Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Podstawowym celem pracy, wykonanej w ramach strategii badawczej dotyczącej aktualnie zachodzących zmian klimatu regionalnego Pomorza i Kujaw było zaprzeczenie hipotezie o zwiększającej się częstości i intensywności występowania susz w okresie wzmożonych potrzeb wodnych kukurydzy, obejmującym miesiące czerwiec i lipiec, w latach 1981-2010. Praca miała także na celu potwierdzenie istotnej zależności między wskaźnikami charakteryzującymi suszę meteorologiczną i rolniczą. Materiał do badań stanowiły dane z pięciu meteorologicznych punktów pomiarowych zlokalizowanych w regionie. Zastosowano metody statystyczne stosowane w opracowaniach klimatologicznych, między innymi metodę trendów z zastosowaniem równań regresji liniowej. Średnie wieloletnie 1981-2010 wysokości opadów w okresie wzmożonych potrzeb wodnych kukurydzy (VI-VII) w miejscowościach regionu Pomorza i Kujaw cechowała zmienność przestrzenna wynosząca 22,6%. Częstość występowania susz meteorologicznych w okresie czerwca i lipca wyniosła 26,7-33,3%. Nie stwierdzono istotnych zmian częstości i intensywności występowania tych susz wraz upływem lat od 1981 do 2010. Produkcja kukurydzy w regionie Pomorza i Kujaw jest prowadzona w warunkach częstego występowania niedoborów opadów atmosferycznych w okresie wzmożonych potrzeb wodnych, które maksymalnie wynoszą od -91 do -124 mm, w zależności od miejscowości. Niedobory te nie wykazały istotnych, ukierunkowanych zmian w latach 1981-2010.
EN
The objective of the work, carried out as part of research programme on current change of the regional climate, was to confirm the hypothesis about the increasing frequency and intensity of droughts occurring during the high water needs of corn, during the period of June and July, in the region of Pomorze and Kujawy in the years 1981-2010. Furthermore, the aim was to confirm a significant relationship between indicators characterizing meteorological and agricultural droughts. Material for the research was data from five meteorological measuring points located in the region. Statistical methods used in climatological studies were applied, particularly the method of trends. The average multi-annual totals (1981-2010) of rainfall in the period of high water needs of corn (June-July) in the region of the Pomorze and Kujawy were characterized by spatial variability amounts to 22.6%. The frequency of meteorological drought in June through July is 26.7-33.3%. In the analyzed period there were no significant changes in the frequency and intensity of these droughts with the passage of years. Rainfall shortages in corn production extend to maximum of - 91 to - 124 mm, depended on the locality. The shortages did not show any significant changes in the years of the study.
EN
The aim of the research was the evaluation of sprinkler irrigation and nitrogen fertilization on some selected features of the quality of malt and wort from ‘Marthe’ and ‘Mauritia’ malting barley grains. The field experiment was carried out in the years 2010-2012 at the Research Station of the University of Science and Technology in Mochełek near Bydgoszcz. As a result of 3-year field experiment and laboratory test of grain, malt and wort, it was found that introducing sprinkler irrigation into the production process of malting barley is a step justified by the obtained quality effects. It was found that in the case of irrigated malting barley cultivations nitrogen fertilization at the rate of 30 kg·ha-1 provides (in relation to control, non-irrigated treatment) the highest values of such parameters as weight of the technical barley crops, content of protein, extractivity of Pilsen type malt, amount of obtained wort and simplified mashing efficiency. The combination of sprinkler irrigation of malting barley plants with their nitrogen fertilization at the increased rates of 60 and 90 kg·ha-1, resulted in the following effect – high mass of the usable grain of crops remained but their quality deteriorated. Malt produced from malting barley fertilized with nitrogen at the rates of 60 and 90 kg·ha-1, in spite of applied sprinkler irrigation, was characterized by unacceptable – from the technological point of view - increased content of protein in malt in the amount of over 11.5% d.m., as well as huge decrease in malt extractivity (even by 2%) and lower, simplified mashing efficiency (below 70%).
