Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Badania porównawcze wybranych metod oceny stabilności paliw zawiesinowych
PL
Jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących paliwa węglowe w formie zawiesiny wodnej jest ich stabilność w czasie, odzwierciedlająca podatność na sedymentację. Literatura przedmiotu opisuje wiele stosowanych metod oceny tego parametru, niektóre z nich omówiono w pracy. Przedstawiono wyniki pomiarów stabilności zawiesin węglowo-wodnych trzema wybranymi metodami kwantyfikowalnymi. Uzyskane wyniki pomiarów pozwoliły na porównanie metod pod kątem jednoznaczności i przydatności uzyskiwanych za ich pomocą informacji o stabilności zawiesin węglowo-wodnych.
EN
Susceptibility to sedimentation of hard or brown coal slurries was tested by (i) optical observation of the interface between water and sediment, (ii) measuring a speed of descent of the std. rod in the suspension or (iii) detg. the av. speed of grains of slurry. The method (ii) was the best tool for assessing the tested property, because it minimized the possibility of making errors by the operator and facilitated a comparative anal. of this type of measurement performed in various centers. The least precise course of sedimentation of both types of suspensions was detd. by the method (i).
PL
W artykule zaprezentowano rezultaty testów wytwarzania granulatów paliwowych z drobnoziarnistych frakcji węglowych. Surowcem stosowanym do badań były wybrane drobnoziarniste frakcje węglowe – muł węglowy oraz flotokoncentrat, pozyskane z procesu wzbogacania węgla w kopalniach węgla kamiennego. Celem przeprowadzonych prac było opracowanie receptury i parametrów procesu wytwarzania granulatu o właściwościach fizykochemicznych, umożliwiających ich transport, dozowanie oraz zgazowanie w złożu stałym i fluidalnym. W pracy określono udział poszczególnych składników (mułu i flotokoncentratu węglowego oraz spoiw) oraz warunki granulowania z wykorzystaniem techniki aglomeracji metodą otaczania na granulatorze talerzowym. Stwierdzono, że mieszanka składająca się z 30 cz. wag. mułu i 70 cz. wag. flotokoncentratu węglowego, wzbogacona cementem portlandzkim w ilości 3% w stosunku do suchej masy składników węglonośnych, pozwala na uzyskanie granulatu paliwowego spełniającego wymagania dla ich zgazowania w instalacjach badawczych IChPW (zgazowanie fluidalne i w złożu stałym) pod względem wartości opałowej, zawartości popiołu, granulacji i wytrzymałości mechanicznej.
EN
The paper presents the results of tests for the production of fuel granules from fine-grained coal fractions. The raw material used for the research was selected fine coal fractions – coal sludge and coal flotation concentrate, obtained from the process of coal enrichment in hard coal mines. The aim of the work was to develop a recipe and parameters for the process of granules production with adequate physicochemical properties, enabling their transport, dosing and gasification in a fixed and fluidized bed system. The work determined the share of specified components (coal sludge, coal flotation concentrate and binders) and the conditions of granulation using the agglomeration technique in the disk granulator. It was found that a mixture consisting of 30% wt. coal sludge and 70% wt. coal flotation concentrate with the addition of 3% Portland cement in relation to the dry matter of carbonaceous components, allows obtaining granules meeting the requirements for their gasification in IChPW research installations (fluidized bed and fixed bed gasification) in terms of calorific value, ash content, particle size distribution and mechanical strength.
3
Content available remote Badanie procesu nisko- i średniotemperaturowej karbonizacji biomasy
PL
Zaprezentowano wyniki badań procesu karbonizacji czterech rodzajów biomasy roślinnej (zrębek wierzby energetycznej, olchy, mieszaniny drewna iglastego i liściastego oraz łupiny olejowca gwinejskiego). Badania przeprowadzono w pilotowej instalacji o zdolności przerobowej surowca do 120 kg/h. Proces umożliwił poprawę zdolności przemiałowej i wartości opałowej biomasy, a także zmiany w jej składzie (obniżenie zawartości wilgoci i składników lotnych, wzrost zawartości węgla). Proces kompaktowania termicznie przetworzonej biomasy umożliwił uzyskanie paliwa formowanego o zadanym kształcie i wielkości oraz zwiększonej gęstości energetycznej w stosunku do surowej biomasy. W zależności od potrzeb i wymagań rynku możliwy jest dobór parametrów procesu zarówno pod kątem produkcji toryfikatu (biomasy toryfikowanej) do zastosowań energetycznych, jak i biowęgla (biokarbonizatu).
