Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Badanie składu chemicznego powietrza w fermach zwierząt futerkowych
PL
Przedstawiono wyniki badania zawartości substancji chemicznych w atmosferze ferm. Badania prowadzono przez 2 lata w fermie zwierząt futerkowych mięsożernych. Oznaczenia zawartości poszczególnych substancji chemicznych w próbkach powietrza wykonano metodami chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) oraz chromatografii jonowej.
EN
Carnivorous fur farm air was studied for NH₃, H₂S, MeSH, EtSH, PhH, PhMe, C₆H₄, Me₂, PhOH, MeH, indole, EtMeCHNH₂ and PrMeCHNH₂ contents for 2 years by gas and ion chromatog. The NH₃ content reached 2.01 mg/m³, the H₂S content 6.85 μg/m³ and the indole content 23.85 μg/m³ in summer time.
PL
Bezpieczeństwo pracy w sektorze rolnictwa w znacznej mierze zależy od fachowej wiedzy w kontekście wykonywanych czynności agrotechnicznych, postępowaniu ze zwierzętami gospodarskimi oraz obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w produkcji rolniczej. W artykule zaprezentowano problematykę zagrożenia hałasem w rolniczym środowisku pracy. Przedstawiono główne źródła hałasu w rolnictwie oraz poziomy normatywne dla maszyn i urządzeń wykorzystywanych w indywidualnych gospodarstwach rolniczych. Zaprezentowano podstawowe formy przeciwdziałania zagrożeniu hałasem w sektorze rolnictwa w Polsce.
EN
Work safety in the agricultural sector largely depends on the expertise within the context of their operations agronomic, dealing with livestock and operation of machinery and equipment used in agricultural production. The article presents the problem of noise pollution in the agricultural working environment. We present the main sources of noise in agriculture and normative levels achieved by machinery and equipment used on farms. The basic forms of counteracting threats noise in the agricultural sector in Poland was presented.
PL
Produkty regionalne i tradycyjne rejestrowane są w jednej z trzech kategorii, tj. Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. Niezależnie od kategorii mogą być one znakiem rozpoznawczym czy elementem marketingowym promocji określonego regionu. W pracy zostały przedstawione produkty związane z województwem lubelskim, które zostały zarejestrowane lub aplikują o rejestrację. Następnie przeprowadzono analizę dostępności do informacji o nich oraz o powiązaniu z regionem i tradycją, które wymagane jest w procedurach przyznawania ich ochrony. Zostały przedstawione założenia zarządzania zgromadzonym zasobem informacji.
EN
Regional and traditional products are registered in one of three categories, i.e. Protected Designation of Origin, Protected Geographical Indication and Traditional Speciality Guaranteed. Regardless of the category, they may be the hallmark of marketing element in region promotion. The study will be presented for products associated with the province of Lublin, which was registered or applied for registration. It will be carried out analysis of accessibility to information about them and the procedures required for their protection. They will be presented assumptions to management of an information database.
PL
Głównym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie poprawy warunków pracy oraz ochrony życia i zdrowia pracowników. Od sposobu prowadzenia i dokumentowania tej oceny zależy nie tylko funkcjonowanie przedsiębiorstwa, ale również kultura bezpieczeństwa. Ponadto ważne jest aby dokumentacja oceny ryzyka zawodowego stanowiła istotny element systemu zarządzania bhp. Ryzyko zawodowe to ryzyko, które ponosi pracownik w związku z wykonywaną pracą i jest konsekwencją występowania zagrożeń w środowisku pracy. Określa ono prawdopodobieństwo pojawienia się zagrożeń i ciężkości ich następstw. Zgodnie z PN-N-18002:2011 ocena ryzyka zawodowego opiera się na systematycznym badaniu wszelkich aspektów pracy, podejmowanych w celu zidentyfikowania prawdopodobnych przyczyn urazów lub uszkodzenia ciała oraz ustalenia możliwości uniknięcia lub ograniczenia szkody. W razie braku takiej możliwości – określenia środków zapobiegawczych. Dlatego konieczny jest sprawny nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentacji, gdyż prawidłowo i systematycznie prowadzony proces oceny ryzyka zawodowego realizuje wymagania staniane pracodawcy przez Kodeks pracy.
EN
Occupational risk is the risk that sustain the employee in relation with work and is a consequence of the occurrence of hazards in the workplace. It determines the probability of occurrence of hazards and severity of their consequences. According to PN-N-18002: 2011 occupational risk assessment is based on a system-atic examination of all aspects of the work taken to identify the probable causes of injuries or damage to the body and the possibility of avoiding or limiting the damage. In the absence of such a possibility - the definition of preventive measures. Therefore, it is necessary to efficiently supervision over the correct circulation of documentation. Properly and systematically carried out the risk assessment process satisfies the requirements of becoming a professional employer in the Labour Code.
