Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 256

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
PL
Celem pracy było określenie zawartości metali ciężkich wód spływających z dachów domów z różnym pokryciem na tle ich zawartości w wodzie deszczowej. Badaniami objęto 42 dachy domów jednorodzinnych, budynków inwentarskich lub obiektów sakralnych. Jako tło do badań użyto wody opadowej zebranej w sześciu losowo wybranych miejscach na terenie obszaru badań. Badania przeprowadzono na terenach o niskiej antropopresji. W badaniach wykorzystano najczęściej wykorzystywane rodzaje pokryć dachowych na badanym terenie: dachówka cementowa, dachówka ceramiczna, pokrycie bitumiczne, blacha ocynkowana, blacha miedziana oraz także eternit. W badanych próbkach wód oznaczono zawartość Cr, Zn, Pb, Cu, Cd, Ni, Fe, i Mn. Dodatkowo oznaczono pH wody. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że woda spływająca z badanych dachów generalnie zawierała większe ilości analizowanych pierwiastków w porównaniu z wodą deszczową. Średni współczynnik wzbogacenia wody w żelazo spływającej w dachu pokrytego blachą ocynkowaną wynosił ponad 8 natomiast średnia ilość cynku spływająca z tych dachów była ponad 40 razy większa w porównaniu z wodą deszczową a ołowiu ponad 20 razy większa. Zawartość manganu w wodzie spływającej z dachów pokrytych blachą ocynkowaną była ponad 13 razy większa w porównaniu z tłem jaki stanowiła woda deszczowa. W przypadku wody spływającej z dachów miedzianych stwierdzono przekroczenie zawartości dopuszczalnych miedzi określonej przepisami dla ścieków wprowadzanych do wód powierzchniowych lub ziemi. W wodzie spływającej z dachów pokrytych blachą ocynkowaną stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych zawartości cynku. W przypadku pozostałych próbek nie stwierdzono przekroczenia krytycznych zawartości dla ścieków odprowadzanych do wód lub ziemi. Spływy z dachów: z dachówki cementowej, eternitu falistego oraz blachy miedzianej odznaczały się większą wartością pH w porównaniu do wody deszczowej. W pozostałych przypadkach nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie.
EN
The objective of the paper was to determine the chemical composition of water flowing down from different types of roofs of houses in comparison to their content in rainwater. The research covered 42 roofs of single-family houses, inventory buildings or sacral facilities. Rainwater collected in six randomly selected sites on the investigated area was used for research. The research was carried out in the areas with low anthropoppression. Various types of roofs occurring in the investigated area were used in the study: cement tile, ceramic tile, bituminous roof, galvanized sheet metal, copper sheet metal, eternit. The content of Cr, Zn, Pb, Cu, Cd, Ni, Fe, and Mn was calculated in the investigated water samples. Additionally pH of water was determined. The results show that the water flowing down from roofs included more investigated elements than rainwater. The average coefficient of enrichment in iron of water flowing down from the galvanized sheet metal roof was 8 and the average amount of zinc flowing down from the roof was more than forty times higher than in comparison to rainwater, and of lead over twenty times higher. The content of manganese in water falling down from galvanized sheet metal roofs was almost thirteen times higher in comparison to rainwater. In case of water from copper roofs the admissible content of copper in sewage introduced to surface water or ground was exceeded. Zink content was exceeded in case of water from galvanized sheet metal roofs. In case of the remaining samples, no inadmissible amounts were reported. Water from roofs covered with cement tile, eternit and copper sheet metal had higher pH content in comparison to rainwater. In the remaining cases no statistically significant differences were reported.
