Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł dotyczy optymalizacji kosztów utrzymania floty transportowej na przykładzie Miejskiego Zakładu Komunikacji. W pierwszej części opisano miejski zakład komunikacji. W drugiej zaś, przy wykorzystaniu danych z artykułu analiza kosztów utrzymania floty transportowej na przykładzie miejskiego zakładu komunikacji, dokonano optymalizacji kosztów utrzymania floty transportowej. Zaproponowano obniżenie kosztów zakupu paliwa poprzez m.in. zorganizowanie przyzakładowej stacji paliw a także wymianę autobusów generujących największe koszty. Opisano także sposoby pozyskiwania funduszy na zakup nowych autobusów.
EN
The article concerns the costs related to maintaining the transport fleet of Piła’s Public Transportation Company. The first part describes the Company itself. The second part was based on the data provided in the article “Transportation fleet maintenance cost analysis on the example of Piła’s Public Transportation Company” and prepared a fleet cost optimization plan. It proposed the reduction of fuel purchase by organizing an on-site petrol station as well as replacement of buses generating the largest costs. The study also described the proposal of obtaining founds for purchase of new buses.
PL
Budowa amortyzatorów z biegiem lat bardzo się zmieniała. Wraz z rozwojem technologicznym samochodów pojawiały się coraz nowsze ich modele. Technologie stosowane w amortyzatorach były ulepszane wraz z ich rozwojem, aby sprostać wymogom producentów samochodów. Głównym celem stosowania amortyzatorów w samochodzie jest zapewnienie utrzymania ciągłego kontaktu kół z nawierzchnią drogi poprzez przechwycenie i rozproszenie nadmiaru energii w układzie mechanicznym. W dzisiejszych czasach używanych jest wiele różnych rodzajów amortyzatorów, do których możemy zaliczyć m.in. amortyzatory mechaniczne, hydrauliczne, hydrauliczno-pneumatyczne, magnetyczne, elektromagnetyczne, cierne, powietrzne, elastomerowe, sprężynowe oraz gumowe, których przeznaczenie oraz budowa pozwala na pracę w różnych warunkach atmosferycznych na całym świecie. W pracy dokonano na stacji kontroli pojazdów, badania stanu technicznego amortyzatorów w 30 samochodach poruszających się po polskich drogach. Następnie sprawdzono te wyniki z przepisami prawnymi obowiązującymi w Polsce i na Słowacji.
EN
The construction of shock absorbers has changed over the years. With the technological development of cars, newer and newer models appeared. The technologies used in shock absorbers have been improved along with their development to meet the requirements of car manufacturers. The main purpose of using shock absorbers in the car is to ensure continuous contact of the wheels with the road surface and the comfort of driving by appropriate damping of vibrations captured from the body. Nowadays, many different types of shock absorbers are used, i.e. mechanical, hydraulic and hydraulic-pneumatic and many others which purpose and construction allows them to work in various atmospheric conditions all over the world. For this reason the shock absorbers of 30 cars traveling on Polish roads were examined at the vehicle inspection station. After the trails these results were contrasted with the legal provisions in force in Poland and Slovakia.
PL
Artykuł dotyczy analizy kosztów związanych z utrzymaniem floty transportowej w przedsiębiorstwie komunikacji miejskiej. W artykule scharakteryzowano komunikację miejską, koszty jakie występują w kontekście floty transportowej. W kolejnej części artykułu przedstawiono analizę kosztów związanych z zużyciem paliwa, użytkowaniem, obsługą. Na podstawie analizy przedstawiono zróżnicowanie tych kosztów między poszczególnymi autobusami oraz sformułowano odpowiednie wnioski.
EN
The article concerns the costs related to maintaining the transport fleet in a public transport system. It presents the theoretical basis for urban transport, the costs that appear in the context of the transport fleet, the characteristics of the enterprise in question. The next part of the article analyzes the costs related to fuel consumption, operation, service and insurance of vehicles. The analysis shows the differentiation of these costs between individual buses and draws conclusions.
