Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Background: Pharmacotherapy, or treatment using medicinal products is one of the therapies used as a treatment method in hospitals. According to estimates, an average hospital in Poland manages ca. 130 thousand medicinal products and these products make second biggest – after salaries – cost intensive element in operation of a hospital. Taking into consideration the need to ensure an adequate patient service level, especially in the field of patient safety regarding pharmacotherapy, medicinal products inventory management is a key area of hospital processes. The aim of the article is to present assumptions of modelling medicinal products inventory management process in hospitals using a methodology based on the BPMN standard concentrated on process efficiency improvement. Methods: The research was conducted in three hospitals in the Wielkopolska Province between January 2015 and December 2015. As part of the applied methodology, process approach was used exploiting complex identification of business roles, activities and events in the analysed processes. The research was concentrated on medicinal products inventory management processes in hospitals. Results: In the article, modelling medicinal products inventory management process using a methodology based on the BPMN standard has been presented and described. The authors present process approach in the analysis of the problem regarding streamlining of inventory management process, with a special focus on real-time access to data concerning: type, location and level of medicinal products inventory. Conclusions: Medicinal products inventory management in a hospital is a complex and multi-layered process, also due to the large number of legal requirements in the field in question. The conducted research proved usefulness of process approach using a methodology based on the BPMN standard in the field of streamlining of medicinal products inventory management process. The authors recognise the necessity of practical verification of obtained results through implementation of recommended changes by hospitals.
PL
Wstęp: Jedną z terapii wykorzystywanych w procesie leczenia w szpitalu jest farmakoterapia, czyli leczenie za pomocą produktów leczniczych. Według danych szacunkowych przeciętny szpital w Polsce zarządza ok. 130 tys. produktów leczniczych, a leki stanowią drugi – po wynagrodzeniach – element kosztochłonny funkcjonowania szpital. Biorąc również aspekt związany z koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu obsługi pacjenta, a w głównej mierze jego bezpieczeństwa, zwłaszcza na gruncie farmakoterapii, zarządzanie zapasami produktów leczniczych w szpitalu stanowi niezwykle istotny obszar funkcjonowania szpitala. Celem artykułu jest przedstawienie założeń modelowania procesu zarządzania zapasami produktów leczniczych w szpitalach z wykorzystaniem metodyki poprawy efektywności procesów opartej o standard BPMN. Metody: Badanie zostało przeprowadzone w trzech szpitalach na terenie woj. wielkopolskiego w okresie od stycznia 2015 do grudnia 2015. W ramach zastosowanej metodyki posłużono się podejściem procesowym, zakładającym kompleksową identyfikację ról biznesowych, czynności i zdarzeń w badanych procesach. Przedmiotem badania były procesy związane z zarządzaniem zapasami produktów leczniczych szpitalach. Wyniki: W artykule opisano sposób modelowania procesu zarządzania zapasami produktów leczniczych w szpitalach z wykorzystaniem metodyki opartej o standard BPMN. Autorzy przedstawiają zastosowanie podejścia procesowego w badaniu problemu związanego z racjonalizacją procesu zarządzania zapasami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwość uzyskania dostępu w czasie rzeczywistym do danych na temat: rodzaju, lokalizacji i poziomu produktów leczniczych. Wnioski: Zarządzanie zapasami produktów leczniczych w szpitalu jest procesem złożonym i wielowątkowym, również z uwagi na dużą liczbę regulacji prawnym w przedmiotowym obszarze. Przeprowadzone badania wykazały przydatność podejścia procesowego z wykorzystaniem metodyki opartej o standard BPMN w zakresie racjonalizacji zarządzania zapasami produktów leczniczych. Autorzy dostrzegają konieczność praktycznej weryfikacji uzyskanych danych na drodze implementacji proponowanych zmian przez szpitale.
PL
Wyniki analizy stanowiły podstawę do sformułowania wymagań zmian dla systemu klasy WMS w zakresie identyfikowalności. Wyznaczony podczas badania potencjał optymalizacyjny mógł stanowić dla zarządu firmy podstawę do podjęcia kolejnych decyzji strategicznych związanych z dalszą ścieżką implementacji systemu informatycznego. Biorąc pod uwagę rekomendacje wynikające z analizy przeprowadzonej przez ILiM, firma podjęła decyzję o wdrożeniu nowego systemu klasy WMS firmy IBCS Poland, który nie tylko uwzględnia rekomendacje w zakresie standardów GS1, ale także w pełni obsługuje identyfikowalność.
EN
In this paper the authors present an analysis of the transport process in a selected enterprise. The process map was prepared in accordance with the BPMN 2.0 standard, currently functioning in the firm (map AS IS) and as a target (map TO BE). Then, to simulate the flow of transport orders, we will built analytical models for the mapped processes and introduced parameters for all activities and process events. The effect of changes examined by values of key performance indicators (KPIs) for the mean time order processing and human resources burden in the original model and the target which included the TMS class system implementations.