PL
W środowisku pracy często obserwuje się występowanie różnorodnych czynników szkodliwych i uciążliwych, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia osób w nim przebywających. Drugi, zasadniczy obok wypadków przy pracy, negatywny skutek zagrożeń w warunkach pracy to choroby zawodowe. W artykule wyjaśniono podstawowe pojęcia, przedstawiono etapy postępowania dotyczące rejestracji chorób zawodowych, związane z tym obowiązki pracodawcy, a także wymagane procedury.
EN
In the working envir onment is frequently observed occurrence of various factors harmful and burdensome which create a threat to the health of its occupants. The second fundamental beside accidents at work, the negative effect of hazards in working conditions occupational dise ases. The article explains the basic concepts, presents the stages of the proceedings for the registration of occupational diseases associated with the obligations of employers and the required procedures.
PL
W artykule przedstawiono logistykę obiegu dokumentacji powypadkowej na przykładzie wypadku przy pracy przedstawiciela handlowego. Przy zdarzeniach drogowych przedstawicieli handlowych oprócz standardowej procedury postępowania organów prowadzących śledztwo lub dochodzenie, odrębną równoczesną procedurę postępowania powypadkowego prowadzi pracodawca.
EN
The article presents the logistics cycle of an accident documentation on the example of an accident at work sales representative. In addition to the standard operating procedures of the service leading the investigation, with road accidents of sales representatives, a separate procedure to be followed simultaneously accident leading by employer.
EN
Raising the awareness of workers with regard to the occupational health and safety should be a key role in every workplace. Promoting safety is aimed at involvement of employees in this issue and the change of attitude. The article presents an analysis of the awareness of employees in the food sector. The analysis was developed on the basis of the questionnaire. The questions focused on some important issues concerning the employees’ awareness. The survey which was conducted in the agri-food industry in the Lublin region, indicated that employees understand the issues of safety and health at work, they can use the knowledge obtained in the training in their workplace and know the hazard in the workplace.
PL
Podnoszenie świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy powinno stanowić kluczową rolę w każdym zakładzie pracy. Promowanie bezpieczeństwa ma na celu zaangażowanie pracowników w tę problematykę i zmianę postawy. Celem pracy była analiza świadomości bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników sektora spożywczego. Analizy dokonano na postawie opracowanej ankiety, której pytania zwracają uwagę na kilka istotnych kwestii dotyczących poziomu świadomości pracowników. Ankieta, która została przeprowadzona w zakładach przemysłu rolno-spożywczego na terenie Lubelszczyzny, wykazała że pracownicy znają problematykę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, potrafią wykorzystać zdobytą na szkoleniach wiedzę na swoim stanowisku pracy oraz znają zagrożenia występujące w miejscu pracy.
PL
W artykule przedstawiono projekt systemu ankietowego pomiaru kultury bezpieczeństwa pracy w oparciu o technologię sieci bayesowskich. Pokazano założenia do budowy systemu, który wykorzystując opracowaną ankietę elektroniczną, umożliwia szybkie pozyskanie informacji, ich przetworzenie oraz dokonanie analizy odpowiedzi zarówno w obrębie jednego przedsiębiorstwa, jak i porównanie kultury bezpieczeństwa pracy pomiędzy przedsiębiorstwami. Zaproponowane rozwiązanie zakłada, że system może funkcjonować jako usługa sieciowa i posłużyć firmom do samooceny kultury bezpieczeństwa pracy. Zastosowanie mechanizmów inferencyjnych sieci bayesowskich pozwoli na określenie cech, które mają największy wpływ na końcowy wynik oceny bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie.
EN
The article presents a project of the questionnaire system for measuring work safety culture on the basis of the Bayesian networks technology. The work presents assumptions for the construction of the system, which using an electronic questionnaire, allows for fast obtaining of information, their processing and making analysis of answers both within one enterprise as well as comparison of work safety culture between enterprises. A suggested solution assumes that the system may function as a net service and may serve companies to self estimate their work safety culture. The use of interference mechanisms of the Bayesian networks will allow for determination of properties, which have the biggest influence on the final result of the estimation of the work safety in an enterprise.
PL
W artykule przedstawione zostały podstawowe zasady dotyczące modelowania procesu produkcji rolniczej. Opisano podstawową fazę dotyczącą konceptualizacji dziedziny przedmiotowej oraz podstawowe założenia dotyczące jej formalizacji i wykonywalności w technologii sieci bayesowskich.
EN
The article presents basic rules of agricultural production process modeling. It describes the main phase of field conceptualization and the main guidelines for their formalization and executability in technology of Bayesian networks.