EN
To evaluate the economic efficiency of irrigation in corn cultivated for grain, production effects were used, which were obtained from studies conducted by researcher team from the Department of Land Reclamation and Agrometeorology at the Experiment Station of the UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz in 2005-2016. The research covered the effect of irrigation on yielding of the crop. Economic efficiency calculations were made using the direct surplus increase calculation method. In each variant irrigation enhanced production effects. It was not always economically justified, however. The irrigation costs (for drip and sprinkler irrigation systems) per hectare were decreasing with an increase in acreage. Applying drip irrigation was economically unjustified in moist years and on average in the multi-year period. In the years with dry and average precipitation conditions the direct surplus was positive, except for irrigation of 1 ha. As for the sprinkler-irrigation system, a lack of economic efficiency was reported in moist years, whereas in dry and average years as well as on average in the multi-year period, except for 1 hectare acreage, corn sprinkler-irrigation was economically justified.
EN
The aim of the research was an evaluation of the frequency and intensity of agricultural droughts and their effects in the province of Kujawsko-Pomorskie as well as to indicate ways of increasing productivity in such drought periods by applying irrigation. It was found that the drought periods around Bydgoszcz occurred in 17 vegetation seasons out of 30 analysed. They were differentiated by intensity and duration but were also characterized by high irregularity of their occurrence. In the past 30-year period, droughts were especially intensified in the years 1989-1995. In the years 2001-2005 droughts were rare (36%), as compared with the previous 15-year period of 1986-2000 (64%). Crop production of some selected agricultural cultivations in the province of Kujawsko-Pomorskie depended to a large extent on the degree of precipitation shortages in the periods of intensified water demand. The best correlations and determination coefficients exceeding 80% concerned maize cultivations. The occurrence of droughts, expressed by the degree of atmospheric precipitation shortages in June and July, led to a decrease in grain crops in the province by 13%, on average. In the extremely dry year of 2006, a decrease by 27%, in relation to average crops, was observed. Active methods of minimizing effects of agricultural droughts are connected mainly with the development of irrigation systems. In the experiments conducted in the years 2006-2016, it was shown that the application of irrigation of barley and maize in the drought periods not only prevented 40-45% decrease in crops but also provided higher cropping level (by 33-40%) than the one obtained on average without irrigation.
EN
The aim of the research was to evaluate the effect and interaction of sprinkler irrigation and nitrogen fertilisation on the grain yield and baking value of ‘Monsun’ spring wheat cultivar grown in light compacted soil. A field experiment was performed in 2013-2014 in an experimental field of the Department of Land Improvement and Agrometeorology, the UTP University of Science and Technology, at Mochełek, in the vicinity of Bydgoszcz. It was found that sprinkler irrigation significantly increased the spring wheat grain yield. The grain from sprinkler-irrigated stands demonstrated greater plumpness; it contained significantly less protein and gluten and showed a lower sedimentation value, as compared with the grain of non-sprinkler-irrigated plants. However, the protein yield produced under sprinkler irrigation conditions was on average 11% higher, compared to the control conditions. The effect of nitrogen fertilisation on the spring wheat grain yield and quality corre¬spond to earlier findings. Similarly to other research reports, a regular yield increase and enhanced quality of baking features along with an increase in the nitrogen rate were identified. Considering the quantitative and baking features of the grain yield, it was found that the optima nitrogen fertilisation rate in ‘Monsun’ spring wheat, in both water variants, was 180 kg.ha-1 (pre-sowing 120 kg .ha-1 and top dressing 60 kg ha-1).
EN
This paper analysed the direction and the degree of significance of changes in selected indicators of climate risk for grain maize in the long-term period of 1985-2014 for the Bydgoszcz region. On the basis of meteorological data originating from the Research Station of the Bydgoszcz University of Science and Technology in Mochełek, the following unfavourable weather factors for maize cultivation were determined: a shortened period of plant active growth, the occurrence of late spring ground frosts, meteorological droughts and agricultural droughts. On the basis of the research conducted, a high temporal variability was found for weather conditions that are unfavourable for maize cultivation, as such conditions occurred with varied frequency, depending on the type of the adverse factor and the assumed criterion for its determination. No significant trends were found regarding the changes in the examined climate risk indicators for production of maize grain over the period between 1985 and 2014, apart from an increase in the number of moderate and strong late spring frosts. The research demonstrated an increase in temporal variability of the length of the plant active growth period and the occurrence of moderate and strong late spring frosts, as well as a clear decrease in temporal variability of maize water supply in 2000-2014 as compared to the previous 15-year period of 1984-1999.
