Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu pokrycia powierzchni korpusu łożyska współpracującej z kołem zębatym dodatkowym materiałem PTFE. Zastosowanie powłoki ma na celu zmniejszenie współczynnika tarcia, a co za tym idzie – równoczesne zmniejszenie sił tarcia na współpracujących powierzchniach. W ramach pracy wykonano pomiary poziomu mocy akustycznej oraz sprawności pompy zębatej trzeciej grupy o zazębieniu zewnętrznym. Pompa została poddana dwóm modyfikacjom, których wyniki badań zestawiono z badaniami pompy przed wprowadzeniem zmian. Prace wykonano w ramach projektu pt.: Opracowanie konstrukcji wysokociśnieniowych pomp zębatych. Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Badań Stosowanych, ścieżka A, umowa nr PBS3/A6/22/2015.
EN
This article presents the results of research how extra PTFE layer affects noise and efficiency generated by gear pump. PTFE layer reduces friction force occurring between brushing and gear surfaces. As part of the work measurements of sound power level and efficiency generated by the gear pump were made for three variants. First variant was mass-produced gear pump and the others were gear pump with two different PTFE layers. Research was performed in the framework of the project entitled: „Development of a design of high-pressure gear pumps”. Project funding from the program for applied research, the path A, the number of PBS3/A6/22/2015.
2
PL
W artykule zawarto wyniki testu trwałościowego prototypowej pompy zębatej o obniżonej pulsacji wydajności. Test obrazujący zachowanie pompy w trakcie eksploatacji podzielono na pięć etapów. Na każdy etap składa się 200 tys. cykli obciążenia pompy ciśnieniem nominalnym. Przed rozpoczęciem testu oraz po każdym etapie wykonano badania parametrów pompy w pełnym zakresie ciśnień tłoczenia. Przyjęto założenie, iż wydajność pompy w trakcie próby nie może obniżyć się o więcej niż 8%. Zaprezentowany w publikacji materiał jest wynikiem prac realizowanych w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych pomp zębatych o obniżonym poziomie emisji akustycznej”. Projekt uzyskał dofinansowanie w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, lata 2007–2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych. Nr projektu POIG.01.04.00-04-345/13. Prace badawcze realizowane były w Laboratorium Napędów Hydraulicznych i Wibroakustyki Maszyn Politechniki Wrocławskiej w kooperacji z firmą Hydrotor SA.
EN
The article contains the results of a durability test of prototype gear pump with reduced flow ripple. The test illustrating the behavior of the pump during operation was divided into five stages. Each stage consists of 200 000 cycles of pump load by nominal pressure. Before the test and after each stage the pump parameters were tested in the full range of working pressures. It was assumed that the pump’s efficiency during the test can not be reduced by more than 8%. The material presented in the publication is the result of work conducted within project „The development of innovative gear pumps with a reduced level of acoustic emission”. The project has received funding in the Innovative Economy Operational Program, 2007–2013, Priority 1. Research and development of modern technologies, Measure 1.4. Support for target projects. Project no. POIG.01.04.00-04-345/13. The research was conducted in the Laboratory of Hydraulic Drives and Vibroacoustics of the Wroclaw University of Science and Technology in cooperation with Hydrotor SA.
3
Content available Badania mocy cieplnej w pompie zębatej 3PZ4
PL
Zbyt wysoka temperatura cieczy hydraulicznej uniemożliwia poprawną pracę układu hydraulicznego i skraca trwałość jego elementów. Pompa zębata o zazębieniu zewnętrznym, z powodu ograniczonej sprawności wynikającej z cech konstrukcyjnych, jest znacznym źródłem ciepła w układzie. Ciepło to w znacznej części odbierane jest przez ciecz hydrauliczną w warunkach konwekcji wymuszonej oraz przez powietrze otoczenia, głównie poprzez konwekcję naturalną. W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące wzrostu temperatury cieczy hydraulicznej pomiędzy stroną tłoczną a ssawną oraz źródeł ciepła w pompie 3PZ4 produkcji WPH. Wykonano w ramach projektu p.t. „Opracowanie konstrukcji wysokociśnieniowych pomp zębatych”, realizowanego w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce A Umowa Nr PBS3/A6/22/2015.
