Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Models of complex biological systems can be built using different types of Petri nets. Qualitative nets, for example, can be successfully used to obtain a model of such a system and on its basis a structure-based analysis can be performed. Time is an important factor influencing a whole biological system behaviour and in many cases it should be considered during building a model of such a system. In this paper various types of time Petri nets have been described and methods for studying corresponding models have been discussed. In particular, an algorithm using time parameters to enhance t-invariants based analysis is proposed. This algorithm allows for calculation of the minimal and maximal numbers of tokens (respectively, for an optimistic and pessimistic case) in particular places necessary to assure that all transitions from a given t-invariant support will be able to fire. Additionally, to address the problem of the proper assignment of time values to transitions, the known methods for calculation and evaluation of such time parameters based on the net structure have also been discussed.
PL
Motywacją dla powstania prezentowanego projektu była chęć stworzenia narzędzia, które usprawni zabezpieczenie serwerów Web. W ten sposób powstał skaner, który jest aplikacją konsolową i działa na wiodących systemach operacyjnych. Pozwala na testowanie konfiguracji serwerów HTTP. Skan oparty jest na metodyce typu black-box, polega na formułowaniu odpowiednich zapytań skierowanych do serwera i analizie odpowiedzi.
EN
Our motivation was to create a tool which will enhance Web server security. Such a tool - presented scanner is a console apllication which can work under the most commonly used operating systems. The scanner is designed to test Web server configuration. Its idea is to work on a different host than the Web server (black box technique). The scanning is based on creating and sending appropriate requests to the Web server and analyzing responses.
PL
Ze względu na to, że liczba odkrywanych i publikowanych podatności systemów oraz sprzętu komputerowego rośnie z roku na rok, należy wdrożyć proces zarządzania podatnościami i związanymi z nimi aktualizacjami w celu monitorowania aktualnego bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. W artykule przeprowadzono analizę dostępnych informacji i wskazano te, które mogłyby okazać się pomocne przy budowie kompleksowego systemu zarządzania podatnościami. Wskazano także nieścisłości i błędy występujące w źródłach informacji o podatnościach i ich poprawkach oraz sposoby ich neutralizacji.
EN
The number of discovered and published vulnerabilities is increasing every year. Because of that, there is a need to introduce a management process which aims at monitoring of security of information systems in the context of vulnerabilities and patches. An analysis of various information sources about vulnerabilities and patches can be found in the article. The analysis shows which types of information could be useful to create a comprehensive management system. Examples of imprecisions and errors which can be found in the information sources about vulnerabilities as well as proposed methods of removal such errors are also provided in the article.
EN
This paper presents a new concept of an approach to risk assessment which can be done on the basis of publicly available information about vulnerabilities. The presented approach uses also the notion of trust and implements many concepts used in so called trust and reputation management systems (which are widely used in WSN, MANET or P2P networks, but also in ecommerce platforms). The article shows first outcomes obtained from the presented model. The outcomes demonstrate that the model can be implemented in real system to make software management more quantified and objective process, which can have real and beneficial impact on institutional security. In article, however the emphasis was set not on the model itself (which can be easily changed) but on the possibility of finding useful information about vulnerabilities.
PL
Stosowanie dodatków w żywności przetworzonej wydaje się w dzisiejszych czasach nieuniknione. Pomimo uproszczenia przepisów prawnych regulujących tę kwestię odpowiedni dobór dozwolonych substancji dodatkowych oraz poprawne oznakowanie produktu finalnego nie jest zadaniem prostym. W artykule przedstawiono wybrane aktualne kwestie problemowe dotyczące tego zagadnienia, z którymi zmagają się podmioty branży spożywczej.
EN
The application of food additives in processed food seems to be inevitable nowadays. Despite simplification of the regulations concerning this issue, it is still a heavy challenge to make a right choice of food additive and to label the product properly. This article presents the most common and problematic issues, that the food business operator may deal with.
PL
Informacja o składnikach alergennych i powodujących reakcje nietolerancji zawartych w produkcie jest jednym z ważniejszych elementów oznakowania. Jej obecność i treść może mieć kluczowy wpływ na zdrowie konsumentów oraz na bezpieczne funkcjonowanie produktu na rynku. Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 1169/2011 wprowadza istotne zmiany w tym zakresie i warto im się dokładnie przyjrzeć, tym bardziej, że już za niespełna pół roku stosowanie tych nowych wymagań stanie się obowiązkiem dla wszystkich podmiotów branży spożywczej. Oznacza to konieczność wprowadzenia zmian na etykietach (przede wszystkim wyróżnienie alergenów w składzie, analiza tekstów dotyczących możliwej ich obecności) oraz dodatkowych informacji w zakładach żywienia zbiorowego.