PL
Ekosystemy leśne dzięki piętrowemu ułożeniu roślinności stanowią naturalny filtr zatrzymujący pyły zawieszone w powietrzu. Zanieczyszczenia deponowane w wyniku depozycji mokrej są zatrzymywane w ekosystemie leśnym dzięki dużym zdolnościom sorpcyjnym. Organizmami, które są często wykorzystywana w bioindykacji są grzyby wielkozarodnikowe oraz drzewa ze względu na dużą zdolność do akumulacji pierwiastków śladowych oraz powszechność występowania. Na podstawie zawartości pierwiastków śladowych w biomasie grzybów oraz liściach drzew można ocenić stopień przyswajalności pierwiastków śladowych co jest związane z ich włączaniem do bioobiegu. Grzyby leśne są powszechnie cenionym składnikiem diety, dlatego też wysoka w nich zawartość pierwiastków śladowych stwarza zagrożenie dla ich konsumentów. Celem przeprowadzonych badań była ocena zawartości Fe, Mn, B, Li, Co w glebie, w mleczaju jodłowym oraz igliwiu jodły pospolitej zebranych na terenie pasma Przedbabiogórskiego w 2015 r. z 17 punktów pobrano próbki gleby, grzybów oraz igliwia jodły pospolitej. Wszystkie pobrane próbki wysuszono i zhomogenizowano. Próbki laboratoryjne grzybów oraz igieł poddano mineralizacji na sucho w systemie otwartym. Naważka analityczna wynosiła 3 g. Materiał roztwarzano w mieszaninie HNO3 i H2O2 w stosunku 5:1, v/v. Próbki gleby poddano mineralizacji w wodzie królewskiej. Stężenie pierwiastków w uzyskanych roztworach oznaczono metodą atomowej spektrometrii emisyjnej, w aparacie Optima 7600 DV firmy Perkin Elmer. Na podstawie uzyskanych wyników obliczono współczynniki bioakumulacji poszczególnych pierwiastków. Współczynnik bioakumulacji obliczano dzieląc stężenie pierwiastka w suchej masie grzybów i igieł wykorzystanych w badaniach przez zawartość tych pierwiastków w glebie. Ponadto obliczono współczynnik korelacji, pomiędzy zawartością badanych pierwiastków w glebie, grzybach i igłach. Zawartość badanych pierwiastków w glebach leśnych wskazuje na brak antropogenicznego ich wzbogacenia. Stężenie badanych pierwiastków w mleczaju jodłowym (Lactarius salmonicolor L) kształtowało się w kolejności od największego: Fe>Mn>B>Li> Co, natomiast w igliwiu jodły pospolitej (Abies alba M.) Mn>Fe>B>Li>Co. Nie stwierdzono istotnej statystycznie zależności pomiędzy odczynem oraz zawartością węgla organicznego w glebie i poziomem akumulacji badanych pierwiastków w wybranych organizmach z wyjątkiem wpływu odczynu na zawartość żelaza w igliwiu. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w warunkach niskich zawartości Fe, Mn, B, Li i Co glebie, Mleczaj jodłowy (Lactarius salmonicolor L) oraz igliwie jodły pospolitej (Abies alba M.) nie są dobrymi wskaźnikami poziomu tych pierwiastków w biotopie.
EN
Forest ecosystems, thanks to the layering of vegetation, constitute a natural filter that catches airborne particulate matter. Wet-deposited pollutants are caught in the forest ecosystem thanks to substantial sorption capacities. Large spore mushrooms and trees are organisms frequently used in bioindication. This is due to their substantial capacity to accumulate trace elements and because they are common. Based on the content of trace elements in biomass of mushrooms as well as in tree leaves, one can assess the degree of their availability, which is associated with trace element incorporation into the biological cycle. Forest mushrooms are a part of diet that is widely held in high regard; that is why a high content of trace elements in them poses a risk to their consumers. The aim of the conducted study was to determine the content of Fe, Mn, B, Li, Co in the soil, in Lactarius salmonicolor, and in Abies alba needles, all of which were collected in the Przedbabiogórski Range. In 2015, samples of soil, mushrooms and Abies alba needles were collected from 17 sites. All the collected samples were dried and homogenized. The laboratory samples of the mushrooms and needles were subjected to dry mineralization in an open system. The analytical sample was 3 g. The material was digested in a mixture of HNO3 and H2O2 (5:1 v/v ratio). The soil samples were mineralized in aqua regia. Concentration of elements in the obtained solutions was determined by atomic emission spectrometry, on an Optima 7600 DV spectrometer manufactured by PerkinElmer. Based on the obtained results, bioaccumulation factors of individual elements were calculated. The bioaccumulation factors were calculated by dividing the concentration of the elements in dry matter of mushrooms and needles used in the study by the content of these elements in the soil. In addition, the correlation coefficient between the content of the studied elements in the soil, mushrooms and needles was computed. The content of the investigated elements in forest soils indicates the lack of their anthropogenic enrichment. Concentration of the studied elements in Lactarius salmonicolor L. was arranged in the order from the highest: Fe>Mn>B>Li> Co, whereas in case of Abies alba needles – Mn>Fe>B>Li>Co. No statistically significant relationship between reaction as well as the organic carbon content in the soil, and the level of accumulation of the studied elements in selected organisms was observed (except the effect of reaction on iron content in needles). Based on the study that was carried out it was found that at a low content of Fe, Mn, B, Li and Co in soil, neither Lactarius salmonicolor nor Abies alba needles are good indicators of the level of these elements in the biotope.
