Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Analiza rozwiązań poziomych silosów na kiszonki
PL
Wyróżnia się następujące rodzaje silosów poziomych: z bocznymi ścianami oporowymi, dołowe oraz pryzmowe. Silos poziomy może być otwarty z obydwóch jego końców albo jednostronnie zamknięty. Kiszonki można również magazynować w rękawach foliowych napełnianych luzem, belami lub w pojedynczych belach owijanych folią. W pracy omówiono wymienione sposoby magazynowania, kryteria ich wyboru oraz roczne koszty składowania kiszonki w zależności od rodzaju silosu poziomego.
EN
Following types of horizontal silos were considered: silos with the resistant side walls, trench silos and the pile silos. The horizontal silo may be openended (unclosed drive-over silage pile), or with one end closed. Silage may be stored also in plastic foil sleeves and bags filled with loose forage material, with forage pressed in bales or in form of single big cylindrical bales wrapped with plastic foil. Paper discussed the above mentioned manners of storing the silage, criteria of their choice, as well as the annual costs of silage storage as dependent on the type of used horizontal silo.
PL
Podano ogólne wymagania dotyczące projektowania silosów. Przedstawiono wybrane rozwiązania tego rodzaju obiektów, stosowane w Polsce i za granicą.
EN
The paper gives general requirements for design silage silos. Selected solutions of this type structures used in Poland and abroad were described.
PL
Omówiono zagadnienia projektowe i eksploatacyjne dotyczące poziomych silosów na kiszonki. W pierwszym temacie podano zasady ustalania ich lokalizacji i wymiarów, odnośnie drugiego podano warunki, które powinny być spełnione, aby prawidłowo przebiegł proces kiszenia w celu uzyskania dobrej jakości kiszonki.
EN
The aim of this paper was to provide the guidelines instrumental in sizing and management of horizontal bunker silos for forage conservation. In particular, there are given the data on site location of the silos, their dimensions (i.e. width, length and height), and how to manage the silos to ensure proper ensiling process and to obtain the silage of high quality.
PL
Modernizacji zabudowy rodzinnych gospodarstw rolnych towarzyszą z reguły zmiany w zagospodarowaniu działki siedliskowej. Przykładem w tym artykule są działki gospodarstw ukierunkowanych na produkcję bydlęcą zlokalizowane na terenie gminy Domaniów. Przeanalizowano powierzchnie wybranych działek, gdzie wielkości poszczególnych działek składają się z części zabudowanych, komunikacyjnych i uprawowych. Analizie poddano także wskaźniki intensywności zabudowy oraz wskaźniki wykorzystania powierzchni działek.
EN
Modernization of buildings on the family farms is accompanied, as a rule, by changes in management farmstead plots. This study used the farmsteads provided for cattle raising farms located within Domaniów commune, as an example. The area of selected plots was surveyed considering their consisting of the built-on parts, communication parts and the cultivable (arable) parts. Building-on intensity indices and plot surface utilization indices were also analysed.
PL
W opracowaniu wskazano wpływ obiektów produkcji zwierzęcej na środowisko naturalne oraz omówiono uwarunkowania prawne, organizacyjne i techniczne ograniczające uciążliwości i zagrożenia tych obiektów dla otoczenia. Badania ograniczono do analizy literatury i aktów prawnych w odniesieniu do stosowanych w praktyce rozwiązań. Wiele uwagi poświęcono wykonawstwu obiektów do przechowywania odchodów zwierzęcych ich lokalizacji oraz ograniczeniu przedostawania się do gruntu gnojowicy, gnojówki i wód gnojowych.
EN
In the paper the effects of animal production objects on the natural environment are presented and legal, organizational and technical factors limiting the troublesomeness and dangers to the environment caused by these objects are discussed. The investigation was limited to the analysis of the literature and legal acts with respect to the solutions used in practice. Much attention was given to the workmanship of objects intended for storing animal excreta, their localization and the necessity to limit the penetration into soil of liquid manure, dung and manure water.
PL
Na podstawie materiału statystycznego zebranego przez GUS w ramach powszechnego spisu rolnego (2002 r.) wykorzystanie powierzchni obór do celów rolniczych szacuje się na terenie woj. dolnośląskiego na 59%, powierzchni chlewni na 67,6%. Niepokojąco duży odsetek powierzchni obór jest niewykorzystywany i w skali woj. dolnośląskiego wynosi aż 38,2%. W przypadku chlewni odsetek ten wynosi 30,9%. Z terenu Dolnego Śląska wybrano kilka gospodarstw rolnych (1998-2000), w których autorzy wykonali badania dotyczące wykorzystania zasobów budowlanych zgodnie z własną metodyką. W grupie zinwentaryzowanych zasobów budowlanych 36% obiektów nie wymaga remontów. Kapitalny remont powinien być przeprowadzony w 32% zinwentaryzowanych budynków. Aż 23% budynków powinno być poddanych remontom niezwłocznie.
EN
According to the data collected by the Main Statistical Office (GUS) within general agricultural inventory 2002, the usage of cattle barn area for agricultural purposes in the Lower Silesia region was 59.0%, whereas the usage of pigsty buildings was higher reaching 67.6%. Disturbing is the high percentage (38.2%) of unused cattle barns' area in surveyed region; the percentage of unused pigsties amounts 30.9%. Authors surveyed the livestock buildings' usage on the basis of own methodology on several selected farms in Lower Silesia region within 1998-2000. In the group of surveyed buildings 36% did not need any repairs. However, the major repair should be done in 32% surveyed buildings; as much as 23% objects ought to be repaired immediately.