EN
Four biomass types (willow chips, alder chips, coniferous and deciduous wood chips, and palm kernel shells) were carbonized in pilot plant (capacity 120 kg/h) to yield products of improved grindability and calorific value. A decrease of moisture and volatile contents and an increase of C content were obsd. after carbonization. The pelletizing of carbonized biomass allowed to obtain formed fuel with a predetd. shape and size with increased energy d. when compared with raw biomass.
4
Content available Compaction Studies of Torrefied Willow
EN
The article presents the results of studies of torrefied willow (Salix viminalis L.) compaction. Densification tests were performed using a hydraulic press with a maximum pressure of 216 MPa. The effect of basic parameters of the briquetting process (pressure and temperature) on mechanical parameters of manufactured briquettes were determined. On the basis of the research, it was found that the increase in pressure and temperature of the densification process increases the density and strength of pressed briquettes. The positive effect of temperature is particularly noticeable at lower pressing pressures (36 MPa – 72 MPa). In the case of a temperature of 300 C, the increase in a pressure from 144 MPa to 216 MPa resulted in the decrease in the density and strength of the briquette. It was also found that the briquettes manufactured at this temperature are characterized by lower density and strength than the briquettes obtained at a temperature of 200 oC.
EN
The paper presents the results of coal milling tests in the aspect of slurry fuel preparation. The tests were carried out with the use of vibrating mill with a working chamber of 47.5 dm3. The influence of milling time, amount and composition of grinding aids on the degree of fineness and particle size distribution have been investigated. It was found that the efficiency of the grinding process (in this type of milling device) depends primarily on the milling time and the share of grinding aids and – to a lesser extent – on their polydispersity. The study allows to conclude that the grinding time, composition and the share of used grinding aids enable to control the final grain size of coal, which has an impact on apparent viscosity of coal water slurry.
PL
Energetyczne wykorzystanie odpadów może przynieść wiele korzyści środowiskowych przy dodatnim efekcie finansowym. Głównymi wyzwaniami technologicznymi, związanymi z przeróbką odpadów na paliwo, są: odseparowanie frakcji niepalnych oraz wysoko chlorowanych, rozdrobnienie oraz homogenizacja. Wytworzone paliwo powinno charakteryzować się parametrami spełniającymi kryteria ustanowione przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN). Technologia energetycznego wykorzystania paliwa typu SRF (Solid Recovered Fuel) determinuje wymogi dotyczące właściwości fizykochemicznych oraz użytkowych paliwa, a tym samym decyduje o wyborze technologii jego przygotowania.
EN
Energy use of recovered fuels can bring many environmental benefits with a positive financial result. The main technological issues associated with the conversion of waste into the fuel is adequate separation of non-combustible and highly chlorinated fraction as well as their fineness and homogenization. Produced fuel should be characterized by the parameters that meet the regulatory requirements of the European Committee for Standarization (CEN). The technology of energy use of solid recovered fuel (SRF) determines the requirements of physicochemical properties and utilization of the fuel, thus determines the choice of technology of their preparation.
7
Content available Testy peletyzacji odpadowego pyłu antracytowego
PL
W artykule zaprezentowano rezultaty testów peletyzacji odpadowego pyłu antracytowego z wykorzystaniem trzech rodzajów lepiszczy skrobiowych, przeprowadzone w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla. Surowcem stosowanym do badań peletyzowania była drobnoziarnista frakcja antracytu pochodząca z jednego z zakładów przemysłowych przetwarzających antracyt. Celem przeprowadzonych testów było określenie możliwości peletyzowania odpadowego pyłu antracytowego oraz określenie wpływu udziału stosowanego lepiszcza na parametry fizyko-mechaniczne wytworzonych peletów. Stwierdzono że aplikacja 2,5% lepiszcza skrobiowego umożliwia uzyskanie peletów o zadowalającej wytrzymałości mechanicznej.