EN
In Poland, irrigation of plants cultivated in field has been not developed yet on a larger scale mainly due to unfavorable economic conditions and infrastructure. An increase of irrigated area is still prospective, and is a major standby of agricultural production. Factors accelerating the development of irrigation next to providing higher and stable yields of good quality are a need for competitiveness and modernity in farms as well as the projected climate changes. Main indicators of the purpose of irrigation are the effects of production; it means absolute increases in yields obtained under the influence of this treatment in agricultural production technology. Quantity and value of the effects of irrigation production can be analyzed in terms of the average (mean years) or in relation to a particular growing season. In the first case, the effects depend primarily on the criterion of the soil, and the secondly – on the meteorological conditions, particularly the amount and distribution of rainfall. The cognitive aim of this study was finding a significant correlation between the amounts of the production effects under irrigation and selected indicators of meteorological and agricultural drought during periods of increased water needs for tested plants. The utility goal was to propose a forecast method of application of these results based on a temporal and spatial variability of these indicators. The research was accomplished on the basis of long-term, field experiments with irrigation of following crops: table potatoes, malting barley, beans and corn harvested for grain. The experiments were conducted in the years 2006-2012 at the Research Station of University of Technology and Life Sciences in Mochełek, located nearby Bydgoszcz on Luvisols, grouped to the class IVa and very good rye complex of valuation on agricultural suitability. The tested crops were optimally irrigated in periods of agricultural droughts, and were guaranteed by moisture content in a layer of soil with a controlled water supply readily available to plants over the whole period of increased water needs. In the seven-year research period the production effects of irrigation for the certain crops were characterized by very high temporal variability. For example, for malting barley the effects amounted to an average of 1.44 t.ha-1, varying from 0 (in the year 2009) to 3.39 t.ha-1. These effects authors subordinate to selected indicators of meteorological and agricultural droughts during periods of increased water needs for the studied crops: rainfall (P), standardized precipitation index (SPI), the relative rate of precipitation (RPI), climatic water balance (KBW) and agricultural-climatic water balance (RKBW). In all cases, authors obtained significant relationships between the compared data which lead to a determination of variability of production effects with irrigation in the region of Bydgoszcz in different growing seasons (temporal variability), and allowed to predict the effects of irrigation plants in a distinct Polish rainfall zones (spatial variability). Compilation of the variability of production effects of irrigation in field crops is the basis for the analysis of the purpose of the treatment, both in terms of environmental criteria, as well as economic.
PL
Celem pracy była ocena kierunku, zakresu i stopnia istotności zmian wskaźników, charakteryzujących występowanie przygruntowych przymrozków w latach 1971-2005 w rejonie Bydgoszczy. W hipotezie badawczej założono, że w związku z obserwowanymi zmianami klimatycznymi, w rejonie Bydgoszczy zmienia się klimatyczne ryzyko uprawy roślin, w tym także częstość i terminy występowania przymrozków. Stwierdzono między innymi, że liczba dni z przymrozkami w badanym 35-leciu istotnie zmniejszała się w okresie wiosennym. Coraz wcześniej również zanikały umiarkowane przymrozki wiosenne. Zaobserwowano też tendencję coraz późniejszego pojawiania się przymrozków jesiennych, w konsekwencji czego - wydłużania okresu bezprzymrozkowego.
EN
The aim of this study was to assess the direction, range and significance of changes in the indices characterising the occurrence of ground frost in the years 1971-2005 in the region of Bydgoszcz. Research hypothesis was that due to climate change observed also in the Bydgoszcz region, the climatic risk to plant crops may change as well, including the frequency and timing of frost occurrence. It was found that the number of days with ground frost in the analysed 35-year period significantly decreased in the spring time. Moreover, moderate spring frosts disappeared earlier. Autumn frosts tended to appear later and as a consequence there was a tendency to prolongation of the frost-free period.
