Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Biomasa i biogaz jako źródło energii w hybrydowych siłowniach geotermalnych
PL
Polska jako członek Unii Europejskiej jest zobowiązana do zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. W pracy podano ogólne wiadomości o biomasie i energii geotermalnej jako odnawialnych źródłach energii oraz przedstawiono koncepcję połączenia ich wykorzystania w systemie hybrydowym. Omówiono również projekty hybrydowych siłowni geotermalnych wspomaganych biomasą i biogazem znajdujące się w fazie realizacji. Rozwiązania tego rodzaju przyczynią się do zrównoważonego rozwoju, zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski i poprawy stanu środowiska naturalnego.
EN
Projects of geothermal hybrid power plants based on biomass and biogas were presented and analyzed from economic point of view.
PL
W pracy przeprowadzono analizę możliwości odzyskiwania i magazynowania energii cieplnej z instalacji chłodniczej fluidyzacyjnego tunelu zamrażalniczego a następnie jej magazynowania. Do odzysku ciepła wykorzystano płytowy wymiennik ciepła umieszczony za sekcją sprężarek a podgrzana woda opuszczająca wymiennik przekazywała ciepło poprzez wężownicę do zasobnika ciepła. Wyznaczono ilość ciepła możliwego do odzyskania z instalacji chłodniczej w zależności od obciążenia tunelu chłodniczego i zmiany temperatury wody w zasobniku w trakcie trwania procesu.
EN
The paper presents the analysis of possibilities of recovering and storing thermal energy from a cooling installation of the fluidization tunnel freezer and then its storing. A plate heat exchanger placed behind a section of compressors was used for heat recovery and the heated water that leaves the exchanger transferred heat through a pipe coil to the heat dispenser. The amount of heat possible to be recovered from cooling installation in relation to burdening of the cooling tunnel and the change of water temperature in a dispenser during the process was determined.
PL
Celem pracy było określenie wpływu temperatury konwekcyjnego suszenia owoców pigwy na przebieg procesu i właściwości uzyskanego suszu. Zakres pracy obejmował określenie zmian zawartości wody w surowcu w trakcie trwania procesu, wyznaczenie współczynnika dyfuzji wody, badanie cech mechanicznych suszu oraz określenie zawartości kwasu L-askorbinowego i związków fenolowych w suszu oraz w surowcu przed suszeniem. Materiał badawczy stanowiły owoce pigwy wielkoowocowej (Cydonia oblonga Mill.) odmiany Lescovac. Owoce cięto na plastry o grubości 3 mm, z których wycinano próbki o średnicy 10 mm. Tak przygotowany materiał układano pojedynczą warstwą na sicie i suszono, w temperaturze 313, 323 i 333 K przy prędkości przepływu powietrza przez warstwę materiału wynoszącej 1,0 m*s-1. Próbki suszono do zawartości wody wynoszącej 0,136 kg H2O*kg s.m-1. Współczynnik dyfuzji wody zawierał się w przedziale od 5,00*10-11 do 2,35*10-10 m2*s-1. Wyznaczenie tego współczynnika pozwoliło na opisanie przebiegu suszenia pigwy modelem teoretycznym. Temperatura suszenia pigwy nie miała istotnego wpływu na wartości siły i pracy cięcia próbek suszu. Natomiast wartości tych parametrów były kilkukrotnie niższe dla surowca przed suszeniem. Wzrost temperatury suszenia powodował spadek linowy zawartości kwasu L-askorbinowego w porównaniu do surowca przed suszeniem - średnio od 25 do 17 mg*g s.m-1, nie miał natomiast istotnego wpływu ma zawartość związków fenolowych, która kształtowała się średnio na poziomie 21 mg*g s.m-1.
EN
The purpose of the work was to determine the influence of temperature of quince fruit convective drying on the course of the process and properties of obtained dried fruit. The scope of the work has covered determination of the water content fluctuations in raw material during the process, determining coefficient of water diffusion, examining mechanic properties of dried fruit and determining L-ascorbic acid content and phenol compounds in dried fruit in raw material before drying. Quince fruit constituted research material (Cydonia oblonga Mill.) of Lescovac variety Fruit were cut into 3mm thick pieces, of which 10 mm diameter samples were cut out. Material, prepared in this way, was arranged in separate layer and dried , in the temperature of 313, 323 i 333 K at the air flow speed through a material layer amounting to 1.0 m*s-1. Samples were dried up to water content amounting to 0.136 kg H2O/kg s.m. Coefficient of water diffusion was within the range of 5.00*10-11 to 2.35*10-10 m2*s-1. Determination of this coefficient allowed describing the course of quince drying with theoretical model. Drying temperature of quince did not have significant influence on the value of power and work of cutting samples of dried fruit. Whereas values of these parameters were few times lower for raw material before drying. Increase of the drying temperature caused a linear decrease of L-ascorbic acid content in comparison to raw material before drying - on average within 25 and 17 mg/g s.m., whereas it did not significantly influence phenol compounds content, which was on average at the level 21 mg/g s.s.
