Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The paper is devoted to the analysis and research of the possibility of adapting magnetorheological damper to minimize the unfavorable dynamic phenomena affecting the shooter when firing from a hunting shotgun. A design and construction of a so-called “smart” device is discussed. The damper was installed inside a modified shotgun stock, and used to reduce the value of recoil force acting on the shooter’s shoulder. The proposed solution minimizes the recoil, increases the comfort of use of the weapon and consequently improves the accuracy. The effectiveness of the solution has been verified experimentally.
EN
The following article is devoted to research on particular operational characteristics of prototypes of rotating magnetorheological clutches and brakes. The experiments were conducted on a specialized test stand, including a high power servo-motor, torque meters, and thermal sensors. In addition to the generally determined relationship of the clutch or brake torque transmitted over time and depending on the electric current, it has been shown that the particular operational characteristics of these devices are necessary for the full operational picture of the performance of the device. These are, among others, the torque versus rotational speed, temperature, and operational time dependencies.
PL
Praca poświęcona jest badaniom prototypów sprzęgieł i hamulców magnetoreologicznych pracujących w ruchu obrotowym. Zostały one przeprowadzone na specjalistycznym stanowisku badawczym. Obok powszechnie wyznaczanych zależności przenoszonego momentu obrotowego sprzęgła lub hamulca w funkcji czasu i w zależności od wartości natężenia prądu płynącego w solenoidach tych urządzeń i sterującego natężeniem pola magnetycznego wytwarzanego wokół cieczy magnetoreologicznej wykazano, że do pełnego obrazu eksploatacyjnych warunków pracy niezbędne jest wyznaczenie dodatkowych charakterystyk tych urządzeń. Są nimi między innymi wyznaczane w pracy charakterystyki ilustrujące zależności momentu obrotowego w funkcji obrotów, temperatury i inne.
PL
W pracy zaprezentowano materiał niezbędny do przeprowadzenia jednego z ćwiczeń laboratorium modelowania i badania maszyn, będącego jednym z elementów nauczania przedmiotu podstawy konstrukcji maszyn. Do wykonania ćwiczenia wykorzystuje się stanowisko laboratoryjne powstałe w związku z wykonywanym projektem badawczym. Studenci zapoznają się z cieczami sterowanymi polem magnetycznym, poznają budowę i zasadę pracy tłumików, sprzęgieł i hamulców magnetoreologicznych oraz właściwości wyróżniające te urządzenia. Korzystając ze stanowiska badawczego, samodzielnie wykonują odpowiednie pomiary wartości przenoszonego momentu sił, przy różnych wartościach natężenia pola magnetycznego. W końcowym sprawozdaniu, oprócz prezentacji otrzymanych rezultatów, studenci przeprowadzają ich indywidualną analizę.
EN
In this paper the laboratory stand, designed to be used as a part of the Laboratory of Machine Design and Research which is part of the subject Fundamentals of Machine Design, is presented. Originally the laboratory stand was designed as an element of one of the research projects, and the adopted for didactic purposes. The students have the chance to get familiar with unique type of fluids controlled by the magnetic field and their application in the special purpose devices. The laboratory stand allows to conduct individual measurements of the torque, for different coil currents which generate the magnetic field. In the final report students provide the results with the individual analysis of the system parameters.
PL
Artykuł przedstawia stanowisko badawczo-dydaktyczne pozwalające poznać wpływ wprowadzenia do układu broń ramienna–strzelec systemu programowania przebiegu zjawiska odrzutu przez zastosowanie zsynchronizowanego układu sterowanych tłumików magnetoreologicznych (MR). Badanie ma na celu oszacowanie wpływu tłumienia wysokoenergetycznego impulsu pochodzącego od broni małokalibrowej ramiennej na siłę pchnięcia. Dla dostępnego zestawu tłumików MR dobierany jest doświadczalnie zakres prądów sterowania cewką urządzeni MR. Opracowanie wyników w szczególny sposób dotyczy związku układu MR z przebiegiem i wielkością siły pchnięcia, mającej bezpośredni wpływ na celność broni. Otrzymane wyniki badań dowodzą, że zaproponowany układ: obiekt specjalny–tłumik MR–strzelec wpływa korzystnie między innymi na jego stabilność (odrzut oraz podrzut). W artykule przedstawiono schematyczną budowę stanowiska, podstawowe parametry badanego układu oraz wybrane wyniki badań.
