Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono metodę obliczania ciśnienia i temperatury gazów podczas zwarcia łukowego wewnątrz przedziału wyłącznika rozdzielnicy średniego napięcia z wykorzystaniem modelu termodynamicznego procesów towarzyszących zwarciom łukowym wewnątrz rozdzielnic z izolacją powietrzną. Następnie, w oparciu o mechanikę płynów lepkich, przedstawiono metodę obliczania rozkładu prędkości i ciśnienia gazu w kanałowych reduktorach ciśnienia podczas zwarcia łukowego. W obliczeniach uwzględniono dwa rodzaje kanałów: kanał prosty pionowy, zapewniający wypływ gazu do obszaru znajdującego się nad rozdzielnicą oraz kanał pionowo-poziomy umożliwiający wypływ gazu do przestrzeni znajdującej się z tyłu rozdzielnicy. Na podstawie średniej prędkości wypływu na wylocie kanału porównano skuteczność redukcji ciśnienia dla dwóch analizowanych konstrukcji kanałów.
EN
The following article describes the calculation method of pressure and gas temperature during fault arc inside circuit breaker compartment of medium voltage switchgear. The calculations were made using the thermodynamic model processes, which accompany fault arcs inside airinsulated enclosed switchgears. Subsequently, based on viscous fluid mechanics, the calculation method of velocity and gas pressure distribution in pressure relief duct during fault arc was presented. Performed calculations considered two types of pressure relief ducts: straight vertical duct, which ensures gas exhaust to the area located above the switchgear and vertical-horizontal duct, which ensures gas exhaust to the area located behind the switchgear. The effectiveness of pressure reduction for two types of ducts was compared on the basis of the average exhaust velocity at the outlet of the duct.
EN
In this paper the analysis of pressure stressed in an enclosure during fault arc inside switchgear is also presented. There is introduced the method based on determining stresses which are the sum of tensile stresses (membrane) and deflection stresses. For tensile stresses analysis the energy method, for unrestrainedly supported rectangular plate, was used. Further in the paper, the calculations and measurements results of enclosure stresses were shown. Dimensions of analyzed enclosure were 0.48 x 0.52. Also, an oscillogram record from laboratory tests was given further in the paper. There were demonstrated the results of calculations of maximum stresses σysum in an enclosure an analyzed cable compartment of marine switchgear during fault arc. In the presented paper the calculation method of pressure and temperature of gases inside MV marine switchgear during fault arc was presented. Simultaneous equation (1) gives a thermodynamic model of processes concurrent to fault arcs inside air insulated switchgear. Simultaneous equation (1) enables calculation of pressure p and temperature T based on average arc power PL. The above mentioned model is particularly useful for analysis of pressure and temperature in switchgears equipped with slots or overpressure reducing canals. Calculated, according to (1), temperature is the average temperature in the area encompassed by the fault arc. Formulating it more strictly; that area is defined by the product of volume V and coefficient c. The method does not count a spatiotemporal distributions of temperature and pressure in the total volume of the compartment.
PL
W artykule przedstawiono analizę naprężeń w elementach osłonowych rozdzielnic z izolacją powietrzną, poddanych działaniu ciśnienia gazów podczas wewnętrznych zwarć łukowych. Zaproponowano metodę opartą na wyznaczeniu naprężeń będących sumą naprężeń rozciągających (błonowych) i naprężeń zginających. Do analizy naprężeń rozciągających zastosowano metodę energetyczną dla płyt prostokątnych swobodnie podpartych. Przedstawiono też metodę obliczania ciśnienia i temperatury gazów wewnątrz rozdzielnicy okrętowej średniego napięcia podczas zwarcia łukowego. Układ równań (1) przedstawia model termodynamiczny procesów towarzyszących zwarciom łukowym wewnątrz rozdzielnic i umożliwia obliczanie ciśnienia p oraz temperatury T na podstawie średniej mocy łuku PL. Model ten jest szczególnie przydatny do analizy ciśnienia i temperatury w rozdzielnicach wyposażonych w szczeliny lub kanały wypływowe. Obliczona wg równań (1) temperatura jest średnią temperaturą w obszarze objętym zwarciem łukowym, a ściślej w obszarze definiowanym przez iloczyn objętości V i współczynnika c. Metoda nie uwzględnia rozkładu przestrzenno-czasowego temperatury i ciśnienia w całej objętości przedziału. W dalszej części artykułu przedstawiono wyniki obliczeń oraz pomiarów naprężeń w osłonie o wymiarach 0,48 x 0,52 m, jak również – oscylogram z prób laboratoryjnych. Podano wyniki obliczeń maksymalnych naprężeń σysum w osłonie analizowanego przedziału kablowego rozdzielnicy okrętowej podczas zwarcia łukowego.