EN
The results of pelletization tests of waste anthracite dust with three types of starch binder, which were performed at the Institute for Chemical Processing of Coal have been presented. The raw material used in pelletization tests was fine-grained anthracite fraction derived from one of the industrial plants processing anthracite. The aim of the research was to determine the possibilities of waste anthracite dust use in terms of its pelletization and determination of the influence of the binder amount on the physico-chemical properties of the obtained pellets. It was stated out that the application of 2.5% starch binder allows obtaining pellets with adequate mechanical strength.
PL
Zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych oraz numerycznych procesu suszenia węgla kamiennego w innowacyjnej suszarce uderzeniowo-wirowej w skali 100 kg/h, której konstrukcja została opracowana w IChPW. Zbadano wpływ zmiany parametrów procesu suszenia na stopień podsuszenia węgla w tej suszarce. Dodatkowo opracowano model numeryczny procesu suszenia. Dla zmiennych parametrów pracy suszarki (różnych strumieni dozowanego węgla oraz spalin do suszarki) przeprowadzono serię testów, a ich wyniki wykorzystano do weryfikacji modelu numerycznego. Wykazano, że przy użyciu suszarki uderzeniowo-wirowej można z węgla kamiennego usunąć nawet 60% zawartej w nim wilgoci.
EN
Polish bituminous coal (moisture content 9,4%, grain size up to 3 mm) was dried with flue gas under pilot plant conditions (impact dryer, up to 100 kg/h, flue gas temp. 523–542°C). A decrease in moisture content in the coal by 42–60% was achieved. Numerical model of the proces was developed. The results of calculations agreed well with the exptl. data.
PL
Rozdrobnienie węgla (średnia średnica ziaren i udział poszczególnych frakcji ziarnowych) stosowanego do wytwarzania zawiesinowych paliw węglowych jest najistotniejszym elementem wpływającym na ich właściwości. Grubsze ziarna węglowe umożliwiają uzyskanie zawiesin o dużym zagęszczeniu ciał stałych i tym samym wysokiej wartości opałowej paliwa, lecz łatwo sedymentujących. Z kolei ziarna węglowe o mniejszych rozmiarach umożliwiają otrzymywanie zawiesin wodnych trudniej ulegających sedymentacji i bardziej podatnych na konwersję, jednak o wysokiej lepkości, niekorzystnej z punktu widzenia aplikacji paliwa. Obniżenie lepkości oraz poprawę stabilności skoncentrowanych zawiesin osiągnąć można między innymi poprzez wykorzystywanie fazy stałej o zróżnicowanym składzie ziarnowym – odpowiednie zmielenie węgla jest więc podstawowym warunkiem uzyskania paliwa w formie zawiesiny o odpowiednich walorach użytkowych. W pracy zaprezentowano wyniki badań dotyczące mokrego mielenia węgla w młynie elektromagnetycznym pod kątem wytwarzania paliwa w formie zawiesiny. W badaniach wykorzystano młyn typu WZB.MAGØ100, produkcji firmy ELTRAF w Lublińcu. Jako mielniki zastosowano walce z materiału ferromagnetycznego o średnicy 1,0 i długości 10 mm. Materiałem do badań była zawiesina wodna o koncentracji 50 %, przygotowana z flotokoncentratu węgla kamiennego. W przeprowadzonych badaniach czynnikami zmiennymi było natężenie przepływu mieliwa w postaci zawiesiny węgla w wodzie oraz stopień nachylenia komory roboczej młyna. Przeprowadzone badania wskazują, że wykorzystanie w produkcji paliw zawiesinowych młynów elektromagnetycznych jest jednym z możliwych rozwiązań technologicznych. Efektywność procesu mielenia węgla w młynie elektromagnetycznym zależna jest zarówno od czasu przebywania cząstek w przestrzeni roboczej młyna, jak i od stopnia nachylenia młyna, decydującego o wypełnieniu tej przestrzeni. Mielenie węgla, realizowane na mokro w systemie ciągłym, pozwoliło na prawie czterokrotne zmniejszenie średniego wymiaru ziaren węglowych po ok. 30 s przebywania cząstek w przestrzeni roboczej. Uzyskany produkt mielenia charakteryzował się rozkładem uziarnienia normalnym, jednomodalnym.
