
11
PL
W pracy oszacowano zmienność klimatycznego bilansu wodnego terenów rolniczych w ujęciu sezonowym na podstawie danych meteorologicznych, danych o strukturze upraw w dawnym woj. poznańskim i przebiegu rozwoju szaty roślinnej. Bilans ten wyznaczono dla okolic Poznania, wybierając lata o opadach zdecydowanie wyższych lub niższych od średniej z wielolecia 1973-2002. Do obliczeń posłużono się matematycznym modelem bilansu cieplnego (MBC) powierzchni czynnej, opracowanym w Katedrze Agrometeorologii Akademii Rolniczej w Poznaniu. Na podstawie analizy rocznych przebiegów kumulowanego klimatycznego bilansu wodnego stwierdzono, że na ogół w maju następuje zrównanie ilości wody pochodzącej z opadów z ilością wyparowaną od początku roku. Dalszy przebieg wartości kumulowanego klimatycznego bilansu wodnego zależy od ilości opadów ? jeżeli opady przewyższają średnią z wielolecia, to pokrywają potrzeby ewapotranspiracyjne roślin, jeżeli jest ich mniej, zaczyna pogłębiać się deficyt wody. W latach mokrych dopiero jesienne opady po ustaniu wegetacji tworzą wyraźną nadwyżkę wody w środowisku, podczas gdy w latach suchych rok kończy się deficytem.
EN
Annual variability of climatic water balance calculated for agricultural and forest areas of Poznań Province is presented in the paper. The calculation of climatic water balance was based on meteorological data, the structure of croplands and forest areas and on the growth stages of plants. The balance was estimated for three selected years with precipitation markedly exceeding the long-term (1973-2002) average and for another three years with precipitation beneath this average. The mathematic model of heat balance of active surface, made in Agrometeorology Department of the Agricultural University of Poznań, was used in calculations. Annual cumulative climatic balance presented in the paper showed that equilibration of precipitation water with that evaporated since the beginning of the year usually took place in May. Further course of the balance depended mainly on the amount of precipitation. Evapotranspiration requirements of plants were satisfied only during the periods with abundant precipitation. However, when precipitation was low, the water deficit deepened. In wet years, a significant surplus of water was formed not earlier than with the autumn precipitations, in dry years - the year ended up with water deficit.
PL
Prognozowane zmiany klimatu mogą przyczynić się w krajach europejskich do zwiększenia liczby katastrof, będących konsekwencją zwiększenia częstości występowania ekstremalnych zjawisk meteorologicznych. Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na zagrożenia i skutki socjoekonomiczne tych zjawisk. Przeanalizowano informacje zawarte w bazie danych EM-DAT, dotyczące katastrof naturalnych w latach 1994-2004. Na tej podstawie stwierdzono zwiększenie częstości występowania katastrofalnych w skutkach zdarzeń, będących konsekwencją ekstremalnych zjawisk meteorologicznych w analizowanym jedenastoletnim okresie. Najczęściej występującym zdarzeniem, powodującym największe straty materialne i ofiary w ludziach, są powodzie, szczególnie często zdarzające się we Francji. Najliczniejsze ofiary w ludziach w Europie są następstwem przede wszystkim ekstremalnych wartości temperatury i powodzi. Ze względu na prognozowane zwiększenie prawdopodobieństwa występowania ekstremalnych zjawisk meteorologicznych na naszym kontynencie należy się spodziewać, że coraz większa liczba jego mieszkańców będzie narażona na znalezienie się w zasięgu tego typu zjawisk.
EN
Forecasted climate changes will increase of natural disaster numbers in European countries that will be a consequence of increasing variability and frequency of weather-related events. The aim of this paper was to pay attention to threats and socio-economical effects caused by extreme weather events. Information gathered from EM-DAT database, related to natural disasters that took place in Europe in 1994-2004 years, were analyzed. The increasing frequency of weather-related disasters occurrence was observed in considered period. The most frequently occurring phenomena, which caused the most deaths and damage costs were floods, permanently observed in France. The most substantial number of mortal victims in Europe was also notice, besides floods, as the result of extreme temperatures. According to predicted global climate changes, the number of natural catastrophes in European countries will rise as a result of extreme events of weather increase. So, we should consider the fact that major number of habitats of our continent will be put in danger.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję pierwszego w Wielkopolsce i drugiego w Polsce internetowego serwisu informacji agrometeorologicznej, mającego stanowić system rolniczego wspomagania decyzji w organizacji prac gospodarstw rolnych. Serwis ten będzie obejmował swym zasięgiem rolników w Wielkopolsce i południowej części województwa kujawsko-pomorskiego. Zasadniczym elementem udostępnianej rolnikom informacji agrometeorologicznej będzie prognoza pogody generowana przez model UMPL, pracujący od 1997 r. w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Stworzona sieć automatycznych stacji meteorologicznych ma dostarczać danych, które po zasymilowaniu do modelu UMPL poprawią jakość prognozy meteorologicznej. Na jej podstawie będzie tworzona prognoza agrometeorologiczna, składająca się z informacji o najbardziej odpowiednich terminach wykonywania najważniejszych zabiegów agrotechnicznych (siewu i zbioru roślin uprawnych, koszenia i zbioru traw, wykonywania zabiegów chemicznej ochrony roślin). O potrzebie tworzenia takiego serwisu świadczą wyniki przeprowadzonych badań ankietowych, z których jednoznacznie wynika, że rolnicy w Wielkopolsce są bardzo zainteresowani tego typu informacjami.
EN
The concept of the Internet service of agrometeorological information which will be the first one in the Wielkopolska Region and the second in Poland is presented in this paper. This service will play a major function in agricultural decision support system useful for organization of daily work in farms involved in the project. The Internet agrometeorological service will be useful and available for farmers in the Wielkopolska Region and the southern part of the Kujawsko-Pomorskie region. A fundamental element of agrometeorological information addressed to farmers will be the weather forecast produced by the UMPL model, which has been working in the ICM of Warsaw University since 1997. Created network of automatic weather stations will deliver data, which after assimilation to the UMPL model should improve the quality of weather forecast. On the basis of this forecast the agrometeorological forecast will then be created. This agrometeorological forecast will mainly include information on the optimal dates of most important agrotechnical activities (sowing, harvesting, mowing of grass, spraying etc.). Results of questionnaire carried out in the Wielkopolska Region in 2002 indicate the urgent need of this kind of agricultural service development.
PL
W artykule przedstawiono wyniki wykorzystania teledetekcyjnych narzędzi pomiarowych do opisu struktury roślinności porastającej międzywale rzeki Wisły (między Kazimierzem Dolnym a Dęblinem). Do badań wykorzystano obraz satelitarny wykonany przez satelitę Landsat 7 (ETM+). W ramach badań terenowych wykonano ocenę zwartych zbiorowisk roślinnych poprzez rozpoznanie składu gatunkowego, pomiar wysokości oraz współczynnika gęstości listowia LAD.
EN
In the paper was presented results of using remote sensing tools to description of vegetable structure which were grown in Vistula valley (from Kazimierz Dolny to Dublin). Landsat 7 ETM+ satellite images were used in research works. During terrain works was made evaluation of vegetable agglomeration by recognition of composition species, measurement of height and Leaf Area Density coefficient (LAD).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.