EN
The subject of the presented article are studies on the automatic and reliable method of observing flood embankments using a multisensor integrated monitoring system. Designing and developing this type of system is a serious challenge, mainly due to the need to involve experienced specialists and scientists from various fields of science and technology. An element of such a system is the electrical tomograph presented in the article for non-destructive testing. With the help of the presented tomographic system, it is possible to carry out tests of technical objects such as flood barriers and industrial tanks. The described monitoring system, in addition to the software, consists of many subsystems and components, of which sensors play a special role. With their help, the system measures various types of physical parameters, including: wind speed, ambient temperature, voltage, etc. In this text, the authors focused on one of the subsystems of the described solution, namely on the electrical tomography. The principle of operation of the discussed system is based on the observation of the environment using many differentiated, intelligent measurement methods. In addition, an analytical module based on computational intelligence algorithms is an important element of the monitoring system. This module is used to analyze and visualize input data.
PL
Przedmiotem prezentowanego artykułu są badania nad automatyczną i niezawodną metodą obserwacji obwałowań przeciwpowodziowych za pomocą wieloczujnikowego zintegrowanego systemu monitorowania. Projektowanie i opracowywanie tego typu systemu stanowi poważne wyzwanie, głównie ze względu na konieczność zaangażowania doświadczonych specjalistów i naukowców z różnych dziedzin nauki i techniki. Elementem takiego systemu jest tomograf elektryczny umożliwiający badania nieniszczące. Za pomocą systemu tomograficznego można przeprowadzać skanowanie obiektów technicznych, takich jak zapory przeciwpowodziowe i zbiorniki przemysłowe. Opisywany system monitorowania, oprócz oprogramowania, składa się z wielu podsystemów i komponentów, z których czujniki odgrywają szczególną rolę. Za ich pomocą system mierzy różne rodzaje parametrów, w tym: prędkość wiatru, temperaturę otoczenia, napięcie itp. W artykule skoncentrowano się na jednym z podsystemów przedmiotowego systemu, a mianowicie na tomografii elektrycznej. Zasada działania systemu monitorowania oparta jest na obserwacji środowiska przy użyciu wielu zróżnicowanych, inteligentnych metod pomiarowych. Ponadto ważnym elementem systemu jest moduł analityczny oparty na algorytmach inteligencji obliczeniowej. Moduł ten służy do analizy i wizualizacji danych wejściowych.
4
Content available remote Moisture wall inspection using electrical tomography measurements
EN
This paper presents solutions examining the brick wall dampness using electrical tomography. Different prototype measuring systems based on electrical tomography devices and the laboratory measurement devices were prepared. The prepared constructions contain 16 and 32 electrodes for measuring moisture in the brick wall on one side and two-sided. Electrical tomography, which is based on measuring potential difference, can be used to inspect historical buildings. The way in which we can define state of wall depends on the fact that every material has the unique conductance. To realize this measurement there are necessary electrodes, meters, AC generator, multiplexer and PC with LABview or the tomography device.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania sprawdzające wilgotność murów przy użyciu tomografii elektrycznej. Przygotowano różne prototypowe systemy pomiarowe oparte na elektrycznych urządzeniach tomograficznych oraz systemie laboratoryjnym. Przygotowane konstrukcje zawierają 16 i 32 elektrody do pomiaru zawilgocenia murów z cegły z jednej strony i z obu stron. Do kontroli zabytkowych budynków można wykorzystać tomografię elektryczną, która oparta jest na pomiarze różnicy potencjałów. Sposób, w jaki możemy określić stan murów, zależy od tego, że każdy materiał ma unikalną konduktywność. Do wykonania pomiarów potrzebne są elektrody, mierniki, generatory prądu zmiennego, multiplekser i PC z LABview lub urządzenie tomograficzne.
