Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
PL
W ramach prac badawczo-rozwojowych z firmą Nowa Energia Sp. z o.o. powstał System Zarządzania Energią, w postaci systemu informatycznego i sprzętowego koncentratora danych tzw. IED (ang. Inteligent Electronics Devices). Produkt ten został wdrożony w przemyśle do Zarządzania Energią w zakładach przemysłowych. System jest zainstalowany w stacji energetycznej 15kV/0,4kV, zaś główny serwer z oprogramowaniem znajduje się na Politechnice Gdańskiej. W artykule przedstawiono podstawowe funkcjonalności systemu. Szczegółowo opisano parametry koncentratora oraz zasady bezpiecznej agregacji danych. Artykuł zawiera opis protokołu OpenADR – Automatic Demand Response, który służy do komunikacji między koncentratorem danych przyłączonym do liczników i analizatorów jakości energii, a systemem IT zainstalowanym na serwerach Politechniki Gdańskiej. Opisano system bazodanowy oraz przedstawiono metody przetwarzania i wizualizacji danych w postaci raportów, alarmów i obsługi zdarzeń.
EN
This article presents the basic functions of the energy management system such as: alarm and event management, active and passive power guard, power, power and voltage monitoring, invoicing, tariff change, billing system, energy consumption forecasting. The work was carried out at the aerosol production plant in the Pomeranian Voivodship. This article describes the OpenADR - Automatic Deamand Respose protocol, which is used to communicate between a data concentrator attached to meters and energy quality analyzers, and an IT servers system installed at the Gdansk University of Technology.
2
PL
Oprogramowanie Systemu Zarządzania Energią (SZE) musi gromadzić różnego rodzaju dane: od wskaźników Efektywności Energetycznej, poprzez analizy energetyczne, krzywe trendu, listy komunikatów alarmowych, aż do skomplikowanych raportów graficznych. Zużycie energii może być analizowane nie tylko według ilości produkcji, ale również w połączeniu z danymi dotyczącymi cen i kosztów. System Zarządzania Energią (SZE) jest działaniem organizacyjnym (z elementami obszaru technicznego), którego skuteczne wdrożenie powinno pozwolić na poprawę wyniku energetycznego, a co za tym idzie, obniżenie kosztów energii oraz stopnia oddziaływania na środowisko.W artykule przedstawiono podstawowe funkcjonalności systemu takie jak: system alarmowy i obsługa zdarzeń, strażnik mocy czynnej i biernej, rejestracja mocy, energii, prądu i napięcia, fakturowanie, zmiana taryf, system bilingowy, rozliczenia i prognozowanie zużycia energii. Prace zostały przeprowadzone w zakładzie produkcji aerozoli w województwie pomorskim. Celem badań było stworzenie systemu umożliwiającego monitorowanie parametrów energetycznych i oddziaływanie na instalacje. W pracy przedstawiono ustawienia strażnika mocy oraz systemu alarmów i obsługi zdarzeń.
EN
The Energy Management Software must collect various types of data: from Energy Efficiency Indicators, through energy analyzes, trend curves, alarm message lists, to complex graphical reports. Energy consumption can be analyzed not only by production but also with price and cost data. The article presents the basic functionalities of the system such as: alarm and event management system, active and passive power guard, power electricity and voltage recording, invoicing, tariff change, billing system, billing and forecasting of energy consumption. The work was carried out at the aerosol production plant in the Pomeranian Voivodship.
PL
W artykule przestawiono algorytm przewidywania zużycia energii elektrycznej budynków mieszkalnych z wykorzystaniem informacji o produkcji i warunkach atmosferycznych. W artykule została zaproponowana własna metoda predykcji z wykorzystaniem wielowarstwowej jednokierunkowej sztucznej sieci neuronowej. W pracy zostały przedstawione podstawowe pojęcia z zakresu sieci neuronowych oraz testy działania programu prognozującego na podstawie rzeczywistych danych pomiarowych. Głównym zadaniem badawczym było sprawdzenie dokładności algorytmu predykcji do prognozowania zużycia energii elektrycznej. Ma to na celu uzyskanie programu, którego wyniki o charakterze ilościowym będą wykorzystywane do prognozowania potrzeb zakupowych na TGE (Towarowej Giełdzie Energii) przy udziale metody zakupu energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego.
