Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono sposoby modelowania silników indukcyjnych, sprzęgieł podatnych i hydrokinetycznych oraz przekładni zębatych wykorzystywanych w układzie napędu przenośnika taśmowego. Uwzględniono bezpośrednie załączanie silników do sieci zasilającej, jak również wykorzystanie SOFT-START oraz przemiennika częstotliwości. Zaprezentowano przykładowe przebiegi rozruchowe uzyskane z wykorzystaniem rozbudowanego matematycznego modelu przenośnika taśmowego. Model taki umożliwia szczegółową analizę dynamiki urządzenia, sprawdzanie rozwiązań projektowych oraz badanie zjawisk zachodzących w przenośniku.
PL
W artykule przedstawiono matematyczny opis taśmy stosowany w modelach wykorzystywanych do badania dynamicznych stanów pracy przenośników taśmowych. Rozpatrywano przemieszczenia wzdłużne taśmy, dlatego ograniczono się do analizy modeli jednowymiarowych. Modele taśmy zaimplementowano w rozbudowanym modelu przenośnika i wykonano przykładowe obliczenia porównawcze. W praktycznych zastosowaniach wystarczy model o dwu elementach, uzupełniony uwzględnianiem zmian współczynnika tarcia. Taki model jest traktowany jako trójparametrowy. Badano również wpływ liczby odcinków, na które dzieli się w obliczeniach trasę taśmy, na wyniki obliczeń symulacyjnych.
PL
W artykule przedstawiono sposoby modelowania silników indukcyjnych, sprzęgieł podatnych i hydrokinetycznych oraz przekładni zębatych wykorzystywanych w układzie napędu przenośnika taśmowego. Uwzględniono bezpośrednie załączanie silników do sieci zasilającej, jak również wykorzystanie SOFT-START oraz przemiennika częstotliwości. Zaprezentowano przykładowe przebiegi rozruchowe uzyskane z wykorzystaniem rozbudowanego matematycznego modelu przenośnika taśmowego. Model taki umożliwia szczegółową analizę dynamiki urządzenia, sprawdzanie rozwiązań projektowych oraz badanie zjawisk zachodzących w przenośniku.
PL
Wykorzystując rozbudowany matematyczny model przenośnika taśmowego wyznaczano momenty elektromagnetyczne dwóch silników napędzających wspólny bęben napędowy przenośnika. Uwzględniono możliwość wystąpienia różnic pomiędzy parametrami silników oraz przesunięcia czasu załączenia jednego z nich. Badano również przypadek współpracy silników z przemiennikami częstotliwości pracującymi w otwartym układzie sterowania. Uwzględniono różnice przebiegów ramp rozruchowych obu przemienników. Symulacje pozwalają ocenić stopień przeciążenia silnika i dopuszczalność rozruchu w danych warunkach.
EN
Using extensive belt conveyor mathematical model, electromagnetic moments of the two engines driving a common drive drum of the conveyor were determined. Taken into account the possibility of differences between the parameters of the motors and the time shift switch one of them. Were also investigated case of cooperation between motors with frequency converters operating in open loop. Allowances for differences starter ramp waveforms both drives. The simulations allow us to assess the degree of overload and start acceptability under given conditions.
5
Content available Modelowanie fal naprężeń w taśmie przenośnika
PL
Porównano wyniki wyznaczania prędkości fal naprężeń w taśmie ruszającego przenośnika uzyskane różnymi metodami. Analizowano wykorzystanie rozbudowanego matematycznego modelu przenośnika i trzy metody statyczne podane w literaturze. Porównano również wartości częstotliwości drgań sił w taśmie wyznaczone z modelu i metodą statyczną. Uzyskiwane wartości są zbliżone, poza metodą wykorzystującą prędkość rozchodzenia się dźwięku w linkach stalowych taśmy. Wykorzystanie wzorów statycznych często wymaga znajomości trudnych do określenia parametrów, które wyznacza się pomiarowo. Zastosowanie modelu umożliwia uzyskanie wyników bez pomiarów.
EN
Were compared the results of determining the speed of the stress wave starting conveyor belt received by various methods. Were analyzed using expanded mathematical model of conveyor and three static methods reported in the literature. We also compared the frequency of vibration forces in the belt obtained from the model and the static method. The resulting values are similar beyond method using the velocity of sound in the links of steel belt. The use of static models often require knowledge of difficult to determine the parameters that shall designate the measurement. Application of the model provides results without measurement.
6
Content available Modelling of long belt conveyors
PL
Przedstawiono matematyczny model przenośnika taśmowego umożliwiający analizę dynamicznych stanów pracy urządzenia. Skrótowo opisano sposób modelowania zjawisk falowych w taśmie, zmian mas i oporów ruchu oraz elementów układu napędowego czyli silników, przekształtników, sprzęgieł, przekładni i współpracy bębna napędowego z taśmą. Rozwiązując komputerowo uzyskane zależności, symulowano rozruch przykładowego przenośnika. Porównano przebiegi rozruchowe uzyskane obliczeniowo z pomiarowymi. Zweryfikowany model można wykorzystać do badania różnych zjawisk i stanów pracy przenośnika.