PL
Celem badań była próba określenia, jak przestrzeń miejska modyfikuje warunki biotermiczne, w stosunku do warunków panujących na terenie słabo zurbanizowanym. Spośród wielu wskaźników stosowanych w badaniach biometeorologicznych wybrano temperaturę ekwiwalentną (Tek) odzwierciedlającą łączny wpływ temperatury i wilgotności powietrza oraz przybliżony wskaźnik stresu cieplnego (pHSI), który ilustruje natężenie uciążliwości warunków termiczno-wilgotnościowych. Warunki biotermiczne panujące w porównywanych miejscach oceniono na podstawie wielkości średnich, ekstremalnych oraz częstości występowania różnych odczuć cieplnych człowieka w poszczególnych miesiącach i sezonach w roku.
EN
The aim of the study was an attempt to determine how the urban area modifies the biothermal conditions in relation to conditions of the extra-urban area. On the many indices used in biometeorological study, two were selected: equivalent temperature (Tek) reflective the combined impact of air temperature and humidity and the approximated heat stress index (pHSI) which expresses the ratio of evaporation required for keeping heat equilibrium of an organism to maximal evaporation in actual environmental conditions. Biothermal conditions prevailing in the two locations were evaluated based on averages and extremes values of calculated indices and also on the frequency of occurance of various human thermal perceptions in months and seasons of the year.
PL
Pracę wykonano na podstawie wyników jednorodnego materiału pomiarowego pozyskanego za pomocą automatycznych stacji meteorologicznych zlokalizowanych w centrum miasta (ul. Ks. Kordeckiego 20) i w oddalonym o około 20 km Mochełku (Stacja Badawcza Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UTP). Materiał badawczy w postaci wyników pomiarów wybranych parametrów atmosferycznych (całkowite promieniowanie słoneczne, temperatura powietrza średnia, maksymalna i minimalna oraz wilgotność względna powietrza) zgromadzono w czteroletnim okresie obejmującym lata 2006-2009. W pracy zastosowano typowe dla badań klimatologicznych metody porównawcze. W wyniku przeprowadzonych obliczeń stwierdzono występowanie miejskiej wyspy ciepła w Bydgoszczy, które przejawiało się mniejszym średnio o 29,9% promieniowaniem słonecznym i o 9,6% wilgotnością względną powietrza oraz wyższą średnio o 1,2°C temperaturą powietrza. Wy-raźnej zmianie uległy także daty występowania termicznych pór roku oraz frekwencja dni z po-szczególnymi typami pogody notowane w mieście, w porównaniu do terenu zamiejskiego.
EN
The paper is based on results of homogeneous measurements collected by automatic weather stations located in the centre of the city (20 Kordeckiego street) and in just about 20 km Mochelek (Research Station of Department of Agriculture and Biotechnology UTP). The research material: total solar radiation, air temperature average and maximum and minimum relative humidity, was collected in a four-year period covering 2006-2009. In the calculations were used standard for testing climatic comparative methods. As a result of the calculations the presence of urban heat island In Bydgoszcz was confirmed, which was revealed by a decrease on average by 29,9% of solar radiation and by 9,6% of relative humidity and an increase on average of 1.2°C air temperature. Compared to the extra-urban area conditions, significantly altered the date of the occurrence of thermal seasons and attendance days with different weather types listed in the city.
PL
Celem pracy było opracowanie charakterystyki okresu wegetacyjnego w rejonie Bydgoszczy na podstawie 60-letniej (1949-2008), nieprzerwanej serii pomiarów temperatury powietrza, wykonywanych w Stacji Badawczej UTP Bydgoszcz w Mochełku ( =53°13', =17°51', h=98,5 m npm). Na podstawie temperatur wyznaczono daty początku, końca oraz długości trwania okresu wegetacyjnego w oparciu o metodę rachunkową i wzory Gumińskiego, przyjmując próg termiczny okresu wegetacyjnego 5,0°C. Stwierdzono, iż okres wegetacyjny w rejonie Bydgoszczy rozpoczyna się przeciętnie 30 marca i trwa 219 dni do 3 listopada. Wykazano bardzo dużą niestabilność czasową charakterystyk okresu wegetacyjnego, właściwą dla umiarkowanego i przejściowego klimatu Polski. Zbliżonego do średnich warunków okresu wegetacyjnego w rejonie Bydgoszczy możemy spodziewać się w około 40% lat, czyli przeciętnie raz na 2,5 roku. W pozostałych latach charakterystyki okresu wegetacyjnego wykazują odstępstwo od normy, przy czym bardziej niestabilna jest data początku okresu wegetacyjnego, w porównaniu z dalą jego końca. Stwierdzono, ze w ostatnim 60-leciu w rejonie Bydgoszczy nie nastąpiła żadna, dająca się udowodnić statystycznie zmiana, dotycząca zarówno długości trwania okresu wegetacyjnego, jak i jego kalendarzowych dat początku i końca.