PL
Badania rozwiązań modernizacyjnych budynków inwentarskich w gospodarstwach rodzinnych wykazały m.in., że zużycie techniczne budynków inwentarskich w wybranych do badań gospodarstwach specjalizujących się w produkcji bydlęcej skumulowane było w zakresie do 40%, a badane obiekty charakteryzowały się bardzo niskim poziomem mechanizacji. Wykonanie podobnych badań w najbliższym czasie dałoby możliwość zarejestrowania zmian stanu inwentarskich zasobów budowlanych oraz określenie potrzeb i możliwości ich modernizacji.
EN
In 1992, the survey of livestock buildings on the family farms was carried out by the Institute of Building and Infrastructure, University of Environmental and Life Sciences, Wrocław [Mulica, Hutnik 2007]. The results of study showed that the technical wear and tear of livestock buildings in selected farmsteads, specialized in cattle production, reached up to 40%; investigated objects were characterized by very low level of mechanization. Realization of the similar studies in the nearest future would enable to record the changes in condition of the livestock building resources and to determine the needs and possibilities of their modernization.
PL
W Polsce utrzymuje się około 17 milionów świń, w tym około 1,5 miliona to lochy. Zastosowanie autokarmników w chlewniach dało nowe możliwości w projektowaniu kojców dla świń. Z tego powodu badano wpływ zastosowania tych urządzeń na szerokość budynków dla loch prośnych. Wyniki badań wskazują między innymi, że dla grupy najnowocześniejszych kojców z autokarmnikami szerokość dwurzędowych budynków wynosi 8.60 - 9.80 metrów. W przypadku kojców dla trzody chlewnej pozwalających na indywidualne traktowanie zwierząt szerokości te wahają się od 11.40 - 13.80 metrów.
EN
There are bred about 17 million pigs in Poland, about 1,5 million of them are sows. Application of feeding instrument in piggeries give new possibilities in designing pig pens. Because of that there have been begun studies of influence of applied machines on width of buildings for pregnant sows. Results of the studies show, among other things, that in the group of the most modern pig pens with feeding instrument the width of double-rows buildings is between 8.60-9.80 meters. In case of pig pens that allow to treat animals individually the width vary from 11.40-13.80 meters.
PL
Do badań wybrano jedną z obór dla 30 krów, a następnie opracowano 4 warianty modernizacyjne, związane głównie z usuwaniem odchodów. W czasie badań ustalono, że koszty produkcji mleka przy usuwaniu odchodów za pomocą wózka ręcznego i przy rocznej wydajności 6000 l od krowy wyniosły 0,824 zł/l. natomiast niższe koszty pozyskiwania mleka zaobserwowano przy usuwaniu odchodów za pomocą szufli mechanicznych (0,792 zł/l )i samospływu ciągłego (0,756 zł/l), a najniższe przy zastosowaniu zgarniacza okrężnego (0,744 zł/l). Przeanalizowano więc dodatkowo wpływ koncentracji stada na jednostkowe koszty produkcji mleka w sześciu oborach, w których odchody usuwane są zgarniaczem okrężnym.
EN
The effect of manure disposal system in a cattle barn on the costs of milk unit production was studied for the herd of 30 cows. Four variants of manure disposal system were considered. The study showed that at annual milk yield of 6000 l per cow, the disposal of animal wastes with a hand push track resulted in costs of milk production 0.824 PLN/l. Lower were the costs of milk production at using mechanical shovels (0.792 PLN/l) and gravity flow slurry channels (0.756 PLN/l), whereas the lowest costs (0.744 PLN/l) were obtained at application of continuous chain-scraper system. Considering that, the effect of herd size on milk production costs was investigated in six cow barns equipped with the continuous chain-scraper system.
10
PL
Badania obejmują analizę kosztów realizacji procesu technologicznego w 6 obiektach inwentarskich. Analizie poddano koszty pracy personelu (Kr) , koszty eksploatacji maszyn i urządzeń (Km) oraz koszty eksploatacji nieruchomości (Kb). Koszty odniesiono do podstawowej produkcji w obiekcie, to jest do produkcji mleka. Analizowane koszty przy rocznej wydajności od krowy 6000 I mleka były najwyższe w przypadku obory o obsadzie 9,4 DJP (61,7 gr/I mleka) oraz w oborze o obsadzie 25,6 DJP (58,3 gr/I). Znacz- nie mniejsze były w oborze o obsadzie 33,6 DJP (39,5 DJP), a najmniejsze w oborach od 38,4 do 67,2 DJP (około 35 gr/I mleka). Zaobserwowano również, że w miarę wzrostu wyposażenia technologicznego jednostkowe koszty pracy ludzkiej maleją, natomiast wzrastają jednostkowe koszty eksploatacji maszyn i urządzeń zastępujących pracę ludzką.
EN
The studies dealt with the costs of realizing technological process on 6 dairy cattle tarms. Following parameters were analysed: human labour costs (Kr), costs of machine and equipment operation (Km) and the costs of real property use (Kb). The costs were related to basic production of the cow herd, i.e. the milk production. Considering annual yield of 6000 I milk per cow, analysed costs were the highest in a herd of the density 9.4 livestock units (LU), amounting 0.617 PLN/I milk, and in the herd of density 25.6 LU (0.583 PLN/I milk). Much lower costs were noted in the herds of density 33.6-39.5 LU, and the lowest in the herds of density 38.4-67.2 LU (approximately 0.35 PLN/I milk). It was also observed that the specific labour costs decreased along with increasing technical equipment, while the specific costs of machine and equipment operation subsituting the human labour, increased.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.