Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Wrażliwość systemów CCS na ryzyko finansowe
PL
Przeprowadzono analizę finansowego ryzyka budowy systemów CCS (carbon capture and storage) w elektrowniach PC (pulverized coal combustion), IGCC (integrated gasification combined cycles) i NGCC (natural gas combined cycles) poprzez wykonanie wariantowych analiz ekonomicznej efektywności technologii CCS w warunkach niepewności i ryzyka.
EN
Pulverized coal combustion, integrated gasification combined cycles and natural gas combined cycles-based systems for generation of energy with CO2 capture and storage were analyzed from economic point of view to assess their sensitivity to elec. energy prices and prices of CO2 emission permission. The power plant based on natural gas combined cycles showed the lowest sensitivity to financial risk.
PL
Celem pracy było zbadanie przydatności do druku nowych rodzajów papierów powlekanych, wykonanych z makulatury bielonej metodą PCF. Dla porównania badano również bezdrzewne papiery powlekane. Próbki, zadrukowane na maszynie offsetowej arkuszowej Manroland 505 HiPrint LV, badano korzystając tylko z ogólnego profilu ICC. Za podstawę do interpretacji uzyskanych wyników przyjęto normę ISO 12647 - 2. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że obecnie produkowane powlekane papiery z makulatury bielonej metodą PCF praktycznie nie ustępują bezdrzewnym papierom powlekanym.
EN
The aim of this study was to explore the printing characteristics of new types of coated papers based on recycled base paper. Base paper was produced from wastepaper bleached in PCF method. Woodfree coated paper was used as comparative to the studied papers. Samples were printed on sheetfeed offset printing press Manroland 505 HiPrint LV based on printing press general ICC profile. ISO 12647-2 standard was taken as the basis for interpretation. Results of the study show that currently produced recycled coated papers have not worse printing characteristics than coated woodfree papers.
PL
Węgiel w gospodarce światowej stanowi jedno z ważniejszych źródeł energii elektrycznej, zastosowanie odpowiednich technologii pozwala na jego wykorzystanie również w sektorze chemicznym i paliwowym. Stopień rozwoju dostępnych technologii gwarantuje możliwość wytwarzania pożądanych produktów chemicznych, z wysoką sprawnością i przy zachowaniu wymagań środowiskowych. Elementem decydującym o zastosowaniu tych technologii jest ekonomia stosowanych procesów, a ta zależy od otoczenia rynkowego rozważanej inwestycji. W pracy przedstawiono analizę uwarunkowań technicznych i ekonomicznych technologii konwersji węgla do paliw ciekłych.
EN
Coal is one of the most important sources of electrical energy in the world economy. Applying appropriate technologies enables its use also in the chemical and fuel sector. The development degree of available technologies guarantees the possibility of manufacturing the desired chemical products with high efficiency and compliance with environmental requirements. The decisive element in applying those technologies is the viability of the used processes, and that depends on the market environment of a considered investment. The paper presents an analysis of technical and economical conditions of converting coal to liquid fuels.
PL
Coraz większe znaczenie ograniczania emisji C02 ze spalin spowodowało konieczność znajdowania jak najefektywniejszych metod separacji tego gazu. Sposób dostępnych technik najbardziej obiecującą wydaje się absorpcja chemiczna w roztworach wodnych alkoholoamin. W celu ograniczenia znacznej energochłonności tego procesu konieczne jest opracowanie roztworów cechujących się jak najlepszym potencjałem absorpcyjnym, np. poprzez odpowiednie kompozycje mieszanin bądź zastosowanie aktywatorów absorpcji CO2. Przeprowadzono testy na roztworach aktywowanej N-metylodietanoloaminy (AMDEA) z zastosowaniem dodatków obejmujŕcych zarówno aminy I rządowe, jak i aminy cykliczne oraz ciecze organiczne. Testy obejmowaůy badania szybkoúci pochůaniania CO., oraz wyznaczanie izoterm absorpcji, w obu przypadkach dla zakresu temperatur 293-333 K. Uzyskane wyniki pokazały korzystny wpływ stosowanych dodatków, zarówno na szybkość jak i na pojemność absorpcyjną. Wykazano działanie aktywujecie dodatków piperazyny natomiast wykluczono taki efekt w przypadku dodatku imidazolu.
