Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 55

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The paper deals with an original methodology for modelling and control system design of the semi-active and active systems. At first a generalised simulation model of the vibration reduction system is formulated in such a way that it represents the dynamics of human body exposed to mechanical vibration. Then a novel control system design is proposed in order to adjust force characteristics of the fundamental elements included in the suspension system and consequently to reduce the harmful effects of vibration. Finally, a computational method is experimentally verified by selecting the vibro-isolation properties of an exemplary horizontal seat suspension for a specific input vibration.
PL
Wykorzystywane w praktyce metody oceny stanu konstrukcji sprężonych, które mogą występować w konstrukcjach betonowych, polegają na wykryciu zarysowań, wtrąceń, korozji lub innych uszkodzeń. Na ogół metody te są ukierunkowane na znalezienie miejsca ich występowania. Proponowane w artykule podejście do oceny stanu elementów sprężonych polega na obserwacji charakterystyk dynamicznych elementów konstrukcji pod wpływem zmian w rozkładzie naprężeń. Przedstawiono metodę bazującą na analizie propagacji fali w betonowych konstrukcjach sprężonych na potrzeby predykcji stanu naprężenia w przekrojach poprzecznych belki. Badania eksperymentalne poparte są symulacjami komputerowymi z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych.
EN
Used in practice methods of prestressed concrete state identification which can occurred in the structures base at a detection of cracks, inclusions, corrosion or other small damages. Mostly they are targeted at detecting of their localization. An alternative approach consisting an observation of changes in dynamical characteristics of construction elements, due to a change in a structure of internal stresses. In the present paper an analysis of wave propagation in concrete prestressed structures for needs of stress state prediction in beam cross-sections is presented. Experimental approach is aided by means of computer simulations with a use of Finite Element Method.
3
Content available remote Propozycja metody oceny konstrukcji sprężonych
PL
Większość wykorzystywanych w praktyce metod oceny stanu konstrukcji sprężonych ma na celu wykrycie zarysowań, wtrąceń, korozji lub innych uszkodzeń w konstrukcjach betonowych. Metody te ukierunkowane są na znalezienie miejsca ich występowania, np. korozji w strunach lub prętach zbrojeniowych, korozji betonu, mikropęknięć strun lub betonu, wtrąceń, ewentualnie innych defektów materiału. Na podstawie otrzymanych informacji można ustalić, jaki wpływ ma badany defekt na całą konstrukcję. Określenie stanu całej konstrukcji wymaga długiego czasu, gdyż jednorazowe badanie może obejmować jedynie fragment konstrukcji. Proponowane w artykule podejście do oceny stanu elementów sprężonych polega na obserwacji zmiany charakterystyk dynamicznych elementów konstrukcji pod wpływem zmiany w rozkładzie naprężeń.
EN
Most of the used in practice methods of prestressed concrete state identification aim at a detection of cracks, inclusions, corrosion or other small damages which can occurred in the structures. Such methods are targeted at detecting of their localization, e.g. a corrosion in strings or reinforcement bars and the concrete, a placement of cracks in the concrete or the bars, or other defects. On the basis of such an information it is possible to estimate an importance of the imperfections on the state of the whole structure. Additionally, such a procedure is time-consuming because the experimental investigation can be made for selected parts of the structure. In the present paper we propose an alternative approach consisting an observation of changes in dynamical characteristics of construction elements, due to a change in a structure of internal stresses.
PL
W artykule został omówiony fizyczny oraz matematyczny model aktywnego układu redukcji drgań ze sztucznymi mięśniami pneumatycznymi, który może znaleźć zastosowanie w układzie zawieszenia siedziska na potrzeby ochrony operatora maszyny roboczej przed drganiami w poziomym kierunku oddziaływania.Sterowanie elementami aktywnymi układu zostało rozwiązane poprzez zastosowanie regulatora rozmytego (fuzzy-logic), który przekazuje sygnał sterujący do proporcjonalnego zaworu przepływu, poprzez który zasilane są mięśnie pneumatyczne. Skuteczność opracowanego modelu aktywnego układu redukcjidrgań z zastosowaniem wnioskowania rozmytego wyznaczono na podstawie badań symulacyjnych i porównano z wynikami uzyskanymi dla analogicznego układu pasywnego.Jako rezultaty symulacji komputerowej przedstawiono gęstości widmowe mocy przyspieszenia drgań ifunkcje przenoszenia.
