Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Łożyska ślizgowe historia, stan obecny, perspektywy rozwoju
PL
Opracowanie dotyczy jednego z najpopularniejszych zespołów maszynowych, łożysk ślizgowych, charakterystycznych dla ruchu obrotowego i mających wielowiekową tradycję. Omówiono konstrukcję (postać i materiały) łożysk i ich zastosowanie od czasów prehistorycznych po czasy współczesne. Ukazano współzależność rozwoju techniki i rozwoju łożysk. Mimo ostrej "konkurencji" łożysk tocznych łożyska ślizgowe ostały się wszędzie tam, gdzie ich właściwości przewyższają właściwości łożysk tocznych (np. możliwość podziału w płaszczyźnie osiowej, cichobieżność, możliwość zwiększania obciążenia z równoczesnym zwiększaniem prędkości i inne). Ukazano tendencje rozwojowe tego rodzaju łożysk.
EN
This study concerns one of the most popular machine components for rotational movement featuring centuries long tradition, i.e. sliding bearings. Design of these bearings (structure and materials) has been discussed together with their application areas from prehistoric times till present. A parallelism in the development of technology and journal bearings has been highlighted. Sharp competition from roller contact bearings notwithstanding, journal bearings remain a first choice option in applications where their properties (e.g. split design, low level of noise, a possibility of a simultaneous increase of loading and rotational speed, and others) are superior to those of roller contact bearings. Future development trends in this type of bearings have been shown.
2
Content available remote Polymers in the construction of serviceless sliding bearings
EN
The application range of polymers and their composites in service-less sliding bearings, i.e. bearings that do not require lubrication supervision and maintenance, was defined. A survey of polymers having good sliding properties was done. A general characteristic and classification of polymer composites was presented. The structure and properties of the following composites were discussed: anti-friction coatings, filled composites, multi-layer composites and multi-layer filled compositcs. Exemplary design embodiments of slide bearing with the use of polymers were given. Rcmarks concerning specific features inherent to the design and operation of serviceless bearings summarise the paper.
PL
Określono obszary zastosowania polimerów i ich kompozytów w ślizgowych łożyskach bezobsługowych, tj. łożyskach nie wymagających dozoru smarowniczego. Dokonano przeglądu polimerów o dobrych właściwościach ślizgowych. Przedstawiono ogólną charakterystykę i podział kompozytów polimerowych. Omówiono budowę i właściwości następujących kompozytów: powłok przeciw-ciernych. kompozytów wypełnianych. wielowarstwowych i wielowarstwowych wypełnianych. Podano przykłady konstrukcji łożysk ślizgowych z użyciem polimerów. Artykuł kończą uwagi dotyczące specyfiki konstrukcji i eksploatacji bezobsługowych łożysk ślizgowych zawierających polimery i ich kompozyty.
3
Content available remote Ekologiczne aspekty smarowania maszyn.
PL
Rozważa się możliwości zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego spowodowanego smarowaniem. Następujące grupy działań mają temu sprzyjać: tworzenie odpowiednich środków smarnych, właściwe rozwiązania konstrukcyjne i stosowanie właściwych technik smarowania, odpowiednia eksploatacja maszyn i urządzeń.
EN
In this paper possible methods for the reduction of lubricant pollution in the natural environment were considered. The proposed methods are multi-channel oriented. First of all, the currently used lubricants shall be replaced by biodegradable lubricants, which is especially important in open lubrication systems. Recommended are, as far as it is possible, closed lubrication systems, lubrication automation, custom designed sealing systems and the use of self-lubricating materials. The quality of lubricant materials shall be maintained by proper filtering devices and all leakage shall be prevented. The latter ones, even in small but cumulative amounts, pose a real threat to the environment. All these aspects were discussed and illustrated with examples of actual design solutions.
4
Content available remote Materiały ślizgowe. Historia, teraźniejszość, przyszłość
PL
Opracowanie dotyczy rozwoju materiałów na elementy ruchu ślizgowego. Przypomina się rolę materiału w węzłach ślizgowych zależnie od rodzaju tarcia. W rysie historycznym podaje się chronologiczny przegląd najdawniejszych materiałów ślizgowych, począwszy od urządzeń transportowych o ruchu posuwistym. W związku z odkryciem i zastosowaniem koła znaczenia nabierają materiały na łożyska ślizgowe. Stąd bierze się synonim materiałów ślizgowych-materiały łożyskowe. Współczesne materiały ślizgowe lokuje się w XIX wieku. Obok wypróbowanych już materiałów: drewna, brązu i żelaza pojawiają się nowe, zaspokajające ówczesne potrzeby przemysłu maszynowego, transportu i innych gałęzi gospodarki. Jako znaczące osiągnięcie w tym przedmiocie notuje się wynalazek stopu łożyskowego przez I. Babbitta. W XX wieku powstaje dużo stopów łożyskowych na bazie metali kolorowych. Równocześnie notuje się duże zapotrzebowanie na materiały do łożysk bezobsługowych. Odpowiedzią na nie są pormety nasycane olejem, a potem ich różne modyfikacje. Szczególnym akcentem minionego stulecia są kompozyty oparte na polimerach lub też wykonywane z ich udziałem. Przyszłość materiałów ślizgowych widzi się dwukierunkowo: jako ulepszanie istniejących materiałów dla zwiększenia ich obciążalności i trwałości oraz tworzenie zupełnie nowych materiałów, szczególnie do nowych zastosowań, np. dla ekstremalnych warunków pracy.