PL
W artykule scharakteryzowano proces zużycia bieżnika w czasie, a także budowa wewnętrzną i zewnętrzną ogumienia pneumatycznego, stosowanego w autobusach wykorzystywanych w komunikacji miejskiej w mieście Piła. Ponadto wyniki zestawiono w formie tabelarycznej oraz w formie graficznej za pomocą wykresów, w celu łatwiejszego zobrazowania wyników badań.
EN
The process of tread wear and also the internal and external construction of pneumatic tyres used in Piła’s city bus lines were characterized in this article. The result of tread wear research were presented on graphs and table form for easier visualization of test results.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące badań oraz właściwości powłok lakierniczych występujących w pojazdach, które są eksploatowane w różnych strefach klimatycznych. Badania zostały przeprowadzone na terenie powiatu pilskiego oraz Wielkiej Brytanii w okolicach Londynu. Głównym zadaniem przeprowadzonego porównania jest określenie różnic jakie mogą występować na wyżej wymienionych terenach.
EN
The article raised issues concerning research and properties of automotive paint coats, which are appearing in cars operated in different climatic zones. The research was carried out in the Pila district, Poland and the London area, Great Britain. The main purpose of the comparison is to define the differences that may exist on above-mentioned areas.
6
PL
Problem wpływu hałasu na organizm ludzki jest złożony i trudny. Odnosi się do człowieka, ustroju biologicznego, jako jednostki intelektualnej oraz jednostki grupy społecznej jak i wszelkich aspektów jego życia. Od dłuższego czasu przykuwa uwagę chęć poznania oddziaływania hałasu na stan zdrowia, co za tym idzie funkcje poszczególnych narządów, szczególnie jego wpływ na wydajność i jakość pracy. Równie ważny jest przejaw subiektywistycznych doznań i relacji jednostkowej osoby i całego społeczeństwa żyjącego w warunkach trwałego oddziaływania uciążliwych dźwięków. Człowiek i wszystkie strefy jego życia są podległe wpływowi hałasu, gdzie skutki tego oddziaływania są ujemne. Z tego też powodu w pracy podjęto analizę poziomu hałasu w mieście Piła w kluczowych dla mieszkańców miejscach miasta. W tym celu wytypowano 10 miejsc na terenie miasta w których dokonano pomiaru poziomu hałasu środków transportu w różnych porach dnia. Badania były prowadzone w dni robocze oraz podczas weekendu.
EN
The problem of the noise effect on the human body is complex and difficult. It refers to the human biological system, as a member of intellectual and social unit as well as all aspects of his life. For a long time this problem attracts the attention scientists who want to understand the impact of noise on health and the function of various organs, especially its impact on productivity and quality of work. Equally important is the manifestation of emotions and relationships of the person and the whole society living in conditions of chronic, disruptive sounds. Humans and all areas of their life are subject to the influence of noise with all negative effects of this interaction. For this reason, the dissertation describes the level of noise in Piła’s key residential areas. The author selected 10 sites within the city limits where the means of transport noise level was measured at different times of the day. Studies have been conducted on weekdays and at weekends.
7
Content available remote Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych metodą rozwiązań podstawowych
EN
The problem of dimensioning of constructional elements appears in many areas. It occurs in machine’s constructing, building and many other fields of knowledge. This problem can be solved by using numerical methods. The aim of the article is presentation of the method of fundamental solutions, which allows to write an uncomplicated program, which quickly, simply and precisely calculates the stretch on spraining of arbitrary presumptive shape made up of rectangles in arbitrary point.