EN
Micronization of coal (average diameter of particles and share of individual grain fractions) used in coal slurry fuels is the most important element influencing on the properties of the final fuel. Coarse coal particles enable to obtain suspensions of high concentration of solids and high calorific value, but susceptible to sedimentation. In opposite, fine particles allow to obtain suspensions, which are more resistant to sediment and easier to convert, but characterize with higher viscosity, what is an disadvantage regarding its further application as a fuel. Both, lowering of the viscosity and improvement of the stability of a coal slurry can be achieved by using solid phase, i.e. coal, with variable size distribution. Hence, proper coal milling is the key factor in obtaining slurry fuels of satisfying utility values. In the paper, the results of the research on the wet coal milling using electromagnetic mill for production of coal slurry fuel are shown. During the study, the electromagnetic mill type WZB.MAGØ100, manufactured by ELTRAF in Lubliniec, was used. As the grinding aid, ferromagnetic rollers with diameter of 1.0 mm and 10 mm length, were used. Coal-water slurry with concentration of solid at the level of 50 %, based on hard-coal flotoconcentrate, was used as the study material. Flow of grinding material in a form of coal-water suspension and slope of the working chamber of the mill were variable parameters during the experiments. The study indicated that the use of electromagnetic mill in slurry fuel production was one of the possible technological solutions. The eficiency of milling in electromagnetic mill depended on residence time of particles in the working chamber of the mill as well as on the slope of the mill chamber, which was crucial for optimum filling of the chamber volume. Wet coal milling realized in a continuous mode enable almost quadruple decrease of coal particles size after approximately 30 s of residence time in the workspace. The obtained product characterized with normal, mono-modal particle size distribution.
PL
W transporcie hydraulicznym, którego przykładem jest przesyłanie węglowych paliw zawiesinowych w instalacjach rurociągowych, istotnym problemem jest minimalizowanie oporów przepływu, wpływających na jego ekonomiczną efektywność. W artykule przedstawiono metodykę i wyniki badań eksperymentalnych, dotyczących pomiarów oporów przepływu zawiesin węglowo – wodnych w rurociągu poziomym o określonej geometrii przy różnych objętościowych natężeniach przepływu. Zmierzono spadki ciśnienia samych zawiesin oraz zawiesin z dodatkiem powietrza, a uzyskane wyniki prac eksperymentalnych porównano z wynikami uzyskanymi na drodze obliczeń teoretycznych. W wyniku wprowadzenia do płynącej zawiesiny strumienia powietrza uzyskano efekt redukcji oporów przepływu – efekt ten uzależniony był od właściwości zawiesiny, natężenia jej przepływu oraz udziału masy powietrza w płynącej substancji. Dobra zgodność wyników eksperymentalnych z teoretycznymi potwierdziła prawidłowość przyjętej metody przewidywania oporów przepływu zawiesin węglowych.
EN
In hydraulic transport, the example of which is the transport of coal-water slurry in pipelines, an important problem is to minimize flow resistance affecting its economic efficiency. The paper presents the methodology and results of experimental studies on the measurement of the flow resistance of coal-water slurries in a horizontal pipeline with the specified geometry at different volumetric flow rates. Pressure drop was measured for slurry itself and aerated slurries and the results of experimental work were compared with those obtained by theoretical calculations. As a result of introduction of air stream into slurry, effect of reducing of flow resistance was observed - this effect was dependent on the characteristics of the slurry, the flow rate and the mass fraction of air in the flowing medium. Good correlation of experimental results with theoretical data confirmed the correctness of adopted method for predicting flow resistance of coal-water slurries.
11
Content available remote Charakterystyka reologiczna skoncentrowanych zawiesin węglowo-wodnych
PL
Na podstawie przeprowadzonych badań określono zakres możliwych do osiągnięcia stężenia, zdolności płynięcia, stabilności i właściwości reologicznych zawiesin węglowo-wodnych polskich węgli energetycznych z ZG Janina i KWK Wieczorek. Biorąc pod uwagę lepkość, tiksotropię, zdolność płynięcia i stabilność badanych paliw zawiesinowych stwierdzono, że zastosowanie węgla z KWK Wieczorek daje możliwość uzyskiwania paliwa zawiesinowego o korzystniejszych walorach technologicznych, w tym o odpowiedniej lepkości i zdolności płynięcia.