EN
Paper deals with physical and mathematical models of the active vibration reduction system with pneumatic musclesand fuzzy-logic controller used for the horizontal seat suspension. In the basis of the numerical simulation, that is conducted for the excitation signal having the properties of white noise in the frequency range of 0.5 - 10 Hz.The effectiveness of horizontal active vibration reduction systems with fuzzy-logic controller is shown in comparison with the passive one. Appropriate selection of the model allows to obtain simulation results close to the dynamic behavior of a real system. The power spectral density of vibration acceleration and the transmissibility functions are presented as the results of computer simulations using the Matlab-Simulink® software package. Analysis of the results leads to the conclusion concerning the fuzzy-logic controller effectiveness in application to active vibration reduction systems.
EN
A model and control strategy of a semi-active seat suspension system with a magneto-rheological (MR) damper, chiefly intended to protect construction machine operators from vibration acting in one of the horizontal directions, has been presented. The parameters of the model shown were determined experimentally as functions of the damper control current, for which a control algorithm imitating the operation of a sky-hook damper (a damper hanging from an inertial reference point) was developed. Afterwards, the model proposed was verified on a test stand with an electrohydraulic actuator and then the semi-active seat suspension system was experimentally tested with the participation of a human subject. Results of the work carried out have been presented in the form of power spectral densities of vibration accelerations and transfer functions of the suspension system. Based on a qualitative assessment of the test results obtained, the operation of the semi-active seat suspension system was found to be far more effective than that of a conventional system in the excitation frequency range under consideration. Noteworthy is the fact that the highest effectiveness of the system operation was achieved at the resonance frequency, corresponding to that of the passive system. This is confirmed by the tabulated values of vibration transfer coefficients and maximum relative displacements of the seat suspension system in the conventional passive version and in the semi-active version provided with an MR damper.
PL
W pracy zaprezentowano model oraz strategię sterowania semi-aktywnym układem zawieszeniem siedziska z tłumikiem magneto-reologicznym (MR), którego podstawowym zadaniem jest zapewnienie ochrony operatorów maszyn roboczych przed drganiami w jednym z poziomych kierunków oddziaływania. Parametry przedstawionego modelu wyznaczono eksperymentalnie w funkcji natężenia prądu sterującego pracą tłumika, dla którego opracowano algorytm sterowania naśladujący działanie tłumika zawieszonego w inercjalnym punkcie odniesienia (ang. sky-hook damper). Kolejno dokonano weryfikacji zaproponowanego modelu na stanowisku badawczym ze wzbudnikiem elektro-hydraulicznym oraz przeprowadzono badania eksperymentalne semi-aktywnego układu zawieszenia siedziska z udziałem człowieka. Wyniki zrealizowanych prac zaprezentowano w postaci gęstości widmowych mocy przyspieszenia drgań oraz funkcji przenoszenia układu zawieszenia. Na podstawie oceny jakościowej otrzymanych wyników badań stwierdzono, że działanie semi-aktywnego zawieszenia siedziska jest znacznie skuteczniejsze od układu konwencjonalnego w rozpatrywanym zakresie częstotliwości wymuszenia. Jednak największą skuteczność działania osiąga się w przypadku częstotliwości rezonansowej, odpowiadającej układowi pasywnemu. Potwierdzają to zestawione tabelarycznie wartości współczynników przenoszenia drgań i maksymalnych przemieszczeń względnych zawieszenia w przypadku konwencjonalnego układu pasywnego oraz układu semi-aktywnego z tłumikiem MR.
EN
The article discusses experimental set – up to research inductive heating of domestic hot water. The article presents parts which contain test stand include: water tank, measuring, heating and acquisition systems. Each part is described with important parameters. The paper further presents result of research in two setups – with the stirring of water by pump and without the stirring of water.
