Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W niniejszej pracy dokonano oceny kinematyki klatki piersiowej podczas oddychania u pacjentów po korekcji lejkowatej deformacji klatki w odniesieniu do osób zdrowych. W badaniach wykorzystano system optoelektroniczny APAS. Grupę badawczą stanowiło sześć osób o średniej wieku 17,2 ± 3,5, gdzie 83% stanowili mężczyźni. Otrzymane wyniki umożliwiły dokonanie oceny przemieszczeń poszczególnych punktów anatomicznych oraz na wyznaczenie odpowiednich zakresów ruchu dla danych markerów. W pracy analizowane były przemieszczenia elementów klatki piersiowej w osi strzałkowej.
EN
The article presents a research the kinematics of the chest when breathing investigation in patients with PE. In this study were used an optoelectronic system APAS. The analysis was performed with two exercises: normal and deep breathing.
EN
The aim of the research was to formulate a new index enabling assessment of the overall pathology of the upper limb movement. It defines the difference between the pathological movement and a normal movement pattern. Methods: Methodology of determining the index is based on a mathematical algorithm for calculating the Gait Deviation Index which is based on advanced methods of image comparison. To calculate the ULMDI index, one must divide the analyzed movement into cycles appropriate to the nature of the movement (similarly in gait it is the gait cycle) and then determine kinematic quantities (courses of joint angles). Results: A group of 23 healthy people (10 women: k1-k10 and 13 men: m1-m13) as the reference group and a group of 3 persons with mobility impairments (p1-p3) took part in the research. Time values of the angles of the joints on both upper limbs were registered and then ULMDI indexes were calculated. Conclusions: It has been shown that the developed ULMDI index allows to detect the deviations from the accepted norm in the performance of movements. The results showed that both the description of the motor dysfunction of examined person based on the diagnosis of the physician, a detailed analysis of kinematic waveforms received during the tests and the calculated values provide a coherent picture of the state of a human movement. The index analysis is less time-consuming for the doctor, and the comparison of the results at various stages of therapy gives an objective picture of the rehabilitation progress.
PL
Przestrzenne dynamiczne modele umożliwiające obliczanie obciążeń w układzie mięśniowo-szkieletowym stanowią pomocne narzędzia w procesach wspomagania diagnostyki dysfunkcji mięśniowych. Celem przeprowadzonych badań jest ocena obciążeń występujących w stawie ramiennym z wykorzystaniem przestrzennego modelu kończyny górnej opracowanego na podstawie modelu Free Posture Move w oprogramowaniu Anybody. Ocenę przeprowadzono z udziałem dziesięciu osób zdrowych na podstawie ruchu unoszenia kończyny. Z wykorzystaniem modelu wyznaczono wypadkową reakcję w stawie ramiennym, a następnie porównano ją z wynikami z literatury dla badań modelowych i badań z wykorzystaniem implantu.
EN
Static and dynamic models allow calculation of loads in musculoskeletal system and they are tool for doctors in diagnostic processes. The aim of the research is determination of loads in a upper limb using a 3D model based on Free Posture Move in AnyBody software. The calculation was carried out for 10 healthy people during elevation of their upper limbs. The resultant reactions in glenohumeral joints were calculated and then the results were compared to a literature data (from model calculated and measured with implants).
PL
W przeprowadzonych badaniach wykorzystano narzędzie inżynierskie jakie stanowi identyfikacja obciążeń w układzie mięśniowo-szkieletowym do diagnostyki osób z problemami neurologicznymi w obrębie kończyn górnych. Diagnostykę przeprowadzono w odniesieniu do wyników dla grupy 23 osób zdrowych. Obliczenia modelowe przeprowadzono z wykorzystaniem oprogramowania AnyBody i zweryfikowanego modelu Free Posture Move.
EN
In this study it was used the engineering tool such as the identification of loads of a muscle-skeletal system to diagnose of people with neurological problems in the upper limbs area. Diagnosis was carried out according to a group of 23 healthy subjects. Model calculations were computed using the Anybody software and using verified Free Posture Move model.