PL
Artykuł jest pierwszym z cyklu publikacji traktujących o wdrożeniu rozwiązania opartego o etykietę logistyczną GS1 i elektroniczną wymianę danych (EDI) w Leroy Merlin. Oprócz opisu projektu, cykl artykułów przedstawia wyniki badań dotyczących efektywności procesów po wdrożeniu rozwiązania uwzględniającego standardy GS1.
EN
This article is the first of a series of publications dealing with the implementation of solutions based on GS1 standards and electronic data interchange (EDI) at Leroy Merlin. In addition to the description of project, a series of articles presents the results of research on the effectiveness of processes after implementing a solution taking into account the GS1 standards.
PL
Celem badań była ocena zależności zawartości akrylamidu od warunków przechowywania produktów mleczno-zbożowych dla dzieci. Badania przeprowadzono na 30 produktach zakupionych w sprzedaży detalicznej, przeznaczonych do żywienia dzieci w wieku od 6. do 12. miesiąca życia. Badano produkty świeże i przechowywane w temperaturach 8 i 25°C, po 3, 6, 9 i 12 miesiącach przechowywania. Zawartość AA oznaczono metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z odwróconymi fazami z użyciem detektora z matrycą fotodiod (RP-HPLC-DAD). Stwierdzono dodatnią liniową korelację pomiędzy czasem i temperaturą przechowywania a stopniem redukcji akrylamidu. Wykazano, że wyższa temperatura przechowywania wywiera większy efekt na stopień redukcji AA w produktach. W końcowym okresie przechowywania w temperaturze 25°C zawartość akrylamidu była nawet o 60% niższa niż w produktach przed przechowywaniem.
EN
The aim of the study was to assess the effect of milk-cereal products for children storage on the acrylamide (AA) content. The study was conducted on 30 products purchased in retail, intended for feeding of children aged 6 to 12 months. Products were tested fresh and stored at temperatures of 8 and 25°C after 3, 6, 9 and 12 months of storage. The AA content was determined with high performance liquid chromatography technique using a reverse phase method with photodiode array detector (RP-HPLC-DAD). There was a positive linear correlation between time and temperature of storage and the level of acrylamide reduction. It was shown that higher storage temperature had a greater effect on the degree of AA reduction in the product. In the final period of storage at 25 ºC, acrylamide content was even up to 60% lower than in the products before storage.
PL
Artykuł jest pierwszym z cyklu pozycji pokazujących możliwości użycia metody hierarchicznej analizy problemu (AHP) dla poprawy bezpieczeństwa w magazynie wysokiego składowania. Tworzenie hierarchicznej struktury procesu decyzyjnego jest pierwszą fazą analizy AHP, odpowiadającą za modelowanie problemu, w tym nakreślenia celu analizy, kryteriów oceny oraz możliwych wariantów rozwiązania problemu. Eliminacja zagrożenia ze strony pal etowych jednostek ładunkowych, zwłaszcza w magazynie produkcyjnym, może być kluczowa dla firmy.
EN
The article is the first in a series of articles which show the possibility of using the method of the Analytic Hierarchy Process (AHP) to improve higher level of safety in storage warehouse. Creation of a hierarchy of decision -making processis the first phase of the AHP analysis, responsible for modeling the problem in the delineation of the analysis, evaluation criteria and possible options for solving the problem. Eliminating the thre at of pallet load units especially in the warehouse production may be a key issue for the company.
PL
Korzystając z analiz wyników warunków eksploatacji wyłożenia kadzi stosowanych w odlewniach, przystąpiono w Instytucie Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach do opracowania nowych materiałów na wyłożenia. Są to nowej generacji betony wysokoglinowe i korundowe, tzw. betony samolejne. Ich własności Teologiczne pozwalają na wykonanie wyłożenia kadzi bez potrzeby wibrowania. Poza łatwością wykonania wyłożenia, wypełniają one trudno dostępne przestrzenie, mają dobrą przyczepność do naprawianego wyłożenia, są trwalsze od betonów wibrowanych. W ten sposób unika się szkodliwych dla zdrowia wibracji i hałasu. Przedstawiono wyniki prób przemysłowych przeprowadzonych w dwóch polskich zakładach produkcyjnych, potwierdzających otrzymane wyniki badawcze. Najlepszy z uzyskanych w badaniach beton, zastosowano w produkcji odlewów ze staliwa średnio- i wysoko-stopowego, a także w produkcji odlewów z żeliwa szarego i sferoidalnego.
EN
Basing on the results of the analysis of the working conditions of lining of ladles which are used in foundries, the elaboration of the new lining materials in Instytut Materiałów Ogniotrwatych (Institute of Refractory Materials) in Gliwice was started. They are a new generation of high-alumina and alumina-based, self-flowing refractory castables. Their Theological properties allow the ladle lining to be installed without vibrating. Besides the easy installing of lining, they can completely fill the narrow and difficult to reach spaces, they have good adhesion to the repaired lining and higher durability in comparison with vibrating refractory castables. In this way vibrations and noise harmful to health can be eliminated.The results of the industrial tests, which were carried out in two Polish production plants and which confirmed the investigation results, are presented. The best from the investigated refractory castables was confirmed in the industrial applications in the production of castings in high- and low-alloy cast steels and also in the production of grey iron and spheroidal graphite iron castings.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.