EN
A mathematical model that allows the analysis of the dynamic states of a belt conveyor was presented. A way of modelling wave phenomena in the tape, changes of mass and resistances to motion and elements of the drive system (motors, frequency converters, couplings, gears and co-operation between the belt and drive pulley) was briefly described. A start up of an exemplary belt conveyor was simulated with the use of obtained formulas. The start-up time histories obtained computationally were compared with measurements. The verified belt conveyor model can be utilized to examine various phenomena and operating states of a belt conveyor.
PL
W artykule opisano działanie elementów składowych i całego długiego przenośnika taśmowego o napędzie wielobębnowym. Przedstawiono typowe miejsca zastosowań przenośników oraz niektóre zjawiska i problemy związane z eksploatacją i analizą pracy urządzenia. Wykorzystanie rozbudowanych modeli symulacyjnych stwarza duże możliwości obliczeniowej analizy dynamicznych stanów pracy przenośnika.
EN
The article describes the behavior of the long conveyor belt and its components. Typical applications of conveyors are presented as well as some of the phenomena and problems associated with the operation and device operation analysis. The use of extensive simulation models facilitate computational analysis of the dynamic operating states of the conveyor belt.
PL
W artykule przedstawiono różne sposoby napędzania przenośników taśmowych, uwzględniając napędy wielobębnowe, rozproszone, pośrednie i z taśmą pędną. Autorzy uwzględnili specyfikę kopalń podziemnych i naziemnych oraz przenośników krzywoliniowych i transportujących w górę lub w dół.
EN
The article presents different ways to drive the conveyor belts of different types. The authors included the specificity of both and underground and surface mines and surface as well as curved conveyors and these transporting up or down.
9
PL
Kompleksowy matematyczny model przenośnika taśmowego zastosowano do symulacji różnych sposobów rozruchu urządzenia: rozruchu bezpośredniego z silnikami klatkowymi, ze sprzęgłami poślizgowymi, z soft-startami, z przemiennikami częstotliwości oraz rozruchu przenośnika napędzanego silnikami pierścieniowymi. Przyjmując jako kryteria maksymalne i minimalne wartości sił w taśmie, amplitudę drgań sił, poślizg taśmy na bębnie i przebiegi momentów działających na przekładnie, analizowano wpływ poszczególnych metod rozruchu na obciążenia elementów przenośnika.
EN
The complex mathematical model has been used for simulation of various ways of starting: direct starting with squirrel-cage motors, with slip clutch, with soft-starting, with frequency converter as well as well as starting driven by slip-ring motor. Assuming as criteria maximum and minimum values of strengths in the belt, strengths vibrations amplitude, belt slip on the drum and moment run acting on transmission gears, influence of particular starting methods on conveyor elements load has been analysed.
10
Content available remote Modelowanie dynamiki przenośników taśmowych z silnikami indukcyjnymi klatkowymi
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji rozruchu długiego przenośnika taśmowego przy zastosowaniu metod rozruchowych stosowanych najczęściej w tego typu obiektach. Analizowano przebiegi wielkości elektrycznych, związanych z napędem, jak i mechanicznych takich jak siły czy prędkość taśmy. Uzyskane wyniki ilustrują możliwości badawcze, jakie stwarza wykorzystanie rozbudowanego matematycznego modelu przenośnika, uwzględniającego wszystkie istotne zjawiska zachodzące w dynamicznych stanach pracy układu.
EN
In the article results of simulations of long belt conveyor start up with the use of start up methods that are most often applied in these devices were presented. Courses of electrical quantities connected with conveyors drive and mechanical quantities like force or velocity of conveyor belt were analysed. Obtained results present investigative possibilities which create utilizaton of complex mathematical model of belt conveyor with taking into consideration every important phenomenon existed in dynamical operating conditions of the system.
PL
Opisano najczęściej stosowane konstrukcje wolnobieżnych prądnic tarczowych wykorzystywanych w elektrowniach wiatrowych.
EN
The most often used designs of low speed disc type generators used in wind power plants are described.
PL
Opisano konstrukcjtę modelu wolnobieżnej prądnicy tarczowej z wydatnymi rdzeniami i osiowym kierunkiem strumienia magnetycznego.
EN
The paper describes structure of model of slow-speed disc generator with salient poles and axial flux.
PL
Przedstawiono wyniki badań wolnobieżnej prądnicy tarczowej bezrdzeniowej o polu osiowym z cewkami o kształcie kulistym.
EN
The paper presents results of tests of slow-speed wobble-plate coreless generator with circular coils and coaxial field.
