Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 158

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
W artykule omówione zostały elementarne kwestie dotyczące audytu wewnętrznego, przedstawiono również narzędzia zarządzania jakością takie jak diagram Pareto-Lorenza oraz diagram Ishikawy. Przeprowadzone analizy pozwoliły na zidentyfikowanie najbardziej istotnych wad występujących w produkowanych wyrobach. Pogłębiona analiza najczęściej występującej niezgodności jaką są przebarwienia pozwoliła określić przyczyny jej powstawania oraz zaproponować odpowiednie działania naprawcze.
EN
The article discusses elementary issues related to internal audit, also presents quality management tools such as the Pareto-Lorenz diagram and the Ishikawa diagram. The analyzes carried out allowed to identify the most significant defects found in the manufactured products. An in-depth analysis of the most common non-conformity that discoloration has made it possible to identify the reasons for its formation and propose appropriate corrective actions.
2
Content available remote Moduł monitoringu wyładowań niezupełnych
PL
W ramach projektu realizowanego przez Mikronikę i Politechnikę Poznańską, współfinansowanego przez NCBiR, powstał moduł monitoringu wyładowań niezupełnych (wnz) w trybie on-line. W artykule omówiono jego strukturę oraz przyjęte zasady monitorowania wnz metodą UHF i HF. Przestawiono skonstruowane urządzenia pomiarowe i wyniki prób laboratoryjnych. Zaprezentowano także prace zmierzające do wykorzystania wykonanych urządzeń i oprogramowania w monitoringu rozdzielnic GIS.
EN
The on-line partial discharge (PD) monitoring module has been manufactured by Mikronika and Politechnika Poznańska in scope of a project co-financed by the NCBiR. The article discusses the module structure and the adopted rules of PD monitoring by the UHF and HF methods. The measuring devices and the results of laboratory tests are also presented. The works aiming the use of constructed structures and software in the monitoring of GIS substations are also showed.
EN
There is some energy wastage in track works caused by long and unproductive stoppages of machines with running engines (ineffective idling). In addition, the frequently occurring low load on the combustion engine results in a substantially high fuel consumption (low general efficiency).The analyzes were conducted to determine the operating conditions and energy consumption of the SM42 locomotive used during the modernization works on the railway line.
PL
W pracach torowych obserwuje się pewne marnotrawstwo energetyczne, spowodowane między innymi długimi i bezproduktywnymi postojami maszyn z włączonymi silnikami (nieefektywna praca na biegu jałowym). Ponadto często występujące niewielkie obciążenie silnika spalinowego jest przyczyną zasadniczo dużego zużycia paliwa (mała sprawność ogólna). Przeprowadzone analizy miały na celu określenie warunków eksploatacji i wielkości zużycia paliwa przez lokomotywę SM42 wykorzystywaną w trakcie prowadzenia prac modernizacyjnych na linii kolejowej.
EN
The article evaluates the ecological and economic indicators of selected types of locomotives used on railway lines in Poland. Rail vehicles are characterized by lower emissivity and energy consumption in comparison to the majority of currently used means of transport, which translates into higher ecological efficiency of the transport system in the scale of the whole country. The share of rail transport in overall transport in Poland and its development are limited by several aspects related to the costs of purchase and exploitation of vehicles, infrastructure and the availability of new technologies. The article presents the results of measurements carried out on 15 units of the ST44 locomotive with varying degrees of technical wear, and thus representing a wide range of technical states of this type of vehicles operated on Polish railroads. The tests have shown the impact of the degree of technical wear of a diesel locomotive both on the level of exhaust emissions as well as the fuel consumption value.
PL
W artykule dokonano oceny wskaźników ekologicznych oraz ekonomicznych wybranych typów lokomotyw użytkowanych na liniach kolejowych w Polsce. Pojazdy szynowe charakteryzują się niższą emisyjnością i energochłonnością w porównaniu do większości stosowanych obecnie środków transportu, co przekłada się na większą wydajność systemu transportu w skali całego kraju. Udział transportu szynowego w transporcie w Polsce i jego rozwój jest ograniczony kilkoma aspektami związanymi z kosztami zakupu i eksploatacji pojazdów, infrastruktury oraz dostępnością nowych technologii. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów przeprowadzonych na 15 lokomotywach ST44 o różnym stopniu zużycia technicznego. Tym samym reprezentowały one duże zróżnicowanie stanów technicznych tego typu pojazdów eksploatowanych na polskich szlakach kolejowych. Badania wykazały wpływ stopnia zużycia technicznego lokomotywy spalinowej, zarówno na poziom emisji związków toksycznych, jak i wielkość zużycia paliwa.
