Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper presents a portable exhaled breath analyser, developed to detect selected diseases. The set-up employs resistive gas sensors: commercial MEMS sensors and prototype gas sensors made of WO3 gas sensing layers doped with various metal ingredients. The set-up can modulate the gas sensors by applying UV light to induce physical changes of the gas sensing layers. The sensors are placed in a tiny gas chamber of a volume of about 22 ml. Breath samples can be either injected or blown into the gas chamber when an additional pump is used to select the last breath phase. DC resistance and resistance fluctuations of selected sensors using separate channels are recorded by an external data acquisition board. Low-noise amplifiers with a selected gain were used together with a necessary bias circuit. The set-up monitors other atmospheric parameters interacting with the responses of resistive gas sensors (humidity, temperature, atmospheric pressure). The recorded data may be further analysed to determine optimal detection methods.
EN
The aim of the study was to examine the influence of cranial sutures on the crack behaviour of a human skull after the impact. The authors focused on the assessment of skull breaking nature, based on a real-world vehicle-to-bicyclist accident. In the state of the art, there is still no consensus about sutures mechanical properties. Currently, most of the numerical head models do not have distinguished cranial sutures. Methods: The authors compared different elastic properties for cranial sutures and their influence on the nature of the skull fracture. The mathematical and numerical modelling have been applied to mimic the nature of the skull fracture. The LS-DYNA explicit code with material models featuring the erosion of finite elements was used. The models of the skull with different cranial sutures properties were impacted against a validated front-end of a vehicle. Results: Various fracture patterns were obtained for different material properties of the sutures and the results were compared to a model without the cranial sutures. Based on the results, a graph was plotted to indicate differences in sutures energy absorption capabilities. The numerical results were supported by the mathematical modelling. The developed diagram may enable better understanding of the complex mechanical phenomena on the suture interface. Conclusions: Biomechanical evidence was provided for the important role of the sutures in numerical models as well as their significant influence on the biomechanics of skull fractures caused by dynamic loads.
EN
The construction of the technological treatment plant is closely related to the amount and physicochemical parameters of incoming sewage. The economic aspects and the principles of sustainable development also should be taken into account at the stage of sewage treatment plant construction planning. Moreover, in large cities, there is often greater number of sewage treatment plants, which should create an effective system for wastewater treatment. Municipal wastewater treatment system should not disturb the ecological balance of the area and cannot contribute to the deterioration of the living conditions of people (especially those living in the immediate vicinity of the sewage treatment plant). The paper compares the process lines of three wastewater treatment plants located in the city of Bytom: “Centralna” plant, “Miechowice” plant and “Bobrek” plant. The paper also compares the main indicators of the efficiency of the described wastewater treatment plants and the selected parameters of the sewage sludge. Based on the above data, an attempt was made to assess the proper operation of the sewage treatment system in the city of Bytom.
PL
Budowa ciągu technologicznego oczyszczalni jest ściśle powiązana z ilością i parametrami fizykochemicznymi dopływających ścieków. Na etapie planowania należy rozważyć także kryteria zrównoważonego rozwoju oraz aspekty ekonomiczne. Ponadto, w dużych miastach na skuteczny system oczyszczania ścieków składa się często większa liczba oczyszczalni. Miejski system oczyszczania ścieków nie może zakłócać równowagi ekosystemowej danego obszaru ani przyczyniać się do pogorszenia warunków bytowania ludzi (szczególnie tych mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni ścieków). W artykule porównano ciągi technologiczne trzech oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie miasta Bytom: Oczyszczalni „Centralna”, Oczyszczalni „Miechowice” oraz Oczyszczalni „Bobrek”. Zestawiono także główne wskaźniki efektywności oczyszczania oraz niektóre parametry osadu czynnego. Na podstawie powyższych danych podjęto próbę oceny prawidłowego funkcjonowania systemu oczyszczania ścieków w Bytomiu.
PL
W referacie ujęte są wybrane aspekty procesu projektowania regulacji osi torów kolejowych począwszy od założenia osnowy projektowej, poprzez pomiary inwentaryzujące, projektowanie nowych osi, opracowanie graficzne dokumentacji, aż do wyniesienia projektu w teren i odbiorczych pomiarów powykonawczych. Autorzy zwrócili uwagę na korzyści płynące z wykorzystania tachimetrii 3D oraz ze zintegrowania systemów pomiarowych, projektowych i wykonawczych.
EN
The paper presents some aspects of the design process of the railway axis adjustment starting from the foundation of the design matrix, by measurements of the existing track, the design of new axes, design documentation, until realisation of the designed works and as-built checks. The authors points out the benefits of using 3D tacheometry and the integration of measurement, design and implementation systems.
