Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
Jednym z celów strategicznych Polski jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii, co najmniej do 15% w 2020 r. (Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku). Polska energetyka systemowa jest zobligowana do wykorzystywania biomasy rolnej w procesie produkcji energii. Celem niniejszej pracy jest określenie bilansu biomasy rolnej, która może być przeznaczona do energetycznego wykorzystania. Na podstawie przyjętych założeń oszacowano nadwyżkę słomy produkowanej w Polsce. Obliczono, że w ciągu ostatnich trzech lat nadwyżka zwiększyła się z ok. 1,3 mln t w 2007 r. do 2,6 mln t w 2009 r.
EN
One of the strategic purposes of Poland is to increase the share of energy from renewable sources in total energy consumption at least to 15% in 2020 (Energetic Policy of Poland until 2030). Polish systemic energetics has been obliged to use the agricultural biomass in process of energy generation. The study undertaken aimed at evaluating the balance of agricultural biomass which may be provided for energetic usage. On the basis of assumed rules, the surplus of straw produced in Poland was estimated. It was calculated that during last three years this surplus increased from about 1.3 million ton in 2007, up to 2.6 million ton in 2009.
PL
Podjęto próbę wstępnego oszacowania wpływu upraw energetycznych na atmosferę. Rozważono cztery źródła emisji związane z produkcją biomasy roślinnej. Analiza pozwoliła na obliczenie poziomu emisji gazów cieplarnianych na przestrzeni 14 lat użytkowania plantacji. Emisja, szczególnie N2O, z gleby w znacznym stopniu wpływa na bilans uprawy. Jest ona wielokrotnie wyższa niż emisja gazów cieplarnianych związana ze zużyciem paliwa w czasie pracy maszyn rolniczych. Jednocześnie emisja z gleby na plantacji wierzby jest wyższa w porównaniu z topolą. Szczególnie widoczna różnica jest przy dawce nawożenia 75 kg N. Na plantacji wierzby podczas 14 lat jej użytkowania emisja gazów cieplarnianych wyniosła 10444,08 kg CO2 equ/ha, przy tych samych założeniach dla plantacji topoli kształtowała się ona na poziomie 8.666,72 kg CO2 equ/ha.
EN
An attempt was made to introductory evaluating the impact of growing energy crops on the atmosphere. Four emission sources connected with plant biomass production were considered. Analysis enabled to calculate the level of greenhouse gas emission during 14 years of plantation use. Emissions, particularly N2O from the soil, considerably affected the balance of cultivated crops. They are many times higher than greenhouse gas emissions connected with fuel consumption during operation of agricultural machines. At the same time the emissions from soil under willow plantation are much higher as compared with the poplar plantation. The difference was particularly distinct at fertilization rate of 75 kg N. During 14 years' using of the willow plantation the greenhouse gas emission amounted to 10444.08 kg CO2 equ/ha, while for the poplar plantation emission reached the level of 8666.72 kg CO2 equ/ha.
3
Content available Rozwój produkcji biopaliw w Unii Europejskiej
PL
Przedstawiono zmiany w produkcji biopaliw w państwach członkowskich Unii Europejskiej na przestrzeni ostatnich lat. Omówiono kluczowe czynniki sukcesu Niemiec i Szwecji w zwiększaniu wielkości produkcji biopaliw. Niemcy są liderem europejskim na rynku biodiesla, natomiast Szwecja dynamicznie rozwija produkcję bioetanolu. W produkcji bioetanolu istotną rolę odgrywa także Słowenia z produkcją 320 tys. t w 2006 r. Największym producentem i konsumentem biopaliw w UE są jednak Niemcy. W 2004 r. produkcja biodiesla osiągnęła poziom 1035 tys. t, a do 2006 r. została podwojona (2662 tys. t). Ważnym producentem biodiesla jest także Francja z produkcją 743 tys. t w 2006 r. Przegląd osiągnięć poszczególnych państw UE w zakresie produkcji i wykorzystania biopaliw nie pozwala jednak sądzić, że cel Unii - 5,75% udziału biopaliw w 2010 r. - ma szanse zostać realizowany.
EN
Paper discussed the changes in production of biofuels in Member Countries of the EU within last years. The key success factors for biofuels' production development in Germany and Sweden were mentioned. Germany is a leader on European biodiesel market, while Sweden dynamically increases bioethanol production. Important role in bioethanol production plays also Slovenia (320000 t in 2006). The biggest producer and consumer of biofuels in the EU is still Germany. Biodiesel production in 2004 reached there the level of 1035000 t and was doubled in 2006 (2662000 t). Important producer of biodiesel is also France at production of 743000 t (2006). However, the review of achievements on - 5.75% share of biofuels in 2010 - is going to be realized.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.