PL
Artykuł przedstawia stanowisko pomiarowe do badania indukcyjnego podgrzewacza wody użytkowej o pojemności 50 litrów. Szczegółowo opisano elementy stanowiska pomiarowego do automatycznej akwizycji danych wraz z aplikacją zbudowaną w LabView. Omówiono parametry zastosowanych czujników i przetworników. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badań zebrane na stanowisku badawczym podczas dwóch procesów – z mieszaniem wody w zbiorniku w obiegu zamkniętym i bez mieszania wody, dzięki czemu można było zaobserwować uwarstwienie temperaturowe wody w bojlerze.
PL
W artykule omówiono komputerową metodę wspomagającą dobór właściwości wibroizolacyjnych układów redukcji drgań. Wykorzystując przedstawioną w niniejszej pracy procedurę możliwe jest ukształtowanie nieliniowych charakterystyk układu w taki sposób, aby uzyskać dużą skuteczność działania zawieszenia względem przeciwstawnych kryteriów oceny. Zaprezentowana strategia postępowania stanowi efektywne narzędzie do wspomagania procesu projektowania układów redukcji drgań, których wykorzystanie zostało przewidziane do ochrony operatorów maszynach roboczych.
EN
The article discusses a method for evaluating the vibroisolation properties of suspension systems. Using the procedure presented in this paper it is possible to shape the non-linear characteristics of the system in order to obtain its high efficiency relative to the opposing evaluation criteria. The presented approach is an effective tool to assist the design process of vibration reduction systems that are used to protect operators of the working machines.
PL
W artykule został przedstawiony fizyczny oraz matematyczny model aktywnego układu redukcji drgań z siłownikiem pneumatycznym, który może być zastosowany w układzie zawieszenia siedziska operatora maszyny roboczej. Na podstawie badań symulacyjnych i doświadczalnych wykazano małą skuteczność redukcji drgań mechanicznych pasywnego układu zawieszenia siedziska w zakresie częstotliwości 0,5 – 10 Hz dla poziomego kierunku oddziaływania drgań, zgodnego z kierunkiem ruchu maszyny roboczej. Opracowany został model aktywnego układu redukcji drgań z zastosowaniem siłownika pneumatycznego, którego skuteczność wyznaczono na podstawie badań symulacyjnych. Jako rezultaty symulacji komputerowej przedstawiono gęstości widmowe mocy przyspieszenia drgań i funkcje przenoszenia.
EN
The paper deals with physical and mathematical models of the active vibration reduction system with pneumatic actuator used for the horizontal seat suspension. In the basis of the numerical simulation, that is conducted for the excitation signal having the properties of white noise in the frequency range of 0.5 - 10 Hz, the low effectiveness of horizontal passive vibration reduction systems is shown in comparison with the active one. Appropriate selection of the model allows to obtain simulation results close to the dynamic behavior of a real system. The power spectral density of vibration acceleration and the transmissibility functions are presented as the results of computer simulations using the Matlab-Simulink software package. Analysis of the results leads to the conclusion concerning the hydraulic actuator effectiveness in application to vibration reduction systems.
EN
The aim of this contribution is to introduce the new concept for controlling a single wheelset with independently rotating wheels. The work concentrates on the drive control using a scalar control of three-phase induction motor. In the scalar control, the speed of particular wheels is controlled by the adjustable magnitude of voltage and frequency in such a way that constant ratio of the voltage to frequency is fulfilled. As results of the computer simulations, the dynamics of an exemplary railway wheelset is investigated.
EN
The aim of the paper is to formulate a generalized methodology of modelling random vibrations that are experienced by machine operators during their work. In the following paper, spectral characteristics of input vibrations are specified in such a way that the generated excitation signals are representative for different types of working machines. These signals could be used for determination and evaluation of risks from exposure to whole-body vibration.