PL
Celem pracy była ocena stopnia niepełnosprawności wynikającej z różnicy natężenia dolegliwości bólowych w obrębie lędźwiowego odcinka kręgosłupa pomiędzy rodzicami dzieci z niepełnosprawnością motoryczną, a rodzicami dzieci pełnosprawnych.Grupa badawcza składała się z 165 osób: 69 rodziców dzieci pełnosprawnych (RDP) oraz 96 rodziców dzieci niepełnosprawnych (RDN). Badania przeprowadzono na terenie województwa śląskiego, wykorzystując kwestionariusz Oswestry (ODI –Oswestry Disability Index). Rodzice w grupie RDN wskazali na większe natężenie dolegliwości bólowych w 9 z pośród 10 obszarów skali. Dla 8 obszarów różnice pomiędzy grupami są istotne statystycznie (test U-Manna Whitneya). Uzyskane wyniki wskazują jednoznacznie, iż występowanie dolegliwości bólowych zlokalizowanych w okolicy lędźwiowego odcinka kręgosłupa jest częstsze w grupie RDN i cechuje je większe natężenie.
EN
The aim of the work was to evaluate degree of disability of parents who care for children with or without motor disabilities. The evaluation was conducted on the basis of the intensity of lumbar pain, which affects the parents. The study group consisted of 165 participants: 69 parents of children with motor disabilities and 96 parents of children without any motor disabilities. The research was carried out in the Silesian Region.During examination a Oswestry questionnaire was used. The parents of children with motor disabilities suffered from pain of greater intensity in 9 from 10 areas of the Oswestry questionnaire. Oswestry questionnaire For 8 areas differences between examined groups were statistically significant. The results indicate that the pain in the lumbar region of spine is more intense and more common in group of parents of children with motor disabilities.
PL
Wyznaczenie obciążeń układu szkieletowo-mięśniowego może wspomagać diagnostykę narządu ruchu oraz być pomocne w procesie doboru metod leczenia i śledzenia jego postępów. Obecne na rynku metody pomiarowe uniemożliwiają dokonania bezpośrednich i nieinwazyjnych pomiarów obciążeń układu szkieletowo-mięśniowego. W artykule przedstawiona została metodyka identyfikacji sił mięśniowych pacjenta z mózgowym porażeniem, przy wykorzystaniu środowiska AnyBody. Otrzymane wyniki wybranych sił mięśni zestawiono z wynikami otrzymanymi dla grupy pacjentów o chodzie prawidłowym oraz poddano analizie. Wskazano zależności pomiędzy zaburzeniami kinematyki chodu, a niewłaściwym funkcjonowaniem aparatu mięśniowego kończyn dolnych.
EN
Determination of musculoskeletal system load may assist in diagnosis of locomotor system and help for choosing method of treatment. The aim of the survey was to analyze the musculoskeletal system load during gait in patients with cerebral palsy. The paper presents a method for identification of muscle strength using simulation software AnyBody Modeling System. The results of muscle strength for patient with cerebral palsy were compared to the results for patients with normal gait.
EN
Limb physical movements disability is the result of illnesses or serious injuries, impaired execution of daily activities and limitations or even inability to perform working activity. Restoration of fitness in such cases is possible through rehabilitation that requires arduous repetition of appropriate exercises with participation of an experienced physiotherapist. Exercises using the robot to repeat movements would speed up the process of rehabilitation. The paper presents the concept of rehabilitation robot control system realizing a specified purpose.
PL
Niepełnosprawność ruchowa kończyn powstała w wyniku przebytych chorób lub doznanych urazów, upośledza wykonywanie czynności codziennych i ogranicza a czasem uniemożliwia aktywność zawodową. Przywracanie sprawności w takich przypadkach polega między innymi na przeprowadzeniu rehabilitacji wymagającej żmudnego powtarzania odpowiednich ćwiczeń przy udziale doświadczonego fizjoterapeuty. Ćwiczenia z zastosowaniem robota do powtarzania ruchów rehabilitacyjnych pozwoliłyby ułatwić proces rehabilitacji. Praca przedstawia koncepcje systemu sterowania robota rehabilitacyjnego realizującego wymieniony cel.