EN
A scope of achievable concentration, flowability, stability and rheological properties of coal-water slurries of Polish steam coals from the ZG Janina and the KWK Wieczorek was determined based on the obtained measurement results. Taking into account viscosity, thixotropy, flowability and stability of slurry fuels tested it was found that the use of coal from the KWK Wieczorek gives slurry fuels of advantageous technological properties including appropriate viscosity and flowability.
12
Content available remote Paliwo zawiesinowe z polskich węgli energetycznych do procesu zgazowania
PL
W artykule przedstawiono rezultaty badań nad otrzymywaniem węglowych paliw zawiesinowych na bazie potencjalnie dostępnych do procesu zgazowania, polskich węgli energetycznych – węgla ZG „Janina” i kopalni „Wieczorek”. Właściwości badanych węgli porównano z wymaganiami stawianymi surowcom węglowym do wytwarzania paliwa w formie zawiesiny wodnej – dwa badane węgle są przykładem węgli energetycznych o niskim stopniu metamorfizmu, nie spełniających tych wymagań. Zawiesiny wytwarzano bez i z zastosowaniem dyspergatora w postaci soli sodowych kwasów naftalenosulfonowych (dyspergator NNOS E). Zwiększano koncentrację fazy stałej w zawiesinie, jednocześnie badając zdolność płynięcia (warunek konieczny do realizacji kolejnych badań), lepkość i stabilność wytworzonych produktów. Stwierdzono, że korzystniejszymi właściwościami sprzyjającymi wytwarzaniu stabilnych suspensji węglowo-wodnych charakteryzuje się węgiel „Wieczorek”. Jego wykorzystanie pozwala na uzyskanie zawiesiny o koncentracji 58 % i dobrych pozostałych walorach technologicznych: zdolności płynięcia, lepkości i stabilności w czasie.
EN
This paper presents the results of a study on the preparation of coal-based fuels from Polish coals, potentially available for the gasification process: coals from ZG ”Janina” and KWK ”Wieczorek”. The properties of the tested coals were compared to the raw material requirements of coal-slurry fuel production. Both coals are examples of low metamorphic coals and do not meet these requirements.The slurries were prepared with and without a dispersant, containing sodium salts from naphthalenesulfonic acid (dispersant NNOS E). Concentration of solid phase in the slurry was gradually being increased and, simultaneously, flowability (necessary for further studies), viscosity and stability of the prepared products was measured. More positive properties, favoring the production of stable water-coal suspensions, were present in ”Wieczorek” coal. Its use allows to obtain a slurry of 58 % concentration as well as other good technological properties, such as flowability, viscosity and stability over time.
PL
Praca przedstawia badania kinetyki suszenia węgli energetycznych z ZG "Janina" oraz KWK "Wieczorek". Podczas badań zmieniano wilgotność początkową węgli, wymiar ziaren w zakresie od 0 do 3,15 mm oraz temperaturę suszenia. Wilgotność początkowa węgli wynosiła odpowiednio 10 oraz 15 %. Badania realizowano przy użyciu wagosuszarki typu MAC 210/NP w warunkach quasi-izotermicznych w zakresie temperatur od 80 do 120°C. Dla potrzeb analizy kinetycznej wytypowano cztery modele (Newtona, Hendersona-Pabisa, Page'a i logarytmiczny), stosowane ogólnie do opisu przebiegu procesu suszenia. Spośród analizowanych modeli najlepsze odzwierciedlenie danych doświadczalnych wykazał model logarytmiczny, dla którego wyznaczono parametry kinetyczne, czyli energię aktywacji oraz czynnik przedwykładniczy. Wartości obydwu parametrów okazały się być ściśle uzależnione od wymiarów ziaren, jak i typu węgla. Wyznaczone parametry kinetyczne będą podstawą do przeprowadzenia działań optymalizacyjnych w kierunku projektowania suszarek (w szczególności uderzeniowo-wirowych) przy użyciu metod CFD, co będzie przedmiotem dalszej pracy autorów nad tym zagadnieniem.