EN
Increasing importance of limitation of C02 emission caused necessity to find the most efficient method of separation of this gas from flue gas. Taking into account the available techniques, the most promising seems to be a chemical absorption in aqueous solutions of alcoholamines. In order to reduce significant energy consumption of this process, it is necessary to develop solutions which will be characterized by the best absorption potential e.g. through the appropriate composition of blends or the use of CO, absorption activators. Experiments were carried out on the activated N-methyldiethanolamine (AMDEA) solutions using additives including primary amines, cyclic amines and organic liquids. The experiments included C02 absorption rate and absorption isotherms determination for temperature range 293-333 K. The results showed a beneficial effect of additives on both the absorption rate and the absorption capacity. An activating effect of piperazine addition was proved whereas the same effect in case of imidazole addition was excluded.
5
Content available remote Produkcja paliw ciekłych i gazowych z węgla kamiennego
PL
W publikacji omówiono technologie produkcji paliw silnikowych oraz wodoru i metanolu z gazu syntezowego ze zgazowania węgla. Przedstawiono rozwiązanie technologii produkcji paliw silnikowych, wodoru i metanolu, przyjęte dla warunków polskich, w tym wybór technologii zgazowania węgla, parametry węgla przyjęte do obliczeń i produkty przetwórstwa węgla. Przedstawiono zarysy koncepcji technologicznych produkcji paliw płynnych w skali przerobu około 6 mln ton/rok węgla oraz wodoru i metanolu w skali przerobu około 1 mln ton/rok węgla dla warunków krajowych.
EN
In the publication the technologies of production of engine fuels as well as hydrogen and methanol from synthesis gas from coal gasification were discussed. The solution of production technologies of engine fuels, hydrogen and methanol, adopted for Polish conditions, including the selection of coal gasification technologies, coal parameters adopted for calculations and coal processing products were presented. The outlines of technological conceptions of production of liquid fuels at the scale of processing amounting to about 6 million tons/year of coal as well as hydrogen and methanol at the scale of processing equal to about 1 million tons/year of coal for national conditions were presented.
PL
Wyczerpywanie się naturalnych zasobów paliw węglowodorowych i nieprzewidywalne fluktuacje ich cen powodują zasadnicze zmiany w światowej strukturze zużycia paliw pierwotnych. Proces ten zostanie przyspieszony w wyniku intensywnego wzrostu zapotrzebowania na nośniki energii pierwotnej, w szczególności w Chinach i Indiach. W związku z tym, nieunikniony będzie powrót do szerokiego wykorzystania najbardziej zasobnego na świecie surowca energetycznego węgla, który z powrotem staje się także atrakcyjnym surowcem chemicznym. Przy prognozowanym jego zapotrzebowaniu, wielkość zasobów węgla wystarczy na 200-300 lat. Dla racjonalnego wykorzystania węgla niezbędne jest wypracowanie nowych, bardziej racjonalnych i wysokosprawnych technologii jego przetwórstwa, czyli "czystych technologii węglowych" ukierunkowanych na efektywne i maksymalne wykorzystanie energii chemicznej tego paliwa, wymaga integracji górnictwa, energetyki oraz chemii. Jednym z ważkich elementów konwersji węgla jest proces zgazowania. Proces zgazowania węgla stanowi efektywną metodę wytwarzania gazu syntezowego, który może być wykorzystany do produkcji energii elektrycznej (oraz ciepła) lub jako surowców do produkcji substancji chemicznych (w tym wodoru i metanolu) oraz paliw płynnych. Naszkicowano kierunki rozwoju czystych technologii węglowych, uwzględniając dostępność paliw kopalnych, zasygnalizowano sytuację energetyczną świata i Polski oraz omówiono problemy wdrożeniowe czystych technologii węglowych w krajowej energetyce i przemyśle chemicznym, a w szczególności technologie zgazowania węgla dla wytwarzania energii elektrycznej, paliw ciekłych, wodoru i metanolu. Zasygnalizowano problematykę ekonomiki przetwórstwa węgla na energię elektryczną i produkty chemiczne.