5
Content available remote Implementation image analysis and optimization techniques in e-Medicus system
EN
Article presents methods to identify the properties and reconstruction of the images. A special e-Medicus system to analysis and compare data or pictures was prepared. The solution shows the architecture of the system collecting and analysing data. The internal conductivity distribution is recovered from the measured boundary voltage data. New results of a reconstruction of a numerically simulated phantom are presented. The reconstruction task is a nonlinear and ill-posed inverse problem, whose solution calls for special regularized algorithms. New methods have also been implemented to identify arbitrary number of phases for the segmentation problem. With the use of modern algorithms, it can obtain a quicker diagnosis and automatically marking areas of the interest region in medical images.
PL
Artykuł przedstawia metody do identyfikacji właściwości i rekonstrukcji obrazów. Przygotowano specjalny system e-Medicus do analizy i porównywania danych oraz obrazów. Rozwiązanie przedstawia architekturę systemu zbierającego i analizującego dane. Rozkład wewnętrznego przewodnictwa jest uzyskiwany z mierzonych danych dotyczących granicy napięć. Przedstawiono nowe wyniki rekonstrukcji symulowanego numerycznie fantomu. Problem rekonstrukcji jest nieliniowy i źle postawiony (zagadnienie odwrotne), którego rozwiązanie wymaga regularyzacji. Zaimplementowano również nowe metody do zidentyfikowania dowolnej liczby faz dla problemu segmentacji. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych algorytmów uzyskuje się szybszą diagnozę i automatycznie oznacza interesujące obszary w obrazach medycznych.
PL
W artykule przedstawiono nową efektywną metodę obrazowania, która może być zastosowana w tomografii ultradźwiękowej i radiowej. Proponowana metoda poprzez zmianę kształtu piksela prowadzi do znacznego uproszczenia algorytmu, kosztem niewielkich przybliżeń. Jak udowodniono w pracy, przybliżenia te nie mają istotnego znaczenia co do czytelności obrazu, kilkunastokrotnie przyspieszając jego uzyskanie.
XX
This article presents a new effective imaging method that can be applied in ultrasonic and radio tomography. The proposed method by changing the shape of the pixels leads to a substantial simplification of the algorithm at the cost of small approximations. As proved in the work, these approximations do not have a significant impact on the readability of the image which is several times faster.
7
Content available remote A current sink controlled by two reference voltages
EN
This article describes the biasing circuit of a BJT operating as a current sink with two reference voltage sources, the first reference voltage controls the load current, while the second reference voltage controls the collector-base junction voltage of the BJT. As a result, the estimator of the correlation coefficient between the load current and the load resistance was obtained about four times smaller compared to the classical current sink.
PL
W artykule opisano układ polaryzacji tranzystora bipolarnego w konfiguracji źródła prądowego z dwoma źródłami napięć referencyjnych, z których pierwsze steruje natężeniem prądu obciążenia, drugie napięciem złącza kolektor-baza tranzystora. W rezultacie uzyskano estymator współczynnika korelacji między natężeniem prądu obciążenia i rezystancją obciążenia około cztery razy mniejszy w porównaniu do klasycznego źródła prądowego.
EN
A significant threat to critical infrastructure of computer systems has a destructive impact caused by infrasound waves. It is shown that the known infrasound generations are based on using the following devices: a Helmholtz Resonator, Generation by using a Pulsating Sphere such as Monopolies, Rotor-type Radiator, Resonating Cylinder, VLF Speaker, Method of Paired Ultrasound Radiator, and airscrew. Research of these devices was made in this paper by revealing their characteristics, main advantages and disadvantages. A directional pattern of infrasound radiation and a graph of dependence of infrasound radiation from the consumed power was constructed. Also, during the analysis of these devices, there was proven a set of basic parameters, the values of which make it possible to characterize their structural and operational characteristics. Then approximate values of the proposed parameters of each those considered devices, were calculated. A new method was developed for evaluating the effectiveness of infrasound generation devices based on the definition of the integral efficiency index, which is calculated using the designed parameters. An example of practical application of the derived method, was shown. The use of the method makes it possible, taking into account the conditions and requirements of the infrasound generation devices construction, to choose from them the most efficient one.