EN
The paper presents studies on kinetics of steam coals drying from "Janina" and "Wieczorek" coal mines. During the investigations initial moisture of coals, their grain size within the range of 0 to 3,15 mm and temperature of drying were changed. The initial moisture content in the samples was 10 and 15%, respectively. The investigations were carried out with MAC 210/NP-type moisture balance under the quasi-isothermal conditions in the temperature range of 80-120°C. For kinetic analysis needs four kinetic models have been selected (Newton, Henderson-Pabis, Page and logarithmic) commonly used to describe the course of drying process. From among the analyzed models the logarithmic model proved to best reflect the experimental data. Determined kinetic parameters will be the basis for conducting of optimization actions orientated towards designing of dryers (especially impact-rotary dryers) with the use of CFD methods, what will be the scope of further research on the issue carried out by authors.
PL
Przedstawiono wyniki badań wybranych właściwości zawiesin węglowo--wodnych o koncentracji 50 % (liczonej na stan suchy węgla), otrzymanych w warunkach laboratoryjnych. Paliwa zawiesinowe przygotowano na bazie węgli energetycznych z kopalń „Janina" i „Wieczorek". Jako dyspergatory fazy stałej zastosowano pochodne kwasów naftalenosulfonowych (Dyspergator NNOS E), eter polioksyetylenoglikolowy nasyconego alkoholu tłuszczowego (Rokanol Ł18) oraz trójetanoloaminę surową (TEA). Stabilność zawiesin wyznaczono zmodyfikowaną metodą penetracji zawiesiny przez pręt szklany z dyskiem. Analizując zmiany w płynności, lepkości oraz stabilności czasowej badanych układów węgiel-woda-dyspergator stwierdzono niejednoznaczne oddziaływanie poszczególnych substancji modyfikujących. W zależności od rodzaju węgla, z którego zawiesiny zostały wytworzone, wpływ dyspergatorów jest różny. Najkorzystniejszymi właściwościami charakteryzowała się zawiesina otrzymana na bazie węgla z kop. „Wieczorek".
EN
The purpose of the research program is to find the relationship between the lo' pressure sorption of selected polar substances (water methanol, ethanol, propar 1 -ol, butane-1 -ol) and of apolar ones (benzene, cyclohexane, n-hexaneťn-pentai n-heptane, n-octane, hex-1-en, hept-l-en) on hard coals from Polish collierii The experimental data reveal the importance of the dual bond and its influence sorption capacity in the entire group of investigated sorbates. It has been found c that sorption capacity is reduced with the length of the carbon chain in sorbati which evidences the molecular sieve effect of the hard coal's porous structure. IGNASIAK K„ MUZYKA R„ ROBAK J.: Investigation of the effect of chemi< additives on selected properties of coal-water slurries. Keywords: Coal water slurry, rheology, dispersants The article presents the results of selected properties of coal-water slurries w concentrations of 50 % (calculated on the dry basis of carbon) obtained in t laboratory conditions. Slurry fuels were prepared on the basis of steam c< from - „Janina" and „Wieczorek" coal mines. Naphthalenesulfonic acid derii tives (dispersant NNOS E), addukt of ethylene oxide to unsaturated fatty alcoů (Rokanol Ů18) and triethanolamine raw (TEA) were used as the solid phŁ dispersants. Stability of the slurries was determined by a modified method penetrating the slurry with a glass rod with a disk. Ambiguous chemical effi of particular modifying substances was found by analyzing changes in fluidi viscosity and temporal stability of tested coal-water-disperser sets. The influer of dispersers is different, depending on the kind of coal from which the slurr is produced. The best properties of the suspension had a slurry produced on I basis of coal from „Wieczorek" mine.
15
Content available remote Zjawisko segregacji materiału dwuskładnikowego w transporcie pneumatycznym
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań dotyczące zjawiska segregacji materiału dwuskładnikowego podczas wypływu z poziomego rurociągu pneumatycznego. Jako materiał badawczy wykorzystano cząstki kuliste o średnicy 6 mm i różnych gęstościach, które połączono w układy dwuskładnikowe. W celu oceny wpływu prędkości gazu na rozmiar zjawiska segregacji posłużono się stopniem nierównomierności rozkładu koncentracji przestrzennej oraz frakcyjnej.