EN
The study is a climatological characteristic of a growing season variability in the region of Bydgoszcz. The work is based on 60-year period of a constant air temperatur measurements taken in the Research Centre of the Faculty of Agriculture UTP, in Mochelek (cp=53o13', X=17o51', h=98,5 m a.s.l.). Diurnal air temperature was the fundamental element to estimate the date of beginning, end and the duration of growing season using an arithmetic method and the equations by Gumiński. The temperature of 5,0°C was a thermal level of the growing season. It was found that the growing season in the region of Bydgoszcz begins on the 30th of March and lasts 219 days until the 3rd of November. A great instability of growing season factors was confirmed during the analyzed period, which is typical for the moderate and transition climate in Poland. Therefore, in 40% of years (one per 2,5 year ) the mean conditions of growing season can be expected. For the rest of the time some deviations from the climatological standard norm were proved. However, the date of beginning is more instable compared to the date of its end. It was ascertained that during the last 60-year period there were no statistically confirmed changes of the duration, the date of beginning and the date of end of growing season in the region of Bydgoszcz.
12
Content available remote Porównanie wybranych elementów meteorologicznych w Bydgoszczy i jej okolicy
EN
The aim of the study was a comparison of selected meteorological elements, measured with automatic weather stations in two localizations: centre of an urban area (Bydgoszcz) and in an open surroundings (Mochełek). The distance between the both places was about 20 km in a line. Results of the investigation confirmed the presence of a heat urban island in Bydgoszcz. The urban area was distinguished by higher (of 1.3°C) air temperature higher saturation deficit (1.1 hPa), whereas lower mean monthly relative humidity (8.3%), wind speed (2.5 m•s-2), monthly total precipitation (7.8 mm) and global solar radiation (32%), comparing to the rural location. The distinctions were not equal in particular monthly periods and in particular cases of meteorological elements. Global solar radiation, air temperature, relative humidity and wind speed differ most in the winter time while saturation deficit and precipitation vary in summer.
PL
W pracy dokonano syntetycznej analizy wyników wieloletnich (1987-2003) ścisłych eksperymentów polowych z deszczowaniem jęczmienia jarego na luźnej glebie piaszczystej w Kruszynie Krajeńskim koło Bydgoszczy. Badania na glebie o małej retencji wodnej i braku możliwości podsiąku umożliwiły bezpośrednią identyfikację skutków występowania posuchy na podstawie spadków plonowania jęczmienia jarego, którego zapotrzebowanie na wodę było pokrywane niemal wyłącznie przez bieżące opady atmosferyczne. Oceniono również możliwość eliminowania skutków występowania okresów posusznych w wyniku stosowania nawodnień deszczownianych. Uzyskane bardzo duże efekty deszczowania, które zależały w istotny sposób od nasilenia posuchy, powinny być brane pod uwagę w programowaniu nawodnień, ze względu na ich znaczenie dla poprawy wskaźników wydajności, jakości i stabilności produkcji roślinnej na glebach lekkich i bardzo lekkich.
EN
A synthetic analysis of results from long-term field trials (1987-2003) on sprinkler irrigation of spring barley on a loose sandy soil at Kruszyn Krajeński near Bydgoszcz was made in the paper. Realization of experiments on the soil of characterized by low water retention and the lack of infiltration afforded possibilities for direct identification of the results of drought occurrence on the basis of decreases in yields of spring barley which water requirements were covered almost only by current rainfall. Possibility for elimination of the results of drought occurrence due to sprinkler irrigation. Very large results of sprinkler irrigation which were significantly dependent on the degree of drought intensity, can be taken into consideration in irrigation programming because of their importance for improvement of productivity indices, quality and stability of plant production on the light soils and the very light soils.