EN
Exhaustion of hydrocarbon natural resources (oil and natural gas) and unforeseeable fluctuations in their prices result essential changes in global structure of primary energy use. This can be significantly accelerated in result of intensive increase of needs for prime energy sources especially in Chinese and India. Taking above into consideration - comeback to the most widespread over the world energy source - coal - seems to be inevitable. According to the prognosis the resources of coal are sufficient for 200 - 300 years. For reasonable coal management a necessary condition is developing of new highly rational and effective in use technologies, so called "clean coal technologies" focused on maximum use of chemical energy of such kind fuel, need integration of mining, power sector and chemical industry. One of the most important methods of coal conversion is gasification. Coal gasification is effective method for syngas producing, which can be use for electric power generation (and heat) or as raw material for chemicals production, including hydrogen, methanol and liquid fuels. In paper a new direction of clean coal technologies are discussed, taking into account availability of fossil fuels resources. Problems of energy resources and needs in Poland and over the world are indicated. Problems of clean coal technologies implementation in power sector and chemical industry over the world and in Poland are also discussed. Particularly various coal gasification processes for electricity generation, liquid fuels, hydrogen and methanol are discussed. Furthermore economics of electricity generation and chemical production with use of coal technologies are described.
8
Content available remote Efektywność energetyczna i ekonomiczna przetwarzania węgla na wodór i metanol
PL
Przedstawiono rezultaty obliczeń procesowych i ekonomicznych dwóch konfiguracji technologicznych procesu przetwórstwa węgla na drodze zgazowania do metanolu i wodoru. Przyjęto, że proces zgazowania będzie prowadzony w generatorze dyspersyjnym o przerobie 125 Mg/h węgla kamiennego w stanie surowym. Dla określenia bilansu masowego dokonano obliczeń procesowych dla gazu wytwarzanego w generatorze Texaco, wykorzystując kod procesowy ChemCAD v.6.0.2 dla stanów ustalonych poszczególnych procesów tworzących ciąg technologiczny. Jako miernik efektywności finansowej przyjęto wskaźnik IRR (wewnętrzna stopa zwrotu/stopa rentowności). Zdecydowanie korzystniejszy rezultat uzyskano przy założeniu produkcji metanolu.
PL
Wybór opcji technologii konwersji węgla ukierunkowanej na wytwarzanie energii elektrycznej, wodoru, metanolu oraz paliw płynnych zasadniczo musi być związany z jego zgazowaniem. W pracy przedstawiono metody oraz wyniki szacowania kosztów eksploatacji instalacji dla wybranych układów technologicznych, z uwzględnieniem kosztów usuwania, transportu i magazynowania dwutlenku węgla a także kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2. Koszty eksploatacyjne instalacji obejmują: koszty operacyjne niepaliwowe (stałe i zmienne), koszty kapitałowe, koszty węgla, koszty transportu, składowania i monitoringu CO2. Estymacja kosztów została przeprowadzona z dokładnością jak dla studium przedrealizacyjnego (pre-feasibility), tj. š 30 %. Rachunek kosztów sporządzono dla dwóch scenariuszy: a) scenariusz 1 - przewidujący, w świetle prognozowanych zmian dotyczących praw do emisji CO2, zakup 100 % uprawnień do emisji dwutlenku węgla; b) scenariusz 2 - przewidujący budowę instalacji usuwania, transportu i składowania CO2.
EN
Selection of coal processing technological option for power generation, hydrogen, methanol or liquid fuels production can be generally connected with coal gasification. Algorithms and capital investment cost estimations for chosen plant configurations are presented in the paper taking into account CCS costs. Production costs include: fixed and variable operating costs, capital costs, fuel costs, CO2 transport, storage and monitoring costs. The cost estimates are carried with an accuracy of š30 percent, consistent with the pre-feasibility study level. The cost estimates was prepared as with and without CO2 capture.
PL
Omówiono technologie produkcji paliw silnikowych oraz wodoru i metanolu z gazu syntezowego ze zgazowania węgla. Przedstawiono rozwiązanie technologii produkcji paliw silnikowych, wodoru i metanolu, przyjęte dla warunków polskich, w tym wybór technologii zgazowania węgla, parametry węgla przyjęte do obliczeń i zapotrzebowanie na produkty przetwórstwa węgla. Przedstawiono zarysy koncepcji technologicznych produkcji paliw płynnych w skali przerobu około 6 mln Mg/rok węgla oraz wodoru i metanolu w skali przerobu około 1 mln Mg/rok węgla dla warunków krajowych.