EN
Information about substances or products, causing allergies or intolerances is one of the most important elements found on the food label. Its presence and contents have a crucial impact on the consumers’ health, as well affect products’ safety on the market. The Regulation 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers introduces the changes in this area and food business operators should be informed about them. Moreover, already less than in six months, the application of these new requirements will become a duty for all food industry entities. It means the necessity of introducing the changes on the labels (first of all, the distinction of allergens in the ingredients’ list, information on their possible and unintentional presence in food) and additional information e.g. in restaurants.
PL
Stosowanie substancji nadających lub przywracających barwę żywności istotnie wpływa na wygląd środków spożywczych i ich akceptację przez konsumentów. W związku z rozwojem trendu „czystych etykiet”, producenci dążą do zastępowania barwników będących substancjami dodatkowymi zwykłymi składnikami żywności, które wywołują wtórny efekt barwiący. Pozwala to na uniknięcie deklarowania numerów E na etykiecie przy uzyskaniu jednocześnie pożądanego efektu technologicznego. Jednak rozróżnienie pomiędzy barwnikiem – dodatkiem a składnikiem barwiącym bywa trudne i ma na nie wpływ wiele aspektów. Podobne trudności sprawia często przygotowanie skutecznej, ale i bezpiecznej komunikacji marketingowej dla produktów wytworzonych z użyciem tzw. żywności barwiącej.
EN
The application of substances which add or restore colour in food significantly affects the proper appearance of foods and their acceptance by consumers. In connection with the development of the trend of „clean label”, food business operators seek to replace colours – food additives with food ingredients (i.e. preparations) that cause secondary colouring effect. This avoids declaring E-numbers on the label, achieving at the same time the desired technological effect. However, the distinction between colour - food additives, and the colouring food component may be difficult and it is affected by a number of aspects. Similar difficulties are often caused when preparing effective and safe marketing communications for foodstuffs produced using the so-called “colouring food”.
PL
Jednym z wielu ciekawych zagadnień związanych z prawem żywnościowym jest kwestia stosowania w produkcji środków spożywczych pewnych substancji, które mogą pełnić w nich dwie całkiem odmienne funkcje, tj. substancji dodatkowych lub wzbogacających (jak witaminy i składniki mineralne). Przykładem może być ryboflawina, wykorzystywana np. do wzbogacenia produktu w witaminę B2, bądź też do wywołania efektu technologicznego - nadania barwy. Konsekwencją jest m.in. odmienne znakowanie środka spożywczego, jak też jego postrzeganie przez konsumentów, o czym mowa w poniższym artykule.
EN
One of the interesting issues concerning food law is a question of using certain substances that can play two completely different roles in food production e.g. food additives or vitamins/minerals. For instance, riboflavin is used to enrich the product with vitamin B2 but also for technological reasons – to render a colour. As a result of dissimilar use, there is a different labeling requirement and product perception by consumers. All about it you may read in the article as given below.
PL
Analiza etykiet środków spożywczych dostępnych na rynku europejskim wskazuje na wzrost zainteresowania hasłami odnoszącymi się do "naturalności" produktów. Szacuje się, że ponad 70 % konsumentów jest zainteresowanych żywnością o "naturalnych" cechach, tj. zwłaszcza pozbawioną składników pochodzenia syntetycznego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, producenci modyfikują skład swoich produktów usuwając często dozwolone substancje dodatkowe lub zastępując je innymi składnikami żywności. W efekcie powstają tzw. clean label, czyli etykiety podkreślające prosty, bardziej "naturalny" skład produktu, np. przez stosowanie haseł: bez konserwantów, wyłącznie naturalne barwniki czy bez sztucznych dodatków. Czy są one jednak zawsze zgodne z obowiązującymi przepisami? I jaka korzyść płynie dla konsumentów z rozwoju tego nowego kierunku w znakowaniu żywności?
EN
Analysis of the food labels available on the European market indicates a growing interest in slogans relating to naturalness of products. It is estimated that over 70 % of consumers are interested in food with natural features, especially without synthetic ingredients. Nowadays, to meet consumers' needs, the producers modify the composition of their products, removing permitted food additives or just replacing them with other food ingredients. The result is known as "clean label", which is the label highlighting the simple, more natural composition of the product, e.g. by using passwords: no preservatives, only natural ingredients or no artificial food additives. Is this always consistent with current food low regulations? And what is more, what is the benefit for consumers from the development of this new trend in food labeling?