11
Content available An inverse kinematic algorithm for the human leg
EN
In this article, a 3-link kinematic model of a human leg is defined and analyzed with focus on optimizing the manipulability. The forward kinematics for the leg is used to define quantitative measures of the manipulability and workspace in a sagittal plane. Analytical results for different manipulability indices are derived. Using numerical optimization in Matlab package, the manipulability measure is optimized under different constraints. The range of motion and joint comfort zones of every joint is defined. The algorithm for redundant chain, based on analytical equations, is proposed in inverse kinematics.
PL
Amortyzatory hydrauliczne są zwykle wykorzystywane w układach redukcji drgań mechanicznych jako elementy pasywne. W modelowaniu i obliczeniach dotyczących układów redukcji drgań często zakłada się liniową charakterystykę siły tłumienia w funkcji prędkości amortyzatora. W rzeczywistości siła tłumienia amortyzatora jest nieliniowa w funkcji prędkości ruchu układu, czyli współczynnik tłumienia nie jest wartością stałą. Dobór odpowiedniego modelu tłumika hydraulicznego pozwala na uzyskanie w procesie symulacji wyników zbliżonych do rzeczywistego zachowania układu. Na podstawie zależności opisujących model o charakterystyce liniowej oraz model o współczynniku tłumienia zależnym od prędkości wymuszenia zostały opracowane modele komputerowe w środowisku Matlab-Simulink® i wyznaczone zostały charakterystyki amortyzatora hydraulicznego oraz gęstości widmowe mocy przyspieszenia drgań i funkcje przenoszenia układu zawieszenia. W artykule tym rozważono wpływ uwzględnienia nieliniowej charakterystyki amortyzatora hydraulicznego na modelowanie układu redukcji drgań w układach zawieszeń siedzisk.
EN
Hydraulic shock-absorbers are typically used in the vibration reduction systems as passive components. The modeling and calculations on the vibration reduction systems are often assumed to be linear damping force as a function of the damper velocity. In fact, the damping force demonstrates non-linear function of the system velocity therefore the damping coefficient is not constant. Appropriate selection of the damper model allows to obtain simulation results close to the dynamic behavior of a real system. In the paper the linear and non-linear damper models are discussed using the Matlab-Simulink® software package. Then the damper characteristics, power spectral densities of acceleration and transmissibility functions are elaborated. This paper considers an influence of the non-linear characteristics of the hydraulic shock-absorber on modeling process of the vibration reduction systems used in seat suspensions.
PL
W pracy przedstawiono problematykę doboru właściwości wibroizolacyjnych układu zawieszenia siedziska stosowanego do ochrony operatorów maszyn roboczych przed drganiami w jednym z poziomych kierunków oddziaływania. Zaproponowano procedurę optymalizacyjną, która zapewnia znalezienie zestawu rozwiązań kompromisowych, a przez to umożliwia dostosowanie właściwości wibroizolacyjnych układu zawieszenia siedziska do indywidualnych potrzeb operatorów maszyn roboczych. W celu znalezienia najmniejszych wartości przeciwstawnych kryteriów wibroizolacji minimalizowano współczynnik przenoszenia drgań jako kryterium nadrzędne, natomiast maksymalne przemieszczenia układu zawieszenia przeniesiono do ograniczenia nierównościowego. Za zmienne decyzyjne wybrano takie parametry modeli opisujących działanie układu, dzięki którym możliwa jest zmiana charakterystyk pracy zawieszenia siedziska.
EN
The paper deals with a selection process of the vibro-isolation properties of horizontal seat suspension used for protection of the working machine operators against vibration. The proposed optimisation procedure is employed in order to find a set of the compromising solutions and there-fore allows to adjust the vibro-isolation properties of seat suspension system for the individual requirements of working machine operators. For the purpose of finding the lowest values of opposing criteria, the transmissibility factor is chosen as primary criterion and the suspension travel is transferred to non-linear inequality constraint. The decision variables are defined as the model parameters that enable to change the system characteristics of seat suspension.