5
Content available remote Evaluation of the basic exhaust gas parameters of a rail crane engine
EN
The paper presents the research results and analysis of the TAKRAF ZU-EDK-300 rail crane operating conditions, and the basic exhaust gases parameters of its combustion engine while conducting selected track works supporting the modernization of the railway connection between Poznan and Pila. The research results presented in this paper have allowed to determine the exhaust gas energy recovery potential, among other things.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań i dokonano analizy warunków użytkowania żurawia kolejowego TAKRAF ZU-EDK-300 oraz podstawowych parametrów gazów wylotowych jego silnika podczas prowadzenia wybranych prac torowych, wspomagających modernizację odcinka linii kolejowej wiodącej z Poznania do Piły. Przedstawione w opracowaniu rezultaty badań pozwoliły między innymi określić potencjał odzysku energii gazów wylotowych.
EN
One of the main objectives of the European transport policy is to increase the share of alternative modes of transport – revitalization of rail transport, promotion of water transport and development of intermodal transport, which will help to reduce the dominance of road transport. The adverse impact of transport can be felt both in the natural environment and in society, where the dynamic development of this sector has enabled significant civilization development, with the effects varying depending on the level of economic development, the degree of advancement and use of the various transport sectors, geographical location (including climate), and also the sensitivity of the elements of the environment. Considering contemporary transport hazards, it is important to prevent them from occurring, and when that is not possible – limiting their impact on the environment and reducing the scale and extent of negative impacts. The impact of rail transport on the environment and safety is much lower compared to road transport. The impact of rail transport on the environment mainly comes from the emission of noise and vibration, pollution (from diesel locomotives) and land occupation. The article presents information on the current legal conditions regarding the emission of pollutants from rail vehicles. Information with reference to research tests and emission limit values was included. The subject of tests in real traffic conditions was also mentioned as the direction of changes in vehicle homologation tests.
EN
Environmental protection is becoming an increasingly important issue in every area of life. In recent times, a great emphasis has been placed on reducing the negative impact of automotive on human health at every stage of the vehicle's life. The most common impact of cars on the environment is the emission of pollutants from the exhaust system, created during the combustion of fuels in internal combustion engines. For this purpose, legislators introduce emission standards that must be met at the stage of vehicle approval for a given market. To meet these requirements, vehicle manufacturers modify the design of the drive units, body, and chassis to reduce weight and improve aerodynamic properties. This approach is methodologically correct because it is possible to compare the results obtained for different vehicles, but in real operation the level of harmful exhaust compounds, emissions and fuel consumption depend very much on the way the vehicle is used. As a manner of operation one can understand a variable load in the form of passengers or cargo, driving style, share of urban, extra-urban and motorway driving, terrain formation, ambient temperature and others. This article addresses issues related to the assessment of the impact of the light commercial vehicle operation manner on fuel consumption and the emission of harmful exhaust compounds. The problem was analysed in terms of the difference in vehicle load and driving style. Exhaust emission measurements were carried out using PEMS (Portable Emission Measurement System) analysers, which are state of the art devices for measuring exhaust emission in real operating conditions, called RDE (Real Driving Emissions).
8
Content available remote Systemy wykładzin CIPP UV do napraw kanałów o małych średnicach
PL
W ostatnich latach na rynku renowacyjnym obserwujemy postępujące zmiany w zakresie wyboru wykładzin renowacyjnych i sposobu ich utwardzania. Coraz większą popularnością cieszą się rękawy utwardzane promieniowaniem UV, a systemy wykładzin CIPP UV znajdują również coraz szersze zastosowanie w przypadku przewodów o małych średnicach - do N250.
EN
In recent years we have been observing the progressive changes in the rehabilitation market - the changes revolve around the selection of renovation liners and the method of curing. The UV cured in place pipe liners are becoming more and more popular and the lining systems are also increasingly used in the case of cables with small diameters - up to DN250.
9
Content available remote Przegląd metod napraw studni kanalizacyjnych
PL
Studnie są bardzo istotnymi elementami systemów kanalizacyjnych, a ich właściwe utrzymanie należy do obowiązków podmiotów eksploatujących sieci. Zaniedbanie studni może doprowadzić zarówno do drobnych awarii, jak i poważnych w skutkach katastrof budowlanych. Istnieje wiele metod napraw studni kanalizacyjnych, które pozwalają szybko i sprawnie pozbyć się problemu, a równocześnie umożliwiają utrzymanie infrastruktury we właściwym stanie.