PL
W pracy przyjęto hipotezę, że nawadnianie może być jednym ze skutecznych sposobów przeciwdziałania obniżkom plonów buraka cukrowego uprawianego na glebach kompleksu żytniego słabego w latach suchych. W tym celu przedstawiono wyniki doświadczeń polowych z deszczowaniem tej rośliny przeprowadzonych w latach 1986-1998 w miejscowości Kruszyn Krajeński k. Bydgoszczy na czarnej ziemi zdegradowanej, zaliczanej do V-VI klasy bonitacyjnej. Na podstawie wskaźnika standaryzowanego opadu SPI (ang. "Standardized Precipitation Index") w 13-letnim okresie badań wydzielono lata suche, przeciętne i mokre. W warunkach braku nawodnień najmniejsze plony korzeni buraków cukrowych zanotowano w latach suchych, większe w przeciętnych i największe w wilgotnych, natomiast pod wpływem deszczowania największy plon korzeni zebrano również w latach zaliczanych do mokrych, a najmniejsze w suchych. Zdecydowanie silniej działało jako czynnik plonotwórczy deszczowanie, które zależnie od intensywności nawożenia spowodowało przyrost plonu w stosunku do wariantów nienawadnianych wynoszący przeciętnie od 15,1 do 18,4 t·ha-¹. Nawadnianie oraz nawożenie azotem najsilniej różnicowało plon w latach suchych, powodując zwyżkę od 24,4 (N1 - 90 kg N·ha-¹) do 28,6 t·ha-¹ (N2 - 150 kg N·ha-¹). Nawożenie większą dawką azotu bez deszczowania nie przyniosło żadnego efektu, natomiast zastosowane łącznie z deszczowaniem spowodowało przyrost plonu o 2,5 t·ha-¹ w porównaniu ze stosowanym w dawce 90 kg N. Plon suchej masy korzeni na obiektach kontrolnych (nienawadnianych) zwiększał się od lat suchych ku wilgotnym, zaś na deszczowanych - w kierunku odwrotnym. Najlepsze warunki do uzyskania największych plonów cukru wystąpiły w latach wilgotnych na poletkach kontrolnych i w latach przeciętnych w przypadku stosowania nawodnień. Najmniejszą przeciętną masę miały korzenie z poletek nawadnianych w latach przeciętnych, a największą w suchych, niezależnie od dawki azotu. Na obiektach kontrolnych korzenie o największej masie wyrastały w latach wilgotnych, a o najmniejszej - w suchych. Występowaniu dużej ilości korzeni zniekształconych na glebach kompleksu żytniego słabego najbardziej sprzyjały lata suche. Czynnikiem wyraźnie poprawiającym zewnętrzne cechy jakościowe korzeni było zastosowane deszczowanie, powodujące zmniejszenie udziału korzeni zniekształconych średnio od 4,4 (N1) do 7,0% (N2), oraz w mniejszym stopniu - nawożenie większą dawką azotu w warunkach kontrolnych (bez nawadniania) - zmniejszenie tego udziału o 1,6%.
EN
It was hypothesized that irrigation could be one of effective methods for counteracting sugar beet yield decreases in dry years, when the crop was grown on soils of a weak rye complex. Therefore, results of field experiments on sprinkler irrigation of this crop carried out in 1986-1998 are presented in this paper. Trials were conducted in Kruszyn Krajeński near Bydgoszcz on degraded black earth classified as V-VI class. The period of 13 years was divided into dry, normal and wet years on the basis of Standardized Precipitation Index (SPI). Without supplemental irrigation the lowest yields of sugar beet roots were noted in dry years, better in average years and the highest in wet years. Under irrigation the highest yields of sugar beet roots were harvested in wet years and the lowest in dry years. Between two yield-forming factors studied, irrigation had a stronger impact on crops. Irrigation increased the yield by 15.1 to 18.4 t·ha-¹ in comparison with the control, depending on the dose of fertilizers. The strongest differentiation of yields caused by irrigation was noted in dry years when the yield increment amounted from 24.4 (N1 - 90 kg N·ha-¹) to 28.6 t·ha-¹ (N2 - 150 kg·ha-¹). Higher nitrogen dose had no effect under control conditions but in the case of irrigation the dose of 150 kg N·ha-¹ caused an increase of yield by 2.5 t·ha-¹ as compared with that of 90 kg N·ha-¹. Dry matter yield of roots increased from dry to wet years on control plots. Opposite tendency was found on irrigated plots. The best conditions for the highest yield occurred in wet years on control plots and in average years on irrigated plots. Roots harvested from irrigated plots were characterized by the lowest mean weight in average years and by the highest one in dry years, irrespective of the nitrogen dose. In the case of control plots, roots of the highest weight developed in wet years and those of the lowest weight - in dry years. Dry years favored the occurrence of large amounts of deformed roots in soils of weak rye complex. Irrigation was the main factor improving the features of roots. It caused a decrease of the percentage of deformed roots from 4.4 (N1) to 7.0 % (N2) on average. Higher nitrogen dose (N2) had smaller effect (a decrease by 1.6 %).