PL
Produkcja biogazu jest uzależniona przede wszystkim od rodzaju, ilości oraz jakości podawanych substratów. Konsekwencja w dostarczaniu surowców wpływa pozytywnie na stabilność fermentacji metanowej. Dobór odpowiedniego rodzaju substratów jest bardzo ważny dla wydajności biogazowni. Głównym celem pracy było wyznaczenie wydajności kosubstratu stosowanego w biogazowni rolniczej. Substratami stosowanymi w biogazowni były: kiszonka kukurydziana oraz gnojowica świńska. W pracy została również określona ilość wytworzonej energii elektrycznej oraz wydajność fermentorów. Analiza została przeprowadzona na podstawie danych z jednego miesiąca pracy biogazowni. Wyniki analizy wykazały pozytywny wpływ stosowania substratu dodatkowego - gnojowicy świńskiej. W dniach, kiedy podawana była gnojowica świńska wzrastał uzysk biogazu. Największy uzysk biogazu z jednej tony kosubstratu był równy 210 (Nm3). Najmniejszy uzysk biogazu z jednego Mg substratu wynosił 178 (Nm3).
EN
Biogas production depends on: the type, quantity and quality of administered substrates. Consequence in the substrates supply has a positive effect on stability of the methane fermentation. The selection of the right kind of substrates is very important for the efficiency of biogas plants. The main aim of this thesis was to determine the efficiency of co-substrate used in agricultural biogas plant. Substrates used in biogas plant were: maize silage and pig slurry. The study has also determined the amount of electricity produced and the efficiency of fermenters. The analysis was conducted based on one month of biogas plant operation. The analysis proved that usage of additional substrate (pig slurry) has a positive effect on the yield of biogas. In the days when pig slurry was in use, biogas yield increased. The highest biogas yield per ton of co-substrate was equal to 210 (Nm3). The smallest biogas yield per ton of substrate was 178 (Nm3).
PL
W pracy analizowano funkcjonowanie istniejącego systemu logistycznego w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi w miejsko-wiejskiej gminie Wadowice. Analizę prowadzono z uwzględnieniem sprawności procesów planowania, wykonania i kontrolowania przepływu strumienia odpadów opakowaniowych. W celu zebrania materiału do badań bazowano głównie na dostępnej dokumentacji będącej w zasobach jednostek samorządu terytorialnego, wywiadach przeprowadzanych w przedsiębiorstwach logistycznych zaangażowanych w system odbioru i transportu odpadów z badanego obszaru oraz wywiadach przeprowadzanych z mieszkańcami gminy (wytwórcami odpadów). Badania realizowano w latach 2013-2016. Wyniki badań zestawiano tabelarycznie, prezentowano graficznie oraz wyliczono podstawowe miary statystyczne. Uzyskane wyniki pozwoliły na ocenę realizowanych procesów logistycznych w aspekcie gospodarowania odpadami opakowaniowymi w badanej gminie. Ponad 90% odpadów opakowaniowych odbierana jest z terenu gminy przez przedsiębiorstwa wywozowe. Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odbierały głównie wielomateriałowe odpady opakowaniowe, opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania zmieszane. Znikomy był odsetek opakowań odzyskiwanych poprzez organizowane zbiórki okazjonalne.
EN
The work analyzed the functioning of the existing logistics system in the field of packaging waste management in the urban-rural commune of Wadowice. The analysis was carried out taking into account the efficiency of the planning, execution and monitoring processes of the packaging waste stream. In order to collect the material for research, mainly the available documentation in the resources of territorial self-government units, interviews carried out in logistic enterprises involved in the waste collection and transport system from the surveyed area and interviews conducted with the inhabitants of the commune (waste producers) were based. The research was carried out in 2013-2016. The results of the tests were tabulated, presented graphically and basic statistical measures were calculated. The obtained results allowed to evaluate the logistic processes carried out in the aspect of packaging waste management in the studied commune. The selective collection points of municipal waste were mainly collected in multi-material packaging waste, plastic packaging and mixed packaging. The percentage of packaging recovered by organized occasional collections was negligible.
