Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Surveillance of the sea borders is a very important task for the Border Guard. Monitoring of country maritime border is an important task of the Border Guard. This task can be facilitated with the use of the technology enabling gathering information from distributed sources and its supervision and visualization. This task can be accomplished using a technology that allows to collect information from distributed sensors of different types, unify the collected information, and present the synchronized data. The system presented in the paper is an extension and enhancement of the previously developed distributed map data exchange system. The added functionality allows to supplement the map data with multimedia (telephone and radio calls, video (cameras), photos, files, SMS/SDS) and presentation of current and archival situation on a multi-display screen in the Events Visualization Post. In the paper, the system architecture, functionality and main system elements are described and supported with preliminary analysis and test results.
PL
Interpolator o dużej krotności wymaga stosowania dolnoprzepustowych filtrów cyfrowych o bardzo wąskim paśmie przejściowym. Przekłada się to na dużą złożoność obliczeniową i problemy z projektowaniem filtrów interpolacyjnych. W pracy zaproponowano użycie metody FRM rozbijającej filtr o wąskim paśmie przejściowym na grupę filtrów o obniżonych wymaganiach, co zmniejsza liczbę niezerowych współczynników. W rezultacie użycie tego rozwiązania pozwala na obniżenie złożoności obliczeniowej interpolatora.
EN
The interpolation with high resampling ratio requires low-pass digital filters with very narrow transition band which results in high computational complexity and makes filter design problematic. Therefore in this work we propose to use the FRM method, which breaks the filter with a narrow transition band into a group of filters with reduced design requirements, which decreases the number of non-zero coefficients. As a result, using the FRM filter reduces the computational complexity of the interpolator.
PL
Efektywne działanie służb straży granicznych wymaga odpowiedniego wsparcia w dziedzinie infrastruktury telekomunikacyjnej i informacyjnej. W artykule opisano system, który spełnia oczekiwania tych służb, dotyczące gromadzenia, przetwarzania i dynamicznego udostępniania danych multimedialnych, pozyskiwanych przez jednostki mobilne, punkty obserwacyjne i centrum. Tymi danymi są sygnały mowy, dane mapowe zawierające informacje AIS, radarowe oraz GPS, sygnały wideo, komunikaty SMS/SDS, obrazy, pliki, notatki. Przedstawiono także proces prowadzący do zrealizowania demonstratora technologicznego tego systemu. W szczególności opisano architekturę systemu, jego warstwę sprzętową i sieciową, środowisko programistyczne, w którym napisano i uruchomiono aplikacje warstwy użytkowej systemu. Na zakończenie scharakteryzowano testy, jakim poddano końcowy produkt.
EN
The effective functioning of services of Border Guards requires the proper support in the telecommunications and information infrastructure. In the paper a system which is meeting expectations of these services for collecting, processing and dynamic making available multimedia, acquired data by mobile units, observation points and a centre were described. These data are signals of the speech, map data containing data information from AIS, radar and GPS, signals of the video, SMS/SDS messages, images, files, notes. Also a process leading for carrying out the technological demonstrator of this system was described. In particular an architecture of the system, his equipment and network layer, programming environment in which applications of the functional layer of the system were wrote was presented. At the end tests a final product was subjected.
PL
W pracy przedstawiono iteracyjną metodę projektowania filtrów ułamkowoopóźniających bazującą na metodzie POCS (rzutowaniu na podzbiory wypukłe). Zastosowanie tej metody pozwala na projektowanie filtrów definiowanych przez ich współczynniki dyskretnej charakterystyki częstotliwościowej sformułowanej, tak że można powiązać ją z projektowaniem tych filtrów metodą okien przesuwanych w dziedzinie czasu.
EN
The paper presents an iterative method based on the POCS (projection on convex subsets) approach for design of fractional delay filters. The use of this method allows design of filters defined by their discrete frequency response which can be associated with the design of these filters in the time domain with offset window method.
PL
W pracy rozpatrzono projektowanie filtrów kształtujących typu podniesiony kosinus i spierwiastkowany podniesiony kosinus metodą rozproszonej maksymalnej płaskości (Distributed Maximal Flatness - DMF). Dla tej metody przedstawiono obserwacje wpływu parametrów projektowanych filtrów na właściwości projektowanych filtrów. Przykładowe filtry zastosowano do generacji i demodulacji sygnałów z modulacją QPSK transmitowanych w obecności zakłóceń.