PL
W artykule przedstawiono metodę modelowania problemów decyzyjnych, polegającą na syntezie działań prewencyjno-interwencyjnych w rolniczym procesie produkcyjnym. W zależności od spektrum zagrożenia, zbiór działań musi spełniać szereg ograniczeń wynikających z ich stosowania, pilności i wykonalności. Ostatecznym kryterium wyboru działania jest wynik predykcji straty plonu. Przedstawioną koncepcję budowy modelu oparto na technologii sieci bayesowskich.
EN
The article presents a method of modelling decision problems which is based on a synthesis of prevention and intervention activities in the agricultural production process. Depending on the threat spectrum, the set of actions must comply with a number of limitations arising from their use, urgency and feasibility. The final criterion for the choice of action is the result of the yield loss prediction. The concept of building a model presented in the article is based on Bayesian network technology.
PL
W artykule przedstawiono metodę modelowania problemu oceny zagrożenia w rolniczym procesie produkcyjnym i doboru konkretnego środka ochrony oraz wielkości adekwatnej dawki w integrowanym rolniczym procesie produkcyjnym. Podstawą decyzji jest diagnoza generatywna oparta o rozkład prawdopodobieństwa określony nad zbiorem możliwych decyzji. Pokazano w jaki sposób poprzez integrację niejednorodnych i niepewnych źródeł informacji można zmniejszyć niepewność w procesie podejmowania decyzji. Przedstawioną koncepcję budowy modelu oparto na technologii sieci bayesowskich.
EN
The study presents the modelling method of a risk assessment problem in the agricultural production process and selection of an adequate protection measure and the size of the measure in the integrated technology of the plant production. The decision results from a generative diagnosis based on the distribution of decision probability under the set of possible decisions. The study presented how an integration of non-uniform and uncertain sources of information decreases uncertainty in the process of decision taking. The concept of a model structure was presented based on the technology of the Bayesian networks. Bayesian diagnosis model shows how integration of heterogeneous uncertain information sources decrease uncertainty in process of decision-making.
PL
W artykule przedstawiono pierwszy etap modelowania ergonomicznej oceny stanowisk pracy, którym jest identyfikacja atrybutów. Dotyczy ona trzech podstawowych elementów opisujących stanowisko pracy, czyli człowieka, maszyny i otoczenia. Proces identyfikacji uwzględnia zależności pomiędzy zdefiniowanymi atrybutami. Wymagało to również przyporządkowania przyjmowanych przez nie wartości.
EN
The article presents the first stage of ergonomic evaluation modelling of workstations - identification of attributes. They relate to three main elements describing the workstation - a man, a machine and environment. Identity process showed the relationship between defined attributes. This also involved the assignment of the values taken.
PL
Zastosowanie sieci bayesowskiej do modelowania stanów czynnościowych przedstawiono z perspektywy budowania komputerowego systemu reprezentacji wiedzy. Budowę modelu poprzedzono opracowaniem grafu stanów i przejść zmian pozycji ciała przy wykonywaniu czynności roboczych związanych pakowaniem serków homogenizowanych.
EN
The use of a Bayesian network for modelling of functional statuses has been shown from the perspective of construction of a computerised knowledge representation system. The model construction was preceded with the development of a graph of statuses and transitions of body position changes while carrying out work operations involved in cream cheese packaging.
PL
W artykule przedstawiono komputerowe wspomaganie oceny stopnia zmęczenia z wykorzystaniem technologii dynamicznych stron WWW i budowy aplikacji internetowych przy użyciu środowiska PHP i MySQL, w oparciu o kwestionariusz subiektywnych symptomów zmęczenia.
EN
The article presents ways of estimating the fatigue rate with the help of computers using dynamic web pages and building internet applications using PHP and MySQL, based on a questionnaire concerning subjective fatigue symptoms.
15
Content available remote Kreator scenariuszy testowych do walidacji reaktywnych systemów zamkniętych
PL
Podstawową techniką walidacji w przypadku reaktywnych systemów zamkniętych jest symulacja. Wyznaczenie odpowiedniego zbioru scenariuszy testowych, pozwalających na sprawdzenie poprawności funkcjonalnej i czasowej projektowanego systemu, jest zadaniem trudnym i bardzo pracochłonnym. Zatem duże znaczenie praktyczne ma automatyzacja tego procesu. W niniejszym artykule przedstawiono prototypowe narzędzie implementujące oryginalną metodę generacji scenariuszy testowych dla reaktywnych systemów zamkniętych oraz wyniki eksperymentów przeprowadzonych z jego zastosowaniem.
EN
Simulation is the key validation technique for reactive embedded systems. Generation of a suitable set of test scenarios for checking functional and temporal correctness of a system is a difficult task. Computer-aided test scenarios generation has thus a practical meaning. This paper presents a tool implementing a method of test scenarios generation for reactive embedded systems and the results of experiments carried out with the help of this tool.