EN
The paper presents the technologies for liquid fuels, hydrogen and methanol production based on coal gasification. Presented technologies were considered for liquid fuels, hydrogen and methanol production in Polish conditions including coal gasification technology choice, property of coal for calculations and requirement for coal processing products. The outline of the process concepts for liquid fuels production plant capacity of 6 million tons of annually coal consumption as well as hydrogen and methanol production plants capacity of 1 million tons of coal annually consumption for Polish conditions is presented and discussed.
PL
Wybór opcji technologii konwersji węgla ukierunkowanej na wytwarzanie energii elektrycznej, wodoru, metanolu oraz paliw płynnych zasadniczo musi być związany z jego zgazowaniem. W pracy przedstawiono metody oraz wyniki szacowania kosztów eksploatacji instalacji dla wybranych układów technologicznych, z uwzględnieniem kosztów usuwania, transportu i magazynowania dwutlenku węgla a także kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2.
EN
Selection of coal processing technological option for power generation, hydrogen, methanol or liquid fuels production can be generally connected with coal gasification. The paper presents methods and results of estimating the costs of operating the installation for selected technological systems, including the costs of removing, transporting and storing of carbon dioxide as well as the purchase of CO2 emission allowances.
PL
Zgazowanie, poprzedzane często etapem odgazowania, stanowi zespół wielokierunkowych przemian termicznych i chemicznych. Zachodzą one w podwyższonej temperaturze, głównie między częścią organiczną substancji a czynnikami zgazowującymi (tlen, para wodna, lub CO2). Przemiany te prowadzą do wytworzenia gazu oraz pozostałości mineralnej w postaci popiołu.
13
PL
W aspekcie obecnej polityki UE w zakresie obniżenia emisji gazów cieplarnianych, w tym głównie ditlenku węgla, znajomość dostępnych dla tego celu metod/technologii wydaje się być tematem bardzo ważnym, szczególnie dla polskiej energetyki opartej na węglu. W artykule dokonano analizy dostępnych technologii usuwania CO2 ze strumieni gazowych, ze szczególnym uwzględnieniem gazów spalinowych z elektrowni. Dokonano charakterystyki tych metod, oraz dokonano głębszej analizy technologii usuwania CO2 (tzw post-combustion) opartych na myciu aminowym. Przedstawiono możliwe problemy związane z dostosowaniem instalacji wydzielania ditlenku węgla ze spalin - CCS do istniejących obiektów elektroenergetycznych, wynikające głównie z zapotrzebowania instalacji na media energetyczne konieczne dla prowadzenia ciągłej pracy w cyklu absorpcji i desorpcji wydzielanego CO2.
EN
Monitoring of greenhouse gases is the most challenging environmental issue facing the world today. Capture and sequestration of CO2 from fossil fuel power plants is gaining widespread interest as a potential method of greenhouse gas emission monitoring. A wide range of technologies currently exist for separation and capture of CO2 from gas streams; the problem is that they have not been designed for power-plant-scale operations. The review covers the options of CO2 separation from gas streams based on different physical and chemical processes including absorption, adsorption, membranes and cryogenics. This paper focused on wet scrubbing technology - in which chemical solvent reacts with CO2 to remove it from flue gas. Chemical absorption for CO2 separation currently represents the most "commercially ready" approach. To date all commercial CO2 capture plants, such as those used to remove acid gases from natural gas streams, use processes based on chemical absorption with alkanolamines solvent - specially monoethanolamine (MEA) base solvent. The main utilities requirement in chemical absorption process is thermal energy (steam) and electricity. The energy requirement is the sum of the thermal energy needed to regenerate the solvent and electrical energy required especially by CO2 compression process. The thermal energy for regeneration of sorbent can be achieved from steam cycle, but it lead to losses in power production of power plant. Overall, the status of post-combustion technology is that all of the major components are commercially available, but often at a smaller scale and not integrated or optimised for application at large coal-fired power plants. Postcombustion capture can be used in almost any power plant. In the same manner as in conventional power plants, flue gases are cleaned of nitrogen oxides (NOx), sulphur oxides (SOx), particles and other substances. The component technologies need to be adapted for CCS use, which involves up-scaling and cost reductions for capture technologies, and the integration of CCS system and power plant objects.