EN
The paper discusses the design of the raised cosine filter and the square root raised cosine with the Distributed Maximal Flatness (DMF) method. The observations of the influence of filter parameters on the properties of the designed filters are presented. Additionally, sample filters were used to generate and demodulate QPSK modulated signals transmitted in the presence of interference.
PL
W pracy przedstawiono opracowaną bibliotekę C++, DSPElib – Digital Signal Processing Engine library, pozwalającą na prostą i szybką implementację wieloszybkościowych algorytmów przetwarzania sygnałów zawierających sprzężenia zwrotne, a co za tym idzie na szybkie prototypowanie tego typu algorytmów i włączanie ich do autonomicznych aplikacji przeznaczonych na platformę Windows lub Linux.
EN
The C ++ library called DSPElib - Digital Signal Processing Engine library developed by the author is presented in the paper. The library allows for simple implementation of multirate signal processing algorithms containing feedback loops and thus can be used for rapid prototyping of this type of algorithms. Using the library the algorithms can be implemented as stand-alone applications both for Windows or Linux platforms.
PL
Współcześnie w zapisie i przetwarzaniu sygnałów dominuje technika cyfrowa, która prawie całkowicie wyparła technikę analogową, m.in. ze względu na możliwość wierniejszego i trwalszego zapisu. Jednak technika cyfrowa stwarza nowe problemy przenoszenia sygnałów cyfrowych pomiędzy systemami pracującymi z różnymi szybkościami próbkowania. Szczególnym wyzwaniem w tym zakresie jest zmiana szybkości próbkowania ze zmiennym w czasie współczynnikiem krotności przepróbkowania. Szczególną uwagę zwrócono na implementację przepróbkowania sygnału cyfrowego opartą na filtrze ułamkowoopóźniającym o zmiennym opóźnieniu. Filtr taki typowo implementuje się z użyciem struktury Farrowa. Jednak takie rozwiązanie uniemożliwia modyfikację szerokości pasma filtru w trakcie przetwarzania. W zastosowaniach wymagających płynnej zmiany krotności szybkości próbkowania, w celu uniknięcia zniekształceń aliasowych szerokość pasma filtru VFD również powinna ulegać zmianie. Problem ten rozwiązano, stosujac filtry VFD projektowane metodaą okien przesuwanych, których wydajną numerycznie implementację uzyskano przy użyciu struktury z próbkowaniern w dziedzinie częstotliwości. Skuteczność omawianych rozwiązań zademonstrowano na przykładzie przepróbkowania sygnału mowy usuwającego, a następnie przywracającego modulację chwilowej częstotliwości tonu krtaniowego.
EN
Nowadays acquisition and processing of signals is dominated by digital technology that almost completely replaced the analog techniques, mostly due to the more accurate and tenacious recordings. Nonetheless, apart from its advan-tages use of the digital technology poses new problems. One of the problems is the transfer of digital signals between systems operating with different sampling rates, especially, if the conversion must be performed with time varying resampling ratio. In the paper a particular attention is paid to implementation of digital sampling rate conversion based on variable fractional delay filter. Such a filter is typically implemented with the Farrow structure, however, such solution does not allow for modification of the bandwidth of the filter during processing. Nevertheless, in order to ensure alias distortions elimination in applications requiring fluid changes of resampling ratio the VFD filter bandwidth must also change. This problem have been solved with application of VFD filter designed using offset window method which can be efficiently implemented using frequency sampling structure. The effectiveness of the presented solution have been demonstrated with speech signal resampling which removed, and then restored modulation of the instantaneous pitch frequency.
EN
The paper presents the proposition of caches implementation tor map presentation in distributed information data exchange system. The concept of cache service is described in the context of distributed information data exchange system elements which control and present on maps positions and other identification data of vessels and other suspicious objects on the territorial sea. sea-coast and the internal sea-waters. The proposed cache service is implemented to decrease response time of the MapServer (a part of the system) to console (mobile or stationary) queries for map data. Since cache service limits the number of SQL queries processed by the databases that store data used in the system, the presented solution improves their performance. The paper presents the genera! architecture of the data exchange system and the cache concept. The cache service implementation is briefly presented on the basis of information flow diagrams in distributed information system architecture. Moreover, results of main functional tests of cache service are described.