EN
Wells are the crucial elements of the sewerage network. Maintenance of the wells is a task for the water and sewage companies. The neglection may lead both to the small and serious breakdowns-even the construction disasters. There are many methods of wells' renovation that enable contractors to fix the problem quickly and efficiently, while maintaining the proper state of the infrastructure.
10
Content available remote Nowe życie pakera
PL
Jedną z najwcześniej stosowanych technologii bezwykopowych napraw kanalizacji jest naprawa tzw. krótkim rękawem. Metoda ta znana jest także jako short lining czy naprawa punktowa, a w Polsce bardzo często spotyka się też określenie paker. Znamy ją wszyscy bardzo dobrze. Warto jednak przypomnieć, na czym ta technologia polega.
EN
One of the earliest implemented trenchless sewerage repair technologies is so-called short lining or spot repair. In Poland term ‘packer’ is frequently used. Though it is well-known, it is important to remember how it works. The author presents rudimentary knowledge, such as recommended materials, the process of conducting the repair and the limitations on the method. Presented technology can be widely used as it can be implemented while repairing the pipes with diameters ranging from 100 mm up to 1200 mm.
PL
Wraz z upływem czasu rozwijają się technologie, a co za tym idzie, również oprogramowanie komputerowe nieodzowne dla współczesnych maszyn i urządzeń. Producenci oprogramowania, chcąc nadążyć za rozwojem sprzętu, na bieżąco modyfikują software bądź dostarczają na rynek nowe produkty. Tak samo dzieje się w dziedzinie inspekcji kanalizacji, a wybór z szerokiej oferty rynkowej nie jest łatwy.
EN
Over time the technologies grow and consequently, the necessary machines' software does too. The software manufacturers, wanting to keep up with this growth, modify the software on an ongoing basis or they deliver new products to the market. The same process occurs in the branch of sewerage inspection and the choice of software that one has to make - considering the wide range of products - is not easy.
PL
W artykule skupiono się na wpływie programu modernizacji taboru kolejowego obejmującego kompleksową przebudowę lokomotyw spalinowych przy założeniu wymiany ich jednostek napędowychna silniki spełniające normę Stage IIIA. W artykule poruszono temat taboru eksploatowanegona terenie Polski oraz przedstawiono regulacje prawne dotyczące emisji spalin w lokomotywach. Efektem końcowym było oszacowane emisji związków toksycznych z lokomotyw przed i po modernizacji oraz porównanie tych wyników.
EN
The article focuses on the impact of the rolling stock modernization program covering the comprehensive reconstruction of diesel locomotives with Impact of modernization of locomotives operated in Poland on the emission of toxic compounds in exhaust gasesthe assumption of replacing their drives with engines meeting the Stage IIIA standard for the emission of toxic compounds in exhaust gases. In connection with this, the subject of the rolling stock was discussed in Poland and legal regulations concerning exhaust emissions in locomotives. The final result was the estimated emissions of toxic compounds before and after modernization and the comparison of these results.
PL
Efektywne prowadzenie prac rozrządowych wymaga odpowiedniej ich organizacji. Ma to swoje przełożenie nie tylko na względy ekonomiczne (w tym zużycie energii), lecz również ekologiczne (emisja zanieczyszczeń w gazach wylotowych). W artykule dokonano analiz eksploatacyjnych, mających na celu określenie wpływu zastosowania różnego sposobu rozrządzania wagonów na kwestię emisji substancji toksycznych przez układ wylotowy lokomotywy SM42. Wspomniana lokomotywa należy do grupy specjalistycznych maszyn niezbędnych w pracach manewrowych. Należy nadmienić, że pojazdy tego typu mają znacząco odmienny charakter pracy niż lokomotywy wykorzystywane w ruchu osobowym i towarowym. Duży procentowy udział stanowi praca silnika w warunkach biegu jałowego oraz przy małym obciążeniu. Charakter obciążenia jest między innymi przyczyną zasadniczo dużego stężenia zanieczyszczeń w spalinach.