11
EN
Renewable energy sources have been amongst crucial elements of the European Union policy for a long time. Currently, they have become significant in terms of possibilities of the technology development, which may limit the effects and duration of the economic, energy and climatic crisis. The Directive 2009/28/EC obliges the increase of the share of Renewable Energy Sources in the final energy consumption up to 20% (in Poland up to 15%) by 2020. Sewage sludge is waste that significantly affects the aspects of environment. The research considered the rationality of using the waste for the production of biomethane. The purpose of the work was to determine the dynamics of biogas production from sewage sludge of municipal origin. Its scope included a review of the literature based on the Polish and European law. Issues of technology, production and use of biogas and residue were presented. The research was based on determining the properties of sewage sludge - raw and after stabilization, and carrying out a fermentation process for a period of 30 days. The validity of using sewage sludge as substrate for biogas production was confirmed.
12
EN
The results of ultrasonic imaging with the aid of an algorithm with the virtual rays is presented in this paper. The signal associated with the virtual rays is calculated as an arithmetical mean value of the signals of the rays surrounding the virtual one. Developed algorithm was tested on synthetic free noise data then polluted synthetic data in order to move for the real measurements. Conclusions about the imaging with new algorithm are not obvious. In same cases the significant improvement was achieved but in some not.
PL
W pracy przedstawiono rezultaty działania algorytmu obrazowania ultradźwiękowego z dodatkowymi wirtualnymi promieniami. Sygnał odpowiadający wirtualnym promieniom jest wyliczany jako średnia arytmetyczna rzeczywistych sygnałów pomiarowych odpowiadających promieniom otaczającym dany promień wirtualny. Zaproponowany algorytm najpierw przetestowano na danych syntetycznych niezaszumionych, następnie na danych zaszumionych aby następnie przejść do danych pomiarowych. Wnioski na temat tego czy promienie wirtualne mają szanse podnieść jakość obrazowania nie są jednoznaczne. W niektórych przypadkach jakość jest znacznie lepsza a w innych nie.
EN
The article presents an idea of a production process control system. Advanced automation and control of production processes play a key role in maintaining competitiveness. The proposed solution consists of sensor networks for measurement process parameters, production resources and equipment state. The system uses wired and wireless communication, which gives possibility to acquisition data from existing in enterprise sensors and systems as well as acquisition data from new systems and sensors used to measure all processes, starting from production preparation to the final product. The solution contains process tomography sensors based on electrical capacitance tomography, electrical impedance tomography and ultrasound tomography. The use of tomographic methods enables to manage the intelligent structure of the companies in terms of processes and products. Industrial tomography enables observation of physical and chemical phenomena without the need to penetrate inside. It will enable the optimization and autooptimization of design processes and production. Such solutions can operate autonomously, monitor and control measurements. All sensors return to the system continuous data about state of processes in some technologically closed objects like fermenters. Process tomography can also be used to acquisition data about a flow of liquids and loose ingredients in pipeline based on transport systems. Data acquired from sensors are collected in data warehouses in order to future processing and building the knowledge base. The results of the data analysis are showed in user control panels and are used directly in the control of the production process to increase the efficiency and quality of the products. Control methods cover issues related to the processing of data obtained from various sensors located at nodes. Monitoring takes place within the scope of acquired and processed data and parameter automation.
PL
W artykule przedstawiono ideę systemu kontroli procesu produkcyjnego. Zaawansowana automatyzacja i kontrola procesów produkcyjnych odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu konkurencyjności. Proponowane rozwiązanie składa się z sieci czujników do pomiaru parametrów procesu, zasobów produkcyjnych i stanu wyposażenia. System wykorzystuje komunikację przewodową i bezprzewodową, która umożliwia pozyskiwanie danych z istniejących w przedsiębiorstwach czujników i systemów, a także pozyskiwanie danych z nowych systemów i czujników używanych do pomiaru wszystkich procesów, począwszy od przygotowania produkcji do produktu końcowego. Rozwiązanie zawiera czujniki tomografii procesowej oparte na elektrycznej tomografii pojemnościowej, elektrycznej tomografii impedancyjnej i tomografii ultradźwiękowej. Zastosowanie metod tomograficznych umożliwia zarządzanie inteligentną strukturą firm pod względem procesów i produktów. Tomografia przemysłowa umożliwia obserwację zjawisk fizycznych i chemicznych bez potrzeby penetracji wewnątrz. Umożliwi to optymalizację i automatyczną procesów projektowych i produkcji. Takie rozwiązania mogą działać autonomicznie, monitorować i kontrolować pomiary. Wszystkie czujniki przekazują do systemu ciągłe dane o stanie procesów w niektórych technologicznie zamkniętych obiektach, takich jak fermentory. Tomografia procesowa może być również wykorzystywana do pozyskiwania danych o przepływie płynów i luźnych składników w rurociągu w oparciu o systemy transportowe. Dane uzyskane z czujników gromadzone są w hurtowniach danych w celu ich dalszego przetwarzania i budowania bazy wiedzy. Wyniki analizy danych są wyświetlane w panelach sterowania użytkownika i są wykorzystywane bezpośrednio w kontroli procesu produkcyjnego w celu zwiększenia wydajności i jakości produktów. Metody kontroli obejmują zagadnienia związane z przetwarzaniem danych uzyskanych z różnych czujników zlokalizowanych w węzłach. Monitorowanie odbywa się w ramach pozyskanej i przetwarzanej automatyzacji danych i parametrów.