PL
W pracy zostaną przedstawione algorytmy wstępnego przetwarzania widm mające na celu usuniecie lub zmniejszenie intensywności zakłóceń obecnych w rejestrowanych widmach Ramana, ze szczególnym uwzględnieniem automatyzacji tego procesu (bez konieczności wyboru parametrów przetwarzania przez obsługę urządzenia). Kolejna prezentowana grupę algorytmów stanowią procedury parametryzacji widm, które opisują widma w postaci zbioru kilku parametrów, np. pozycji linii widmowych, jej względnej amplitudy oraz szerokości. Parametry te są niezbędną informacja wejściową dla niektórych algorytmów detekcji. W pracy zostaną również zaprezentowane najpopularniejsze algorytmy korelacyjne oraz algorytmy porównujące położenie i amplitudę linii widmowych.
EN
Detection of chemicals on the basis of their Raman spectra measurement consists in comparison recorded spectra for the tested chemical substances with model spectra stored in the master database. Detection algorithms indicate the substance of the database whose spectrum is the most similar, according to established criteria, to the recorded spectrum of the tested chemical. In the paper, there will be presented spectra preprocessing algorithms to eliminate or reduce the intensity of the noise present in the recorded Raman spectra, with particular emphasis on automation of this process (no need to select the parameters processed by the operation of the device). Another presented group of algorithms are spectra parameterization procedures that describe the spectrum as a set of several parameters, such as the position of the spectral lines, the relative amplitude and width. These parameters are necessary input information for some detection algorithms. The paper will also be presented to the most popular correlation algorithms.
PL
W pracy zostały scharakteryzowane źródła zakłóceń występujące podczas pomiarów widm Ramana w warunkach polowych oraz sposoby redukcji ich wpływu na jakość rejestrowanych widm. Zaprezentowano wpływ czasu integracji na jakość rejestrowanych widm w przypadkach, gdy szumy własne spektrometru mają składową typu 1/f, dominującą w zakresie małych częstotliwości. Przedstawiono także wyniki uzyskane podczas pomiarów z detekcją synchroniczną, stosowaną w przenośnych spektrometrach Ramana, w pomiarach przy silnym oświetleniu zewnętrznym.
EN
Raman spectrometers are devices which allow immediate and contactless identification of the examined substances. Detection is possible without any sample preparation, even from a distance or via a transparent package, like glass or plastic vials. These features make the Raman spectra measurement technique popular. Therefore it requires continuous development to get better results. Chemicals detection is based on comparison of a registered Raman spectrum with the reference spectra stored in a database. The algorithm which compares the spectra indicates the substances (one or even a few) having the most similar (according to the applied criterion) spectrum to the Raman spectrum of the investigated chemical. The reference database is created in a laboratory by using precise Raman Spectrometers of high resolution and low noise level. Field measurements of the Raman spectra are usually made by a less accurate device and suffer from external interferences. Therefore an additional procedure for noise and interference dumping is necessary. The paper outlines the sources of noise and interference contaminating Raman spectra. The selected methods for their suppression are discussed. The advantage of synchronous detection measurements at ambient light is shown. Finally, the impact of the time integration on the spectra quality, when inherent noise of a spectrometer has a dominant 1/f component at low frequency range is described.
7
EN
The paper contains a description of the control software of a portable Raman spectrometer which was built in the Department of Optoelectronics and Electronic Systems Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics Gdansk University of Technology. The software has modular structure, which includes the laser control module and the spectrum acquisition module (laser power selection, working mode and data acquisition time) was described. The module of Raman spectra pre-processing (smoothing, background removal, normalization) was described in detail, with particular emphasis on its ergonomic use. The software was prepared for two different user types (experienced and inexperienced), allowing use by the advanced operator or by the less experienced personnel. The Raman spectra database with updating ability by external databases was presented, together with the selected identification algorithms.
PL
Praca zawiera opis oprogramowania sterującego przenośnym spektrometrem Ramana, który został zbudowany w Katedrze Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, w trakcie realizacji grantu rozwojowego. Opisano modułową budowę oprogramowania, zawierającego moduł sterujący pracą laserów oraz procesem akwizycji widma. Bardziej szczegółowo przedstawiono moduły realizujące funkcje wstępnego przetwarzania widm Ramana, ze szczególnym uwzględnieniem ergonomii korzystania z urządzenia w warunkach pomiarów w terenie. Oprogramowanie zrealizowano w koncepcji dwóch użytkowników (zaawansowany i podstawowy), umożliwiając tym samym obsługę urządzania przez doświadczonych operatorów oraz przez personel o ograniczonych kwalifikacjach. Przedstawiono także budowę bazy danych widm Ramana. Scharakteryzowano również algorytmy dokonujące identyfikacji widm.
