Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article presents an analysis of offenses in inland navigation in 2013-2017, based on the number and reasons for issuing fines by Offices of Inland Navigation in Poland. In the investigated period, in Poland, over 1,300 fines were issued on the basis of five articles of the Act of 21st of December 2000 on Inland Navigation. Based on the collected data, the most common reasons for punishing crews of inland vessels were determined and the impact of these offenses on the safety of inland navigation in Poland was identified. In addition, recommendations for changes in the classification of offenses were presented due to the too wide spectrum of individual articles, which adversely affects the ability to interpret the most common offenses and makes it difficult to assess the causes and effects of their occurrence.
EN
The paper continues the study of the same authors, who previously proposed a method of risk assessment in inland navigation. In the literature there is a gap in the research area of a risk management of transportation systems, especially: inland navigation. The authors carried out interdisciplinary research and presented the results related to the identification of risk factors present in the systems of inland navigation. The paper presents inland navigation risk analysis, conducted using the linguistic variables and the FMEA method, taking into account technical, economic and social aspects. The aim of the article is to present a procedure for the assessment of risk in inland waterways transport, and carry out risk analysis for transport companies. In paper the proposal of behavior scenarios, methods of preventing and minimizing effects of pointed risks are shown.
PL
Zarządzanie ruchem w mieście, nawet wspomagane przez działania inteligentnych systemów transportu, jest bardzo złożonym procesem. Analizowanie pojedynczego skrzyżowania może nie przynosić zamierzonych efektów a nawet przyczynić się do pogorszenia względem stanu początkowego. Najistotniejszym elementem wprowadzania zmian powinna być obserwacja ruchu. W artykule przedstawiono wpływ sygnalizacji świetlnej na funkcjonowanie komunikacji zbiorowej, na przykładzie placu Kościuszki we Wrocławiu. Przedstawione propozycje poprzedzone były kilkugodzinnymi obserwacjami ruchu i badaniami, których część wyników została przedstawiona w pracy. W artykule zaproponowano zmiany mające na celu usprawnienie ruchu komunikacji zbiorowej w obrębie placu.
EN
Traffic management in a city, even assisted by intelligent transport systems, is a very complex process. Analyzing a single intersection may not produce the intended effect or even contribute to a deterioration from the initial state. The most important element of introducing changes should be traffic monitoring. The article presents the influence of traffic lights on the functioning of public transport, on the example of Kościuszko Square in Wrocław. Presented proposals were preceded by several hours of traffic observations, some of the results were presented at this paper. The article proposes changes to streamline public transport within the square.
4
Content available remote Prognoza przewozów w transporcie śródlądowym na Odrzańskiej Drodze Wodnej
PL
Rozwój transportu idzie w parze z rozwojem gospodarki. Dynamiczny wzrost skutkuje koniecznością ich planowania. Obserwujemy to m. in. w dokumentach i wytycznych tworzonych na różnych stopniach administracji. W obliczu sprzyjających warunków dla rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce, w tym w szczególności na Odrzańskiej Drodze Wodnej, celowym jest zadanie pytania o potencjalne ładunki, które mogą wykorzystać tę drogę. Autorzy niniejszej publikacji podjęli próbę przedstawienia prognoz ładunków, które mogą być przewożone Odrzańską Drogą Wodną, prezentując dwa podejścia do zagadnienia: (1) wyznaczenie prognozy na podstawie przewidywanego wzrostu założonego w „Strategii Rozwoju Transportu do 2020” oraz (2) metoda regresji prostej, na podstawie której oszacowano współczynnik trendu dla ładunków przewożonych drogą wodną. Wszystkie prezentowane prognozy zakładają wzrost udziału żeglugi śródlądowej w przewozach towarów produkowanych lub wykorzystywanych wzdłuż Odrzańskiej Drogi Wodnej.
EN
The development of transport goes hand in hand with the development of the economy. Dynamic growth results in the necessity of their planning. One observe this, among others in documents and guidelines created at various levels of administration. In the face of favourable conditions for the development of inland waterway transport in Poland, in particular on the Oder Waterway, it is advisable to ask for potential loads that may use this route. The authors of this publication have attempted to present cargo forecasts that can be transported through the Oder Waterway, presenting two approaches to the issue: (1) determining the forecast based on the anticipated growth assumed in the "Transport Development Strategy for 2020" and (2) a simple regression method, on the basis of which the trend coefficient for waterborne loads has been estimated. All forecasts presented assume an increase in the share of inland waterways in the transport of goods produced or used along the Oder Waterway.
