Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 62

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Zastosowano układ zataczająco-śrubowy do napędu suszarki wibracyjnej. Rozwiązanie to jest elementem pośrednim między suszarką zbiornikową a suszarką fluidalną. Suszarka wibracyjna, podobnie jak suszarka fluidyzacyjna, pozwala na zmianę procesu suszenia z okresowego na ciągły. Celem pracy było określenie oporów przepływu strumienia powietrza przez warstwę granulatu mocznika w złożu wibrującym suszarki okresowej w zależności od prędkości przepływu powietrza oraz wyznaczenie średniej prędkości obwodowej warstwy mocznika dla zapewnienia mieszania złoża. Prędkość obwodowa złoża mocznika poddanego wibrowaniu jest większa niż złoża stacjonarnego i zależy od masy złoża. Jednostkowy spadek ciśnienia wzdłuż warstwy mocznika zależy od natężenia przepływu powietrza przez złoże i jest dobrze opisany równaniem Erguna. Współczynnik oporu przepływu powietrza przez warstwę mocznika w suszarce wibracyjnej jest mniejszy od współczynnika oporu przepływu powietrza złoża stacjonarnego. Zmniejszenie oporu jednostkowego i współczynnika oporu przepływającego powietrza przez złoże wibrowane jest wynikiem wzrostu porowatości złoża w efekcie jego wibrowania.
EN
A rolling-screw system was used as a drive for a vibratory dryer between a tank dryer and a fluidized bed dryer to change the drying process from a periodic to a continuous one. The air flow resistance through urea pellet layer in a periodical screw drier was studied as a function of the air flow rate to det. the circuital speed of the urea layer necessary to mixing the deposit. The circuital speed of the urea deposit submitted to vibrations was higher than that of stationary deposit and depended on the deposit mass. The unitary pressure decrease along the urea layer depended on the air flow speed through the deposit and was accurately described by the Ergun equation. The resistance coeff. of the air flowing through the urea layer inside the vibratory dryer was lower than that of flowing through the stationary deposit. The decrease in unitary resistance and in the resistance coeff. of the air flowing through the vibrating deposit resulted from the vibrations-dependent deposit loosening.
EN
The paper presents the results of obtaining radish and onion seed on an organic farm and the results of processing seeds after harvesting. The proposed technology of seeds preparation for sowing involves processes of hydraulic separation, washing and leaching, drying, calibration, inoculation and coating. Plants were protected with preparations authorized for organic farming. Obtained organic seed material is consistent with current quality requirements.
PL
Opracowano technologię przygotowania nasion do siewu na plantacje ekologiczne i wybrano metody obróbki po zbiorze nasion rzodkiewki i cebuli zwyczajnej. Celem pracy było opracowanie procedury pozyskania materiału siewnego tych nasion o wysokiej jakości, zgodnej z normami nasiennymi. Opracowane procesy obejmują: separację hydrauliczną, mycie, suszenie oraz kalibrację. Przed siewem należy wykonać otoczkowanie nasion ekologicznych. Podczas otoczkowania nasion inokulowano powierzchnię nasion zarodnikami grzyba Polyversum i Trichoderme viride w ilości 10 szt. zarodników na nasiono lub zaprawiano chitosanem w ilości 1% do masy nasion. Suszenie nasion inokulowanych powinno odbywać się w temperaturze obniżonej do 35°C, co wynikało z badań nad przeżywalnością mikroorganizmów. Uzyskano ekologiczny materiał nasienny zgodny z obowiązującymi wymaganiami jakościowymi, który skierowano do handlu.