EN
Too high hydraulic fluid temperature prevents the correct operation of the hydraulic and reduces the durability of its components. Gear pump with external gear due to reduced efficiency resulting from construction is a significant source of heat in the system. The heat is largely received by hydraulic fluid under conditions of forced convection and ambient air, mainly through natural convection. The article presents the results of tests on the hydraulic fluid temperature rise between the discharge and suction and heat sources in the pump 3PZ4 WPH production. Was performed within the framework of the project entitled “Development of a design of the high-pressure gear pumps” in the framework of the Research Used in the path A, the agreement No PBS3/A6/22/2015.
EN
The paper presents the results of numerical calculations of stress distributions in the gear micropump body for applications in hydraulic systems, especially in the marine sector. The scope of the study was to determine the most favorable position of bushings and pumping unit in the gear pump body in terms of stress and displacement distribution in the pump housing. Fourteen cases of gear pump bushings and pumping unit locations were analyzed: starting from the symmetrical position relative to the central axis of the pump, up to a position shifted by 2.6 mm towards the suction channel of the pump. The analysis of the obtained calculation results has shown that the most favorable conditions for pump operation are met when the bushings are shifted by 2.2 mm towards the suction channel. In this case the maximal stress was equal to 109 MPa, while the highest displacement was about 15μm. Strength and stiffness criteria in the modernized pump body were satisfied.
EN
This paper presents the way of identifying the influence of the tolerance of model pumps (TYPE 3PWR-SE) construction on the total efficiency. The identification of sensitive control dimensions (Value / Tolerance) of examined pumps has been made by means of the multi-valued logic and inductive decision trees. In order to confirm the obtained results, multiple-valued logic trees have been used in the paper according to algorithms for the minimization of individual logic functions. What is more, a specific monotonicity of values of the most key parameters has been determined for the investigated set of pumps having individual specification numbers.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było sprawdzenie, w jakim stopniu zmiana materiału wkładki w elastycznym sprzęgle kłowym wpływa na poziom hałasu emitowanego przez pompę zębatą. W ramach pracy przeprowadzono pomiary poziomu ciśnienia akustycznego generowanego przez pompę zębatą dla trzech wariantów. Warianty te różniły się typem użytego materiału na wkładki. Zastosowane wkładki cechowały się różną twardością.
EN
This article presents the results of research, whose purpose of the research how material of insert in flexible spider coupling affects the level of noise generated by gear pump. As part of the work measurements of sound pressure level generated by gear pump were made for three variants. Variants differed by the type of material used for inserts. The used inserts were characterized by different hardness.
PL
Przedstawiono przykład zastosowania systemu zintegrowanego jako narzędzia systemu wspomagania decyzji w diagnostyce akustycznej stanu technicznego silnika spalinowego. Obiektem badawczym był silnik spalinowy o zapłonie samoczynnym jednostki napędowej firmy Fiat, z systemem common rail. Materiały są wynikiem badań w obszarze projektowania i eksploatacji silników spalinowych, prowadzonych w Katedrze Inżynierii Pojazdów oraz Laboratorium Napędów Hydraulicznych i Wibroakustyki Maszyn przy Politechnice Wrocławskiej. Opracowano autorską metodę identyfikacji rodzaju uszkodzeń silnika z zastosowaniem grafów rozgrywających parametrycznie. Do testowania i identyfikacji własności akustycznych stworzono zintegrowany system decyzyjny, uwzględniający indukcyjny system uczenia maszynowego.