5
Content available remote Transport possibilities at the section of lower Vistula
EN
The article presents information about transport possibilities at the section of Lower Vistula. Article provides classification of inland waterways in Poland according to the regulations of the Council of Ministers from May 7th, 2002. It also includes information regarding inland port locations and fleet parameters adjusted to the IV class of waterways. In addition, the use of the Lower Vistula for the carrying goods is mentioned. The information contained in the article are based on the research conducted during the INWAPO project.
PL
Artykuł przedstawia informacje dotyczące możliwości przewozowych na odcinku Dolnej Wisły. Przedstawiono klasyfikację śródlądowych dróg wodnych w Polsce wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 roku. Artykuł zawiera także informacje dotyczące lokalizacji portów śródlądowych. Wskazano parametry floty dostosowanej do drogi wodnej klasy IV i wyższej. W artykule zawarto również informacje dotyczące przepustowości oraz potencjalnych ładunków przewożonych na odcinku Dolnej Wisły. Informacje zawarte w artykule zostały oparte o badania przeprowadzone w ramach projektu INWAPO.
6
Content available remote Perspektywy rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce w latach 2016–2030
PL
W artykule przeprowadzono analizę dotyczącą wzrostu pracy przewozowej transportu wodnego śródlądowego w 28 krajach Unii Europejskiej w okresie od 1995 do 2014 roku. Zawarto informacje dotyczące kompetencji Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej. Opisano także założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016–2020 z perspektywą do roku 2030.
EN
The article presents the work growth analysis of inland waterway transport among 28 European Union countries within years 1995 to 2014. Moreover, the article includes information regarding the competences of The Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation and also describes presumptions of development plans for inland waterways in Poland between years 2016–2020, presumably even till 2030.
PL
W artykule przedstawiono historyczny zarys znaczenia transportu śródlądowego w systemie transportowym Polski. Wykazano, że od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku obserwuje się stały regres znaczenia tej gałęzi transportu w Polsce. Zasadniczy wpływ na taki stan, prócz zmian w strukturze podaży ładunków, ma degradacja dróg wodnych, a szczególnie Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW). Droga ta, która w przeszłości spełniała wymogi klasy III, obecnie na wielu odcinkach ma tylko parametry klasy II. Znaczącym elementem rozwoju śródlądowego transportu wodnego jest dostosowanie się tej gałęzi do nowych istniejących i rozwijanych technologii transportu, a zwłaszcza do transportu kontenerów. Transport ten jest możliwy nawet w obecnie występujących warunkach nawigacyjnych przy wykorzystaniu istniejącej floty.
EN
The article presents a historical outline of the importance of inland waterway transport in the Polish transport system. It has been shown that since the 80s of the last century steady regression in that sector of transport in Poland has been noticed. A major impact on the state, except for changes in the structure of the goods supply, has the degradation of waterways, especially the Oder Waterway. The waterway, which in the past met the requirements for Class III, now in many places meets only Class II. A significant element in the development of inland waterway transport, is to adapt the system to existing and new transportation technologies developed on a global scale, particularly the transport of containers. Containers transport is possible even with the currently existing navigation conditions, using the existing fleet.
PL
Transport materiałów niebezpiecznych i ponadgabarytowych wiąże się z większymi, niż w przypadku standardowego przewozu, wymaganiami odnośnie: środków transportu, zabezpieczenia przewożonego ładunku oraz towarzyszącej temu dokumentacji. Najmniej komplikacji związanych z transportem specjalnym spotykają statki. Jednym z największych atutów żeglugi śródlądowej jest możliwość przewożenia materiałów niebezpiecznych i ponadgabarytowych bez wprowadzania zmian w organizacji ruchu innych jednostek poruszających się po tej samej drodze. Wiąże się to z największą spośród innych gałęzi transportu, skrajnią, oraz ze stosunkowo dużą odległością od innych jednostek. Prezentowany artykuł opisuje stan przewozu materiałów niebezpiecznych i ponadgabarytowych przez polską żeglugę śródlądową, towarzyszące temu wymogi prawne i formalne. Przedstawia też sposób organizacji takiego transportu.