PL
Praca dotyczy badań oporów powietrza przepływającego przez warstwę nasion marchwi w suszarce wibracyjnej. Badania obejmowały spadek ciśnienia powietrza wzdłuż warstwy nasion w zależności od prędkości przepływu powietrza u, dla stałej amplitudy drgań i dla różnych wysokości złoża. Jednostkowy spadek ciśnienia złoża wibrowanego porównano ze złożem niepoddanym wibracjom. Wartości oporów jednostkowych powietrza wzdłuż warstwy nasion zwiększały się wraz ze wzrostem prędkości przepływu powietrza zgodnie z równaniem Erguna dla: złoża stacjonarnego: dP2/Hi = 40530·U2 + 5974 ·U R2 dla 0,0752 + 5974 U·R2 = 0,95 dla 0,075
EN
The research paper concerns the resistance of air flow through the layer of carrot seeds in a bed dryer. The study covered the air pressure drop along the layer of carrot seeds depending on the speed of the air flow u in the dryer for constant vibration amplitude and different heights of the bed. The results of the unit pressure gradient for the bed induced were compared with the stationary bed (not subject to vibrations). The air flow resistance values along the layer of seeds increased with the increase of the air flow speed according to Ergun equation: stationary bed: dP2/Hi = 40530·U2 + 5974 ·U R2 for 0,0752 + 5974 U·R2 = 0,95 for 0,075
PL
Badano amplitudę drgań przesiewacza wibracyjnego z dwoma wibratorami zsynchronizowanymi współbieżnie. Zmierzono wpływ parametrów pracy wibratorów oraz masy przesiewacza na amplitudę drgań w układzie przestrzennym dla osi XYZ, oraz ruch obwodowy nasion po sicie. Moment roboczy względem osi X maleje wraz ze wzrostem kąta położenia wibratorów; względem osi Z rośnie ze wzrostem tego kąta. Pozostałe momenty robocze są stałe przy zmianach kąta położenia wibratorów. Zasugerowano zastosowania zbadanego układu do napędu maszyn wibracyjnych, jak dozowniki, mieszalniki i suszarki wibracyjne.
EN
Vibration amplitude of the vibrating screen with two vibrators synchronised concurrently was researched. Impact of the vibrators operational parameters and the screen mass on the vibration amplitude in the spatial distribution for XYX axis and on the circuit movement of seeds on the screen was measured. The operational moment towards the X axis decreases along with the increase of the vibrators angle of placement; towards Z axis it increases along with the increase of this angle. The remaining operational moments are fixed at the changes of the vibrators angle of placement. Usages of the researched system for vibration machines drive, such as dispensers, mixers and vibration driers, were suggested.
PL
Niniejsza praca dotyczy przesiewacza wibracyjnego do nasion. Autorzy opracowania zajmują się przesiewaczami napędzanymi dwoma wibratorami pracującymi w systemie samosynchronizacji współbieżnej. Celem pacy było określenie wydajności przejścia nasion przez kolejne sita w kolumnie sitowej kalibratora do nasion. Nasiona rozdzielone na frakcje przesiewano przez kolejne trzy sita licząc do góry od sita, którego średnica otworu była mniejsza od największego wymiaru ziarna. Badano wydajność przejścia nasion przez sito o średnicy Dk=0,565 m. Wydajność przejścia nasion różnych frakcji przez kolejne sita są zbliżone do siebie. Najmniejsze natężenie nasion pojawia się w momencie przejścia nasion przez sito o średnicy otworów równej górnej granicy wymiaru danej frakcji. Otrzymane wyniki badań pozwalają na dobór odpowiedniego natężenia dozowania nasion do kalibratora wibracyjnego.
EN
The work herein concerns a seed grader. The authors of the article deal with graders powered with two vibrators working in the concurrent self-synchronization system. The objective of the paper was to determine the efficiency of passing seeds though subsequent sieves in the sieve column of the seed calibrator. Seeds divided into fractions were sieved through subsequent three sieves counting to the top of a sieve, whose mesh diameter was smaller than the biggest dimension of a seed. Efficiency of passing seeds through a sieve of diameter Dk=0.565 m was researched. Efficiency of passing seeds of different fractions through subsequent sieves is similar. The lowest intensity of seeds occurs in the moment of passing seeds through a sieve with the openings diameter equal to the upper border of a dimension of a given fraction. The obtained results allow selection of appropriate intensity of dosing seeds to a vibrating calibrator.
PL
Badano wydajność dozownika wibracyjnego napędzanego motowibratorem. Oceniono wpływ wysokości wyniesienia otworu wysypowego oraz częstości obrotów silnika wibracyjnego na wydajność dozowania nasion marchwi dozownika rynnowego. Wyznaczono współczynnik wypełnienia rynny przy różnych odległościach zasobnika od dna rynny. Współczynnik ten zmienia się liniowo wraz ze wzrostem wyniesienia. Wydajność dozowania nasion marchwi dozownikiem rynnowym może być regulowana wyniesieniem i w ten sposób dozownik podawałby dla wyniesienia 2 mm od 0,2 do 2 kg·h-1, a dla wyniesienia 8 mm od 2 do 20 kg·h-1.