EN
This paper presents a flexible approach to forecasting of energy consumption in residential buildings, using time series analysis and neural networks. Our goal is to develop a one day-ahead forecasting model based on an artificial neural network using information about temperature of air. The article has been proposed neural network prediction method using a multilayered feed-forward artificial neural network with the backpropagation training algorithm. Experimental results have showed that the proposed neural network can faithfully reproduce the curve of daily energy consumption with a percentage error less than 3.74%.
PL
W ramach projektu badawczo-rozwojowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Katedrze Automatyki Napędu Elektrycznego został zaprojektowany i wykonany system zarządzania energią oraz sterowania źródłami energii o nazwie ECV-10. System zainstalowano w zakładzie produkcyjnym firmy Infracorr SP. Z o.o. wraz z źródłami energii z fotowoltaiki, wiatru i gazu ziemnego. System umożliwia pomiar ośmiu prądów i sześciu napięć, co w połączeniu z rozbudowanym procesorem sygnałowym OMAP-L138 umożliwia przeprowadzenie zaawansowanych analiz jakości energii i pomiarów mocy. Pomiary można wykonać zarówno po stronie odbiorów jak i po stronie odnawialnych źródeł energii. ECV-10 posiada również liczne wejścia i wyjścia, zarówno analogowe jak i cyfrowe, dzięki czemu możliwe jest wysterowanie urządzeń, takich jak falowniki i kompensatory. W pracy opisano system który steruje mocą bierną generowaną przez przekształtnik sieciowy elektrowni wiatrowej oraz sterujący stycznikami załączającymi kolejne stopnie baterii kondensatorów.
EN
As part of the research and development project of the National Centre for Research and Development in the Department of Electrical Drives Automation has designed and manufactured control systems of energy-management and control of energy sources called the ECV-10. The system was installed at the production company INFRACORR SP. Z o.o. along with the energy sources of photovoltaics, wind and natural gas. The system enables the measurement of the eight currents and six voltages, which, combined with powerful signal processor OMAP-L138 allows you to perform advanced analysis of power quality and power measurements. Measurements can be performed on both the load and on the side of renewable energy sources. ECV-10 also has a number of inputs and outputs, both analogue and digital, so it is possible activation of devices, such as inverters and compensators. This paper describes the system that controls the reactive power generated by wind power line converter and control contactors switching on the next stages of capacitor banks.
PL
W artykule przestawiono stan prawny oraz parametry określające jakość energii elektrycznej (JEE). Przedstawiono dwa rodzaje urządzeń do pomiaru JEE – stacjonarne analizatory i urządzenia przenośne. Wskazano konieczność ciągłego monitoringu wskaźników JEE. Artykuł przedstawia cztery przypadki pomiaru parametrów energii elektrycznej, gdzie doszło do awarii systemu zasilania lub baterii kondensatorów czego przyczyną było pogorszenia JEE. Dla opisanych przypadków przedstawiono wyniki pomiarów i wyjaśniono przyczyny awarii.
EN
The article resetting legal status and parameters defining the quality of electricity (QoE). There are two types of measurement devices JEE - stationary analyzers and portable devices. It indicated the need for continuous monitoring of indicators QoE. This article presents four cases parameter measurement of electricity, where there was a failure of the power supply or capacitor Bank. Author present the results of measurements and explains the cause of the failure or reactive power appear.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań pokazujące możliwości wykorzystania baterii kondensatorów zainstalowanych wewnątrz sieci SN (w odbiorców przemysłowych), w celu zminimalizowania strat mocy w sieci elektroenergetycznej. Wyniki analizy pozwoliły określić, które ze stosowanych obecnie kryteriów regulacji jest najbardziej korzystne. Wskazywano również na konieczność koordynacji działań regulatorów transformatora i baterii kondensatorów.
EN
One of the main issues related to the optimization of the MV network is to reduce losses of active and reactive power. Lower losses of active and reactive power give not only economic advantage, but also improvement of energy quality. The object of regulation that can be used for these purposes are transformer with On-Load Tap Changer and capacitor's banks. This paper presents results of analysis of the possibility of using capacitor banks installed inside the MV network (in industrial consumer) in order to minimize power losses in the power network. The results of analysis allowed to determine which of the criteria adjustment: constant voltage or maintain constant values tgφ, in individual buses is better. It was also pointed to the necessity of the coordination between actions of regulators of the transformer and capacitor banks.