EN
In this paper the terrain electrical resistance tomograph was presented. Its aim is to verify the repeatability of test results by eliminating laboratory equipment, and to validate the use of simple and cheap electronics to the structure of the ERT. Electrical resistance tomography, which is based on measuring potential difference, can be used to calculate conductivity.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono konstrukcję tomografu rezystancyjnego. Jego celem jest weryfikacja powtarzalności wyników badań poprzez wyeliminowanie sprzętu laboratoryjnego oraz potwierdzenie zastosowania prostej i taniej elektroniki do struktury ERT. Do obliczenia przewodnictwa można wykorzystać elektryczną tomografię rezystancyjną, która opiera się na pomiarze różnicy potencjałów.
EN
Energy converters using the phenomenon of thermionic emission to generate electricity and their applications related to renewable energy sources (RES) have been presented. Taking into account new technical solutions, hybrid systems combining thermionic energy converters (TEC) with other energy generators, e.g. with PV cells, the Stirling engine, improving the efficiency of the entire electric energy generating system, have been described. Leading technologies related to thermionic energy conversion and TEC hybrid systems powered by solar radiation have been shown in the tables. The dynamic development of TEC technology in recent years, in our opinion, will contribute to the wider interest of research communities to use the thermionic emission phenomenon to generate electricity.
EN
This overview will discuss the Paraoxonase 1 (PON1) in arteriosclerosis diseases. Atherosclerosis is one of lifestyle diseases and affects greater number of people. Ischemic heart disease, acute coronary syndromes or stroke are the clinical symptoms of atherosclerosis and are the most common cause of morbidity especially in middle and old age people. In atherosclerosis, in the space between the endothelium and the muscular layer in the wall of a blood vessel, accumulates deposits consisting of macrophages, lipoprotein, low density foam cells and extracellular concentrations of cholesterol. In this way fatty streaks are formed which are early stage atherosclerotic lesions. With the passage of time they are joined by elements of fibrous connective tissue that undergo hypertrophy. They begin to surround primarily created the fireplace of inflammation and separate them from the rest of the blood vessel [1]. Further research if needed to better understanding the mechanisms related to atherosclerosis development and plaque instability because it may have important clinical implications for the identification of high-risk patients. The present review tries to summarize the current knowledge on the role of PON1 in the formation of atherosclerotic plaque is the goal of current research [2].
17
Content available remote Zgazowanie odpadów z przemysłowego przetwórstwa karpia
PL
Wykorzystanie odpadów z przemysłu rybackiego do produkcji biogazu, a następnie wykorzystanie uzyskanego pofermentu do celów nawozowych może stanowić odpowiedni sposób zagospodarowania tego odpadu. Po wstępnym rozdrobnieniu materiału odpadowego określono jego suchą masę i zawartość popiołu. Na przygotowanym podłożu przeprowadzono fermentację statyczną zgodnie z normą niemiecką. Uzysk biogazu z podłoża skomponowanego na bazie odpadu z przetwórstwa ryb wynosił 475 L/kg s.m. Średnia zawartość metanu w wydzielanym biogazie wynosiła 67,45%, a ditlenku węgla 28,31%. Wyniki badań potwierdziły, że odpadowa masa po procesie filetowania karpia może być z powodzeniem stosowana jako substrat do biogazowni. Masa ta ze względu na uciążliwość w zagospodarowaniu może stanowić odpowiedni wsad do kofermentacji w biogazowniach przemysłowych.
EN
Wastes from carp processing were fermented to biogas (475 L/kg dry mass) in presence of post-fermented mass from the agricultural biogas plant. The biogas contained MeH 67.45% and CO₂ 28.31% and was recommended for prodn. of energy.