EN
Transportation of hazardous and oversized materials is connected to greater than a standard transportation requirements. It regards: transportation, cargo security, and accompanying documentation. The least complications related to special transport meet the ships. One of the greatest strengths of inland navigationis the possibility of transporting hazardous and oversized cargo without changes in the organization of the movement of other units moving along the same road. This is a result of greater gauge, and a relatively large distance from other units. The article describes the state of the transport of hazardous and oversized materials by the Polish inland waterways, the accompanying legał and formal requirements. Also a organization of such transport is presented.
PL
W związku z rozwojem przeładunku kontenerów w głębokowodnym terminalu kontenerowym w Porcie Północnym (DCT), pojawiły się problemy z dostawą i odbiorem kontenerów transportem kolejowym i drogowym. Jedną z możliwości rozwiązania problemu jest wykorzystanie drogi wodnej Wisły. W referacie przedstawione zostaną możliwości transportu kontenerów w relacji Gdańsk - Tczew - Solec Kujawski. Analiza uwzględnia obecnie występujące warunki nawigacyjne oraz ograniczenia na tym odcinku Wisły. W odniesieniu do floty przyjęto założenie, że wykorzystana będzie flota obecnie eksploatowana, lub znane lecz nie zrealizowane rozwiązania nowych jednostek. Określona będzie liczba kontenerów przewieziona przez określony typ floty w sezonie nawigacyjnym. Podane zostaną orientacyjne koszty transportu wodnego w porównaniu do kosztów transportu kolejowego. W analizie kosztów uwzględnione będą koszty zewnętrzne. Koszt transportu kolejowego oparty będzie o oficjalne taryfy PKP CARGO. Przedstawiona będzie prognoza podaży kontenerów ciążących do Wisły. Ma to związek z rozwojem przeładunków kontenerów w głębokowodnym terminalu w Gdańsku (DCT).
EN
Due to the development of container shipping in deepwater container terminal in the Northern Port (DCT), problems with the delivery and collection of containers by rail and road appear. One of possible solutions of the problem is to use the Waterway of Vistula River. The paper will present the possibilities of container transport in relation Gdańsk - Tczew - Solec Kujawski. The analysis takes into account the currently existing navigation conditions and restrictions on this section of river. With regard to the fleet, is was assumed that the currently operated fleet, or known but not yet implemented units will be used. The maximum capacity of Lower Vistula section will be determined as well as the number of containers carried by a particular type of fleet during the navigation season. Indicatory water transportation cost compared to the cost of road and rail transport will be given. The analysis of the costs will also include external costs. The cost of rail transport will be based on the official PKP CARGO tariff. The forecast of container supply for Vistula River will be presented. This all is related to the development of shipping in the deepwater container terminal in Gdansk (DCT).
10
Content available remote Analiza danych pomiarowych pochodzących z Inteligentnych Systemów Transportowych
PL
W referacie omówiono funkcjonalność systemów ITS oraz ich wpływu na zarządzanie ruchem pojazdów w mieście. Następnie wskazano trudności występujące w analizach prędkości pojazdów w ruchu miejskim. Z kolei na podstawie przeprowadzonych badań pomiarowych na wybranym odcinku trasy wskazano trudności w interpretacji uzyskiwanych wyników. W ramach podsumowania zdefiniowano kierunki dalszych badań, pozwalające w sposób kompleksowy przedstawić omawiane zagadnienia.
EN
The paper discusses the functionality of ITS systems and their impact on the management of vehicle traffic in the city. In the paper the difficulties facing the analysis of the speed of vehicles in traffic are also pointed out. Based on studies measuring the selected section of the route, the authors indicated difficulties in interpreting the results. In conclusion the directions for further research, allowing in a complex way to introduce the discussed issues, were defined.
EN
Among different transportation modes, inland water transport is recognized as a low-cost, environmentally friendly way of transporting. The use of this mode in Poland encounters many challenges. Thus, the investigation of development possibilities by analysing the revitalization profitability and navigability restoration of Lower Vistula river should be explored. Following this, the article includes the summary of obtained results of the project INWAPO carrying out and regards development of infrastructure and sea/river ports, demand forecast for transportation, external costs estimation and the main benefits from lower Vistula river revitalization. The main analysis is done with the assumption of IV (or higher) navigable class of the Vistula river.