PL
W referacie przedstawiono układ sterowania małej, 12 kW, elektrowni wiatrowej pracującej równolegle z 3 fazową siecią energetyczną, w której wykorzystano generator indukcyjny z przekształtnikiem energoelektronicznym i zasobnikiem energii w postaci superkondensatora i baterii akumulatorów. Przeprowadzono badania eksperymentalne współpracy elektrowni z zasobnikiem energii w Laboratorium Generacji Rozproszonej w Niestępowie koło Gdańska. Badania eksploatacyjne wykazały dobre właściwości bezczujnikowego regulatora silnika asynchronicznego pracującego jako generator oraz możliwość oddawania energii do sieci trójfazowej z zachowaniem stałego napięcia w obwodzie pośredniczącym. W referacie przedstawiono schemat części energoelektronicznej przekształtnika, który ma konstrukcję zbliżoną do klasycznego 3 fazowego przekształtnika dwukierunkowego. Przeprowadzono badania eksperymentalne, na stanowisku z elektrownią wiatrową typu Enwia E12 o mocy 12kW produkcji firmy Baltur ze Szczecina.
EN
The paper presents the control system 12kW small wind power plants working in parallel with 3 phase power grid, which uses an induction generator with power electronics converter and energy storage in the form of a supercapacitor and acid battery. Shows the results of simulation and experimental.
PL
W pracy przedstawiono proces tworzenia stanowiska laboratoryjnego - maszyny frezującej CNC, której osie poziome napędzane są poprzez serwomechanizmy, zaś oś pionowa napędzana jest przez silnik skokowy. Budowę stanowiska kończy proces programowania maszyny, wraz z doborem parametrów regulatorów w torach sterowania serwomechanizmów. W tym celu zostały wykorzystane kryteria: Hurwitza oraz optimum symetrii. Rezultaty strojenia regulatorów z pomocą omówionych metod są porównywalne z wynikami osiągniętymi przez wbudowany system strojenia opracowany przez producenta techniki napędowej, wykorzystanej w projekcie.
EN
In this paper, the process of CNC milling machine construction was presented. It's horizontal axes are driven by servomechanisms and vertical axis is driven by stepper motor. Construction process is finished by programming stage, which includes servomechanism's regulators tuning. Thus, tuning criteria - Hurwitz and symmetry optimum were used. Results of tuning are compared with results achieved by drives producer's built-in tuning system.
9
Content available Badania kogeneratora małej mocy
PL
W pracy przedstawiono proces projektowania i implementacji systemu sterowania źródłem energii elektrycznej i cieplnej - bazującym na kogeneracji wysokosprawnej, wykorzystującej zmodyfikowany kogenerator firmy TOTEM z dodatkowym przekształtnikiem energoelektronicznym. Jego istotną częścią jest 4-suwowy silnik benzynowy o zapłonie iskrowym, dostosowany do spalania gazu ziemnego. W celu osiągnięcia maksymalnej sprawności układu, wykorzystano sterowanie prędkością obrotową jednostki spalinowej. Opracowanie "pagórka" sprawności maszyny umożliwia poruszanie się po trajektorii zapewniającej poziom sprawności uzasadniający poniesione nakłady inwestycyjne, m.in.: zakup dwukierunkowego przekształtnika energii.
EN
In this paper, designing and control system implementation of combined heat and power TOTEM™ system was presented. The crucial part of that is 4-stroke internal combustion engine, natural gas has been adapted. Because of the maximization of efficiency, variable speed control has been implemented. The iso-efficiency curves allow to operate on minimum operation cost trajectory, makes high installation cost worth profitable.
PL
Publikacja traktuje o zagadnieniu automatycznego strojenia przemysłowych regulatorów liniowych. Przedstawiono proces projektowania i implementacji systemu zarówno w środowisku symulacyjnym, jak i rzeczywistym. Przeanalizowano wyniki badań porównujących jakość działania układu sterowania przy zestawach parametrów regulatorów otrzymanych różnymi metodami. Jako metodę służącą poszukiwaniu odpowienich nastaw regulatorów wykorzystano technikę optymalizacji rojem cząstek.