PL
Poddano analizie odpady z brokułów i marchwi oraz poferment pochodzący z fermentacji metanowej tych odpadów. W próbkach oznaczono zawartość makroelementów (Ca, P, Na, K, S i Mg) oraz pierwiastków śladowych (Cu, Zn, Fe i Mn, Cr, Ni, Pb i Cd, Sr i B). W pofermentach stwierdzono bardzo duże zawartości azotu. Zawartości pierwiastków w surowych odpadach przed procesem fermentacji były znacznie większe niż w pofermentach. Zawartości badanych makroelementów w pofermentach (szczególnie N i S) wskazują na ich dobrą jakość z punktu widzenia przeznaczenia na cele nawozowe. Zawartości mikroelementów w badanych pofermentach są mniejsze niż spotykane w nawozach naturalnych. Zawartości mikroelementów w pofermentach były klikakrotnie większe niż w odpadach surowych. Ich ilości nie przekraczały jednak dopuszczalnych wartości dla nawozów organicznych.
EN
Wastes from broccoli and carrot processing and solid fractions of their fermentation were studied for elementary compn. The contents of N in the solids from MeH fermentations were higher than in the natural fertilizers. The contents of other elements (including the heavy metals) did not exceed their contents in the natural fertilizers. Therefore, the digestates can be used for fertilizing in agriculture.
19
Content available remote Using electrical resistance tomography to detect leaks in landfills
EN
This article presents the design of the device with active electrodes to examine the landfill and flood embankments. The presented solution was based on electrical resistance tomography (ERT). The basic information about the built model system is given. There was described the concept of active electrodes and measuring equipment for data acquisition. Electrical resistance tomography, which is based on measuring potential difference, can be used to calculate conductivity. The problem depends on the fact that every material has unique conductance. Its aim was to verify the repeatability of test results by eliminating laboratory equipment, and to validate the use of simple and cheap electronics to the structure of the ERT.
PL
W artykule przedstawiono projekt urządzenia z aktywnymi elektrodami w celu zbadania składowisk odpadów i wałów przeciwpowodziowych. Przedstawione rozwiązanie oparte jest na elektrycznej tomografii rezystancyjnej (ERT). Podano podstawowe informacje o zbudowanym modelu systemu. Opisano koncepcję aktywnych elektrod i przyrządów pomiarowych do gromadzenia danych. Do obliczania konduktywności została zastosowana elektryczna tomografia rezystancyjna, która oparta jest na pomiarze różnicy potencjałów. W zagadnieniu tym, problem polega na tym, że każdy materiał ma unikalną przewodność. Celem zbudowanego systemu z urządzeniem ERT jest zweryfikowanie powtarzalności wyników testów poprzez wyeliminowanie sprzętu laboratoryjnego w bezpośrednich pomiarach środowiskowych.
20
Content available remote Określenie potencjału biogazowego masy odpadowej z przetwórstwa skór
PL
Odpady poprodukcyjne z przemysłu garbarskiego, można wykorzystać w inny sposób niż unieszkodliwianie konwencjonalne. Zamiast gromadzenia na składowiskach dużej ilości potencjalnego nośnika energii, można użyć go jako wsad (kosubstrat) do biogazowni. Celem pracy było określenie ilości oraz składu chemicznego biogazu wytworzonego z odpadów z przemysłu garbarskiego. Wsad pozyskany z firmy przetwarzającej oraz obrabiającej skóry zwierzęce. Przygotowany wsad został umieszczony w fermentorze badawczym na okres 30 dni. Wyniki badań dowodzą możliwość fermentacji wsadu składającego się ze ścinków skór zwierzęcych, tłuszczy, włosia oraz wykazują wysoki uzysk metanu przy normatywnej ilości dwutlenku węgla oraz tlenu.
EN
Production waste can be used in a different way than landfill. Instead of collecting a large amount of potential energy carrier you can use it as feedstock for the biogas plant.The aim of the study was to determine the amount and chemical composition of biogas produced from waste from the tanning industry. The batch obtained from business processing of the animal skins was placed in a fermenter for the test period of 30 days.The test results demonstrate the possibility of the fermentation a scrap of animal skins, fat, bristles and a high methane yield with normal carbon dioxide and oxygen.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.