PL
W artykule zaproponowano rozwiązanie pamięci podręcznej (cache) na potrzeby prezentacji informacji na mapie w rozproszonym systemie wymiany danych. Elementy tego systemu pełnią funkcje sterujace i odpowiadają za wizualizację na mapie pozycji oraz innych informacji umożliwiających identyfikacje jednostek pływajacych, a także innych potencjalnie podejrzanych obiektów, znajdujących na morzu terytorialnym, wybrzeżu i na obszarze morskiom wód wewnętrznych. Celem zaproponowanego rozwiązania jest zmniejszenie czasu odpowiedzi MapServera na zapytania dotyczące danych mapowych generowane przez konsole (mobilne i stacjonarne). Zaimplementowana obsługa pamięci podręcznej zmniejsza liczbę zapytań SQL kierowanych do baz danych, przechowujących informacje o obiektach wykorzystywane w systemie, co zmniejsza obciążenie tych baz i zwiększa wydajność systemu. Zaprezentowano architekturę rozproszonego systemu wymiany danych oraz koncepcje zastosowania w nim pamięci podręcznej. Opisano sposób implementacji modułu pamięci podręcznej na podstawie diagramów przepływu informacji w systemie. Przedstawiono wyniki najważniejszych testów funkcjonalnych tego modułu.
EN
In this paper the architecture of the software designed for management of position and identification data of floating and flying objects in Maritime areas controlled by Polish Border Guard is presented. The software was designed for managing information stored in a distributed system with two variants of the software, one for a mobile device installed on a vessel, an airplane or a car and second for a central server. The details of implementation of all functionalities of the MapServer in both, mobile and central, versions are briefly presented on the basis of information flow diagrams.
PL
Małe elektrownie wodne (MEW) to obiekty wykorzystujące energię wód śródlądowych, która jest przez nie pozyskiwana, a następnie przetwarzana na energię mechaniczną i elektryczną przy użyciu hydrogeneratorów i turbin wodnych (Kalda, Kliś 2012). Budowa obiektów małej energetyki wodnej może przynieść znaczące korzyści środowiskowe oraz gospodarcze. W artykule zestawiono wartości potencjałów małych elektrowni wodnych na świecie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kraje Europy Wschodniej, do których należy Polska. Ponadto przedstawiono istniejące systemy wsparcia odnawialnych źródeł energii (OZE) , do których należą małe elektrownie wodne.
EN
Small hydropower plants (SHPs) are facilities which use the energy of inland water, acquire it and then convert it to mechanical and electrical energy using generators and water turbines. The construction of small hydro power facilities can bring significant environmental and economic benefits. The article collates the size of small hydropower plants’ potential in the world, with particular emphasis on the countries of Eastern Europe, including Poland. Moreover, the article presents the possible support systems for renewable energy sources (RES), including SHPs.
PL
Powiat rzeszowski oraz leżący w jego obrębie powiat m. Rzeszów, w którym zlokalizowana jest mała elektrownia wodna (MEW) będąca przedmiotem oceny, charakteryzują się niskim w stosunku do pozostałych powiatów województwa podkarpackiego potencjałem energetyki wodnej, kształtującym się na poziomie do 3 MW. Rzeka Wisłok na analizowanym odcinku posiada jednak znacznie wyższy potencjał ze względu na jej spiętrzenie przez rzeszowską zaporę. W pracy scharakteryzowano MEW na rzece Wisłok w Rzeszowie oraz przeprowadzono obliczenia teoretycznych i technicznych jej parametrów. Pozwoliło to na ocenę potencjału technicznego elektrowni w kontekście możliwości jego wykorzystania przez mieszkańców miasta.
EN
The Rzeszów region as well as the district of the city Rzeszów, where the small hydropower plant (SHP) which was analyzed is located, are characterized by low hydropower potential, in relation to other districts in the Podkarpacie province, at the level of 3 MW. The Wisłok River in the analyzed section, however has much greater potential due to its damming. This paper contains an analysis of an SHP on the Wisłok River as well as the calculations of theoretical and technical specifications for the plant. The analysis allowed for the evaluation of the technical potential of an SHP in the context for the possibilities of its use by the city dwellers.