PL
Praca ma na celu zaproponowanie uogólnionego modelu układu redukcji drgań w zastosowaniu do ograniczania szkodliwego wpływu wibracji na operatorów maszyn roboczych. W niniejszej pracy skoncentrowano się na układach drgających obsługiwanych przez człowieka, dla których rozpatrywany układ wibroizolacji powinien skutecznie redukować drgania w całym zakresie częstotliwości wymuszeń. Opracowano uogólniony model układu wibroizolacji, którego nieliniowe charakterystyki należy dobrać specjalnie dla danego wymuszenia ruchu drgającego.
EN
The aim of this paper is to propose a generalised model of the vibration reduction system in order to protect the working machine operators against vibration. This work concentrates on the vibrating systems used by human and for whose the designed vibro-isolators should efficiently reduce the vibrations in whole frequency range of the excitation signal. The general model of vibration isolation system is elabo-rated and its non-linear characteristics should be se-lected especially for the given excitation.
PL
W pracy przedstawiono sposób tworzenia modelu układu zawieszenia wraz z biomechanicznym modelem ciała ludzkiego w pozycji siedzącej. Zademonstrowano ponadto małą skuteczność redukcji drgań mechanicznych w przypadku użytkowania układów zawieszeń siedzisk opracowywanych dla poziomych kierunków oddziaływania. Opracowane w ramach niniejszej pracy modele posłużą do przeprowadzenia analizy oddziaływań dynamicznych w układzie operator-maszyna oraz wspomogą proces doboru właściwości wibroizolacyjnych układów zawieszeń do specyficznych warunków pracy.
EN
In this paper a computer model of the seat suspension system for one direction of the horizontal vibration influence is presented and the system dynamic properties are investigated under laboratory conditions. The characteristics describing principal forces in the system are evaluated experimentally, while the system dynamics is tested using three different vibration intensities that affect the human body in a sitting position. In the basis of vibration acceleration, the power spectral densities and transmissibility functions are evaluated and then the simulation and measurement results are compared.
PL
W artykule omówiono problem ogrzewania indukcyjnego w przypadku zbiorników ciepłej wody użytkowej. Omówiono zjawisko naskórkowości związane z indukcją elektromagnetyczną oraz pokazano głębokość wnikania prądu w typowe materiały wykorzystywane w procesach nagrzewania indukcyjnego w zależności od częstotliwości. Pokazano najczęściej wykorzystywane topologie układów do grzania indukcyjnego tj. półmostkowy szeregowy i układ quasi-rezonansowy. Przedstawiono i omówiono zasadę działania ciekawszych rozwiązań stosowanych współcześnie do indukcyjnego ogrzewania pojemnościowych zbiorników wodnych. Omówiono, także zbudowany prototyp indukcyjnego podgrzewacza wody wraz z jego najważniejszymi parametrami. Podano schemat budowy i zasadę działania, oraz przedstawiono najważniejsze cechy zaprojektowanego urządzenia.
EN
The article discusses the problem of induction heating in domestic hot water tanks. The phenomenon of skin effect related to electromagnetic induction is described, and current penetration depth into typical materials used in the processes of induction heating, depending on frequency, is demonstrated. The most frequently used topologies of induction heating systems are shown, that is half-bridge series circuit and quasi resonance circuit. The article presents operating principle of interesting modern solutions used for induction heating of volume water tanks. The paper further describes the constructed prototype of induction water heater together with its most important parameters. The diagram and operating principle of the device are given, and the most important characteristics of the designed heater are presented.
17
Content available Badanie indukcyjnego podgrzewacza wody użytkowej
PL
W artykule przedstawiono dwa systemy grzewcze do otrzymywania ciepłej wody użytkowej (C.W.U.). Omówiono podstawowe problemy wynikające z podgrzewania wody w zamkniętych zbiornikach. Przedstawiono dwa stanowiska badawcze i omówiono sposób przeprowadzonych badań. W dalszej części porównano system grzewczy konwencjonalny bazujący na grzałce elektrycznej z prototypem indukcyjnego podgrzewacza wody oraz przedstawiono wyniki w postaci wykresu i tabeli porównawczej. Wyznaczono także sprawność podgrzewacza indukcyjnego w porównaniu do grzałki elektrycznej.