PL
W artykule scharakteryzowano moc i napięcie łuku, jak również przedstawiono model termodynamiczny służący do obliczania ciśnienia i temperatury gazów w otoczeniu łuku zwarciowego. Przedstawiono przykładowy układ elektrowni okrętowej i zasilania najważniejszych odbiorników na statku do przewozu kontenerów, w tym 600 kontenerów chłodzonych. Na podstawie parametrów prądnic i silników, odbiorników zasilanych z rozdzielnicy głównej obliczono prądy zwarciowe. W oparciu o przykładową konstrukcję rozdzielnicy przeprowadzono obliczenia ciśnienia wewnątrz przedziału rozdzielnicy (bez wyposażenia) podczas zwarcia łukowego.
EN
In this article the arc power and the arc voltage have been described. Moreover, the thermodynamic model, which is used to calculate the gas pressure and temperature around the fault-arc, has been demonstrated. An example of ship’s power system was presented with the most power devices on the container ship, including 600 cooled containers. The short-circuit currents were calculated on the basis of the parameters of generators and engines. Based on the exemplary switchboard construction, the calculations of pressure inside the switchboard compartment (without equipment) during the fault-arc were conducted.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki obliczeń indukcji magnetycznej oraz sił elektrodynamicznych, działających na kolumny łuku podczas zwarć na szynach rozdzielnic średniego napięcia z izolacją powietrzną. Odstęp (w świetle) między szynami wynosił 120 mm, a spodziewane prądy zwarciowe od 4 kA do 8 kA. Przedstawiono też wyniki pomiarów średniej prędkości łuku zwarciowego w zależności od prądów oraz odległości między szynami. Wyznaczono i przedstawiono zależność zastępczej średnicy łuku od prądu łuku. Na podstawie wyników obliczeń: sił elektrodynamicznych działających na łuk oraz zastępczej średnicy łuku, jak również - wyników pomiarów prędkości łuku, przedstawiono zależność współczynnika oporu aerodynamicznego łuku od prądu łuku. W podsumowaniu stwierdzono między innymi możliwość zmiany kierunku ruchu łuku wskutek zmian kierunku sił elektrodynamicznych. Zwrócono uwagę na deformację kolumn łukowych i wzrost napięcia łuku, które powodują wzrost mocy łuku, a zatem większe skutki trójfazowych zwarć łukowych w rozdzielnicach.
5
Content available Discrete measurement of fault-arc velocity
EN
The discrete method of measurement of the single-phase fault-arc velocity has been described. A flat, horizontal arrangement of bus-bars was applied. The investigations were conducted with the help of optical sensors evenly arranged along the bus-bars. Description of the test set-up, its characteristics, the influence of dimensions of the ionised area on the measurement results have been presented, as well as some examples of the arc velocity variations.
PL
Opisano metodę dyskretnego pomiaru prędkości jednofazowego łuku awaryjnego poruszającego się w płaskim, poziomym układzie szyn. Badania przeprowadzono za pomocą punktowych czujników optycznych rozmieszczonych równomiernie wzdłuż szyn. Podano opis układu, jego charakterystykę, wpływ obszaru zjonizowanego na uzyskiwane wyniki i zależności między obserwowanymi wielkościami.