EN
In this paper a sample rate conversion algorithm which allows for continuously changing resampling ratio has been presented. The proposed implementation is based on a variable fractional delay filter which is implemented by means of a Farrow structure. Coefficients of this structure are computed on the basis of fractional delay filters which are designed using the offset window method. The proposed approach allows us to freely change the instantaneous resampling ratio during processing. Using such an algorithm we can simulate recording of audio on magnetic tape with nonuniform velocity as well as remove such distortions. We have demonstrated capabilities of the proposed approach based on the example of speech signal processing with a resampling ratio which was computed on the basis of estimated fundamental frequency of voiced speech segments.
EN
In the paper a novel method for filter design based on the distributed maximal flatness method is presented. The proposed approach is based on the method used to design the most common FIR fractional delay filter - the maximally flat filter. The MF filter demonstrates excellent performance but only in a relatively narrow frequency range around zero frequency but its magnitude response is no greater than one. This "passiveness" is the reason why despite of its narrow band of accurate approximation, the maximally flat filter is widely used in applications in which the adjustable delay is required in feedback loop. In the proposed method the maximal flatness conditions forced in standard approach at zero frequency are spread over the desired band of interest. In the result FIR filters are designed with width of the approximation band adjusted according to needs of the designer. Moreover a weighting function can be applied to the error function allowing for designs differing in error characteristics. Apart from the design of fractional delay filters the method is presented on the example of differentiator, raised cosine and square root raised cosine FIR filters. Additionally, the proposed method can be readily adapted for variable fractional delay filter design regardless of the filter type.
EN
This paper presents the concept of fractional delay (FD) filter design using the offset window method. In the proposed approach a window extracted from impulse response of the optimal filter is used as prototype window which is later offset by the fractional delay of the designed filter. The FD filter designed using this approach is not optimal but when applied to sampling rate conversion (SRC) instead of optimal FD filters it offers better performance. The main improvements is the lack of large lobes in the stop- band of overall interpolation filter specific to the use of optimal FD filters in SRC. Additionally using the proposed approach the designer can adjust the position of transition band of the overall interpolation filter.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję projektowania filtru ulamkowoopóźniającego (FD) z wykorzystaniem metody okien offsetowanych. W zaproponowanym podejściu jako okna prototypowego, offsetowanego o opóźnienie ułamkowe projektowanego filtru, użyto okna wyodrębnionego z odpowiedzi impulsowej filtru optymalnego. Zaprojektowane w ten sposób filtry FD nie są optymalne jednak zapewniają lepszą jakość algorytmu zmiany szybkości próbkowania (SRC) bazującego na nim. Główną zaletą jest eliminacja silnych listków bocznych w paśmie zaporowym zbiorczego filtru interpolacyjnego, które są typowe SRC z użyciem filtrów optymalnych. Dodatkowo użycie okien offsetowanych pozwala na swobodne określenie położenia pasma przejściowego zbiorczego filtru interpolacyjnego.
EN
In this paper a numerically efficient filter design method suitable for variable fractional delay (VFD) filter implementation is investigated. We propose to use a well known window method with an asymmetric window extracted from optimal filter designed beforehand. As we will demonstrate, such an approach, if additional gain correction is applied, allows for nearly optimal VFD filter design. Thus, the proposed approach combines window method simplicity with performance comparable to that of optimal filters. Efficiency of the presented technique makes it suitable for designing filters with varying delay in real time
PL
W pracy przedstawiono software'owe narzędzie umożliwiające analizę jakości karty dźwiękowej zainstalowanej komputerze PC opracowane na potrzeby laboratorium przetwarzania sygnałów. Oprogramowanie to w bardzo prostym, powszechnym systemie, jakim jest komputer PC z kartą dźwiękową, pozwala na zapoznanie się z wieloma typowymi problemami praktycznymi spotykanymi przy konwersji analogowo-cyfrowej (AC) i cyfrowo-analogowej (CA).
EN
In this paper a software tool for sound card quality evaluation has been presented. This tool has been specially prepared for student laboratory exercises. Using this tool students can investigate typical problems of practical analog-to-digital and digital-to-analog conversion with the use of simple and common system like computer PC equipped with soundcard.