PL
Problem wymiarowania elementów konstrukcyjnych znany jest w wielu dziedzinach. Możemy z nim się spotkać w budowie maszyn i budownictwie oraz w wielu innych dziedzinach nauki. Wymiarować możemy wiele elementów konstrukcyjnych, np.poprzez naprężenia występujące w prętach o dowolnym przekroju poprzecznym składającym się z prostokątów, których sposób rozwiązania zostanie przedstawiony w niniejszej pracy. Problem ten był rozwijany przez wielu autorów. Basilewitscha [1], w swojej książce podał metodę wyznaczania funkcji naprężeń dla dowolnych kształtowników w ramach teorii St.Venanta. Opis metody tego autora można znaleźć w książce W.Nowackiego [2]. Ogólnie metoda ta prowadzi do rozwiązania nieskończonego układu równań, w których niewiadomymi są współczynniki rozkładu dla funkcji naprężeń w obszarach prostokątnych, na które dzielimy wyjściowy przekrój poprzeczny. Inną, metodę rozwiązania tego zagadnienia można znaleźć w monografii Arutiumian NC, Abramian BL.[3]. Metoda ta prowadzi do nieskończonego układu równań z nieznanymi współczynnikami rozkładu funkcji naprężeń. W pracy braci Chen Y-Z, Chen Y-H.[4] zaproponowano pewną metodę, w której obszar przekroju poprzecznego dzieli się na prostokąty, następnie przyjmuje się rozwiązania w postaci liniowej superpozycji funkcji, które ściśle spełniają równanie różniczkowe oraz część warunków brzegowych. Warunki zszycia obszarów prostokątnych spełnia się w sposób przybliżony. W podobnym tonie jest publikacja Chen Y-H [5], gdzie w ramach metody elementów skończonych stosuje się „duże elementy skończone” w postaci prostokątów, na które dzieli się przekrój poprzeczny. Naprężenia występujące podczas skręcania pręta o dowolny przekroju poprzecznym możemy obecnie obliczać programami wykorzystującymi metodę elementów skończonych. Do takich programów zaliczamy m.in.: Ansys, Comsol, Nastran, Abaqus.Wadą tego typu programów jest ich koszt. W artykule zostanie przedstawiona metoda rozwiązań podstawowych, która pozwala na napisanie prostego programu, który szybko, prosto i dokładnie oblicza naprężenia dla założonego kształtu złożonego z prostokątów w dowolnym punkcie. Metoda rozwiązań podstawowych należy do grupy metod bezsiatkowych i jest numeryczną metodą rozwiązywania równań różniczkowych eliptycznych i parabolicznych [6]. Warunkiem stosowania tej metody jest znajomość rozwiązania podstawowego równania, które występuje w sformułowaniu problemu brzegowego lub brzegowo-początkowego. Przybliżone rozwiązanie problemu w tej metodzie zakłada się w postaci superpozycji rozwiązań podstawowych, których punkty osobliwe są rozmieszczone równomiernie na każdym z boków na zewnątrz rozważanego obszaru. Punkty te, nazywane też punktami źródłowymi, rozmieszcza się na pseudobrzegu, wewnątrz którego jest rozważany obszar. Ponieważ rozwiązanie podstawowe spełnia ściśle równanie różniczkowe występujące w sformułowaniu rozważanego problemu brzegowego, więc przyjęta postać przybliżonego rozwiązania również to równanie spełnia. Z tego powodu metoda rozwiązań podstawowych należy do grupy metod Trefftza, których istotą jest dokładne spełnienie równania różniczkowego. Współczynniki wagowe występujące w przybliżonym rozwiązaniu wyznacza się, spełniając w określony sposób warunki brzegowe występujące w problemie brzegowym.
PL
W opracowaniu przedstawiono problematykę procesu automatyzacji monitorowania stanu środków transportu, której rozwiązanie będzie stanowić podstawę do opracowania pokładowego systemu monitorowania. W opracowaniu sformułowano główne zadania problemu badawczego oraz przedstawiono algorytm ich rozwiązania, tzn.: Opracowanie metodyki projektowania systemu monitorowania stanu środków transportu (ocena stanu układu – zdatny, niezdatny; lokalizacja uszkodzonego zespołu; termin kolejnego obsługiwania; przyczyna zaistniałego uszkodzenia, stan i jakość paliwa, stan ładunku); Opracowanie koncepcji wykorzystania opracowanej metodyki do budowy pokładowych systemów monitorowania stanu środków transportu na podstawie wniosków z weryfikacji metodyki dla wybranych układów: elektryczny układ wtrysku paliwa silnika spalinowego ZS, układy ABS i ESP środka transportu, układ poziomu i jakości paliwa, układ zabezpieczenia ładunku naczepy i skrzyni ładunkowej i inne układy; Opracowanie koncepcji pokładowego systemu monitorowania stanu środków transportu.