EN
The efficiency of a feeder driven by a vibrating motor was studied. The influence of a storage bin interval outlet and the vibrating motor rotation frequency on carrot seeds dosing flow in a vibrating dosing device with a gutter was assessed. Fullness factor was determined at different intervals of a storage bin from the bottom of the gutter. This factor varies linearly with the increasing interval. The dosing flow of carrot seeds in the vibrating feeder with a gutter can be adjusted by the interval storage bin from the bottom of the gutter and thus the feeder would doze at the interval of 2 mm from 0.2 to 2 kg·h-1, and the interval of 8 mm from 2 to 20 kg·h-1.
7
Content available remote Suszarka wibracyjna. Opory przepływu powietrza przez warstwę nasion
PL
W pracy przedstawiono badania suszarki wibracyjnej. Badano spadek ciśnienia w warstwie nasion w zależności od wysokości złoża, dla stałej prędkości przepływu powietrza i stałej amplitudy drgań suszarki wibracyjnej. Jednostkowe spadki ciśnienia powietrza wzdłuż warstwy nasion porównano z oporami w złożu stacjonarnym. Wraz ze wzrostem wysokości warstwy nasion marchwi (masy) zarówno w układzie stacjonarnym, jak i wzbudzonym (wibracyjnym) czas pełnego obiegu nasion wydłuża się. Nasiona marchwi w złożu, które podczas suszenia było dodatkowo wzbudzane przez wibratory zamontowane w podstawie suszarki cechowały się mniejszą gęstością usypową. Drgania warstwy nasion zapobiegają powstawaniu kanałów przepływu powietrza i przyczyniają się równomierne suszenie.
EN
Research on a vibrating bed dryer are presented in the paper. The pressure drop in a seed layer depending on the bed height at constant air velocity and dryer vibration amplitude was determined. The elementary pressure gradient in a seed bed was compared with the resistance in a stationary bed. For stationary and vibrating beds, time of covering a dryer circumference increased with the increase of layer thickness of carrot seeds (mass). Carrot seeds in the bed were additionally induced by vibrators situated on the dryer base. These seeds were characterized by lower bulk density. Seed layer vibrations prevent the formation of air flow channels and secure uniform drying.
PL
Przedstawiono badania kalibratora wibracyjnego zataczająco-śrubowego wyposażonego w sita okrągłe o średnicy 0,6 m. Kalibrator napędzany jest wibratorami umiejscowionymi symetrycznie po obu stronach kolumny sit i obróconymi względem siebie o kąt 90º. Materiałem do badań były nasiona marchwi odmiany Perfekcja. Ruch nasion na sicie badano przy różnych kątach ustawienia wibratorów względem osi pionowej od 0 do 90º. Największe prędkości nasion na sicie uzyskano dla kąta pochylenia wibratorów w zakresie 35÷45º. Średnia droga nasiona po sicie wynosiła od 5 do 10 m.
EN
Researches on a vibrating-rotary screen equipped with round sieves with the diameter of 0.6 m are presented in the paper. The calibrator is driven by vibrators situated symmetrically on both sides of sieves’ column and rotated in relation to each other by an angle of 90°. Carrot seeds of Perfekcja variety were selected as tested material. Seeds movement on a sieve was examined for the angle between a vertical axis and vibrators in the range of 0÷90° The highest seeds velocities were achieved for vibrators’ inclination angle: in the range of 35÷45°. The average path of seeds on the sieve ranged fron 5 to 10 m.
PL
W pracy przestawiono wpływ wielkości siły wymuszającej na ruch nasion na sicie w kalibratorze zataczająco-śrubowym. Wibratory kalibratora ustalone były od kątem 45º względem kolumny sit. Maksymalna siła wymuszająca wibratorów (100%) wynosiła 4060 N. Badania prowadzono dla siły wynoszącej 50, 70, 80, 90, 97 i 100% maksymalnej siły silników. Wraz ze wzrostem siły wymuszającej rosną amplitudy drgań w osiach X i Z, drgania w osi Y pozostają stałe. Prędkość materiału znajdującego się na sicie jest wprost proporcjonalna do siły wymuszającej.