EN
Raman spectrometers enable fast and non-contact identification of examined chemicals. These devices measure Raman spectra and compare with the spectra database to identify unknown and often illicit chemicals (e.g. drugs, explosives) usually without any sample preparation. Raman spectra measurements are a challenge due to noise and interferences present outside the laboratories (field applications). The design of a portable Raman spectrometer developed at the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Gdansk University of Technology is presented. The paper outlines sources of noise and interferences (e.g. background removal, spectra smoothing) contaminating Raman spectra measurements as well as signal processing techniques required to reduce their influence. The authors consider influence of packages (glass or plastic vials) on effectiveness of detection of selected chemical mixtures and they propose a method that reduces this factor. Next, the impact of acquisition time and external lighting on the accuracy of Raman spectra measurements is investigated. The synchronic detection is introduced to diminish changes of outside sample irradiation. Finally, the etaloning error present in the measured spectra is considered and attenuated by an additional procedure.
PL
Spektroskopy Ramana umożliwiają szybką i bezkontaktową identyfikację badanej substancji chemicznej. Mierzą widma Ramana i porównują z biblioteką widm, aby identyfikować nieznaną, często nielegalną substancję chemiczną (np. narkotyki, materiały wybuchowe) bez potrzeby przygotowania badanej próbki. Pomiar widm Ramana w warunkach polowych jest dużym wyzwaniem ze względu na obecność wielu źródeł szumów i zakłóceń, m.in. szumy przetworników CCD, fluorescencja, szumy kosmiczne, oświetlenie zewnętrzne. W pracy przedstawiono projekt przenośnego spektrometru Ramana opracowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Opisano źródła szumów i zakłóceń obecnych podczas pomiarów widm Ramana oraz techniki przetwarzania sygnałów zmniejszające ich wpływ (np. usuwanie tła, widm wygładzanie). Autorzy rozważają także wpływ opakowań (szklanych lub plastikowych) na efektywność detekcji wybranych mieszanin chemicznych i proponują metodę, pozwalającą na jego redukcję. Następnie przedstawiono zależności między czasem ekspozycji a dokładnością pomiarów widm Ramana. Określono skutki oddziaływania zewnętrznego (niepożądanego) oświetlenia na jakość pomiarów oraz przedstawiono sposób ich ograniczenia przy użyciu pomiarów synchronicznych. Następnie opisano zjawisko etaloningu oraz procedurę jego usunięcia w kontrolowanych warunkach pomiarowych, za pomocą dodatkowych procedur.
EN
Raman spectroscopy has become more popular due to its new prospective field applications in forensic sciences, war against terrorism, environment protection and other field chemical analysis. Raman spectrometers can be miniaturised to portable devices and their price is decreasing due to development of optoelectronics components. Unfortunately, this technology has still numerous limitations that influence their design and limit the scope of possible applications. The conception and design of the portable Raman spectrometer is described, including discussion of performance and limitations of representative components of such device available on the market. An enhanced portable Raman spectrometer using two lasers, one emitting at 355 nm and the other at 785 nm, and employing advanced signal acquisition and data processing methods is presenented. Advantages of such system are outlined and example measurement results acquired using equivalent hardware are presented. Data processing flow for identification of chemicals is also described.
EN
The Raman spectrometers can be built as the portable devices and can be used in various places to detect illicit chemicals. This method has become popular due to deficiency of other fast methods that could be applied against terrorist attacks or could help police at their work. The Conception of a portable Raman spectrometer has been presented. The Description enclosures the presentation of the prepared device and its possible applications by presenting exemplary detection results.
PL
W pracy przedstawiono budowę oraz zasadę działania przenośnego spektrometru Ramana, przygotowywanego w Katedrze Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Politechniki Gdańskiej. Opisano format plików *.SPC, który jest wykorzystywany przez oprogramowanie sterujące budowanym spektrometrem oraz stosowany przez większość komercyjnych aplikacji przeznaczonych do analizy widm Ramana. Przedstawiono podstawowe metody parametryzacji rejestrowanych widm, jakie się stosuje do automatycznej detekcji badanych substancji chemicznych.
EN
Design and operation principles of a portable Raman spectrometer have been presented. The spectrometer is in preparation in the Department of Optoelectronics and Electronics Systems. A file format *.SPC, used in Raman spectroscopy, has been described. The main methods of Raman spectra parameterization for automatic detection of chemicals has been enclosed as well.
PL
Rejestracja widma promieniowania rozproszonego nieelastycznie podczas zjawiska Ramana, które jest charakterystyczne dla badanej substancji, pozwala na jej identyfikację. W pracy zostały przedstawione przykładowe widma Ramana substancji chemicznych. Następnie opisano błędy podczas pomiarów widm Ramana, powodujące ograniczenia możliwości identyfikacji substancji chemicznych lub ich mieszanin. Szczegółowo przedstawiono możliwości redukcji błędów pomiarowych przez zastosowanie procedur usuwania tła oraz wygładzania rejestrowanych widm we wstępnej fazie przetwarzania. W pracy następnie opisano wybrane algorytmy klasyfikacji, które umożliwiają wyznaczanie składu badanej mieszaniny na podstawie porównania jej widma Ramana z modelami stworzonymi na bazie widm wzorcowych. Ponadto oceniono efektywność wykrywania wybranych substancji chemicznych według przedstawionych metod oraz możliwości ich usprawnienia.