PL
Wybór opcji technologii konwersji węgla ukierunkowanej na wytwarzanie energii elektrycznej, wodoru, metanolu oraz paliw płynnych zasadniczo musi być związany z jego zgazowaniem. W pracy przedstawiono algorytmy oraz wyniki szacowania nakładów inwestycyjnych na budowę instalacji dla wybranych układów technologicznych, z uwzględnieniem kosztów usuwania CO2.
EN
Selection of coal processing technological option for power generation, hydrogen, methanol or liquid fuels production can be generally connected with coal gasification. Algorithms and capital investment cost estimations for chosen plant configurations are presented in the paper taking into account CO2 capture costs.
15
Content available remote Scenariusz rozwoju technologii energetycznych
PL
Polityka Unii Europejskiej zakłada zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 20% do roku 2020. Problem ten jest szczególnie istotny dla Polski w sytuacji dominującej roli technologii węglowych w sektorze elektroenergetycznym. Przyjęcie wymienionych wymagań na poziomie UE wymaga analizy możliwych scenariuszy rozwoju technologii energetycznych dla odtworzenia i rozbudowy mocy wytwórczych producentów energii elektrycznej. Z tego powodu dokonano wyboru obiektów (technologii) modelowych dla wytwarzania energii elektrycznej w tzw. technologiach zeroemisyjnych, obejmujących usuwanie dwutlenku węgla powstającego z paliwa stałego w procesach wytwarzania energii elektrycznej. Dla wybranych wariantów opracowano zestaw charakterystyk, obejmujący dane bilansowe i techniczno-kosztowe oraz środowiskowe (emisje), które będą odpowiadały aktualnemu i przewidywanemu stanowi techniki w czasie do 2030 roku. Charakterystyki opracowano na podstawie wykonanych obliczeń bilansowych, odzwierciedlających pracę bloków energetycznych w proponowanych technologiach. Oszacowano ponadto koszty eksploatacji i poziom kosztów wytwarzania energii elektrycznej w poszczególnych technologiach. Scenariusze rozwoju technologii energetycznych weszły w skład "RAPORTU 2030" opracowanego dla Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej przez konsorcjum pod przewodnictwem firmy "EnergSys". Zespół autorski IChPW odpowiedzialny był za raport cząstkowy [1], w którym dogłębnej analizie techniczno-ekonomicznej poddano wariantowe technologie zeroemisyjne.
EN
European Union politics assume carbon dioxide emission reduction of 20% to 2020 year. This is particularly important to Poland in situation of dominating position of coal combustion technologies for energy generation. Meeting the European Union requirements needs substantial Studies for evaluating possible scenarios of power technologies development for reconstruction and extension of electricity production capacity. This reasons led to the selection of model electricity generation technologies including zero-emission technologies including capture of carbon dioxide caused during these processes. For the selected variants, a set of characteristics has been elaborated including technical and economic calculations as well as environmental protection r (emission) data, corresponding to current and forecast state of techniques up to 2030 year. Operational and maintenance costs for all variants have also been estimated. Presented scenarios were part of "2030 Report" elaborated for Polish Electricity Association by the consortium of companies led by EnergSys. The authors' team was responsible for partial report in which technical and economic analysis for zero-emmision power technologies have been done.
16
Content available remote Szacowanie kosztów inwestycji przyszłościowych technologii konwersji węgla
PL
Wybór opcji technologii konwersji węgla ukierunkowanej na wytwarzanie energii elektrycznej, wodoru, metanolu oraz paliw płynnych zasadniczo związany musi być ze zgazowaniem. W pracy przedstawiono algorytmy oraz wyniki szacowania nakładów inwestycyjnych na budowę instalacji dla tych układów technologicznych z uwzględnieniem kosztów usuwania CO2.
EN
Selection of coal processing technological option for power generation, hydrogen, methanol or liquid fuels production can be generally connected with coal gasification. Algorithms and capital investment cost estimations for chosen plant configurations are presented in the paper taking into account CO2 capture costs.
17
PL
W artykule omówiono technologie produkcji paliw silnikowych syntezą Fischera-Tropscha z gazu syntezowego ze zgazowania węgla. Przedstawione rozwiązanie technologii produkcji paliw silnikowych przyjęto dla warunków polskich (wybór technologii zgazowania węgla, parametry węgla przyjęte do obliczeń). Scharakteryzowano także stan rozwoju reaktorów do syntezy paliw silnikowych z gazu ze zgazowania węgla. Przedstawiono zarys koncepcji technologicznej produkcji paliw płynnych w skali przerobu około 6 mln ton/rok węgla dla warunków krajowych.
