Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Dokonano przeglądu prac na temat obecności tokoferoli w biopaliwach. Określono wpływ ich zawartości na stabilność oksydacyjną biopaliw do silników z zapłonem samoczynnym. Dodatek mieszaniny tokoferoli do estrów metylowych kwasów tłuszczowych na poziomie 0,09% mas. powodował wzrost stabilności oksydacyjnej z 2,3 do 4,0 h. W przypadku oleju napędowego dodatek 0,005% mas. mieszaniny tokoferoli, powodował wzrost stabilności oksydacyjnej o 12,8 h.
EN
Nine biocomponents for gas oils were studied for the presence of tocopherols and their effect on the oxidative stability of the biofuels. The addn. of a tocopherol mixt. to fatty acid Me esters (0.09% mas.) resulted in an increase in oxidative stability from 2.3 to 4.0 h. For gas oil, the addn. of 0.005% mas. tocopherol mixt. resulted in an increase in oxidative stability by 12.8 h.
PL
Przedstawiono nowy obszar badań substancji śladowych w estrach metylowych kwasów tłuszczowych wytworzonych z oleju rzepakowego, wykorzystywanych jako samoistne paliwo lub jako biokomponenty paliwa do silników z zapłonem samoczynnym. Dokonano przeglądu literatury w zakresie zastosowania techniki HPLC do badania różnych olejów roślinnych pod kątem zawartości barwników roślinnych. W odniesieniu do uzyskanych wyników badań olejów roślinnych, dla celów przyszłościowych badań, wytypowano barwniki roślinne, które mogą występować w handlowych próbkach FAME. Zebrane informacje wykorzystano przy doborze metodyki badania barwników roślinnych w próbkach FAME wytworzonych z oleju rzepakowego.
EN
A new area of research of trace components in fatty acid methyl esters obtained from rapeseed oil, for use as a fuel or as a biocomponent of fuel for diesel engines is presented. A review of the literature in the area of the use of HPLC technique for the determination of selected plant dyes in various vegetable oils was done. Regarding the available results of vegetable oil tests, plant dyes were selected. As a result of the review of analytical methods, the methods for the determination of plant dyes in commercial FAME samples produced from rapeseed oil were selected.
PL
Zbadano wpływ dodatku wolnych glukozydów steroli na niskotemperaturowe parametry mieszanin bazowego oleju napędowego z estrami metylowymi kwasów tłuszczowych z pakietem dodatków uszlachetniających. Wyznaczono temperaturę mętnienia, temperaturę blokady zimnego filtru oraz czas filtracji na zimno. Dodatek wolnych glukozydów steroli miał największy wpływ na czas filtracji na zimno, zróżnicowany w zależności od rodzaju paliwa. Wyniki pracy określają znaczenie problemu wolnych glukozydów steroli w warunkach polskiego rynku paliw.
EN
Free steryl glucosides were added to fatty acid Me esters and the biofuel-gas oil mixts. to study their low-temp. Parameters (cloud point, cold filter plugging point and cold soak filtration time). The addn. of free steryl glucosides (10-40 mg/kg) resulted in an increase in cold soak filtration time from 200 s up to 700 s.
PL
Przedstawiono podstawowe problemy wynikające ze stosowania wybranych metod chromatograficznych w odniesieniu do trzech rodzajów biokomponentów paliwowych uzyskanych z olejów rzepakowego i palmowego. Stwierdzono, że pełne oznaczenie składu węglowodorowego tych biokomponentów, uzyskiwanych w procesie hydrokonwersji olejów roślinnych świeżych, jak i wstępnie modyfikowanych (zeoforming) wymaga zastosowania kilku równoległych metod analitycznych.
EN
Preliminarly zeoformed rapeseed oil, palm oil and a mixt. of rapeseed oil and a crude oil fraction were hydrotreated on a Ni-Mo/Al₂O₃ catalyst at 340°C under 4.5 MPa and analyzed for n-paraffins by gas chromatog. with use of capillary columns. The differentiation of origin of n-paraffinic hydrocarbons (biomass and petroleum) was hardly possible. Some decarboxylation and decarbonylation reactions during the hydrotreatment were evidenced.