PL
W pracy określono wpływ blanszowania wodnego papryki w zakresie od 1 do 3 minut oraz warunków konwekcyjnego i sublimacyjnego suszenia na kinetykę procesu suszenia oraz zawartość karotenoidów w suszu z papryki. Wzrost temperatury powietrza suszącego i półek grzejnych liofilizatora oraz przedłużenie czasu blanszowania wodnego papryki od 1 do 3 minut, wpłynęły na skrócenie czasu trwania sublimacyjnego i konwekcyjnego suszenia i zmniejszenie zawartości karotenoidów w suszu. Najlepszą metodą utrwalania, z uwagi na zachowanie karotenoidów w suszu z papryki, okazało się suszenie sublimacyjne przy najniższej temperaturze półki liofilizatora, bez zastosowania obróbki wstępnej.
EN
The work involved determination of water blanching of paprika within the range 1 to 3 minutes and freeze and convective drying conditions on the process kinetics and total carotene contents in dried paprika. Extending the duration of blanching of paprika from 1 to 3 minutes and increasing the drying temperature result in shortening of the duration of the freeze drying and convective dryling process as well as a reduction of total carotene contents in dried paprika. The most favourable dryling method, in terms of retaining the carotene contents in dried paprika, turned out to be freeze drying in the lowest of temperature heating plates without any pretreatment.
PL
W pracy określono wpływ warunków konwekcyjnego i sublimacyjnego suszenia liści pietruszki na kinetykę ich wysychania oraz zawartość olejków eterycznych w suszu. Suszenie sublimacyjne prowadzono w zakresie temperatur 20-70°C przy ciśnieniu 63 Pa, suszenie konwekcyjne w przedziale temperatur 40-70°C. Najlepszą metodą suszenia, ze względu na zachowanie zawartości olejków eterycznych, okazało się suszenie sublimacyjne - przy temperaturze płyty grzejnej 30°C.
EN
The purpose of this work was to test the impact of freeze and convective drying conditions on their drying kinetics and the content of essential oils in dried parsley leaves. The research was conducted within temperature range of 20°C - 70°C for pressure values 63 Pa (freeze drying), and 40 - 70°C (convective drying). The best drying method in terms of retaining the content of essential oils in parsley leaves proved to be the freeze drying - carried out at heating plate temperature of 30°C.
EN
In the experiments using sub-Doppler spectroscopy methods the spectral width of an atomic absorption line increases with the intensity of the incident light. This phenomena is well known as a power broadening. In this work we present the results which show the dependence of the line width upon the radio frequency power for a method of an atomic beam magnetic resonance detected by laser induced resonance fluorescence (ABMR-LIRF). The experiment was performed for the chromium atom. The optical transition between Sd⁵ 4s a⁵S₂ --> 3d⁴ 4s4p y⁵ P₃ electron levels was investigated. The transition F = 5/2 --> F = 7/2 in the level 3d⁵4s a⁵S₂ was excited by radio frequency (rf) field. The obtained results have been presented and discussed.
PL
W eksperymentach wykorzystujących subdopplerowskie metody spektroskopowe szerokość spektralna linii zwiększa się wraz ze wzrostem intensywności padającego promieniowania. Zjawisko to jest znane jako poszerzenie nasyceniowe. W niniejszej pracy prezentujemy rezultaty badań pokazujące zależność szerokości linii od mocy pola mikrofalowego dla metody podwójnego rezonansu optyczno-mikrofalowego na strumieniu atomowym (ABMR-LIRF). Eksperyment został przeprowadzony dla atomu chromu. Badano przejście optyczne pomiędzy poziomami elektronowymi Sd⁵ 4s a⁵S₂ --> 3d⁴ 4s4p y⁵ P₃. Przejście F = 5/2 --> F = 7/2 dla poziomu 3d⁵4s a⁵S₂ było wzbudzane za pomocą pola mikrofalowego.
PL
Celem pracy była identyfikacja wpływu parametrów liofilizacji na retencję olejków eterycznych w liściach selera zwyczajnego (Apium graveolens L.). Badania prowadzono w zakresie temperatur 20°C-70°C dla wartości ciśnienia: 30 Pa, 63 Pa, 125 Pa, 198 Pa. Liście selera zamrażano w całości w warunkach konwekcji swobodnej, w temperaturze -30°c. Liofilizację prze-prowadzano w liofilizatorze Alpha 1-4. Zawartość olejku eterycznego w badanym materiale oznaczano zgodnie z FP VI (2002). Analizę jakościową wyekstrahowanych olejków przeprowadzono metodą GC/MS. W wyniku badań wykazano istot-ność wpływu temperatury i ciśnienia traktowanych jako zmienne niezależne oraz istotność ich jednoczesnego wpływu na retencję olejków eterycznych w badanych liofilizatach. Najlepszymi warunki realizacji procesu z uwagi na zachowanie olejku eterycznego w liściach selera okazały się: temperatura płyt grzejnych 50°C i ciśnienie w komorze liofilizatora 30 Pa.