EN
The Raman spectrometers are devices which allow immediate and accurate identification of the examined chemicals without a requirement of a direct contact. The devices are based on the Raman phenomenon, which takes place during illumination of the sample by a monochromatic radiation (e.g. 785 nm laser). Additional bands appear in the scattered spectrum due to the inelastic scattering of excitation monochromatic light on the molecules of the investigated probe. The number, shapes and locations of these bands in the Raman spectrum are unique for the investigated chemicals. Therefore, the irradiated probe can be identified. Raman spectrometers are used for rapid identification of unknown and potentially dangerous substances (e.g. drugs, explosives). The paper presents construction details of the portable Raman spectrometer being prepared at the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Gdansk University of Technology. The paper outlines necessary signal processing to assure reliable identification. First interferences encountered during Raman spectra measurements are presented. Secondly, methods of their reduction (background removal, spectra smoothing) are described. The selected algorithms for chemicals classification are outlined. They enable determination of their composition by comparing the measured Raman spectra with the models based on the prepared spectra library. Finally, efficiency of these algorithms is discussed and directions of their further development are outlined.
13
Content available remote Algorithms of chemicals detection using Raman spectra
EN
Raman spectrometers are devices which enable fast and non-contact identification of examined chemicals. These devices utilize the Raman phenomenon to identify unknown and often illicit chemicals (e.g. drugs, explosives) without the necessity of their preparation. Now, Raman devices can be portable and therefore can be more widely used to improve security at public places. Unfortunately, Raman spectra measurements is a challenge due to noise and interferences present outside the laboratories. The design of a portable Raman spectrometer developed at the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Gdansk University of Technology is presented. The paper outlines sources of interferences present in Raman spectra measurements and signal processing techniques required to reduce their influence (e.g. background removal, spectra smoothing). Finally, the selected algorithms for automated chemicals classification are presented. The algorithms compare the measured Raman spectra with a reference spectra library to identify the sample. Detection efficiency of these algorithms is discussed and directions of further research are outlined.
EN
This paper is focused on the investigation of capabilities and limitations (advantages and disadvantages) of GC-ECD and GC-MS methods used for identification and quantitation of the trace content of chloroorganic compounds present in petroleum distillates (fraction up to 200oC). The methods routinely applied in petroleum industry (crude oil refineries) for determination of organic Cl were considered. They include procedures based on sample combustion followed by microcoulometric determination and direct X-ray fluorescence determination of total chlorine as well as GC-ECD and GC-MS procedures for identification and quantitation of individual volatile chloroorganic compounds. The total chlorine content calculated on the basis of GC-MS data was in agreement with that obtained by means of sample combustion followed by microcoulometric titration. which is regarded accurate and precise. However, significantly higher organic chlorine content was estimated using GC-ECD. WD-XRF method is very easy and useful for everyday monitoring of organic Cl content in petroleum distillates. However, quantification limit is generally too high (3-5 ppm Cl) and the results are of relatively low precision.
PL
W pracy przedstawiono możliwości i ograniczenia w stosowaniu techniki GC-RCD i GC-MS do identyfikacji i oznaczania śladowych stężeń związków chloroorganic/nych w destylatach z ropy naftowej (trakcjach wrzących do 200°C). Przedyskutowano także procedury rutynowo stosowane w rafineriach do oznaczania zawartości chloru organicznego. Należą do nich metodyki oparte na spalaniu próbki i oznaczaniu wybranych produktów mineralizacji za pomocą techniki miareczkowania kulometrycznego oraz bezpośrednia technika rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej. Badania wskazują, że wyniki oznaczania chloru całkowitego z zastosowaniem techniki GC-MS są zgodne z wynikami uzyskanymi przy zastosowaniu techniki spalania próbki i miareczkowania mikrokulometrycznego, która uważana jest za metodę precyzyjną i dokładną. Wyniki uzyskane z zastosowaniem techniki GC—ECD sąznacząco wyższe od tych uzyskanych z zastosowaniem techniki GC—MS. Stosowanie rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej jest ograniczone ze względu na zhyt wysoką granice oznaczalności (3-5 ppm Cl) oraz względnie niską precyzję oznaczeń.
PL
W artykule omówiono nowe rozwiązanie wywrotnicy wagonowej bębnowej przystosowanej do pracy w cyklu automatycznym.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.