PL
Zastosowanie sieci bayesowskich do modelowania rolniczego procesu produkcyjnego oraz wspomagania decyzji odnośnie wyboru działań produkcyjnych przedstawiono z perspektywy budowania komputerowych systemów reprezentacji wiedzy. Metodykę budowania modeli sprowadzono do projektowania odpowiednich modułów rozpoznawania i predykcji i łączenia ich według określonych reguł. Zaproponowaną metodę omówiono na przykładzie modelowania produkcji pszenicy ozimej.
EN
Problem of agricultural production modeling with Bayesian Networks is discussed from the perspective of building knowledge representation systems in agricultural domain. Universal conceptualization schema of acting in changing and uncertain environments as cognitive cycles, implies the need of two elementary modules of BN, namely the recognition (diagnostic) and prediction module. Building BN model of agricultural production process can be decomposed into the design of elementary modules repository and then appropriate composing entire models with modules. Conceptualization and design of diagnostic and predictive modules, and then their linkage rules was shown on the examples concerned winter wheat production.
PL
Jednym z istotnych elementów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest kształtowanie odpowiedniej kultury bezpieczeństwa. Tworzenie kultury bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie ma bezpośredni wpływ na postawy pracowników w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Oceny kultury bezpieczeństwa w zakładach spożywczych dokonano na podstawie opracowanej w Pracowni Ergonomii ankiecie. Pytania zawarte w ankiecie, zwracają uwagę na kilka istotnych aspektów tworzenia kultury bezpieczeństwa i dotyczą między innymi przestrzegania przepisów bhp przez kierownictwo i pracowników, wykorzystywania sprzętu ochron indywidualnych, analizy wypadków w przemyśle spożywczym, szkoleń bhp oraz oceny ryzyka zawodowego.
EN
One of essential elements of OHS management is creating adequate safety culture. Creating work safety culture in an enterprise has a direct effect on attitudes of the staff in terms of safety and health protection. The assessment of safety culture in food manufacturing plants was made based on a poll prepared in Ergonomic Laboratory. The questions included in the survey focus on some essential aspects of creating safety culture and regard, among other things, respecting OHS regulations by the management and the employees, using individual protection equipment, accident analysis in food industry, OHS trainings and professional hazard assessment.
PL
Wykorzystując serwer dydaktyczny w Katedrze Podstaw Techniki, oraz wychodząc naprzeciw istniejącym trendom, rozbudowano go o zagadnienia dotyczące problematyki ergonomicznej. W poszczególnych panelach modułu znalazły się: informacje o Pracowni Ergonomii, tematyka realizowanych zagadnień w zakresie przedmiotu "Ergonomia", konspekty i instrukcje do ćwiczeń, przykładowe testy sprawdzające wiedzę, informacje o wynikach pracy studentów w trakcie semestru (zakodowane), formularz umożliwiający studentom wyrażanie opinii na temat realizowanych zajęć. Moduł ergonomiczny, tak jak pozostałe moduły serwera, dla większości ćwiczeń oparty jest o kognitywny model edukacji, który umożliwia tworzenie i przeprowadzanie eksperymentu zapewniającego aktywne poznawanie w oparciu o symulacje.
EN
Didactic server located in Department of Technology Fundamentals was extended with new module for teaching of Ergonomics. There were included the following categories of services: information about Laboratory of Ergonomics, syllabus for current ergonomic course, tutorials and instructions for exercises, examples of tests, information about student results (coded), form for students opinion acquisition. Ergonomics server module similarly as other modules was designed according to methodology of cognitive education where learning in an active cognition process through computer modeling and simulation experiments.
PL
Biorąc pod uwagę liczbę placówek gastronomicznych i tempo ich rozwoju oraz warunki przystosowania ich do nowej sytuacji gospodarczo-rynkowej (duża konkurencyjność, wejście Polski do Unii Europejskiej, zwiększone wymagania ze strony klientów), w Katedrze Podstaw Techniki AR w Lublinie podjęto próbę stworzenia programu komputerowego wspomagającego realizację wymagań ergonomicznych i BHP. Program ma być stosowany przy ustalaniu wytycznych i kryteriów zarówno w realizacji obiektów nowych, jak i modernizacji już istniejących. Może być również stosowany przy ocenie istniejących placówek pod kątem spełniania przez nie wyżej wymienionych wymogów.
EN
Considering the growing number of restaurants and catering enterprises, their development rate and adaptation to new economic and market situation (strong competition, access of Poland to the EU, higher customers’ expectations), an attempt was made to develop a computer programme aiding the compliance with requirements concerning the ergonomics and work safety and hygiene in this line of business. The programme may be applicable at formulating directions and criteria to both, creation of new objects as well as modernization of the existing ones. It may be also useful at evaluation of existing enterprises in respect of fulfilling mentioned requirements.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.