PL
Wykorzystanie nowoczesnych systemów Technologii Wirtualnej Rzeczywistości takich jak kaski 3D, cieszących się dużym powodzeniem w wybranych procesach terapeutycznych lub systemów typu Cave, pozwala w bardzo dobrym stopniu odwzorować rzeczywistość. Stosowanie tego typu systemów pozwala zindywidualizować procesy diagnostyczne i terapeutyczne, tworzy system bardzo uniwersalny. Głównym celem przeprowadzonych w ramach artykułu badań było określenie zdolności manipulacyjnych i koordynacji wzrokowo-przestrzennej dla dzieci z zaburzeniami neurologicznymi w systemie wykorzystującym Technologię Wirtualnej Rzeczywistości. Przeprowadzone badania wykazały znaczny wpływ skomplikowania wykonywanego ćwiczenia na sprawność z jaką dzieci wykonywały ruch – czym zadany do wykonania ruch był bardziej skomplikowany tym dzieci miały większe problemy z wykonaniem ćwiczenia. Zaobserwowano również, iż terapia z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości wzmacnia motywacje do wykonywania żmudnych ćwiczeń poprawiających sprawność fizyczną i intelektualną.
EN
The using of modern technology and Virtual Reality systems turns out to be successful in selected therapeutic processes The use of this type of system allows you to customize the diagnostic and therapeutic processes, creates a very versatile system. The main aim of this article as part of the study was to determine the ability of manipulation and coordination for children with neurological disorders in a system using Virtual Reality technology. The study showed a significant effect of complexity of exercises performed on the efficiency with which children perform movement. It was also observed that therapy using virtual reality reinforces the motivation to perform strenuous exercises and improvement of physical and intellectual skills.
9
Content available Metatarsalgia – pomiary nacisku stopy na podłoże
PL
W pracy przedstawiono analizę nacisku stopy na podłoże dla 7 zdrowych osób oraz 4 osób z paluchem koślawym. Badania dynamiczne przeprowadzono przy użyciu bieżni firmy Zebris. Na podstawie raportów wygenerowanych przez oprogramowanie dokonano oceny wpływu metatarsalgii na rozkład nacisku stopy na podłoże. Uzyskane wielkości dotyczące chodu, mapy nacisku stopy na podłoże oraz wielkości opisujące trajektorię środka nacisku otrzymane dla osób z paluchem koślawym, porównano z wynikami osób zdrowych.
EN
The aim of our study was to carry out an analysis of the pressure distribution on the ground for 7 healthy persons and 4 patients with hallux valgus. Dynamic tests were performed using a treadmill Zebris. On the basis of obtained reports the assessment of the influence of Hallux Valgus disease on pressure distribution of foot on the ground was carried out. All results were compared with these obtained for healthy people.
PL
W pracy przeprowadzono badania związane z pomiarami biomechanicznymi pływaków. Opracowano metodykę prowadzenia pomiarów oraz przeprowadzono wstępne badania, w ramach których dokonano pomiaru czasów przepłynięcia dystansu 100m stylem klasycznym wraz z międzyczasami oraz pomiarów momentów sił mięśniowych w warunkach izokinetycznych na stanowisku Biodex. Wyniki porównano i określono zależności pomiędzy wynikami osiągniętymi na basenie i podczas pomiarów w laboratorium.
EN
In these thesis did a review based on different literature sources about biomechanical research among sportsmen. After that an author did a measurement of muscle torques on a Biodex chair. The author summarized the results which the swimmers got on a 100 meters distance with the results that they got by using biomechanical devices. The comparison showed that the swimmers which got the better results have less muscle fatigue and achieve greater muscle torques for the bending and straightening of the knee.