EN
Presented are possible applications of acoustic diagnostics in inspecting the technical condition of an internal combustion engine with autoignition on the example of the Fiat drive unit with common rail system. As a result of measuring the sound pressure level for specific faults and comparing the noise generated by the motor running smoothly, the detailed maps of changes in the acoustic spectrum are possible to generate. These results may be helpful in the future diagnostics of internal combustion engines. The results of scientific work in the area of research, design and operation of internal combustion engines, conducted at the Department of Automotive Engineering, in cooperation with the Laboratory of Hydraulic Drives & Vibroacoustics of Machines at the Wroclaw University of Technology are included. It has developed an authoritative method of identifying the type of engine damage using game-tree structures. An integrated decision system for induction machine learning was developed to test and identify acoustic properties.
EN
The article presents the results of comparative studies of selected mechanical properties (e.g. tensile modulus, tensile stress, notched impact, hardness) of self-extinguishing polypropylene (PPs) samples from three ventilation ducts. The samples were drawn from conduits used for a period of three years inside and outside the building (roof of the building) and, for comparison, from the new conduit. The climatic conditions on which the ventilation duct, placed on the roof, is exposed are temperate climate, group of warm climates, transitional type. Six pieces of samples were prepared for each material from each conduit to determine the mechanical properties. The results of the measurements are also compared with the catalog data provided by two manufacturers of this type of material. Based on the investigations of selected mechanical properties of self-extinguishing polypropylene derived from the operating elements of ventilation ducts, it can be stated that after three years of their use, no significant deterioration of the tested features of the material was observed. However, the impact strength and hardness assays have already shown changes in these properties for samples taken from the ducts used in comparison with the samples from the new duct. These data may indicate that the polypropylene aging process has started as a result of its operation for a period of three years both inside and outside the premises. However, comparing these results with catalog data for plastics dedicated to such applications, the stated changes in some properties do not disqualify the product for further use.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań porównawczych wybranych właściwości mechanicznych PPs (polipropylen samogasnący) dla próbek pobranych z trzech przewodów wentylacyjnych. Badaniom poddano próbki pochodzące z przewodów wentylacyjnych pracujących w różnych warunkach. Dla porównania do badań dołączono próbki pobrane z nowych przewodów. W celu wyznaczenia wybranych właściwości mechanicznych wykonywano analizy sześciu równoległych próbek. Wyniki pomiarów zestawiono z danymi katalogowymi podawanymi przez dwóch producentów tego typu elementów.
PL
W artykule przedstawiona została metoda wyznaczania zastępczych charakterystyk sprawnościowych. Opisane zostało zastosowanie metody, warunki przeprowadzenia badań oraz algorytm opracowania i przedstawiania uzyskanych charakterystyk.
EN
This paper presents method of creating vicarious efficiency characteristics. Here is described utility, conditions for research and the method of elaborate and present the characteristics.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przebiegów ciśnień w pompie zębatej i wielotłoczkowej, przeprowadzonych z wykorzystaniem piezoelektrycznych czujników ciśnienia. Przedstawione wyniki są efektem realizowanych prac badawczo-rozwojowych na Politechnikach Gdańskiej [9] oraz Wrocławskiej [1–5].
EN
This article presents the results of research pressure pulsation in gear pump and axial piston unite. The research was conducted using a piezoelectric pressure sensors. The presented results are the effect of ongoing research and development in Technical University of Gdansk [9] and Wroclaw [1–5].
PL
W artykule przedstawiono porównanie wyników obliczeń wytężeniowych kół zębatych otrzymanych na drodze obliczeń analitycznych oraz metodą elementów skończonych. Został przedstawiony model matematyczny i tok obliczeń oraz uzyskane wyniki dla analizowanej jednostki. Przedstawione wyniki są efektem prac badawczo-rozwojowych realizowanych w Laboratorium Napędów Hydraulicznych i Wibroakustyki Maszyn Politechniki Wrocławskiej (www.lhiw.pwr.edu.pl).