EN
Transport of goods is of great importance in socio-economic life of societies. In Poland, where the power industry is based partially on bituminous coal extracted in mines of Upper Silesia, the transportation of coal is of great significance. The coal transportation acquires special importance in the corridor of the Odra River, where the Power Station Opole, Kogeneracja Wrocław, industrial complex of Power Station Dolna Odra, and numerous other industrial companies, that rely on such energy carrier are located. Location (intentional) of coal consumers, as well as historical determinants, created the chance of functioning of alternative transport systems: rail and inland waterborne ones. Intuitive interest in inland waterborne transportation as mass transportation that is cheaper and safer for natural environment, is the subject of present paper. Main objective is the presentation of the method for evaluation of so-called external costs in multimodal transportation of coal including the non-alternative rail transport between coal mines and the port of Gliwice, and inland waterborne transportation from the port of Gliwice to the consumers located by the Odra River.
13
Content available Computer aid decision-making in inland navigation
EN
The article discusses the problem of computer aided decision making processes in inland waterway transport. Inland waterway transport is of minor importance in the Polish transport system. One of the reason for this is the difficulty in making decisions about transportation. This is due to the high variability of navigational conditions on Polish waterways, thus the low reliability of this mode of transport. This does not change the fact that the inland waterway transport of bulk goods, oversized and hazardous materials is the most efficient and least burdensome means of transport. For this reason, one should aim to increase the share of freight with the use of inland vessels. The paper indicates the possibility of supporting decision making processes in the organization of inland waterways transportation. For shippers or other persons organizing transport of goods, various issues can be important: the cost of transportation, delivery or handling method. Often, due to the lack of appropriate tools transportation is directed to the cars. Access to appropriate computer programs that calculate of the some parameters for the carriage or optimization criteria, may increase the use of inland waterway transport, and consequently a reduction in external and social costs, associated with carriage of cargo. The paper describes the possibilities.
EN
Nowadays predicting transportation costs is more and more important. Most significant part of inland navigation’s costs are the costs of fuel. Fuel consumption is related to operating conditions of ship’s propulsion system and its resistance. On inland waterways the ship resistance is strictly related to the depth of the waterway. There is a tendency to build a formula that allows its user to calculate the resistance of any inland waterway vessel, but researches claim that most of them are accurate only for particular types of ships and/or operating conditions. The paper presents selected methods of calculating ship resistance on inland waterways. These methods are examined for different types of ships and different conditions using results of model tests. The performed comparison enabled selecting the best option for pushboats and pushed barge trains, but also showed that any of the tested methods is good enough to be used for calculating the resistance of motor cargo vessels. For this reason, based on known equations and using the regression method, the authors have formulated a new method to calculate the resistance of motor cargo vessels on limited waterway. The method makes use of ship’s geometry and depth of waterway in relation to ship’s speed. Correlating the ship’s speed with its resistance and going further with fuel consumption, enables to calculate the costs of voyage depending on the delivery time. The comparison of the methods shows that the new equation provides good accuracy in all examined speed ranges and all examined waterway depths.
PL
W artykule omówiony został problem komputerowego wspomagania procesów decyzyjnych w transporcie, na przykładzie żeglugi śródlądowej. Żegluga śródlądowa ma marginalne znaczenie w polskim systemie transportowym. Jednym z powodów tego stanu jest trudność w podejmowaniu decyzji dotyczących przewozów. Wiąże się to z dużą zmiennością warunków nawigacyjnych na polskich drogach śródlądowych, a co za tym idzie: z dużą zawodnością tej gałęzi transportu. Nie zmienia to jednak faktu, że przy przewozie towarów masowych, ponadgabarytowych oraz materiałów niebezpiecznych, żegluga śródlądowa jest najbardziej ekonomicznym oraz najmniej uciążliwym środkiem transportu. Z tego powodu należy dążyć do zwiększania udziału przewozów towarów przy wykorzystaniu statków śródlądowych. Referat wskazuje możliwości wspomagania procesów decyzyjnych przy organizacji przewozów z wykorzystaniem żeglugi śródlądowej. Dla spedytorów czy innych osób organizujących przewozy towarów, istotne mogą być różne kwestie: koszty transportu, czas dostawy, czy sposób przeładunku. Niejednokrotnie z powodu braku odpowiednich narzędzi w sytuacjach przysparzających trudności, transport kieruje się na samochody. Dostępność odpowiednich programów komputerowych, obliczających wybrane parametry przewozu lub pozwalających na zadawanie kryteriów optymalizacyjnych, może wpłynąć na zwiększenie wykorzystania żeglugi śródlądowej, a co za tym idzie, na zmniejszenie kosztów zewnętrznych i społecznych związanych z przewozami ładunków. Referat opisuje takie możliwości.