EN
The paper presents the automating problem for the process of monitoring the transportation vehicles condition presenting a solution which will form the basis for the development of on-board monitoring system. The study formulates the main tasks of the research problem and presents an algorithm to solve them, ie .: designing the methodology for monitoring system of transportation vehicles condition (the evaluation of the system - operational, non-operational, localization of the defective unit, date of the next service; cause of occurring damage, the condition and quality of fuel, condition of the cargo); Development of the concept of using the developed methodology for the construction of on-board monitoring systems for transport on the basis verified methodology for selected systems: electronic fuel injection for combustion engines, ABS and ESP, level and quality of fuel, cargo semitrailer and loading chest protection system and other systems; Development of the concept of on-board monitoring system for transportation vehicles.
PL
Problem wykorzystania metod prognozowania stanu w logistyce środków transportu jest rzadko poruszany w literaturze naukowej dotyczącej realizacji procesów logistycznych w transporcie. Z tego też powodu istnieje konieczność pogłębionej analizy rozważanego zagadnienia. Celem opracowania jest analiza możliwości wykorzystania metod prognozowania stanu środków transportu w procesie logistycznym.
EN
The problem of using prediction methods in transport, logistics is rarely discussed in the scientific literaturę concerning the implementation of logistics processes in transport.. There is a necessity for deeper analysis of considered issue for this reason. Analysis of possibility of using common methods of forecasting the state of transport in logistics is the aim of this paper.
PL
Istotnym problemem w diagnostyce środków transportu jest wiedza eksperta. Zdarza się często, że wynajęcie eksperta jest bardzo drogie. Z tego też powodu, na przykładzie układu hamulcowego, w pracy przedstawiono zastosowanie systemu eksperckiego w diagnostyce środków transportu. System ten może mieć również zastosowanie w innych, nie omawianych tutaj układach.
EN
A major problem in the diagnosis of means of transport is the expert’s knowledge . It often happens that hiring an expert is very expensive. The application of expert system in diagnosis of means of transport using is considered in the paper. The braking system is used as an example. This system can also be applied to other systems not discussed here.
PL
Problemy występujące w logistyce transportu drogowego są rzadko poruszane w literaturze naukowej. Z tego też powodu istnieje konieczność głębszej analizy rozważanego zagadnienia oraz sposobów rozwiązywania omawianych problemów. W pracy ponadto zaproponowano sposoby rozwiązywania problemów logistycznych przy wykorzystaniu metod prognozowania środków transportu.
EN
Problems appearing in logistics of road transport are rarely considered in scientific literature. These is a necessity of deeper analysis of considering issue and methods of solving of these problems. In paper the methods of solving of logistic problems were proposed with using of methods of forecasting of transport.
EN
The torsion of bars with a multiply connected cross sections by means of the method of fundamental solutions (MFS) is considered herein. To determine the optimal parameters of MFS, genetic algorithms were used. Seven cases of cross sections are considered. The numerical results for different cross sectional shapes are presented to demonstrate the efficiency and accuracy of the method. Non-dimension torsional stiffness was calculated by means of numerical integration of the stress function for one of the cases. This stiffness is compared with the exact stiffness for the first case and with the stiffness resulting from Bredt’s formulae for thin walled cross sections.
PL
W artykule rozważano skręcanie pretów z wielospójnym przekrojem poprzecznym za pomocą metody rozwiązań podstawowych (MRP). Do wyznaczenia optymalnych parametrów MRP wykorzystano algorytmy genetyczne. W pracy rozważano siedem problemów testowych. Bezwymiarowe sztywności skręcania liczono za pomocą numerycznego całkowania funkcji naprężeń dla jednego z przypadków. Te sztywności porównywano ze ścisłą sztywnością dla pierwszego przypadku i ze sztywnością uzyskaną ze wzoru Bredta dla cieńkich przekrojów poprzecznych.