EN
The article deals with self-tuning linear industrial controllers. The processes of design and implementation of the system for both simulation model and real plant have been shown. Results of the comparison between control system performances for different controller parameters obtained using different methods have been analyzed. As a method used for searching the best controller parameters the Particle Swarm Optimization technique has been used.
PL
Nowoczesne napędy z silniami indukcyjnymi klatkowymi i przemiennikami częstotliwości stanowią blisko 90% napędów elektrycznych z regulowaną prędkością kątową. Dzięki zastosowaniu nowych typów silników, przekładni oraz nowych generacji tranzystorów IGBT w przekształtnikach napędy te są energooszczędne, zaś koszt ich instalacji zwraca się średnio w ciągu kilkudziesięciu miesięcy od chwili zainstalowania. W 95% są to napędy z jednokierunkowym przepływem energii od sieci do układu napędowego. W przypadku hamowania energia zgromadzona w masach wirujących jest tracona na tzw. rezystorze hamowania. Istnieją jednak grupy napędów, dla których możliwe jest technicznie i uzasadnione ekonomicznie, wykorzystanie przekształtników dwukierunkowych. Do grupy tej należą generatory energii elektrycznej pracujące ze zmienną prędkością kątową wirnika np. w elektrowniach wiatrowych. Kolejna grupa to napędy dźwigowe, w których można wykorzystać energię potencjalną przemieszczanych mas. Kolejną grupą są wirówki i wentylatory z dużym momentem bezwładności. Duży moment bezwładności i duża energia kinetyczna występują w przypadku wywrotnic wagonowych lub samotoków. W artykule przedstawiono stanowisko eksperymentalne oraz badania porównawcze napędu jednokierunkowego i dwukierunkowego z silnikami indukcyjnymi o mocy 22kW. Następnie przedstawiono wyniki wdrożenia napędu dwukierunkowego w przemyśle spożywczym.
PL
W artykule przedstawiono podstawy elementów systemu rozproszonej generacji. Wskazano na budowę systemu elektroenergetycznego wyposażonego w sterowane odbiory, źródła rozproszone, magazyny energii i układy kontroli napięcia FACTS. Renesans tych źródeł „pozasystemowych” (ang. non-utility genera-tion – NUG) jest wynikiem głębokich przemian w sferach techno-logii, organizacji i finansowania, zarządzania i nowego spojrzenia na ochronę środowiska. Obecnie generacja rozproszona wychodzi naprzeciw procesom decentralizacji i prywatyzacji sektora energe-tycznego, ponadto postrzegana jest jako ważny składnik lokalnych rynków energii.
EN
This paper explores some aspects of use distributed generation in power systems. Application of individual distributed gene-rators can cause as many problems as it may solve. A better way to realize the emerging potential of distributed generation is to take a system approach which views generation and associated loads as a subsystem or a “microgrid.” The sources can op-erate in parallel to the grid or can operate in island, providing utility power station services. The interconnection of large amounts of non-traditional generation however causes problems in a network designed for 'conventional' operation. The use of power electronics interfaces and the 'bundling' of micro-generation and loads into so-called microgrids, offers a potential solution.
13
PL
W artykule przedstawiono metodę projektowania grupy filtrów prostych, których charakterystyka częstotliwościowa jest dobrana w sposób optymalny, z uwzględnieniem wpływu pozostałych filtrów [1,2]. Sumaryczna moc bierna pojemnościowa filtrów dla pierwszej harmonicznej ma wynosić 10kVAr. Celem grupy filtrów jest: • eliminacja wyższych harmonicznych z sieci zasilającej, których źródłem jest układ TCR, • kompensacja mocy biernej generowanej przez TCR z uwzględnieniem działania układu regulacji całego kompensatora SVC. W artykule przestawiono wykorzystanie programu MathCAD ver. 2001, który jest idealnym narzędziem wspomagającym projektowanie i wykreślanie charakterystyk częstotliwościowych. Zastosowanie wspomagania komputerowego przyspiesza proces obliczeń i pozwala na inercyjne wyznaczenie parametrów filtrów w krótkim czasie.
EN
Presented in the paper traditional and matrix methods of calculation of passive series filters based on frequency characteristics. Some aspects concerning the work are discussed for the case of topologies of the Static Var Compensation Converters, in which it is necessary to use passive filters.