EN
The article discusses the problem of computer aided decision making processes in inland waterway transport. Inland waterway transport is of minor importance in the Polish transport system. One of the reasons for this is the difficulty in making decisions about transportation. This is due to the high variability of navigational conditions on Polish waterways, thus the low reliability of this mode of transport. This does not change the fact that the inland waterway transport of bulk goods, oversized and hazardous materials is the most efficient and least burdensome means of transport. For this reason, one should aim to increase the share of freight with the use of inland vessels. The paper indicates the possibility of supporting decision making processes in the organization of inland waterways transportation. For shippers or other persons organizing transport of goods, various issues can be important: the cost of transportation, delivery or handling method. Often, due to lack of appropriate tools transportation is directed to the cars. Access to appropriate computer programs that calculate some parameters which allow the carriage or optimization criteria, may increase the use of inland waterway transport, and consequently, a reduction in external and social costs associated with the carriage of cargo. The paper describes the possibilities.
16
PL
Zakład Modelowania Maszyn i Urządzeń Hydraulicznych oraz Statków Śródlądowych od kilkunastu lat zajmuje się problemami żeglugi śródlądowej w Polsce. W ostatnim czasie stworzono tam program komputerowy wspomagający szacowanie kosztów transportu śródlądowego z uwzględnieniem parametrów drogi wodnej. Celem referatu jest przedstawienie metody obliczania przepustowości dróg wodnych za pomocą programu komputerowego. Program pozwala na obliczanie kosztów całkowitych transportu towarów masowych przewożonych w systemie łamanym przy użyciu kolei i żeglugi śródlądowej. Z uwagi na fakt, iż PKP Cargo nie udostępnia szczegółowych danych dotyczących kosztów przewozu, obliczenia dotyczące transportu kolejowego oparte są na stawkach frachtowych publikowanych. Obliczanie kosztów bezpośrednich generowanych przez statki śródlądowe dokonywane jest przede wszystkim na podstawie danych uzyskanych od największego polskiego armatora ODRATRANS oraz na podstawie danych dotyczących floty pływającej po Odrze. Koszty zewnętrzne szacowane są w oparciu o wyniki badań przeprowadzanych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej.
EN
The article is a description of a method of supporting the organization of broken cargo transportation, taking into account transportation by rail and waterway. The Department of Modeling of Hydraulic Machinery and Equipment and Inland Vessels of Wroclaw University of Technology, developed a computing program for the method. It allows for planning transportation of bulk goods and estimating of their costs. The paper contains a description of this computer program. Shows how to calculate the direct costs for both transport modes, external costs of inland transport and the probability of desired hydrotechnical conditions (adequate depth of the waterway by the time required to complete the transport process). A key part of the paper is to present a method of calculating the capacity of the different sections of the waterway. These calculations clearly show the large reserves of inland waterway transport. This means that even without correcting the parameters of waterways, one can easily increase the traffic on the Polish waterways. Knowledge of capacity of the waterway sections and the probability of needed depth on the trail, is the basis for long term planning of the maximum transport capacity of individual segments. For this reason the program is intended for use by shipowners and shippers using the inland waterways.
17
PL
Stosując się do wymogów Unii Europejskiej, należy dążyć do zrównoważonego rozwoju wszystkich gałęzi transportu. Ważna jest również minimalizacja emisji zanieczyszczeń. Z tych powodów optymalizuje się parametry pracy układów napędowych środków transportu tak, aby uzyskać ja najefektywniejsze wykorzystanie paliwa. Optymalizacji dokonuje się na podstawie charakterystyk napędowych. W przypadku wybudowanych już jednostek, pracę układu napędowego optymalizuje się poprzez wyznaczenie najefektywniejszych parametrów pracy, dla istniejących warunków (charakterystyka drogi wodnej, geometria statku). Ważne jest weryfikowanie tych parametrów w przypadku ingerencji w układ napędowy, czyli np. w przypadku wymiany silnika głównego. Punktem wyjściowym dla optymalizowania parametrów pracy układu napędowego statku śródlądowego staje się zatem wyznaczenie charakterystyk napędowych. Referat przedstawia metody ich modelowania i różnice dla dwóch układów napędowych pchacza BIZON III.