EN
This article presents a comparison of the results of strength calculation of gears received by analytical calculations and finite element method. The text has been described a mathematical model, the calculation and the results of the calculations for analyzed pump unite. The presented results are the effect of ongoing research and development in Laboratory Hydraulic and Wibroacustics Machines Technical University of Wroclaw (www.lhiw.pwr.edu.pl).
PL
W artykule przedstawiono przykład odprowadzenia wód z systemów odwadniania pasa drogowego do zbiorników retencyjno-infiltracyjnych. Przeanalizowano przypadek cyklicznego podtapiania kotłowni zlokalizowanej w sąsiedztwie zbiornika, do którego odprowadzane są wody drenażowe i wody powierzchniowe z odwodnienia drogi ekspresowej. Przyczyną podtapiania było zamulenie geowłókniny zastosowanej jako filtr w dnie zbiornika, co ograniczało infiltrację wody do gruntu. Spiętrzona woda przez boczne otwory przelewowe w górnej części zbiornika infiltrowała do gruntu i dalej do wnętrza kotłowni. Na podstawie badań geotechnicznych i obserwacji piezometrycznych zaproponowano usunięcie z dna zbiornika geowłókniny i zastąpienie jej filtrem ze żwiru płukanego, zlikwidowanie sączków i otworów w ścianach zbiornika oraz uszczelnienie pomieszczenia kotłowni od wewnątrz szczelną membraną z blachy nierdzewnej obudowanej betonem hydrotechnicznym.
EN
The paper presents example of dewatering system of a motorway and reservoirs collecting drainage water. The case of cyclically flooded boiler room located near the infiltration reservoir, collecting drainage and rainfall waters from a road, was analysed. The cause of flooding was mainly clogging of reservoirs geotextile bottom layers, what disabled proper water infiltration into the subsoil. Raised water was discharging from the side reservoir exhausts, what enabled filtration through the soil into the boiler room. Based on the geotechnical investigation and piezometric monitoring it was proposed to replace the clogged geotextile from the reservoir bottom gravel filter. Also the exhausts, as well as the boiler room were properly sealed by using still sheets covered with hydro concrete.
EN
The aim of the article is to discuss the issue of strength of the circumferential backlash compensating beam in a high-efficiency gear pump. Three geometric versions of the compensating beam structure differing in the wrapping angle are analyzed. The mechanical model is solved assuming the curved beam model supported at the contact points between the beam and the gear teeth. The assumed mechanical structure is statically indeterminate. In order to determine the reactions in the supports and in the beam fixing, the Menabrei and Castigliano theorems are used. Based on analytical calculation results, the cause of compensation structure damage during experimental tests of prototype units is identified and the most favorable variant of beam structure, from the mechanical strength point of view, is determined.
EN
The paper is a continuation of the publication under the title “Acoustic diagnostics applications in the study of technical condition of combustion engine” and concerns the detailed description of decision support system for identifying technical condition (type of failure) of specified combustion engine. The input data were measured sound pressure levels of specific faults in comparison to the noise generated by undamaged motor. In the article, the whole procedure of decision method based on game graphs is described, as well as the interface of the program for direct usage.
EN
The paper presents the possible applications of using acoustic diagnostics in inspecting the technical condition of an internal combustion engine with autoignition on the example of the Fiat drive unit with common rail system. As a result of measuring the sound pressure level for specific faults and comparing the noise generated by the motor running smoothly, the detailed maps of changes in the acoustic spectrum are possible to generate. These results may be helpful in the future diagnostics of internal combustion engines. In the paper, the results of scientific work in the area of research, design and operation of internal combustion engines, conducted at the Department of Automotive Engineering, in cooperation with the Laboratory of Hydraulic Drives & Vibroacoustics of Machines at the Wroclaw University of Technology are included.