EN
This paper presents the laboratory stand, designed for research and didactic purposes. The stand allows investigating the performance of the programmable system for controlling the recoil effect in the small caliber arm–shooter configuration. The system incorporates synchronized magnetorheological (MR) damper. The aim of the study is to describe the influence of the damping of a high-energy pulse from small caliber arm, on the value of the thrust force. For the considered set of MR dampers the range of the operating currents for the MR coil is experimentally selected and adjusted. In the study of the results the emphasis is put on the influence of MR damper on the force characteristics, which directly affects the accuracy of the weapon. The obtained results show that the proposed system special object–MR damper–shooter, has a major, positive effect on the accuracy by reducing the components of the recoil. A scheme of the laboratory stand is presented. Basic parameters of the investigated system and research results are discussed.
PL
W artykule przedstawiono stanowisko badawczo-dydaktyczne przeznaczone do identyfikacji podstawowych parametrów charakteryzujących zjawisko odrzutu broni kalibru 12,7 x 99 mm. Stanowisko umożliwia także badanie charakterystyki układu równoległych tłumików magnetoreologicznych zamontowanych w podstawie uniwersalnej broni. W pracy zaprezentowano metodykę badań obejmującą eksperymentalne i teoretyczne metody identyfikacji siły wymuszającej odrzut broni. W badaniach dotyczących analizy przebiegu zjawiska odrzutu wykorzystano układ broni wielkokalibrowej, który pozwala na oddawanie strzałów w warunkach laboratoryjnych, wykorzystując nabój przejściowy o zmniejszonym ładunku miotającym. Badania eksperymentalne przeprowadzono także dla systemu wystrzeliwania granatów nasadkowych. Otrzymane wyniki wskazują na możliwość zbudowania uniwersalnej podstawy dla broni kalibru 12,7 x 99 mm. Mogą one stanowić także podstawę do sformułowania założeń projektowych dla układu sterowanych tłumików z cieczą magnetoreologiczną, dedykowanych do specjalnych zastosowań.
EN
In this paper, the laboratory stand, dedicated for research and didactic purposes is presented. The stand allows investigating the parameters which characterizes the recoil effect in the 12,7 x 99 mm caliber arm. It is also possible to study the dependencies in the system with the parallel magnetorheological dampers, which are placed in the universal basis for weapon. The methodology of the research, as well as the experimental data and theoretical discussions concerning the components of the recoil force are provided. The part of the research devoted to the recoil effect was performed in a large-caliber arm configuration, which allows to fire shots in a laboratory conditions utilizing training bullets with reduced propellant charge. The experimental studies were also carried out for the rifle grenades. The results indicate the possibility of building a universal basis for 12,7 mm x 99 caliber weapons and can provide useful information for formulating the design assumptions for the controlled dampers with magnetorheological fluid, designed for special purposes.
PL
W prezentowanej pracy zostały przedstawione i zinterpretowane rezultaty badań prototypu sprzęgła magnetoreologicznego (MR). Wyznaczone charakterystyki urządzenia ilustrują zależności momentu obrotowego sprzęgła MR od: wartości natężenia pola magnetycznego wywoływanego przez prąd płynący w uzwojeniu cewki, prędkości obrotowej wirnika urządzenia oraz temperatury cieczy MR, ulegającej nagrzewaniu w trakcie pracy. Badania zostały przeprowadzone na specjalnie skonstruowanym stanowisku badawczym. Przeprowadzono szczegółową analizę otrzymanych rezultatów badań.
EN
This paper presents the complex results concerning the prototype clutch with magnetorheological (MR) fluid. The obtained characteristics depicts the dependencies between the clutch’s torque and: the intensity of the magnetic field induced by the coil current, as well as the rotational speed of the rotor, and the temperature of the fluid during exploitation. The research was conducted on the dedicated laboratory stand. The detailed analysis of the results is provided in the article.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań innowacyjnych struktur granulowanych, umożliwiających wpływ na charakterystykę drgań belek, poprzez zmiany wartości podciśnienia wewnątrz struktury i wywołanie w niej tzw. stanu zablokowania materiału. Wykorzystując właściwość materiałów sypkich polegającą na przyjmowaniu praktycznie dowolnego kształtu, w zależności od powierzchni ograniczających materiał, uzyskuje się możliwość budowy tanich tłumików drgań, przeznaczonych do konstrukcji o różnorodnym kształcie, z możliwością wpływania na ich charakterystykę tłumienia.
EN
The article presents the results of the research considering the innovative granular structures, that allows to change the damping characteristics of beams by varying the underpressure inside the structure and thus, transforming the material into a jammed state. Utilizing the behaviour of the underpressured bulk materials, mainly the poss ibility of adopting any boundary dependant shape, we can obtain the possibility of building low-cost and efficient dampers. They can be adopted for a differently shaped structures, with the feature of the semi -active control of the damping characteristics.