EN
European Union countries seek to sustainable development of all modes of transport. The most efficient use of fuels is also important due to minimize the emissions. For these reasons, it is important to optimize the performance of the propulsion systems of transport. Whenever the propulsion system is renovated the calculation must be provided, and the new propulsion system’s characteristics must be given. For already built ships, the work of the propulsion system is being optimized by setting the most effective parameters for the existing conditions (characteristics of the waterway, the geometry of the vessel). The starting point for optimizing the operating parameters of the propulsion system of inland ships, becomes the designation of propulsion system’s characteristics. The paper presents methods of its modeling, checked for push tug BIZON with both: engines Wola Henshel and Volvo Penta.
PL
Transport śródlądowy w polityce transportowej UE odgrywa znaczącą rolę. Z uwagi na jego proekologiczny charakter wspierany jest jego rozwój. Zakłada się, że ten system transportowy wraz z transportem kolejowym pozwoli na zmniejszenie udziału transportu drogowego w całości pracy transportowej państw UE. W artykule przedstawiono skrótową charakterystykę dróg wodnych, zrealizowane i realizowane inwestycje na drogach wodnych. Przedstawiono strukturę transportu śródlądowego, wraz z tendencjami jego rozwoju. Transport śródlądowy ma coraz większe znaczenie w transporcie kontenerów, a porty rzeczne przekształcane są w centra logistyczne.
EN
In EU's transport policy, inland transportation plays a significant role. Due to its environmentally friendly nature, its development is supported. It is assumed that this transport system and rail transport, will reduce the share of road transport in total EU transportation. The paper presents a brief description of waterways, and the investments made on the waterways. The structure of inland waterways, along with the tendencies of its development. Inland navigation is becoming increasingly important in the transport of containers, and river ports are transformed into logistics centers.
PL
Kraje Unii Europejskiej dążą do zrównoważonego rozwoju wszystkich gałęzi transportu. Ważne jest również jak najefektywniejsze wykorzystywanie paliw w celu minimalizacji emisji zanieczyszczeń. Z tych powodów ważne jest optymalizowanie parametrów pracy układów napędowych środków transportu. W przypadku wybudowanych już jednostek, pracę układu napędowego optymalizuje się poprzez wyznaczenie najefektywniejszych parametrów pracy, dla istniejących warunków (charakterystyka drogi wodnej, geometria statku). Punktem wyjściowym dla optymalizowania parametrów pracy układu napędowego statku śródlądowego staje się zatem wyznaczenie charakterystyk napędowych. Artykuł przedstawia metody ich modelowania.
EN
European Union countries seek to sustainable development of all modes of transport. The most efficient use of fuels is also important due to minimize the emissions. For these reasons, it is important to optimize the performance of the propulsion systems of transport. For already built ships, the work of the propulsion system is being optimized by setting the most effective parameters for the existing conditions (characteristics of the waterway, the geometry of the vessel). The starting point for optimizing the operating parameters of the propulsion system of inland ships, becomes the designation of propulsion system’s characteristics. The paper presents methods of its modeling.
EN
The article contains a description of the method supporting the organization of broken cargo transportation. The program, which uses the presented method allows the planning of transport including rail and inland waterways. Description of the computer program shows how to calculate the direct costs for transport modes and external costs of inland transport and probability to achieve throughput of individual sections of the waterway. An essential part of the description is providing a method for calculating the probability of the desired depth of the waterway, the continuous number of days needed to complete the task. The reported results were referred to data from the past. The program is intended for use by shipowners and shippers operating the inland waterways.
PL
Referat stanowi opis metody wspomagania organizacji transportu łamanego. Program, który wykorzystuje przedstawianą metodę pozwala na planowanie transportu wodno-kolejowego. Opis programu komputerowego wskazuje sposoby obliczania bezpośrednich. jak i zewnętrznych kosztów transportu oraz sposób obliczania prawdopodobieństwa wystąpienia określonej głębokości drogi wodnej na jej poszczególnych odcinkach. Najważniejszą częścią referatu jest przedstawienie metody obliczania prawdopodobieństwa wystąpienia pożądanej głębokości drogi wodnej, przez ilość dni umożliwiająca wykonanie określonego zadania przewozowego bez konieczności przerywania procesu. Uzyskane wyniki zostały odniesione do głębokości drogi wodnej zarejestrowanej w przeszłości. Program może służyć armatorom, spedytorom i innym osobom planującym przewozy na polskich drogach wodnych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.