EN
Influence of imposing force magnitude on the movement of seeds on a sieve in a vibrating-rotary calibrator is presented in the paper. Calibrator vibrators were set at an angle of 45° in relation to the screen column. The maximum imposing force of vibrators (100%) was equal to 4060 N. Research was carried out for the force of 50, 70, 80, 90, 97 and 100% of the maximum engine power. With the rise of imposing force, the amplitude in X and 2 axis increase, whereas vibrations in Y-axis remain constant. The velocity of material lying on the sieve is directly proportional to imposing force.
PL
Dozownik z wibratorem pneumatycznym wykorzystywany był do zasilania skaryfikatora nasionami buraka ćwikłowego. Badano szybkość dozowania nasion w zależności od podawanego do wibratora powietrza w zakresie ciśnień 0,1-0,4 MPa. Ponadto wyznaczono prędkość nasion buraka w rynnie dozownika. Badania wykazały, że prędkość nasion jest praktycznie niezależna od ich średnicy. Wyznaczono równania opisujące zależność prędkości nasion w rynnie dozownika od ciśnienia powietrza zasilającego wibrator pneumatyczny. W dalszej części pracy skupiono się nad wyznaczeniem współczynnika napełniania. Obliczone zależności podstawiono do równania opisującego wydajność dozowania. Wartości obliczone na podstawie tego równania porównano z danymi doświadczalnymi i stwierdzono, że wyznaczone równanie bardzo dobrze opisuje wydajność dozowania w tym przypadku.
EN
A dispenser with a pneumatic vibrator was used to supply scarifier with beetroot seeds. The speed of supplying seeds in relation to air supplied to a vibrator within the range of pressures 0.1-0.4 MPa was researched. Moreover, the speed of beetroot seeds in a dispenser's chute was determined. The research has proved that the speed of seeds does not practically depend on their diameter. Equations describing relations of the seeds speed in a dispenser's chute to air pressure supplying a pneumatic vibrator were determined. The authors concentrated on determination of the volumetric efficiency in a further part of the paper. The equation describing efficiency of dosing was replaced with the calculated relations. The values calculated on the basis of this equation were compared to experimental data and it was concluded that the determined equation describes efficiency of dosing very well in this case.
PL
W pracy przedstawiono ocenę wpływu odkażania termicznego nasion fasoli zwyczajnej. Badano przyrost masy nasion podczas obróbki w wodzie, wodnych roztworach azotanu (V) potasu o stężeniach 2, 4, 8 i 12% oraz oleju jadalnym w temperaturze wynoszącej 52°C. Im wyższe stężenie soli, tym wolniej woda wnikała w nasiona. W przypadku przetrzymywania nasion w oleju jadalnym nie zauważono przyrostu masy nasion. Badano wpływ środowiska, w którym prowadzono termoterapię, na żywotność nasion. Wraz z wydłużeniem się czasu przebywania w wodzie i wodnych roztworach KNO3 zdolność kiełkowania nasion fasoli maleje. Obróbka w oleju nie wpłynęła negatywnie na nasiona fasoli, co daje nowe możliwości do wykorzystania tego środowiska.
EN
Assessment of influence of thermal decontamination of kidney beans seeds has been presented in the paper. The mass growth of seeds during processing in water, in water potassium nitrate solutions (V) of concentration 2,4,8 and 12% and in edible oil in the temperature of 52°C were investigated. The higher salt concentration, the slower water penetrated the seeds. In case of keeping seeds in edible oil the mass growth of seeds was not reported. The impact of environment, where the thermal therapy was carried out, on the seeds vitality was investigated. Along with lengthening the time of staying in water and KNO3 water solutions, the ability of bean seeds germination decreases. Processing in oil did not negatively influence bean seeds, which gives new opportunities for using this environment.