EN
Test results dealing with two-component material segregation during discharge from a horizontal pneumatic pipeline are presented in the paper. Spherical particles of 6 mm in diameter and different densities, combined in a two-component system, were used as research material. The degree of spatial and fractional non-uniformity of concentration distribution was employed in the evaluation of gas velocity effect on size segregation.
16
Content available remote Wpływ gęstości i kształtu cząstek na segregację w separatorze
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące wpływu gęstości i kształtu cząstek na zjawisko segregacji układu dwuskładnikowego w separatorze pneumatycznym. Jako materiały badawcze wykorzystano cząstki kuliste o różnych gęstościach oraz cząstki niekuliste o różnym kształcie. Materiały badawcze dobrano w taki sposób, aby utworzyć układy dwuskładnikowe, przy stałym komponencie cząstek kulistych w każdym z układów. W celu oceny wpływu gęstości jak i kształtu posłużono się współczynnikiem rozrzutu Co V wyznaczonym dla poszczególnych komponentów mieszaniny z uwzględnieniem zakresu prędkości nośnika transportującego.
EN
Research results dealing with effects of density and particle shape on the two-component system segregation phenomenon in an air separator are presented in the paper. Spherical particles of different densities and non-spherical particles of different shapes were used as research material. Materials were chosen to create two-component systems with a constant spherical particles' component in each of them. In order to assess the effect of density and shape, the spreading factor CoV determined for individual mixture components including the transporting agent speed range was used.
PL
Do produkcji ciepła w urządzeniach grzewczych małej mocy, obok najczęściej spotykanych stałych paliw kopalnych, coraz częściej wykorzystuje się paliwa ciekłe. W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę paliw ciekłych technicznie możliwych do stosowania w sektorze ogrzewnictwa indywidualnego. Dokonano podziału olejów wykorzystywanych do celów grzewczych ze względu na właściwości oraz źródło pochodzenia. W opracowaniu omówiono olej przepracowany oraz oleje roślinne w odniesieniu do oleju opałowego. Wśród olejów roślinnych uwzględniono m.in. olej rzepakowy i posmażalniczy. Przedstawiono regulacje prawne dotyczące tych paliw wraz z uwzględnieniem podatku akcyzowego. Omówiono możliwości spalania oleju przepracowanego oraz olejów roślinnych w urządzeniach grzewczych małej mocy.
EN
In small-scale heating units, next to mostly occurring solid fossil fuels to produce heat, increasing use liquid fuels. Publication presents general characteristics liquid fuels, which is technically possible to used in the sector individual heating. There have been classification oils use to produce heat from consideration on properties and origin. The paper describe the properties of spent oil and vegetable oils in comparison to heating oil. Among vegetable oils considered colza oil and oil after frying. Publication presents regulations for these fuels with regard to excise duty. Describe the possibility of burning spent oil and vegetable oils in low-power heaters.
EN
This article presents results of analyse of picture in Matlab programme of two-component material in pneumatic conveyor. Studied two-component material consist of plastic globules about different density and the velocity of gas flow was equal 7,9 m/s. The received results were considered in individual zones of receipt of material.
PL
Przedstawiono wizualne badania procesu segregacji cząstek monodyspersyjnych w separatorze powietrznym. Opisano koncepcję stanowiska pomiarowego z aplikacją toru optycznego do pomiarów za pomocą szybkiej kamery wideo. Do opisu zjawisk zastosowano algorytmy cyfrowej anemometrii obrazowej (DPIV). Zaprezentowano ocenę zmiany stopnia segregacji w zależności od parametrów przepływowych w urządzeniu.
EN
Authors propose visualization research of monodispersing material separation in pneumatic separator. Conception of experimental stand with application of optical track based on fast video camera was described. Digital Particle Image Velocimetry (DPIV) for assessment of physical phenomena during pneumatic segregation was used. In the paper also correlation between two-dimensional concentration factor and flow parameters in device was described.
EN
This article presents influence velocity of air on trajectory movement of par- ticles during outflow from pneumatic separator. This research was made for plastic balls which have different thickness for three different streams. In order to determine trajectory movement of particles was used digital pictorial anemometry.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.