EN
Effective management of marshalling works requires their appropriate organization. This has its impact not only on economic considerations (including energy consumption), but also ecological (emission of pollutants in exhaust gases). In the article, operational analyzes were made to determine the impact of the use of various wagon management methods on the issue of toxic substances emission via the SM42 locomotive's exhaust system. The locomotive belongs to a group of specialized machines necessary for maneuvering work. It should be noted that vehicles of this type have a significantly different nature of work than locomotives used in personal and freight traffic. A large percentage share is engine work under idling conditions and at low load. The nature of the load is, among other things, the cause of a substantially high concentration of pollutants in the exhaust gases.
PL
Prowadzenie prac rozrządowych wymaga specjalistycznych maszyn i urządzeń. Zaliczyć do nich należy spalinową lokomotywę manewrową SM42. Pojazdy tego typu mają znacząco odmienny charakter pracy niż lokomotywy wykorzystywane w ruchu osobowym i towarowym. Duży procentowy udział stanowi praca silnika w warunkach biegu jałowego oraz przy małym obciążeniu. Charakter obciążenia jest więc między innymi przyczyną zasadniczo dużego stężenia zanieczyszczeń w spalinach. W artykule dokonano analiz eksploatacyjnych, mających na celu określenie potencjału w kwestii zmniejszenia emisji substancji toksycznych przez układ wylotowy lokomotywy SM42, wykorzystywanej w trakcie rozrządzania wagonów.
EN
Marshalling operations require specialized machinery and equipment. To this group belongs the SM42 diesel shunting locomotive. Vehicles of this type have a significantly different nature of work compared to locomotives used in passenger and freight traffic. A large percentage share of the work is engine running under idle and under low load. The nature of the load is, among other things, the cause of high exhaust emission. The article provides operational analyzes aimed at identifying the potential for reduce emission of toxic substances through the exhaust system of the SM42 locomotive, used in the process of wagons arrangements.
15
Content available remote Ocena wpływu modernizacji lokomotyw spalinowych na emisję zanieczyszczeń
PL
W artykule w głównej mierze przedstawiono efekty prowadzonych prac, w postaci wyników badań emisyjnych pojazdów, nad przystosowaniem sprowadzanych z zagranicy lokomotyw spalinowych starego typu do warunków ruchu na polskich liniach kolejowych (dopuszczenie do eksploatacji). W celu dokonania analizy właściwości ekologicznych pojazdów, przeprowadzono pomiary emisji spalin w warunkach stacjonarnego testu badawczego ISO 8178-F.
EN
The article mainly presents the effects of works, in the form of vehicle emission test results, in the field of adaptation imported from abroad old type diesel locomotives to the driving conditions on the Polish railway lines (entry into exploitation). In order to analyze the ecological characteristics of this type of vehicle emission measurements were carried out under steady research ISO 8178-F test.
16
Content available remote Metody zmniejszenia uciążliwości środowiskowej pojazdów kolejowych
PL
W artykule przedstawiono przegląd najbardziej nowatorskich technologii i systemów wykorzystywanych do oczyszczania spalin emitowanych z silników tłokowych montowanych w pojazdach szynowych. Przedmiotowe układy zostały scharakteryzowane zarówno pod względem wydajności, jak i zastosowanych rozwiązań technologicznych. Przedstawiono wpływ ich użycia na zmianę klasy emisji jednostki napędowej pojazdu kolejowego, co jest istotne w dobie obecnej problematyki skutecznego zmniejszania emisji zanieczyszczeń stałych i gazowych z każdego sektora transportu.
EN
The article presents an overview of the most novel technologies and systems used as aftertreatment in rail vehicles. Different solutions, both in terms of efficiency and technologies used, are explored and evaluated based on their applicability. Modern aftertreatment solutions were assessed based on their cost and availability, the downsides and advantages of using either solution are presented, their impact on the vehicle emission class is also described. The article aims to present a clear assessment of available technologies currently in use, such as aftertreatment systems to be attached to locomotives and their ergonomic limitations, to serve as a guide for further development in the rail transport sector emission reduction technologies.
PL
Dynamiczny rozwój transportu notowany w ostatnich dekadach jest z jednej strony istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego, z drugiej natomiast jest znaczącym źródłem uciążliwości i problemów środowiskowych. Rozpatrując współczesne zagrożenia ze strony transportu istotne jest zapobieganie ich występowaniu, a gdy nie jest to możliwe – ograniczanie ich wpływu na środowisko oraz redukcja skali i zasięgu negatywnych skutków. W artykule przeprowadzono analizę uciążliwości środowiskowej oraz uciążliwości wobec społeczeństwa przewozu towarów naczepami samochodowymi, ale z wykorzystaniem transportu kolejowego. Uwzględniono transport naczep przy wykorzystaniu intermodalnych wagonów kolejowych ciągniętych przez lokomotywę spalinową zgodnie z założeniami przyjętymi w kolejnictwie o maksymalnej długości składu pociągu.