PL
Celem pracy było określenie wpływu nawadniania na ilość i jakość plonów ziarna kukurydzy. Ścisłe doświadczenie polowe wykonano w latach 2000-2002 na glebie lekkiej o zwięzłym podłożu, na polu doświadczalnym Stacji Badawczej ATR w Mochełku koło Bydgoszczy. Stwierdzono istotny wpływ nawadniania na plonowanie kukurydzy, jednak otrzymane przyrosty plonu ziarna (11,3%) aktualnie nie zapewniłyby opłacalności zastosowania tego zabiegu. Wynik ten tłumaczy się zmniejszonymi potrzebami nawadniania roślin w okresie badawczym.
EN
The aim of the study was to determine the influence of irrigation on the amount and quality of grain maize yield. The field experiment was carried out in 2000-2002 on light soil with firm subsoil at the research station ATR in Mochełek near Bydgoszcz. It was found that the effect of irrigation on grain maize yield was significant, but the obtained yield increases (11.3%) did not cause any profitability of irrigation. This can be explained by decreased irrigation needs of plants in the growing season of 2000-2002.
16
Content available remote Wpływ deszczowania na plonowanie jęczmienia browarnego
17
Content available remote Rola czynnika wodnego w kształtowaniu jakości plonów pszenicy jarej
PL
Pracę przygotowano na podstawie wyników wieloletniego (1987-2000), ścisłego eksperymentu polowego z deszczowaniem pszenicy jarej, przeprowadzonego na glebie piaszczystej w Kruszynie Krajeńskim koło Bydgoszczy. Stosując analizę korelacji i regresji, uzależniono wskaźniki jakości plonu ziarna od czynnika wodnego, charakteryzowanego przez sumę opadów naturalnych i z deszczowania, stopień pokrycia potrzeb wodnych wyznaczonych pośrednio według formuły Grabarczyka oraz wskaźnik standaryzowanego opadu SPI. Obliczenia przeprowadzono, biorąc pod uwagę cały okres wegetacji pszenicy jarej oraz okres jej wzmożonego zapotrzebowania na wodę. Stwierdzono istotne zależności między badanymi zmiennymi, które przedstawiono za pomocą funkcji liniowych i wielomianowych. Na tej podstawie wyciągnięto wniosek, że zastosowane w badaniach wskaźniki charakteryzujące zmienność czasową czynnika wodnego mogą znaleźć zastosowanie w tworzeniu modeli prognozujących jakość plonu pszenicy jarej.
EN
The paper is based on results of a long-term field experiment (1987–2000) on sprinkler irrigation of spring wheat carried out on a sandy soil at Kruszyn Krajeński near Bydgoszcz. Using correlation and regression analysis, the quality indicators of wheat yield were related to water factor expressed by the sum of rainfall and irrigation, by the coverage of water Leeds estimated according to the Grabarczyk’s formula and by the Standardized Precipitation Index. Calculations were made for the whole vegetation period of spring wheat and for the period of enhanced water needs of this species. Significant relationships among tested variables were found. These relationships are presented with linear and polynomial function. It is concluded that the indices representing temporal variability of the water factor can be useful in models to predict the quality of spring wheat yield.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.