14
Content available Modelowanie małej elektrowni wiatrowej
PL
W pracy przedstawiono model elektrowni wiatro-wej o mocy 8500W wyposażonej w generator z silnikiem synchro-nicznym z magnesami trwałymi. W oparciu o analizę dostępnej literatury naukowej [1, 2, 3, 4], norm technicznych [5], opracowano model elektrowni wiatrowej, który został zaimplementowany w środowisku Matlab Simulink. Model ten pozwala przeprowadzić analizę elektrowni wiatrowej, w której regulacja wytwarzanej energii odbywa się z wykorzystaniem elektronicznie sterowanego siłownika, regulującego położenie steru tylnego. Tym samym sprawia, że elektrownia wiatrowa odchodzi od wiatru w przypadku zbyt dużej prędkości wiatru. Do sterowania sterem tylnym elek-trowni wykorzystano regulator rozmyty. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych układu regulacji elektrowni wiatrowej przy słabych i silnych podmuchach wiatru.
EN
In the paper it is presented control system of small wind power plant based fuzzy-logic controller. This technique can improve the performance of generation system when strong wind appear. The maximum available output power obtain the same level during wind change because the controller change the tail angle. Simulation results are presented to demonstrate reliability of proposed controller. The model of wind and model of wind power plant was prepared in Matlab Simulink program.
15
Content available remote Układ sterowania małą elektrownią wiatrową z generatorem indukcyjnym
PL
W referacie przedstawiono układ sterowania małej, zasilanej z 1 fazy elektrowni wiatrowej, w której wykorzystano generator indukcyjny z przekształtnikiem energoelektronicznym i zasobnikiem energii w postaci kondensatora i dławika. Przeprowadzono badania symulacyjne zasobnika energii oraz przedstawiono realizację aplikacyjną z silnikiem wiatrowym o mocy 12kW. Badania symulacyjne jak i doświadczenia eksploatacyjne wykazały dobre właściwości bezczujnikowego regulacji silnika asynchronicznego pracującego jako generator oraz możliwość oddawania energii do sieci jednofazowej z zachowaniem stałego napięcia w obwodzie pośredniczącym.
EN
The structure of control systems of small, 1 phase wind power station based on 3 phase induction generator are presented in the paper. Optimizing costs the inverter with small energy storage was designed to assure minimization of capacitance of main capacitor. The control algorithm is proposed taking into account instant power generated by wind turbine. Experimental and simulation results are presented in the paper. Examinations have shown good qualities of 3 phase induction motor control systems and energy conversion to 1 phase grid.
PL
W artykule przedstawiono analizę widmową prądu ziemnozwarciowego przy doziemieniu na zaciskach silnika zasilanego z przemiennika częstotliwości. Eksperymentalnie wyznaczono prąd zadziałania wyłączników różnicowoprądowych przy takim doziemieniu. Przedstawiono również prąd zadziałania prototypowego wyłącznika różnicowoprądowego charakteryzującego się dobrymi własnościami przy silnie odkształconych prądach różnicowych. Podjęto próbę oszacowania, ze względu na próg fibrylacji serca, dopuszczalnej wartości prądu rażeniowego zawierającego wiele wyższych harmonicznych.
EN
In the paper spectral characteristic of earth fault current in case of earth fault in the motor circuit supplied via frequency converter is presented. Tripping current of residual current devices in case of earth fault in the motor circuit is determined. Tripping characteristics of the prototype residual current device for distorted earth fault current is presented. Permissible level of touch current for its various distortion is evaluated.
17
Content available remote Przekształtniki dwukierunkowe ze zwrotem energii do sieci
PL
Nowoczesne napędy z silnikami indukcyjnymi klatkowymi i przemiennikami częstotliwości stanowią blisko 90% napędów elektrycznych z regulowaną prędkością kątową. Dzięki zastosowaniu nowych typów silników, przekładni oraz nowych generacji tranzystorów IGBT w przekształtnikach napędy te są energooszczędne, zaś koszt ich instalacji zwraca się średnio w ciągu kilkudziesięciu miesięcy od chwili zainstalowania. W 95% są to napędy z jednokierunkowym przepływem energii od sieci do układu napędowego. W przypadku hamowania energia zgromadzona w masach wirujących jest tracona na tzw. rezystorze hamowania.