14
PL
Sztywność występującą podczas skręcania prętów cienkościennych o dowolnym przekroju poprzecznym można obecnie obliczać programami wykorzystującymi metodę elementów skończonych, m.in.: Ansys, Comsol, Nastran, Abaqus. Wady tych programów to: ich koszt, skomplikowana implementacja komputerowa oraz żmudne przygotowanie danych. Celem pracy jest prezentacja metody pozwalającej na napisanie prostego programu, który szybko, prosto i dokładnie oblicza sztywność na skręcanie dla założonego kształtu.
EN
Stiffness at yield appearing during spraining the rod of any cross-section can be at the present assessed with the use of computer programs which apply finite elements method. To those programs we can add for instance: Ansys, Comsol, Nastran and Abaqus. The disadvantages of such programs are their cost, complicates computer implementation and arduous data processing. The aim of the thesis is presentation of the method allowing to write an uncomplicated program, which quickly, simply and precisely, in comparison with the method mentioned above, calculates the stretch and stiffness on spraining of arbitrary presumptive shape made up of rectangles in arbitrary point.
EN
The torsion of bars with multiply connected cross section by means of the method of fundamental solutions (MFS) is considered. Random numbers were used to determine the minimal errors for MFS. Five cases of cross sections are examined. The numerical results for different cross sectional shapes are presented to demonstrate the efficiency and accuracy of the method. Non-dimensional torsional stiffness was calculated by means of numerical integration of stress function for one of the cases. This stiffness was compared with the exact stiffness for the first case and with the stiffness resulting from Bredt's formulae for thin-walled cross sections.
PL
Naprężenia występujące podczas skręcania pręta o dowolnym przekroju poprzecznym można obecnie obliczać za pomocą programów wykorzystujących metodę elementów skończonych, takich jak m.in.: Ansys, Comsol, Nastran, Abaqus. Ich wadą jest ich wysoki koszt. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja metody rozwiązań podstawowych, która pozwala na napisanie prostego programu szybko obliczającego składowe naprężeń i sztywność na skręcanie w dowolnym punkcie kształtu złożonego z prostokątów.
EN
The method of fundamental solution is a meshless method applicable to certain elliptic boundary value problem. Recently, because of the advantages that meshless methods possess over other boundary methods and domain discretization method, there has been an increase in the interest in the method of fundamental solution. Stress at yield appearing during spraining the rod of any cross-section can be at the present assessed with the use of computer programs which apply finite elements method. To those programs we can add for instance: Ansys, Comsol, Nastran, Abaqus. High cost, complicates computer implementation and most important disadvantages of such programs. The aim of the thesis is presentation of the method allowing to write an uncomplicated program, which quickly, simply and precisely calculates the stretch and stiffness on spraining of arbitrary presumptive shape made up of rectangles in arbitrary point.
PL
W metodzie rozwiązań podstawowych problem określania położenia punktów osobliwych sprowadza się do wyznaczenia kształtu pseudobrzcgu, na którym umieszcza się punkty źródłowe. W pierwszym sposobie pscudobrzeg jest okręgiem, wewnątrz którego jest rozważany obszar, a w drugim konturem geometrycznie podobnym do konturu brzegu rozważanego obszaru. Tematem artykułu są eksperymenty numeryczne mające odpowiedzieć na pytanie, który pseudobrzeg jest lepszy. Ponadto bada się, jaki powinien być promień pseudobrzegu, jeśli jest on okręgiem, lub jaka powinna być odległość od konturu obszaru pseudobrzegu geometrycznie podobnego do niego oraz jaki wpływ na wyniki eksperymentów ma uwarunkowanie układu równań liniowych. Aby odpowiedzieć na te pytania, wybrano dwa problemy brzegowe, dla których są znane dokładne rozwiązania: problem skręcania pręta o przekroju prostokątnym oraz problem testowy z nieciągłą funkcją na brzegu. Problemy te rozwiązuje się metodą rozwiązań podstawowych, przy czym warunki brzegowe spełnia metoda kolokacji z minimalizacją średni okwad rat ową. Porównanie rozwiązań przybliżonych z dokładnym rozwiązaniem pozwala udzielić odpowiedzi na postawione pytania.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.