PL
Niepełnosprawność ruchowa kończyn powstała w wyniku przebytych chorób lub doznanych urazów, upośledza wykonywanie czynności codziennych i ogranicza a czasem uniemożliwia aktywność zawodową. Przywracanie sprawności w takich przypadkach podlega między innymi na przeprowadzeniu rehabilitacji wymagającej żmudnego powtarzania odpowiednich ćwiczeń przy udziale doświadczonego fizjoterapeuty. Ćwiczenia z zastosowaniem robota do powtarzania ruchów rehabilitacyjnych pozwoliłyby ułatwić proces rehabilitacji. Praca przedstawia koncepcję systemu sterowania robota rehabilitacyjnego realizującego wymieniony cel.
EN
Limbs physical movements disability, which occurs due to recovered disorder or sustained injury, impairs execution of everyday activity and restricts career or even makes impossible. Recovery of efficiency in such cases consists, among the others, in rehabilitation performance by laborious repeating of suitable exercises with participation of experienced physiotherapist. Exercises with application of robot repeating of rehabilitating movements, would allow to ease of rehabilitation process. The paper introduces conception of rehabilitating robot control system accomplishing mentioned goal.
PL
W ramach pracy przeprowadzono pomiary momentów sił mięśniowych w stawie kolanowym w warunkach skurczu izokinetycznego. Przebadano 7 gimnastyczek sportowych, każda w wieku 9 lat. Badania przeprowadzono na stanowisku Biodex System 4 Pro. W ramach pracy przedstawiono maksymalne wartości momentów sił mięśniowych, moc uzyskaną przez poszczególne zawodniczki jak również dokonano porównania wyników otrzymanych dla obu kończyn oraz dla antagonistycznych grup mięśniowych.
EN
Measurements of muscle forces moments in knee joint in isokinetic conditions were conducted within the frame of this work. Seven 9 years old gymnasts took part in the project. The research was carried out by means of the Biodex System 4 Pro. Maximal moments, power and comparison between right and left lower limbs are presented in the paper.
13
Content available remote Biomechaniczna ocena zdolności siłowych siatkarek
PL
W ramach pracy przedstawiono metodykę badań umożliwiającą wyznaczenie izokinetycznych charakterystyk zespołów mięśniowych stawu kolanowego, pozwalających na ocenę stopnia wytrenowania sportowców oraz weryfikację metod treningowych. W ramach badań dokonano pomiarów momentów sił mięśniowych w warunkach pracy izokinetycznej na stanowisku pomiarowym Biodex System Pro 4. Badania przeprowadzono na grupie zawodniczek drużyny AZS Politechnika Śląska.
EN
A research methodology enabling determination of isokinetic characteristics of knee flexors and extensors muscles is presented in the paper. The methodology can be used in estimation of volleyball players fitness and evaluation of training methods. Within the frame of conducted research measurements of muscle forces torques of knee flexors and extensors were carried out. All measurements were performed by means of the Biodex System Pro 4.The group of professional volleyball players from the AZS Silesian University of Technology team was examined.
14
Content available Badania stabilograficzne gimnastyczek sportowych
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań stabilograficznych gimnastyczek sportowych Zespołu Szkół Sportowych w Zabrzu. Badania przeprowadzono na platformie stabilometrycznej Zebris FDM-S. Pomiary przeprowadzono w trzech pozycjach z oczami otwartymi: stanie obunóż, stanie na prawej oraz lewej kończynie.
PL
W artykule przedstawiono koncepcje mechatronicznego urządzenia rehabilitacyjnego dla kończyn dolnych zadającego wielopłaszczyznowy ruch zgodnie z metodami neurofizjologicznymi. Prace projektowe zostały poprzedzone badaniami doświadczalnymi kinematyki ruchów kończyny dolnej podczas wykonywania ruchów zgodnych z metodą PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation). Dla wybranego wariantu urządzenia rehabilitacyjnego na podstawie przyjętej struktury kinematycznej oraz wyników pomiarów doświadczalnych ruchu kończyny dolnej wyznaczone zostały przebiegi momentów napędowych oraz mocy w wybranych parach kinematycznych.