EN
The objective of the work was to identify the influence of the lyophilisation parameters on the retention of essential oils in celery leaves (Apium graveolens L.). The research was conducted within the temperature range of 20°C-70°C for pressure values: 30 Pa, 63 Pa, 125 Pa, 198 Pa. Celery leaves were frozen as a whole under conditions of natural convection, at a temperature of -30°c. The lyophilisation was performed in a lyophilising chamber Alpha 1-4. The content of essential oil in the examined material was determined according to FP VI [the Polish Pharmacopoeia - the sixth edition] (2002). A qualitative analysis of the extracted oils was carried out with GC/MS method. As a result of the research, a significant influence of temperature and pressure, treated as independent variabies, was proved, as well as the significance of their concurrent impact on the retention of essential oils in the analysed lyophilising chambers. The most favourable conditions for the process execution, in terms of retaining the essential oils in celery leaves, turned out to be as follows: the heating plates temperature of 50°C and the pressure in the lyophilising chamber equalling to 30 Pa.
PL
Za cel pracy przyjęto ocenę wpływu parametrów liofilizacji na degradację barwników chlorofilowych i karotenoidowych w liściach lubczyka ogrodowego (Levisticum officinale Koch.). Badania prowadzono na czterech poziomach ciśnienia: 30 Pa, 63 Pa, 125 Pa, 198 Pa w zakresie temperatury od 20°C do 70°C. Wstępnie zamrażane liście (w temperaturze -30°C) liofilizowano w aparacie Alphal-4. Zawartość chlorofili oraz sumy karotenoidów w badanym materiale oznaczano metodą spektrofotometryczną, wykorzystując absorpcyjny spektrofotometr typu Diode Array (Hewlett-Packard). Sposób wykonania oznaczenia oparto na metodzie Lichtenthalera. Wykazano istotny wpływ zmiennych niezależnych (ciśnienie, temperatura) na zawartość wybranych barwników w liofilizowanych liściach.
EN
The objective of the study was evaluation of influence of some lyophilisation parameters on chlorophyll and carotene pigments degradation rate in lovage leafs (Levisticum officinale Koch.). The study was carried out at four distinct pressure levels 30 Pa, 63 Pa, 125 Pa, and 198 Pa, in temperature range from 20°C to 70°C. Initially frozen leafs (at-30°C) were subsequently lyophilised in an Alpha 1-4 apparatus. For the estimation of chlorophyll and total carotene contents a spectrophotometric method was used and a Diode Array spectrophotometer was applied, according to the Lichtenthaler procedure. Both, temperature and pressure significant influence on the amount of analyzed pigments in lovage leafs bas been proved.
EN
We studied the influence of geometry on the interaction of ions in a Paul trap with microwave radiation and the spatial velocity distribution from the Doppler shift. Non-linear resonances in a Paul trap for Pr+ ions were observed.
PL
Określono wpływ stopnia rozdrobnienia selera korzeniowego na objętość suszu. W procesie suszenia następowało zmniejszanie gęstości i objętościowego udziału wody. Stwierdzono istotny wpływ stopnia rozdrobnienia na zmianę gęstości suszonego surowca. Wyniki badań potwierdziły słuszność teoretycznego równania, w którym gęstość jest funkcją udziałów objętościowych poszczególnych faz oraz wyznaczonych doświadczalnie gęstości tych faz. Gęstość wyznaczonej doświadczalnie fazy stałej wraz z gazową była tym większa, im mniejsza była początkowa grubość plastrów, ponieważ zmiany objętości suszonych plastrów o mniejszej grubości były największe.
EN
The effect of particle's size structure on the volume and density of dried root celery was studied. In the process of drying both, the density and volume fraction of moisture decreased. A significant effect of particle's size structure on the change in density of dried material was observed. The experimental results confirmed the correctness of a theoretical equation where the density is a function of volume fraction of particular phases as well as the densities of these phases, determined in experimental way. The density of experimentally determined solid phase together with the gaseous phase, was the higher, the lower was initial thickness of celery slices, as the changes in volume of dried slices of the least thickness, were the highest.
PL
Celem pracy było określenie wpływu stopnia rozdrobnienia na kinetykę suszenia i cechy jakościowe suszu z selera korzeniowego. Podano wyniki dotyczące wpływu grubości plastrów na zmianę masy, wilgotności, powierzchni oraz na szybkość suszenia, jak również na stopień rehydratacji i cechy sensoryczne suszu (aromat, barwę i smakowitość). Przy wyborze stopnia rozdrobnienia wzięto pod uwagę możliwość uzyskania suszu o najlepszych cechach jakościowych, przy racjonalnym ograniczeniu czasu suszenia.
EN
The main goal of the investigation was the determination of the degree of celery fineness on the kinetics of the drying process and quality of celery dried. The paper presents the effect of the thickness of celery slices on the changes of its weight, moisture contents, surface and the rate of drying process, grade of dried material rehydration and its sensoric properties (aroma, colour and taste). Choosing the degree of celery fineness for getting the best quality of dried material, the efficient limitation of the drying time was considered.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.