PL
Zbadano zastosowanie granulacji do otoczkowania nasion ekologicznych. Najlepszym składem surowcowym do ot oczkowania jest mieszanina pyłu zawierająca: 33% kaolinu, dolomitu 50% i 17% pyłu drzewnego. Zastosowanie łącznie trzech operacji płukania, otoczkowania i inokulacji zarodnikami grzyba Trichoderma viride daje najlepsze wyniki kiełkowania przebadanych nasion baldaszkowatych. Zauważono ujemny wpływ suszenia na współczynnik przeżywalności zarodników Trichoderma viride, co powoduje konieczność zwiększenia dawki preparatu przy inokulacji.
EN
The application of granulation process for encapsulation of organic seeds was studied. The best composition of material for encapsulation turned out to be a dust mixture containing: 33% kaolin, 50% dolomite and 17% of wood dust. Application of combination of three processes: washing, encapsulation and inoculation with spores of fungus Trichoderma viride gave the best germination results of tested Umbelliferae seed. Negative effect of drying on the survival rate of spores of Trichoderma viride was observed. This makes necessity to increase the dose of the inoculum.
PL
Badano możliwości zastosowania zarodników symbiotycznego grzyba Trichoderma viride do inokulacji nasion celem ochrony przed grzybami szkodliwymi. Trwałość preparatu źródłowego oceniono na 1 rok. Wykonano nasiona otoczkowane z dodatkiem 10 zarodników, licząc na pojedyncze nasiono i określono maksymalny czas przebywania zarodników w wilgotnym środowisku na 8 godzin. Trwałość wysuszonych nasion otoczkowanych z żywymi zarodnikami oceniono na 7 miesięcy.
EN
The potential use of spores symbiotic fungus Trichoderma viride for seed inoculation to protect against harmful fungi was studied. Preparations shelf life of 1 year was estimated. Seeds were pelleted with 10 spores, in relation to a single seed, and the maximum residence time of spores in a moist environment for 8 hours was determined. Stability of dried pelleted seeds with live spores was estimated to be 7 months.
PL
Znaleziono metodę obserwacji toru drgań stołu wibracyjnego z dwoma wibratorami zsynchronizowanymi współbieżnie i przeciwbieżnie oraz zbadano amplitudy drgań stołu. Zmierzono wpływ parametrów pracy wibratorów oraz masy stołu wibracyjnego na amplitudy drgań i ruch nasion po stole. Zasugerowano nowe zastosowania zbadanego układu do napędu przesiewaczy i innych maszyn wibracyjnych.
EN
The method for observing the vibration track of the vibrating table with two counter-synchronized and concurrently vibrators was found. The amplitude of the table was examined. Measured The impact of working parameters of vibrators and vibrating table weight on the amplitude of vibration and movement of seeds on the table was measured. New applications of the studied construction to drive other screens and vibratory machines were suggested.
PL
Zbadano wpływ nadtlenku wapnia na kiełkowanie otoczkowanych i nieotoczkowanych nasion warzyw. Określono ilość i miejsce usytuowania CaO2 w otoce oraz wpływ dodatku nadtlenku wapnia na kiełkowanie nasion otoczkowanych przy dużej zawartości wody w podłożu do kiełkowania.
EN
Influence of CaO2 addition to pelleted and raw vegetable seeds were investigated. The optimal amount and placement of calcium peroxide in the pellet were determined as well as its influence on the germination of pelleted seeds at high water content in the ground.
PL
W pracy badano wibracyjny sitowy dozownik ilościowy. Obliczenia prowadzono dla ilości sztuk dozowanych nasion. Do regulacji dozowania zastosowano przesłonę zmniejszającą powierzchnię czynną sita do 0,15; 0,30; 0,45; i 1,00 całkowitej czynnej powierzchni sita. Wyznaczono równanie opisujące prędkość nasion w otworze wysypowym w szt.źs-1. Stwierdzono że prędkość nasion w otworze U = 7,32*10(8)*d(0,3) zależy od średnicy otworu w potędze 0,3. Ilościowe natężenie dozowania liczone w sztukach nasion zależy od średnicy otworu sita, powierzchni sita, prześwitu i przesłonięcia sita. [wzór w artykule].