PL
W artykule przedstawiono proces walidacji metodyki oznaczania wysokowrzących frakcji w benzynie silnikowej. Problematyka dokładnego określania w handlowej benzynie silnikowej śladowych ilości zanieczyszczeń o charakterze węglowodorowym stanowi obecnie obszar szczególnego zainteresowania w Polsce, z uwagi na możliwość zanieczyszczania benzyny silnikowej innymi rodzajami paliw w sieci dystrybucji. Takie zjawisko może mieć miejsce ma każdym etapie łańcucha logistycznego paliw. Dlatego tez laboratoria powinny dysponować metodyką zapewniającą wykrywanie omawianych zanieczyszczeń z odpowiednią dokładnością i precyzją. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej walidacji metody.
EN
In this paper, the process of validation of the methodology for the determination of high boiling fractions in gasoline is presented. The issue of the exact determination of traces of impurities in commercial gasoline is currently an area of interest in Poland, due to possibility of contamination of gasoline with other types of fuels in the distribution network. Such contamination may occur at any stage of the logistic chain of fuels. Hence, it is necessary to use the methodology that ensures the detection of these contaminants with sufficient accuracy and precision in analytical laboratories. For this purpose it is necessary to conduct a through validation of the method.
PL
W pracy przedstawiono możliwości oceny produktów przetwarzania olejów roślinnych pochodzących z niewielkich zakładów produkcyjnych przy użyciu metod stosujących chromatografię gazową. Wytypowano metodykę badania najbardziej przydatną przy optymalizacji procesu transestryfikacji oraz przy ocenie produktu finalnego. Wyniki badań produktów otrzymywanych w małych agrorafineriach zestawiono z wynikami uzyskiwanymi w dużych zakładach produkcyjnych.
EN
The paper presents the possibility of evaluation of products of vegetable oils processing from small manufacturing plants, using gas chromatographic methods. The most useful research methodology for optimizing the transesterification process and the evaluation of the final product, was selected. The results obtained for products derived from small agro-refineries were compared with the results obtained in large manufacturing plants.
PL
Artykuł przybliża najważniejsze zagadnienia dotyczące procesu przeprowadzania walidacji metod badawczych. W oparciu o wykaz metod obowiązujących w Polsce w zakresie badania jakości paliw do silników z zapłonem iskrowym, na podstawie własnych doświadczeń, wykonano analizę walidacji dla poszczególnych metodyk. Dodatkowo, dla wymienionych metod podano zalecenia do wykonania walidacji oraz zasygnalizowano problemy, które mogą się pojawić podczas walidacji tego procesu.
EN
This paper elucidates the most important issues concerned with the process of validation of analytical methods. Based on the list of obligatory methods in Poland for the quality control of spark ignition engine fuels, and also on own experience, an analysis of the validation of particular methods is presented. Additionally, for listed methods, recommendations for the implementation of the validation process are given, along with the indication of problems, that may arise during validation.
PL
Przedstawiono opracowaną metodę rozpoznawania typu surowca zastosowanego do produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych FAME. Do tego celu przygotowano własną metodę oznaczania wolnych steroli roślinnych i zwierzęcych w FAME. Z uwagi na charakterystyczny profil sterolowy każdego tłuszczu, opracowana metodyka pozwala na identyfikację pochodzenia surowca roślinnego zastosowanego do produkcji FAME, jak również na wykrycie przypadków zastosowania surowca zwierzęcego.
EN
In this paper, the method of recognition of the type of raw material used for the production of fatty acid methyl esters FAME is presented. For this purpose, a method of determination of free sterols of animal and plant origin in FAME is used. Due to the characteristic sterol profile of each fat, the method developed in this work allows the identification of the origin of plant material used for the production of FAME, as well as detecting the use of animal material.