EN
The conception of the mechatronic device for lower limb rehabilitation based on multiplanar motion performed in accordance with neurophysiological rehabilitation methods (PNF) is presented in the paper. The design process was preceded by the experimental research into kinematics of lower limb motion performed according to PNF method. For the accepted device solution the courses of driving moments in kinematic pairs were determined on the basis of kinematics parameters and results of measurements of lower limb motion.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję urządzenia do reedukacji funkcji lokomocyjnych. Prace projektowe zostały poprzedzone badaniami doświadczalnymi chodu w odciążeniu, na specjalnie skonstruowanym do tego celu stanowisku pomiarowym. Wyniki badań pozwoliły na opracowanie wytycznych do projektowanego urządzenia.
EN
The conception of a device for locomotors functions rehabilitation is presented in the paper. Design process was predicted by experimental research into gait in unloaded conditions carried out in a special measuring stand. Obtained results enabled elaboration of guidelines for designing device.
PL
W ramach pracy przeprowadzono badania kinematyki ruchów terapeutycznych kończyny dolnej wykonywanych zgodnie z metodą PNF. W trakcie badań rejestrowano sekwencje ruchów wykonywanych przez specjalistę z dziedziny rehabilitacji metodą PNF.Analizę kinematyczną przeprowadzono z wykorzystaniem optoelektronicznego systemu do analizy ruchu APAS.
EN
Research into kinematics of therapeutic movements of lower limb performed according to the PNF method are presented in the paper. The sequences of movements, carried out by a skilled PNF physiotherapist, were recorded and next the kinematic analyses were conducted by means of the optoelectronic motion analysis system APAS.
PL
W ramach pracy przeprowadzono badania doświadczalne ruchów wykonywanych podczas ewolucji tanecznych przez tancerzy klasycznych oraz współczesnych. W trakcie badań rejestrowano przebiegi sił reakcji podłoża oraz wyznaczono kinematykę ruchów kończyny dolnej. Badania zrealizowano przy pomocy systemu do analizy ruchu APAS. Ruchy wykonywane przez tancerzy rejestrowane były przez zestaw czterech kamer cyfrowych firmy Basi er. Siły reakcji podłoża wyznaczono za pomocą platformy dynamometrycznej firmy Kistler.
EN
Experimental research of movements during dance evolutions by classical and modem dancers were conducted in the frame of work. Courses of ground reaction forces and kinematics of lower limb movements were determined. Investigation were realised with the used of motion analysis system APAS. Movements of dancers were recorded by set of four digital Basler cameras. Measurements of ground reactions forces were determined by Kistler platform.
PL
W ramach pracy przedstawiono wyniki badań pozwalających na ocenę wpływu nieprawidłowego rozmieszczenia znaczników ruchu na wyniki pomiarów wielkości kinematycznych w systemie APAS. Analizę ruchu przeprowadzono umieszczając na ciele badanej osoby 15 markerów zgodnie z modelem Vaughan’a oraz dwa dodatkowe markery w pobliżu stawu kolanowego oraz stawu skokowego przesunięte do przodu o 3 cm w płaszczyźnie strzałkowej w stosunku do prawidłowo naklejonych markerów. Otrzymane wyniki pomiarów zarejestrowane dla chodu z prawidłowo i nieprawidłowo rozmieszczonymi markerami porównano ze sobą.
EN
Results of research enabling assessment of influence of incorrect marker location on results of kinematic quantities measurements, carried out by APAS system, are presented in the paper. Motion analysis was conducted with the use of 15 markers placed on the body in accordance with Vaughan model. Additionally two another markers were situated 3 cm forward in saggital plane (with respect to correctly situated markers) on the knee and ankle joints. For all obtained results the comparative analysis was carried out.
EN
Malalignment of Total Knee Replacement prosthesis has been reported to limit the implant survival time. We hypothesized that this may be secondary to excessive stress occurring at the bone-implant interface, resulting from abnormal load transfer across the knee joint. In this study, we conducted Finite Element Analysis of a geometrical model of the knee joint after Total Knee Replacement with different axial alignments. The calculated stresses and displacements were significantly higher with varus knee malalignment than with the valgus one. The stresses are not high enough to pose a serious risk of a crack or a fracture but might be responsible for chronic pain reported by some patients. In cases where optimal implant positioning is not possible, slight valgus malalignment might produce better results than varus.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.