PL
Omówiono różne systemy podgrzewania nawierzchni boisk piłkarskich (elektryczne i cieczowe) oraz porównano ich cechy energetyczne oraz funkcjonalne.
EN
Various surface heating systems (electric or fluid) provided for football pitches are discussed including a comparison of their energy and functional characteristies.
EN
Young tectonic movements in the Carpathians, both vertical and horizontal ones, display local varia- tions. The Dunajec River valley is one of the areas where this differentiation has been documented best. New data on differentiated tectonic uplift, based on the study of changing elevations of five levels of fluvial strath terraces, were obtained in the lowermost reaches of two Dunajec’s tributaries: Kamienica and Ochotnica. The results indicate a change in the rate of valley bottom incision during the Pleistocene. Initially, the rate of incision was higher in the Kamienica River valley during ca. 600–350 ka BP. Later, since ca. 130 ka BP until now, the proportion became reversed and the rate of incision was nearly twice as fast in the Ochotnica River valley than in the Kamienica River valley. This is probably related to the mobility of the overthrust of the Krynica slice onto the Bystrica slice, both building the inner portion of the Magura Nappe. Reactivation of this thrust may be a result of neotectonic activity of large-scale faults situated at the depths of 5–20 km and possibly rooted in the Palaeozoic– Mesozoic basement.
EN
Studies on river terrace deposits using ground penetrating radar (GPR) were conducted on several river terraces in the Kamienica river valley, Polish Outer Carpathians. All GPR profiles were collected using RAMAC/GPR system with 50 and 200 MHz antennae. The study has been based on 10 GPR profiles from 40 m to 200 m in length from which two as the most characteristic are presented in the paper. Terrace sediments consist mainly of gravels with subordinate sand. A peat layer has been found in one profile. These deposits lie on strath terraces built up with flysch sandstones and shales. Most of the profiles show reflections suggesting that the deposits are composed of multichannel river deposits. Some features of the profiles also indicate the presence of strath terraces and a peat layer. Even though lithology and texture of the investigated sediments are not very diverse, GPR measurements are quite useful in a few aspects of terraces’ structure interpretation.
13
Content available remote Torfowisko niskie w górnym odcinku doliny Kamienicy (Gorce)
EN
The peat bog is situated in the upper reaches of the Kamienica valley in the Gorce Mountains, filling a part of an abandoned stream channel. The basal part of peat was laid down at the end of the Subboreal Epoch and the middle part, dominated by reed, is a result of the Subatlantic climate wetting. The peat bog is now undergoing degradation as a result of artificial drainage.
PL
Omówiono, wynikającą z ostatnio wprowadzonych przepisów i norm, konieczność stosowania urządzeń zabezpieczających przed wtórnym zanieczyszczeniem wody wodociągowej w obrębie kotłowni wbudowanych. Podano kategorie płynów zanieczyszczających oraz rodzaje urządzeń (ich budowę, zasadę działania i dobór) możliwych do zastosowania w kotłowniach. Przedstawiono także i opisano przykładową instalację wody zimnej (z pełnym osprzętem) w kotłowni.
PL
W artykule nakreślono problem jakości wody siecioewej w systemach ciepłowniczych oraz porównano przepisy obowiazujące w Polsce z normami stosowanymi w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zwrócono uwagę na niestosowanie w Polsce rozwiazań polegających na wtórnym uzdatnianiu wody w sieciach ciepłowniczych. Następnie omówiono zasadę działania stacji wtórnego uzdatniania wody, wykorzystującej filtry tkanino-włókninowe, pracującej w trybie automatycznym. Zaprezentowano wyniki badań procesów sedymentacji zachodzących w osadniku stacji. Poznanie tych wyników dało mozliwość stworzenia modelu numerycznego sedymentacji zanieczyszczeń w osadniku w warunkach stratyfikacji pola temperatury, co pozwoli na optymalne projektowanie i eksploatacje rozpatrywanych stacji filtracyjnych.
EN
The article describes main problems of water quality in heat systems in Poland and it compares water quality regulations between Poland and some UE countries. There have been noticed the secondary water-treatment solutions in heat systems, working with fibre bag filters and research results of sedimentation processes in station`s setting thank has been discused. Due to described researches the numerical model of sedimentation of suspension in thermaly stratify water inside the settling thank has been created. Such numerical model enabled to project and optimaly exploit secondary water-treatment stations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.