EN
Modern drives with squirrel-cage induction motors and Frequency converters make 90% of all electric drives with angular velocity control. Thanks to the new types of motors, gears and new generation IGBT transistors applied in converters, the drives are energy-saving and the cost of their installation pays back in tens of months. 95% of the drives are with unidirectional energy flow from network to power transmission system. Energy accumulated in rotating masses is lost in so called braking resistance during braking. However, there is a group of drives where it is technically and economically feasible to apply bidirectional converters. The group includes electric energy generators operating with rotor variable angular velocity e.g. at wind farms. Another group comprises hoisting drives where potential energy of travelled masses can be used. Another group includes centrifuges and fans with large moment of inertia. Large moment of inertia and high kinetic energy arise in case of wagon tipplers and roller tables. The article presents test stand and comparative testing of unidirectional and bidirectional drives with 22kW induction motors. Then, results of bidirectional drive implementation at "Maćkowy" Dairy Co-operative in Gdańsk are presented, where bidirectional drive was applied for modernization of DSC1 cottage cheese centrifuge with 18.5kW motor.
PL
W referacie przedstawiono strukturę układu regulacji silnika indukcyjnego opartą na modelu multiskalarnym. Dla przedstawianej struktury wybrano do transformacji zmiennych stanu wektor prądu stojana i wektor strumienia stojana. Przeprowadzono badania eksperymentalne, na stanowisku z silnikami o nocy 22kW, w układzie regulacji z obserwatorem prędkości kątowej wirnika. Badania przeprowadzono w pełnym zakresie zmian prędkości uraz dla typowych stanów dynamicznych silnika. Dodatkowo przed stawiono strukturę układu do osłabiania zadanej wartości kwadratu strumienia stojana silnika oraz do ograniczenia zadanej wartości dla regulatora momentu. Przeprowadzone badania wykazały dobre właściwości układu regulacji silnika asynchronicznego.
EN
The structure of control system of induction motor based on multiscalar model is presented in the paper. For this structure two vectors: stator current vector and stator flux vector has been chosen for transformation of variables. An experimental study of control systems with angular velocity speed observer has been done. Full range of velocity variation and typical engine dynamic states have been used in researches. Examinations have shown good qualities of sensorless induction motor control systems with 22kW induction motor drives.
19
Content available remote Bezczujnikowy układ sterowania maszyną asynchroniczną z filtrem silnikowym
PL
W referacie przedstawiono układ sterowania bezczujnikowego silnikiem indukcyjnymi o mocy 22kW z filtrem silnikowym. Układ regulacji oparty jest na modelu multiskalarnym silnika, w którym do opisu dynamiki wybrano jak zmienne stanu strumień skojarzony z uzwojeniami stojana oraz prąd stojana. Przeprowadzono badania eksperymentalne w układzie regulacji z obserwatorem prędkości kątowej, z uwzględnieniem parametrów filtru, w pełnym zakresie zmian prędkości oraz dla typowych stanów dynamicznych silnika.
EN
In the paper method for closed loop control of speed sensorless 22kW electric drive with motor filter is presented. The structure of control systems of induction motor based on multiscalar model. Stator current vector and stator flux vector have been chosen for transformation of variables. Motor filter is a circuit with L, C and R elements which are inserted between inverter and motor. In this paper method for modification of speed observer in control algorithm is presented. Experimental results are presented. Full range of velocity variation and typical engine dynamic states have been used in researches.
PL
W referacie porównano dwa układy napędowe zasilane z falownika napięcia i prądu. Przedstawiono budowę obydwu układów. Wyróżniono cechy szczególne oraz dwoistość struktur (dual relationships). Przedstawiono metodę szerokości impulsów dla falownika napięcia i prądu. Pokazano multiskalarne układy regulacji. Przedstawiono badania symulacyjne układów.
EN
Dual relationships between voltage-source and current source inverters and its applications are presented in this paper. The PWM pattern generation techniques and analysis methods that have been developed for VSI can also be applied to CSI. A vector control method for VSI and CSI are proposed. Simulations results of VSI and CSI are showed. Comparison of propriety of driving systems with VSI and CSI are collected in the table.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.