EN
The aim of presented paper is a mathematical description and an analysis of viscoplastic properties of a magnetorehological fluid in operational conditions of a damper’s work. The authors considers the possibility of use the viscoplastic law, typically for metals, to describe the behaviour of device with a magnethorheological fluid.
PL
W celu badania zachowania się konstrukcji pod wpływem wymuszeń dynamicznych zaprojektowano i wykonano aktywną podporę konstrukcji wielkogabarytowej, składającą się z dwóch elementów. Pierwszy z nich – generator piezoelektryczny, umożliwia generację drgań przenoszonych na konstrukcję od podłoża. W celu minimalizacja drgań przenoszonych przez podłoże na konstrukcje zastosowano drugi element aktywnej podpory – zespół tłumików magnetoreologicznych. Aktywna podpora umożliwia symulację drgań przenoszonych od podłoża z wykorzystaniem stosu piezoelektrycznego, oraz aktywnego tłumienia drgań poprzez tłumiki magnetoreologiczne, wszystko sterowane w pętli sprężenia zwrotnego. Sygnałami sterującymi pętlą sprzężenia zwrotnego są wielkość odkształcenia i poziom drgań w wybranym węźle konstrukcji.
EN
The active support of a large-scale structure, made up of two elements was designed and manufactured. The first of them - piezoelectric actuator, enables the simulations of vibrations transferred from the ground to the structure. In order to minimize vibrations transmitted through the ground to the construction, the second element of the active support - a system based on magnetorheological dampers was used. The active support enables the simulations of vibrations from the ground using a piezoelectric stack controlled in a reverse feedback loop. Control signals of the feedback loop are: the volume of deformation and vibrations in the selected structures node.
EN
The paper discusses the process of modeling, laboratory research and analysis of the possible application fields for the magnetorheological (MR) dampers, especially controlling the damping force in the orthopedic stabilizer. The research program included obtaining the values of the temperature, magnetic flux density, displacement and forces as a time dependent functions. The analysis confirmed the possibility of applying the MR dampers as a useful devices, which can increase the orthopedic stabilizers efficiency.
12
Content available remote Modelowe badania prototypu tłumika magnetoreologicznego
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych prototypu tłumika magnetoreologicznego, przeznaczonego do wykorzystania w kontrolowanym procesie tłumienia drgań mechanicznych wybranej grupy urządzeń. Główną uwagę skupiono na przedstawieniu zastosowanego rozwiązania konstrukcyjnego oraz na analizie odpowiedzi badanego urządzenia na zadany eksperymentalnie rodzaj wymuszenia kinematycznego. Zgromadzona baza doświadczalna posłużyła, w dalszym etapie, jako punkt wyjściowy do ustalenia reprezentatywnego modelu reologicznego dla rozpatrywanego tłumika. Do analiz numerycznych wybrano model Bouc-Wena. Przeprowadzono estymację parametrów materiałowych modelu, wykorzystując algorytm symulowanego wyżarzania. W końcowej części pracy dokonano weryfikacji dokładności modelu numerycznego poprzez porównanie jego odpowiedzi z rezultatami eksperymentalnymi.
EN
The experimental results of the magnetorheological damper prototype, designed for controlled damping of mechanical vibrations are presented in this work. Main attention is devoted to the description of the considered construction and to the investigation of the damper's response to kinematical excitation applied experimentally. The acquired data was the initial point for the choice of a suitable rheological model for the device under consideration. The Bouc-Wen model has been selected for numerical analysis. The estimation of model parameters was made using the simulated annealing algorithm. At the final part of the paper the exactitude of the numerical model has been verified by comparing it with experimental results.
13
Content available remote Viscoplastic Models for a Magnetorheological Damper
EN
This work presents the Bodner-Partom and Perzyna constitutive law to describe a dynamic behaviour of magnetorheological damper. Those laws usually used for metals, are presented here for shear stresses to express viscoplastic properties of MR fluid. We determine parameters for fluid in the damper prototype that are required for the Bodner-Partom and Perzyna models. Experimental results are later compared with numerical results.
14
Content available remote MR Fluid Analysis in a Magnetorheological Damper
EN
The main focus of this paper is the analysis of MR fluid in the damper during work. The impact of the temperature, the current intensity, the shear rate on the shear stress in MR fluid in the prototype damper during work has been described. For the investigation, a prototype of the MR damper has been manufactured and tested.