PL
W referacie przedstawiono badania akustyczne i hydrauliczne przeprowadzone dla współcześnie wytwarzanych jednostek przemysłowych. W wyniku badań określono poziom dźwięku oraz poziom ciśnienia akustycznego dla pomp konwencjonalnych i z tzw. zerowym luzem bocznym. W publikacji skorzystano z materiałów, które są wynikiem pracy w obszarze badań, projektowania i eksploatacji pomp zębatych, prowadzonych w Laboratorium Napędów Hydraulicznych i Wibroakustyki Maszyn przy Politechnice Wrocławskiej. Badania wykonano w ramach kooperacji Politechniki Wrocławskiej z firmą Hydrotor finansowanego z projektu p.t. „Opracowanie innowacyjnych pomp zębatych o obniżonym poziomie emisji akustycznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007–2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych. Nr projektu POIG.01.04.00-04-345/13.
EN
This paper presents the results of acoustics and hydraulic tests for the industrial units manufactured today. As a result of the tests specified sound level and sound pressure level for conventional pumps and with dual-flank seal. Used in the publication of materials which are the result of work in the field of research, design and operation of the gear pumps, carried out in the laboratory of Hydraulic Drives and Vibroacoustics Machines at Wroclaw University. Research carried out in the framework of cooperation with the Wroclaw University and Hydrotor Corporation. The project name “Develop innovative gear pumps for low level acoustic emission”, The operational programme innovative economy, for the period 2007–2013, priority 1. Research and development of new technologies, Operation Suppoting 1.4. No project POIG. 01.04.00-04-345/13.
17
Content available remote Analiza widmowa drgań korpusu pompy zębatej o zazębieniu zewnętrznym
PL
W artykule przedstawiono badania drgań korpusu prototypowej pompy zębatej opracowanej na Politechnice Wrocławskiej, przeprowadzone przy użyciu wibrometru laserowego. Przedstawiono kolejne etapy analizy danych pomiarowych, przebieg pomiarów oraz analizę otrzymanych wyników.
EN
This paper presents vibration analysis of prototype gear pump constructed in Wrocław University of Technology. Research has been performed using laser vibrometer. The following stages of measurement data analysis have been presented, measuring procedure has been described and final results have been analysed.
18
PL
Określenie parametrów wytrzymałościowych gruntu i odpadów budujących skarpę składowiska na podstawie sondowań statycznych WST i CPT oraz próbnego obciążenia na nasypie doświadczalnym. Określenie zmienności parametrów mechanicznych georusztu jednoosiowego PEHD w czasie na podstawie badań wytrzymałości na zerwanie oraz odkształcalności przy zerwaniu próbek 20-letniego georusztu pobranych ze skarpy składowiska i porównanie ich z parametrami mechanicznymi georusztu nowego. Obliczenia stateczności składowiska klasyczną metodą Bishopa (program SLOPE/W) z uwzględnieniem uzyskanych parametrów georusztu oraz gruntu i odpadów.
EN
The investigation of the shear strength parameters of the subsoil and waste material based on the CPT and WST tests, and load tests on experimental embankment. The investigation of the HDPE geogrid parameters changes in time based on the tensile strength and strain measurements of excavated 20 years old geogrid samples and comparison of the results to the parameters of brand-new geogrid samples. The stability analyses with the use of the limit equilibrium method (Bishop) applied in the SLOPE/W software using obtained parameters of the geogrid, subsoil and waste material.
EN
This article presents a description of the equipment and the didactic and scientific research capabilities of the Laboratory of Hydraulic Drives & Vibroacoustics of Machines located at the Faculty of Mechanical Engineering of Wrocław University of Technology. In the article, the main areas of the laboratory activity are indicated as well as didactic offer including presentation of currently available test rigs.
PL
W artykule przedstawiono opis wyposażenia i możliwości dydaktyczne oraz naukowo-badawcze Laboratorium Napędów Hydraulicznych i Wibroakustyki Maszyn Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. W artykule wskazano obszary działań Laboratorium, przedstawiono ofertę dydaktyczną, a także opisano stanowiska dydaktyczne i pomiarowe.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.