EN
The article presents two heating systems for obtaining domestic hot water and discusses major problems related to heating water in closed tanks. The paper presents two laboratory stands and the course of research. In the further part of the article, conventional heating system based on electric heater is compared to the prototype of induction water heater and the results are presented in the form of a graph and comparison table. Also, the efficiency of induction heater in comparison to electric heater is determined.
EN
Ellipsometric spectra Ψ(λ), ∆(λ) was measured for Pb₅Ge₃O₁₁ optical crystal in the spectral range 388-620 nm. Mathematical model was developed taking into account optical anisotropy and surface roughness of the measured specimen. Nonlinear regression method was applied in order to fit experimental and modeled data. Refractive index spectra no(λ) ne(λ) are determined for Pb₅Ge₃O₁₁ single crystal for ordinary and extraordinary light beams. Ellipsometric spectra Ψ(λ), ∆(λ) was measured for Pb₅Ge₃O₁₁ optical crystal in the spectral range 388-620 nm. Mathematical model was developed taking into account optical anisotropy and surface roughness of the measured specimen. Nonlinear regression method was applied in order to fit experimental and modeled data. Refractive index spectra no(λ) ne(λ) are determined for Pb₅Ge₃O₁₁ single crystal for ordinary and extraordinary light beams.
PL
Wprowadzenie zestawów kołowych z osią łamaną (nazywaną też portalową) w niekonwencjonalnym wózku typu IRW (Independently Rotating Wheels) umożliwiło zmianę konstrukcji tramwaju na bardziej komfortową dla pasażera równocześnie powodując ciąg problemów związanych z dynamicznym zachowaniem się takiego rozwiązania. W pewnych sytuacjach wózek typu IRW wykazuje gorsze cechy kinematyczne i dynamiczne niż rozwiązanie klasyczne ze sztywną osią nakładającą więzy na prędkość toczenia się koła lewego i prawego w zestawie kołowym. Zastosowanie układu sterującego w wózkach napędnych umożliwia przekazanie momentu korygującego ruch, który ma na celu poprawę zachowanie się wózka podczas manewrów niekorzystnych dla dynamiki układu, np. jazdy po łuku. W artykule zostanie przedstawiony proces modelowania dynamiki wózka z niezależnie obracającymi się kołami wspomaganymi układem sterowania.
EN
Wheelsets with a cranked axle, which are introduced in the unconventional type of bogies with IRW (Independently Rotating Wheels), allowed to redesign the tram construction to more comfortable for the passenger. Simultaneously, such a solution is causing a series of problems related to the dynamic behavior of the vehicle. In certain situations the bogie with IRW exhibits worse kinematic and dynamic characteristics than the classical bogie solution with a rigid axle, which is imposing constraints on the angular speed of the left and right wheel in the wheelset. The application of the steering system in the traction bogies enables the transmission of the steering torque, which purpose is to improve the behavior of the bogie during maneuvers disadvantageous for the dynamics of the system, e.g. riding on a curve. The article discusses the issues concerning the unconventional bogies modelling and selection of their control strategies.
PL
W pracy zbudowano model układu zawieszenia siedziska, w którym wprowadzono nieliniowości sił zachowawczych oraz dyssypatywnych. Opracowano także model biomechaniczny wibroizolowanego obiektu w postaci układu o parametrach skupionych, który opisuje dynamikę człowieka w pozycji siedzącej. Opracowane w ramach niniejszej pracy modele służą do odtwarzania rzeczywistych warunków pracy układów zawieszeń siedzisk stosowanych w maszynach roboczych, jak również demonstrują małą skuteczność redukcji drgań mechanicznych w przypadku użytkowania konwencjonalnych układów pasywnych.
EN
In this paper a model of the seat suspension system is built which contains a nonlinearity of the conservative and dissipative forces. Moreover, a biomechanical model of the vibro-isolated object is elaborated in the form of a lumped body that describes the human body in a setting position. The models developed within the frame of this study are used to reproduce the actual working conditions of seat suspension systems as well as to demonstrate the low effectiveness of vibration isolation in the case of conventional passive systems.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.