PL
W pracy przedstawiono założenia do budowy innowacyjnego stabilizatora stawu kolanowego umożliwiającego realizacje postulatu leczenia czynnościowego. Zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych w warunkach klinicznych. Posłużyły one do odzwierciedlenia rzeczywistego ruchu względnego kości udowej względem piszczelowej. Przeprowadzone analizy pozwoliły zaproponować mechanizm czworoboku przegubowego o określonych parametrach dla danego pacjenta, jako odzwierciedlenie ruchu stawu. Zaprezentowano pierwsze wyniki wdrożenia klinicznego. Wnioski wyciągnięte z pierwszych zastosowań posłużyły do opracowania nowej konstrukcji z zastosowaniem włókiem węglowych. W pracy zawarto również opis badań stanowiskowych.
EN
The paper presents a concept of an innovative orthopedic stabilizer solution designed for treatment of periarticular fractures of the knee joint. In this paper there are presented the results of experimental clinical research. The design of the device was supported by the carried out experimental research of the knee joint kinematics. The results of both experimental and simulation research suggest the use of a fourbar linkage mechanism. The results of the first clinical implementation of the device are also presented in this paper. Conclusions derived from the first implementation allowed proposing a new design with use of carbon fibers. This paper contains also the description of the carried out experimental research.
EN
This paper presents an approach to describe a dynamic behaviour of magnetorheological damper by the Bodner-Partom constitutive law. The B-P equations usually used for metals are presented for shear stresses to express viscoplastic proprieties of MR fluid. Material parameters for the B-P law for fluid in the LORD RD 1005-3 damper are determined. Experimental results are compared with numerical results.
PL
W pracy zaprezentowano wybrane problemy badawcze, konstrukcyjne i eksploatacyjne tłumików amortyzatorów, budowanych na bazie cieczy magnetoreologicznych. Omówiono najważniejsze zagadnienia związane z modelowaniem i opisem matematycznym niektórych zjawisk, jakie są charakterystyczne w rozpatrywanej konstrukcji.
EN
Presented paper presents some research, structural and operational problems of dampers and shock absorbers designed on the basis of MR fluid. The most important informations related to modelling and mathematical description of selected, characteristic for considered construction, phenomenon are discussed.
PL
W pracy zaproponowano nową strukturę semiinteligentną. Jest nią konglomerat zbudowany z luźnego materiału sypkiego, umieszczonego w szczelnej, plastomerowej osnowie, w której w dalszym etapie wytwarza się podciśnienie. Wartość zadanego podciśnienia wpływa na globalne właściwości fizyczne tak utworzonej struktury. Omówiono szczegółowo parametry przeprowadzonych prób relaksacji naprężeń w przypadku ściśniętych jednoosiowo próbek granulowanych oraz zbadano wpływ podciśnienia na spadek naprężeń występujących podczas trwania prób reologicznych.
EN
In this paper a new semi-intelligent structure has been introduced. It is a conglomerate composed on the basis of loose material, placed in a hermetic, plastomer envelope, where in the next stage so-called underpressure is generated. The higher value of the underpressures causes increasing of overall mechanical properties of the conglomerate. The main objective of the paper was to evaluate the underpressure influence on experimentally observed stress relaxation tests. Only uniaxial compression tests results have been taken into consideration. Experimental conditions have been discussed in details. The underpressure value impact on the stress decreasing during experiments has been described and illustrated in suitable figures.
PL
W pracy omówiono podobieństwa i różnice zauważone w trakcie przeprowadzania badań eksperymentalnych urządzeń, pracujących na bazie cieczy MR oraz specjalnych struktur granulowanych. Zaprezentowano i omówiono przykładowe rezultaty doświadczalne uwzględniające wpływ czynnika sterującego na wybrane parametry pracy urządzeń.
EN
In this paper authors would like to introduce a new controllable structure, in some aspects similar to MR fluids, which is composed on the basis of granular material. Loose material is initially placed in a deformable hermetic encapsulation (basically made of soft polymer), equipped in a special valve. In the next step, an internal pressure is pumped out of the structure and so called “underpressure” is generated. This change in the structure appears as a considerable increase in apparent stiffness. Special granular structures, when high underpressure value is applied, seem to exhibit typical properties of solid (semisolid) state. The magnitude of this change is fully controlled by the range of generated internal underpressure. Typical experimental results conducted for both compared materials are discussed in this paper.
EN
This paper presents an approach to describe the dynamic behaviour of a magnetorheological (MR) damper by the Bodner-Partom (B-P) constitutive equations. The B-P equations usually used for metal materials are presented for shear stresses to express viscoplastic proprieties of a MR fluid. The material parameters for the LORD RD 1005-3 damper are determined. The experimental results are shown and are compared with the numerical results.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.