15
Content available remote Wpływ zmienności mas na przebieg rozruchu przenośnika taśmowego
PL
Przedstawiono sposób modelowania zmian masy urobku przenoszonego przez przenośnik taśmowy włączony w ciąg transportowy. Uwzględniono zarówno zmiany wywołane zdawaniem urobku, jak i doładowywaniem przez przenośnik poprzedni w ciągu. Dokonano symulacji przebiegów rozruchowych z wykorzystaniem rozbudowanego matematycznego modelu przenośnika napędzanego silnikami klatkowymi lub pierścieniowymi. Badano wpływ doładowywania przenośnika przez poprzedzający go w ciągu na przebiegi sił w taśmie. Pokazano skutki niewłaściwego doboru czasu załączenia przenośnika poprzedzającego badany. Wykazano celowość uwzględniania zmian mas w modelowaniu przenośników.
EN
Way of modelling of variations of load mass carried by belt conveyor included in a sequence of conveyors was presented. Variations produced by both unloading and loading by previous conveyor was taken into account. Simulations of start-up courses by using the extended mathematical belt conveyor model drived by squirrel cage or wound rotor motors was performed. Influence of loading of belt conveyor by previous conveyor in conveyors sequence on courses of forces in belt was investigated. Effects of inappropriate choice of start time for previous conveyor was presented. Advisability of taking into consideration of masses variability in belt conveyor modelling was proved.
16
Content available remote Wyznaczanie mas w modelu przenośnika taśmowego
PL
Zaprezentowano sposób wyliczania zastępczych mas poszczególnych odcinków poruszającej się taśmy w modelu przenośnika taśmowego. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych zachowania urządzenia z uwzględnieniem zmian masy w trakcie rozruchu. Uwzględniono zmiany masy wywołane ruszaniem przenośnika podającego urobek na przenośnik badany. Wykazano ważność dokładności odwzorowania mas w modelowaniu przenośników taśmowych.
EN
Way of calculations of equivalent masses of particular segments of moving belt in conveyor belt model was presented. Results of simulation testings of behaviour of the device with taking into consideration mass changing during start up was showed. Mass changing caused by start moving of conveyor dropped load on the investigated one was taken into account. Importance of accuracy of masses (values and distribution along the belt) reproduction in conveyor belt model was demonstrated.
17
Content available remote Problemy związane z komputerową symulacją pracy przenośnika taśmowego
PL
W artykule wskazano niektóre z możliwych przyczyn pogorszenia stabilności rozwiązywania równań dynamicznych modeli przenośnika taśmowego. Przedstawiono również metody poprawy działania modeli poprzez odpowiedni sposób podziału trasy taśmy na odcinki oraz dyskretyzacji parametrów ciągłych cięgna.
EN
In article some of possible causes of worsening the stability of solving of dynamical equations of belt conveyor models was indicated. Methods of improvement of models working by means suitable way of segmentation of the belt and the strand continuous parameters discretisation was presented.
18
Content available remote Modelowanie drgań taśmy przenośnika w płaszczyźnie pionowej
PL
Zaprezentowano sposób modelowania zwisów taśmy pomiędzy sąsiednimi zestawami krążnikowymi w przenośniku taśmowym. Uwzględniono wpływ zjawisk falowych w taśmie w stanach dynamicznych na wielkość zwisów. Przedstawiono mechanizm umożliwiający symulacyjne badanie unoszenia taśmy ponad podpierające ją krążniki w obrębie łuków wklęsłych w płaszczyźnie pionowej.
EN
Way of modeling of belt sags between adjacent idlers sets in the belt conveyor was presented. Influence of wave phenomenon in conveyor belt during dynamical states on size of belt sags was taken into consideration. Functioning of examination of appearance of lifting the belt above supporting idlers sets within concave curves in a belt conveyor route in vertical plane method was presented.
PL
Przedstawiono analizę układu łączącego małą elektrownię wodną z systemem elektroenergetycznym w zakresie wyznaczenia spadków napięć, prądów zwarciowych, bilansu mocy biernej oraz nastaw zabezpieczeń.
EN
The paper presents analysis of system for coupling of smali hydro-electric power station to power grid, including calculations of voltage drops, short-circuit currents, reactive power balance and setting of protection equipment.
20
Content available remote Dynamiczne modelowanie oporów ruchu przenośnika taśmowego
PL
Przedstawiono metodę wyznaczania dynamicznych zmian oporów ruchu taśmy w modelu przenośnika taśmowego. Opisano metodę oporów jednostkowych oraz przedstawiono możliwości jej włączenia do kompleksowego modelu przenośnika taśmowego umożliwiającego symulację rozruchu urządzenia. Zwrócono uwagę na poszerzenie zakresu zastosowań tak rozbudowanego modelu w badaniu stanów dynamicznych przenośnika. Zamieszczono przykładowe przebiegi zmian poszczególnych składowych jak i całkowitego oporu ruchu podczas rozruchu przenośnika.
EN
Method of determination of dynamic changes of motion resistances in conveyor belt model was presented. Principles of elementary resistances method was described and possibilities of including that method into complex model of belt conveyor that enable simulation of conveyors start-up was presented. Expansion of applications range of complex belt conveyor model to examine dynamic states of belt conveyor was emphasized. Exemplary courses of variations of either each components of resistances or overall conveyor belt resistance of motion during start-up belt conveyor was inserted.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.