6
Content available remote Electrodynamic interaction in bus bar arrangements during short-circuits
EN
The article presents the effects of interaction of electrodynamic forces in a flat arrangement of bus bars in switchgear during arc and metallic short-circuits. A method for calculating deflections and stresses resulting from electrodynamic forces is presented. The effect of the fault arc on the increase of electrodynamic forces acting upon one of the outer bus bars is described. The effect of resistance of Iow voltage fault arc on the limiting of short-circuit currents is discussed. Experiment results are compared with calculated results.
PL
W artykule przedstawiono skutki oddziaływania sil elektrodynamicznych w układzie szyn zbiorczych rozdzielnic podczas zwarć metalicznych i łukowych. Przedstawiono metodę obliczania ugięć i naprężeń w szynach od sił elektrodynamicznych. Opisano wpływ łuku zwarciowego na zwiększenie sił elektrodynamicznych działających na szynę skrajną. Omówiono wpływ rezystancji niskonapięciowego łuku zwarciowego na ograniczanie prądów zwarciowych. Wyniki badań eksperymentalnych porównano z wynikami obliczeń.
PL
Przedstawiono wysokonapięciowy zespół zabezpieczający, który stanowi jednocześnie ochronę przetężeniową i ochronę przeciwprzepięciową napowietrznych słupowych stacji transformatorowych. Beziskiernikowy ogranicznik przepięć pełni dwie funkcje: ochrony przeciwprzepięciowej strony pierwotnej transformatora oraz izolatora wsporczego osłony wkładki bezpiecznikowej bezpiecznika gazowydmuchowego.
EN
A high yoltage protection unit that is also an overcurrent protection and overvoltage protection of post-type transformer stations. The sparkless overvoltage limiter acts as an overvoltage protection of the transformer primary winding and as a supporting insulator of the guard of the insert of a gas-blast cut-out.
EN
The influence the of overpressure with aerial isolation on switchgear doors during fault arc is disscussed in the article. Proposals of calculation of deflection and stress are introducet, for doors, in the results of investigations of experimental stresses during fault arc inside a switchgear compartment. The results of experimental investigations are compared with the results of calculations.
PL
W artykule omówiono oddziaływanie na drzwi rozdzielnicy z izolacją powietrzną podczas zwarć łukowych. Nadciśnienia w zależności od mocy zwarć łukowych oraz przekrojów wypływowych reduktorów nadciśnienia pokazano na rys. 1. Przedstawiono propozycję obliczania drgań w drzwiach wg zależności (1) pod wpływem nadciśnienia. Przy obliczaniu drgań powierzchni środkowej rozdzielnicy uwzględniono przebieg ciśnienia wymuszającego wg zależności (5), odzwierciedlający ciśnienia podczas zwarć łukowych wewnątrz rozdzielnic osłoniętych ze szczelinami odciążającymi. Wyniki obliczeń przedstawiono na rys. 3 i 4. Przedstawiono też wyniki badań eksperymentalnych naprężeń w drzwiach podczas zwarć łukowych wewnątrz rozdzielnicy modelowej. Na podstawie pomiarów naprężeń obliczono maksymalne ugięcia w środku drzwi w zależności od nadciśnienia. Wyniki przedstawiono na rys. 5. Na rys. 6 pokazano oscylogramy z badań. Porównano wyniki obliczeń z wynikami badań laboratoryjnych.
PL
Wyniki badań eksperymentalnych jednofazowego wyłączania trójfazowych zwarć łukowych w rozdzielnicach n.n. przez bezpiecznik umieszczony jedynie w środkowej fazie płaskiego układu szyn zbiorczych. Wyłaczanie prądów jedynie w środkowej fazie przez bezpieczniki inicjowało powstanie zwarć dwufazowych z łukiem między fazami skrajnymi, który ostatecznie gasł przy najbliższym przejściu przez zero. W rezultacie energia łuku zwarciowego była mniejsza od 100kJ i nie przekraczała dopuszczalnej dla rozdzielnic n.n.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.