PL
W pracy przedstawiono problematykę wpływu obecności struktur śladowych - wolnych glukozydów steroli w oleju napędowym z dodatkiem estrów metylowych kwasów tłuszczowych FAME na parametry niskotemperaturowe tego paliwa. Praca zawiera opis struktury chemicznej tych związków, oraz możliwych źródeł ich pochodzenia. Opisano dotychczasowe doświadczenia badaczy głownie z USA i z Europy zajmujących się problemem pojawiania się w okresach zimowych mazistych osadów na filtrach układu zasilania silników o ZS i w zbiornikach pojazdów samochodowych zasilanych olejem napędowym z dodatkiem biokomponentów.
EN
This paper presents the issues connected with the influence of trace structures - free sterol glycosides in diesel fuel with fatty acid methyl esters FAME on low-temperature parameters of the fuel. The paper contains a description of the chemical structure of these compounds and their possible sources. Some experience of researchers mainly from the U.S. and Europe dealing with problems of the greasy deposits on filters in diesel engine fuel systems and also in tank bottoms in vehicles fueled with bio diesel during the winter is described.
PL
W artykule przedstawiono ocenę uczestnictwa INiG w badaniach międzylaboratoryjnych gazu skroplonego LPG. Laboratoria Pionu Technologii Nafty INiG wzięły udział w badaniach krajowych organizowanych przez Laboratorium Inwestycje Rurociągowe Wschód Sp. z o.o. (IReast), w których uczestniczyło łącznie 5 laboratoriów. W sumie wszystkich badań wykonanych przez INiG, w ocenie statystycznej znalazły się 24 wyniki dobre (znajdujące się w pierwszej grupie) oraz 2 wyniki zadowalające. Nie stwierdzono dla INiG wyników wątpliwych (znajdujących się w trzeciej grupie) oraz wyników niezadowalających (grupa czwarta). Wszystkie wyniki przesłane przez uczestniczące laboratoria do organizatora badań zostały poddane szczegółowej analizie statystycznej.
EN
This work evaluates the participation of INiG in interlaboratory tests of liquefied petroleum gas LPG. Laboratories of the Petroleum Processing Division of INiG took part in a national round robin tests, which were organized by Pipeline Investment Laboratory Co. (IReast), in all five laboratories participated. In total all analyses performed by INiG, in statistical evaluation were graded positively: 24 good results (first group of quality of the results) and 2 satisfactory results (second group of quality of the results). There were no results for INiG, that were marked as unsure (third group of quality of the results) or unsatisfactory (fourth group of quality of the results). All of the results sent by participating laboratories to the organizer of this interlaboratory tests, were statistically evaluated by the author of this work.
11
Content available remote Przegląd metod analitycznych stosowanych w oznaczaniu właściwości bioetanolu
PL
W związku z wprowadzeniem nowej specyfikacji europejskiej zawierającej wymagania jakościowe oraz metody badań dotyczące bioetanolu, stosowanego jako odnawialny składnik benzyny silnikowej, w niniejszym artykule przedstawiono odpowiednie normy przedmiotowe oraz omówiono występujące pomiędzy nimi różnice i ich wpływ na określenie przydatności etanolu wykorzystywanego w komponowaniu paliw do silników z zapłonem iskrowym.
EN
Due to the introduction of new european specification for bioethanol as a blending component of petrol, which include quality requirements and test methods, this article presents actual standards along with differences between them. It also describes influence of these differences on the evaluation of applicability of ethanol as a blending component of petrol.
PL
W niniejszym artykule zaproponowano nową metodę dokładnego oznaczania sumarycznej zawartości estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME). Na wstępie przestawiono stan wiedzy w zakresie oznaczania estrów metylowych kwasów tłuszczowych i zestawiono parametry dostępnych metod znormalizowanych dotyczących ich oznaczania, a następnie określono nowe warunki oznaczania sumarycznej zawartości estrów metylowych kwasów tłuszczowych w czystych FAME, stosowanych jako paliwo do silników Diesla, przy użyciu techniki chromatografii gazowej z zastosowaniem detektora płomieniowo-jonizacyjnego. Wykazano wyższą precyzję opracowanej metody w porównaniu z metodami dostępnymi obecnie.