EN
The paper deals with the development of materials for sliding motion elements. The role of material in friction pairs as a function of friction mode has been reminded. A historical note provides a survey of sliding materials, to begin with those employed in translatory transportation systems. With the discovery and application of the wheel, materials for sliding bearing gain in importance. Contemporary sliding materials stem from the 19th century. Apart from the proved materials like wood, bronze and iron, new materials which met the specification of the machine industry, transportation and other branches of economy came into application. A significant exploit was the invention of a bearing alloy by I. Babbitt. The 20th century features the appearance of many bearing alloys which are based on non-iron metals. At the same time there is a growing demand for serviceless bearings. This demand has been answered with porous metals filled with oil and later, with their various modifications. A special achievement of the past century are polymer based composites or composites with polymer included within their structure. The future of sliding materials is forecast as progress in either of the two directions: improving the existing materials for higher load carrying capacity and durability or creating quite new materials for new applications, e.g. for extreme operational conditions.
PL
Badaniom poddano pormety żelazne i brązowe. Nasycano je kompozycjami oleju Antykol TS 120 z dodatkiem proszków: grafitu, dwusiarczku molibdenu, politetrafluoroetylenu oraz miedzi. Wszystkie zastosowane kompozycje przyczyniły się do wzrostu nośności pormetów żelaznych. Natomiast nie stwierdzono wyraźnego wzrostu nośności pormetów brązowych. Przypuszcza się, że zmiana oleju i ewentualna zmiana porowatości tulejki mogłyby jeszcze bardziej zwiększyć nośność pormetów nasycanych zastosowanymi kompozycjami. Przedyskutowano prawdopodobne przyczyny nieskuteczności stosowania wymienionych kompozycji olejowych do nasycania pormetów brązowych.
EN
This study concerns iron and bronze porous bearings which were filled with compositions made of Antykol TS 120 oil and the following powders: graphite, molybdenum disulphide, polytetrafluoroethylene and copper. All the compositions contributed to the increase in the load carrying capacity of iron porous bearings. No increase in the load carrying capacity, unfortunately, was found with the tested bronze porous bearings. It is supposed that the change in the viscosity of oil and, possibly, different porosity of the sleeve might further increase the load carrying capacity of iron porous bearings filled with the tested compositions. Possible reasons of inefficiency of the employed compositions in the case of bronze porous bearings were discussed.
6
Content available remote Tendencje rozwojowe ślizgowych łożysk bezobsługowych
PL
Przedstawiono przegląd stosowanych łożysk ślizgowych nie wymagających dozoru smarowniczego, opartych na materiałach samosmarownych. Rozważono możliwości ulepszania ich właściwości użytkowych.
EN
A review of service-free slide bearings which are based upon self-lubricating materials was presented. Some possible ways to enhance their performance have been discussed.
PL
Opisuje się wyniki badań na przyrządzie 3 wałeczki - stożek, w którym zmieniano zarówno materiały wałeczków, jak i środek smarny. Badano następujące materiały: brąz krzemowy BK331, stop cynkowy ZnA130Cul, żeliwo ZL 25 oraz stal 45. Stożek był wykonany ze stali 45. Jako środka smarnego użyto kompozycji smaru plastycznego ze smarami stałymi. Podaje się wyniki badań w postaci wykresów zależności zużycia wałeczków od obciążenia. Stwierdzono istotną zależność zużycia wałeczków od kombinacji: materiał ślizgowy-środek smarny.
EN
The results of testing upon different lubricant and materials carried out using a 3-roller-cone apparatus are presented. The following materials were tested: silicon bronze (BK 331), zinc alloy (ZnAU30Cul), cast iron (Zl 250) and steel (45). The cone was manufactured of 45 steel. A composition of grease with solid additives was employed as lubricant. The results are plotted as graphs of the wear rate versus the load. A strong influence of the sliding material/lubricant composition on the roller wear rate was confirmed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.