EN
A vibration type quantitative sieve batcher was examined in this work. Calculations were carried out for the number of batched seeds. A screen plate was used to control batching, which reduced the active sieve surface to 0.15; 0.30; 0.45 and 1.00 of its total surface. An equation specifying the seeds velocity in pcs. per sec. was determined. It has been observed that the seeds velocity in a hole sized U = 7,32*10(8)*d(0,3) depends on the hole diameter raised to the power of 0.3. Quantitative batching rate calculated in pieces of seeds depends on the sieve hole/mesh diameter, sieve area, clearance, and the covered sieve area percentage.
17
PL
W pracy badano wibracyjny dozownik sitowy. Do regulacji dozowania zastosowano przesłonę zmniejszającą powierzchnię czynną sita do 0,15; 0,30; 0,45; i 1,00 całkowitej czynnej powierzchni sita. Wyznaczono równanie opisujące dozowanie materiału i stwierdzono, że gęstość strumienia masowego wysypu dla poszczególnych frakcji i sit jest funkcją średnicy otworu sita w potędze 2,5, powierzchni i przesłonięcia sita.
EN
A vibration type volumetric sieve batcher was examined in this work. A screen plate was used to control batching, which reduced the active sieve surface to 0.15; 0.30; 0.45 and 1.00 of its total surface. An equation specifying material batching was determined. It has been observed that the density of pour mass stream for individual fractions and sieves is a function of the sieve hole/mesh diameter raised to the power of 2.5, area, and covered the sieve area percentage.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań sprawności kalibracji nasion w przesiewaczu bębnowym o średnicy 0,4 m. Badano przesiewanie nasion pomidorów na sicie o średnicy otworów 2,5 i 3,0 mm. Częstości obrotowe bębna przesiewacza wynosiły 0,22; 0,27; 0,33; 0,38 s-1, a kąt pochylenia bębna sitowego 8o. Maksymalną sprawność przesiewania, nie mniejszą niż 97%, uzyskano dla częstość obrotów bębna poniżej 0,27 s-1 i dla strumienia masowego dozowania ok. 9 kg*h-1.
EN
The paper presents the results of the research on the efficiency of seeds calibration in a drum screen with diameter 0.4 m. The researchers examined sieving of tomato seeds through a screen with mesh diameters 2.5 and 3.0 mm. Rotational frequencies of the screen drum were: 0.22; 0.27; 0.33; 0.38 s-1, and the sieve drum inclination angle was 8o. Maximum screening efficiency, not lower than 97%, was obtained for drum rotation frequency under 0.27 s-1 and for batching mass stream ca. 9 kg*h-1.
PL
W pracy przedstawiono badania spadku ciśnienia wzdłuż warstwy nasion fasoli w zależności od wysokości złoża i prędkości przepływu powietrza w suszarce cylindrycznej. Określono zależność oporu hydraulicznego wzdłuż złoża z pomocą równania Erguna. Wyznaczono współczynnik oporu powietrza przepływającego przez warstwę nasion fasoli.
EN
In this paper a pressure gradient on a bean seed layer in dependence on a bed height and an airflow velocity in a cylindrical dryer research are presented. A hydraulic resistance along the bed was described by Ergun equation. An airflow resistant coefficient through the bean seed bed was determined.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań sprawności przesiewania nasion w kalibratorze bębnowym o średnicy 0,4 m. Badano przesiewanie nasion pomidorów na sicie o średnicy otworów 2,5 i 3,0 mm. Częstości obrotowe bębna przesiewacza wynosiły 0,22; 0,27; 0,33; 0,38 s -1 , a kąt pochylenia bębna sitowego 8^(o). Maksymalną sprawność przesiewania, nie mniejszą niż 97%, uzyskano dla częstości obrotów bębna poniżej 0,27 s -1 i dla strumienia masowego dozowania ok. 9 kg/h.
EN
The results of research of sieving efficiency of the drum screen with diameter of 0.4 m were presented. Tomato seeds sieving by sieves with holes diameters amounted 2.5 and 3.0 mm was studied. The drum rotary frequency amounted 0.22, 0.27, 0.33, 0.38 s -1 and the angle of inclination was 8o). The maximum sieving efficiency, not less than 97%, was obtained with the drum rotary frequency below 0.22 s -1 and feeding mass stream about 9 kg/s.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.