EN
The dynamic development of transport recorded in recent decades is an important factor in the economic development of the world on the one hand, and on the other hand, it is a significant source of nuisance and environmental problems. Considering contemporary transport hazards, it is important to prevent them from occurring, and when that is not possible – limiting their impact on the environment and reducing the scale and extent of negative impacts. In the paper the environmental and social nuisance of transport of goods loaded in semitrailers was analyzed. The transport of semitrailers using intermodal wagons pulled by the diesel locomotive in accordance with the assumptions adopted in the railway with the maximum length of train composition was taken into account.
18
Content available remote The use of alternative fuels in railway vehicles
EN
In recent years there has been a significant increase in world population, thus there is a growing demand for transport. To meet this demand it is necessary to the sustainable development of the transport so as to not increase the pollution of the environment. Requirements for limitation of emissions of toxic compounds force to make design changes in engines, the use of modern and effective exhaust gas aftertreatment systems of the engine and improve the way of the operation of vehicles. The reduction of pollutant emissions and fuel consumption can also be achieved through the use of alternative fuels, including gas fuels, as well as their co-firing with conventional fuels. The article presents primarily the results of the exhaust emissions tests of railway vehicle, fuelled by B100. It has been shown differences in the concentrations of toxic compounds in the exhaust systems.
PL
W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost liczby ludności na świecie, a tym samym wzrost zapotrzebowania na transport. Aby sprostać temu zapotrzebowaniu, konieczny jest zrównoważony rozwój sektora transportu, tak aby nie zwiększać zanieczyszczenia środowiska. Wymagania co do ograniczeń emisji związków toksycznych wymuszają wprowadzanie zmian konstrukcyjnych w silnikach pojazdów, stosowanie nowoczesnych i skutecznych układów oczyszczania spalin silnika oraz poprawę sposobu użytkowania pojazdów. Redukcję emisji zanieczyszczeń i zużycia paliwa można osiągnąć także poprzez wykorzystanie paliw alternatywnych, w tym gazowych, jak również ich współspalanie z paliwami konwencjonalnymi. W artykule przedstawiono przede wszystkim wyniki badań toksyczności spalin z pojazdu kolejowego, zasilanego paliwem B100 (tzw. biodiesel). Wykazano różnice w stężeniach toksycznych związków w układzie wylotowym silnika.
19
Content available remote The environmental analysis of semi-trailers carriage in the intermodal transport
EN
In the paper the environmental nuisance of transport of goods loaded in semi-trailers was analysed, using both road and rail transport. In the second case the transport of semi-trailers using intermodal wagons pulled by the diesel locomotive was taken into account. The ecological aspects focused on such harmful compounds as: carbon monoxide, hydrocarbons and nitrogen oxides.
PL
W artykule przeprowadzono analizę uciążliwości środowiskowej przewozu towarów naczepami, z wykorzystaniem zarówno transportu drogowego, jak i kolejowego. W tym drugim przypadku uwzględniono transport naczep przy wykorzystaniu intermodalnych wagonów kolejowych ciągniętych przez lokomotywę spalinową. Aspekty ekologiczne koncentrowały się na takich szkodliwych związkach, jak: tlenek węgla, węglowodory i tlenki azotu.
EN
The dynamic development of transport recorded in recent decades is an important factor in the economic development of the world on the one hand, and on the other hand, it is a significant source of nuisance and environmental problems. The adverse impact of transport can be felt both in the natural environment and in society, where the dynamic development of this sector has enabled significant civilization development, with the effects varying depending on the level of economic development, the degree of advancement and use of the various transport sectors, geographical location (including climate), and also the sensitivity of the elements of the environment. Considering contemporary transport hazards, it is important to prevent them from occurring, and when that is not possible – limiting their impact on the environment and reducing the scale and extent of negative impacts. In the article, the environmental and social nuisance of transport of goods loaded in semitrailers was analysed. The transport of semitrailers using intermodal wagons pulled by the diesel locomotive in accordance with the assumptions adopted in the railway with the maximum length of train composition was taken into account.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.