EN
The aim of this research was to develop a method for accurate determination of total fatty acid methyl esters (FAME) content. The paper presents the review in the area of fatty acid methyl esters content. The parameters of different standard methods for the determination of total FAME content are presented. The work includes the elaboration of parameters of the method of fatty acid methyl esters determination in FAME used as a fuel for Diesel engines, with the implementation of gas chromatography with flame-ionization detection. Higher accuracy of this new developed method of the determination of total fatty acid methyl esters content, in virtue of other available methods, is confirmed.
PL
W pracy przedstawiono przegląd literatury w zakresie badań silnikowych paliw oxydiesel, stanowiących mieszaniny etanolu i oleju napędowego. Zestawiono parametry dostępnych, znormalizowanych metod oznaczania tlenowych związków organicznych w benzynach silnikowych. Metodą chromatografii gazowej, z zastosowaniem układu detekcji selektywnego względem tlenu (O-FID), dobrano warunki stosowane przy oznaczaniu etanolu i estrów metylowych kwasów tłuszczowych w oleju napędowym oraz średnich destylatach. Wykazano także możliwość zastosowania opracowanej metody do oznaczania przybliżonego składu estrów metylowych kwasów tłuszczowych w oleju napędowym.
EN
The paper presents selected information about results the engine tests on oxydiesel fuels, which are mixtures of ethanol and diesel fuel. The parameters of different standard methods for the determination of oxygenates in gasoline are presented. The work includes the elaboration of parameters of the method of ethanol and fatty acid methyl esters determination in diesel fuels and middle distillates, using gas chromatography with oxygen selective detection system (O-FID). The usability of developed method in the fatty acid methyl esters determination in diesel fuel is confirmed.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono porównanie znormalizowanych metod badania rozpuszczalnej pozostałości w skroplonych gazach węglowodorowych (LPG). Następnie przedstawiono wyniki walidacji metody oznaczania rozpuszczalnej pozostałości w LPG według normy PN-EN 15470. Oznaczenie według niniejszej normy jest ważnym elementem kontroli jakości gazu LPG stosowanego do celów napędowych. W toku pracy opisano przebieg oznaczenia, oszacowano niepewności cząstkowe dla każdego etapu analizy oraz niepewność złożoną wyniku oznaczania. Zaprezentowano sposób podejścia do walidacji i szacowania niepewności metod opartych o analizę chromatograficzną LPG. Biegłość prac analitycznych w laboratorium, w oznaczaniu rozpuszczalnej pozostałości LPG, potwierdzono poprzez uzyskanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji.
EN
The work presents the comparison of actual standardized methods of determination of dissolved residues in liquefied petroleum gases (LPG). It also presents the results of validation of the method of determination of dissolved residues in LPG according to PN-EN 15470. This method of analysis is a very significant element of automotive LPG quality control. During the work, the scheme of the analysis is described in detail, also, particular uncertainties of every stage of the analysis are estimated. In the end the total uncertainty is calculated. The procedure of validation of methods with the implementation of gas chromatography for LPG analysis is proposed. The proficiency of the laboratory in the area of measurement of dissolved residues were confirmed by the accreditation by Polish Centre for Accreditation.
PL
W pracy przedstawiono porównanie metod oznaczania tlenowych związków organicznych w benzynach silnikowych według aktualnych norm polskich PN-EN 13132 oraz PN-EN 1601. Artykuł zawiera przegląd problemów związanych z zastosowaniem sprzęgła Deansa według normy PN-EN 13132. Opisano zalety techniki O-FID w analizie związków tlenowych według PN-EN 1601, szczególnie w analizie próbek do celów ekspertyz z zakresu nielegalnego dodatku związków tlenowych do benzyn silnikowych.
EN
The paper presents the comparison of methods of determination of oxygenates in gasoline according to actual European standards: EN 1601 and EN 13132. It contains the review of problems bonded with the usage of Deans switch, and advantages of the O-FID technique in the determination of oxygenates. The problems with the Dean’s switching technique are discussed in detail. The applicability of O-FID technique in expertise work in the area of illegal addition of oxygenates to gasoline is presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.