PL
W pracy przedstawiono propozycję algorytmu pozyskującego symbole sygnału transmisji cyfrowej. Rozwiązanie to pracuje w oparciu o zespolony chronosygnał symbolowy wydobywany z przebiegu błędu synchronizacji wyznaczanego za pomocą detektora Gardnera. Chronosygnał ten służy do synchronizacji lokalnego chronosygnału sterującego filtrem ułamkowo-opóźniającym (FSD), zrealizowanym w strukturze Farrowa, obliczającym wartości symboli odebranego sygnału w wytypowanych chwilach symbolowych. Zaproponowane rozwiązanie cechuje mała złożoność numeryczna przy jednoczesnym szybkim pozyskiwaniu synchronizacji symbolowej.
EN
In this paper the all-digital symbol timing recovery and symbol sampling algorithm has been proposed. The presented solution utilizes the complex symbol timing signal extracted from timing error obtained from Gardner detector. From this signal timing instants are computed and used to drive fractional sample delay filter implemented in the Farrow structure. The proposed algorithm characterizes low complexity and fast synchronization acquisition.
PL
W pracy zaprezentowano oprogramowanie TELESOUND, które powstało na potrzeby ćwiczenia pt. „Właściwości źródeł informacji” realizowanego w ramach laboratorium „Podstaw telekomunikacji”. W trakcie tego ćwiczenia studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami i mechanizmami funkcjonowania systemów telekomunikacyjnych przekazujących wiadomości na odległość poprzez kanał przestrzenny. Na przykładzie telegrafii i telefonii, studenci praktycznie poznają właściwości wiadomości generowanych przez źródło oraz cechy reprezentujących je sygnałów zapewniające skuteczne przesłanie przez kanał nadawanych wiadomości.
EN
The paper presents software tool TELESOUND, which has been developed for the laboratory exercise „Information sources properties” from the course „Fundamentals of Communications”. The goal of this exercise is to present students with fundamental terms and functions of communications systems exchanging messages through a spatial channel. On the basis of telegraph and telephone system models students in practice gain understanding of relationships between properties of messages generated by the information source and the signal properties required for successful reception of the transmitted messages on the other side of the channel.
PL
W pracy pokazano, jak dzięki odpowiedniemu wyborowi długości odcinka realizacji (obserwacji) dyskretnego stacjonarnego procesu stochastycznego można istotnie poprawić dokładność estymacji parametrów sinusoid w nim zawartych. Wybór ten oparto o nowy, tu zdefiniowany parametr nazwany indeksem widmowej koncentracji energii periodogramu. Rozważania zilustrowano wynikami eksperymentu numerycznego.
EN
In this paper, it has been demonstrated that if the length of the discrete-time stationary stochastic process observation length is carefully selected, the accuracy of sinusoidal components parameters estimation can be significantly improved. Observation length selection is based on new, defined in this paper, parameter called spectral energy concentration index. Our reasoning has been illustrated with results of numerical experiments.
PL
W pracy przedstawiono nową metodę projektowania filtrów ułamkowo-opóźniających typu FIR. W metodzie tej wymusza się zerową wartość zespolonego błędu aproksymacji charakterystyki częstotliwościowej projektowanego filtru lub zerową wartość pochodnej tego błędu w punktach nierównomiernie rozłożonych na osi częstotliwości. W pracy pokazano, że zaproponowana metoda, przy odpowiednim doborze punktów dokładnej aproksymacji, pozwala na projektowanie filtrów prawie optymalnych w sensie kryterium Czebyszewa. Ponadto, w pracy przedstawiono, jak korzystając z zaproponowanej metody można zaprojektować pasywne filtry ułamkowo-opóźniające o prawie równofalistym błędzie aproksymacji.
EN
In this paper a novel FlR fractional sample delay filter design method based on nonuniform frequency sampling of the filter frequency response is presented. The main idea of the method lies in forcing the complex approximation error or its derivative to zero in frequency points nonuniformly spread aver the given approximation band. We have demonstrated that the proposed method, with properly selected points of accurate approximation leads to a quasi optimal filter design. Moreover, using the proposed method passive fractional delay filters with equiripple error can be readily designed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.