EN
The paper presents the technologies for liquid fuels production based on coal gasification and Fischer-Tropsch synthesis. The presented technology was considered for the liquid fuel production in Polish conditions such as technology of coal gasification and the properties of coal. The state-of-the-art for coal gasification based liquid fuel production technology development was characterized. The outline of the process concept for liquid fuels production plant of 6 million tons of coal/a consumption for Polish conditions was presented and discussed.
18
Content available remote Zgazowanie węgla i synteza paliw silnikowych
PL
W referacie omówiono technologie zgazowania węgla i produkcji paliw silnikowych na drodze syntezy Fischera-Tropscha. Scharakteryzowano stan rozwoju reaktorów zgazowania współczesnej generacji tzw. reaktory dyspersyjne, do których węgiel dostarcza się w postaci rozdrobnionej poniżej 0,2 mm. Reaktory te produkują gaz syntezowy bez kłopotliwych węglowodorów smołowych, a ponadto charakteryzują się duża zdolnością przerobową, dochodzącą jednostkowo do 2500 t węgla/dobę. Tego typu rozwiązania są w szczególności korzystne dla warunków polskich, gdzie dominująca jest produkcja miału węglowego. Scharakteryzowano także stan rozwoju reaktorów do syntezy paliw silnikowych z gazu ze zgazowania węgla ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań katalitycznych reaktorów do syntezy niskotemperaturowej. Przedstawiono zarys koncepcji technologicznej produkcji paliw płynnych w skali przerobu ok. 6 mln ton/rok węgla dla warunków krajowych.
EN
The paper presents the technologies for liquid fuels production based on coal gasification and Fischer-Tropsch synthesis. The presented technology was considered for the liquid fuel production in Polish conditions such as technology of coal gasification and the properties of coal. The state-of-the-art for coal gasification based liquid fuel production technology development was characterized. The outline of the process concept for liquid fuels production plant of 6 million tons of coal/a consumption for Polish conditions was presented and discussed. It was taken under the attention new generations of reactors of gasification so-called entrained bed reactors to which coal is grinded below 0.2 mm. These reactors do not produce gas containing trouble some tar, and besides a throughput is twice as large as existing fixed bed gasifiers achieving up to 2500 t of coal/day throughput. This type of design is particularly profitable for Polish conditions, where prevailing is the production of coal-fines. In this work, the technological concept of production of liquid fuels in the scale of 6 million tone coal/year was evaluated.
PL
Przedstawiono wybrane aspekty energetycznego wykorzystania odpadów przetworzonych w paliwa alternatywne oraz zgodności ich jakości z wymaganiami obowiązujących w kraju norm. Paliwa alternatywne są traktowane jako odpad pod względem wymagań formalno-prawnych związanych zarówno z ich produkcją, jak i energetycznym wykorzystywaniem. Przedstawiono działania związane z opracowaniem standardów jakościowych dla paliw alternatywnych w krajach UE. Omówiono zagadnienia technologiczne związane z wytwarzaniem paliw alternatywnych. Scharakteryzowano najważniejsze kierunki zastosowań paliw alternatywnych w przemyśle cementowym oraz energetyce zawodowej.
EN
Methods for processing wastes to alternative fuels are presented as well as assessment of alternative fuel were reviewed. The fuel properties were presented and compared with respective legal requirements both in Poland and in UE countries. Important uses of alternative fuels in cement industry and power engineering were discussed in particular.
20
Content available remote Analiza efektywności zgazowania węgla połączonego z usuwaniem ditlenku węgla
PL
Zgazowanie węgla jest technologią umożliwiającą nie tylko osiągnięcie wysokich sprawności wytwarzania energii elektrycznej, ale także może być bezpośrednio powiązane z wytwarzaniem paliw ciekłych. W obu przypadkach efektywność wytwarzania produktów uzależniona jest od kosztów związanych z emisją ditlenku węgla. W pracy poddano analizie wpływ uwzględnienia kosztów emisji ditlenku węgla na efektywność ekonomiczną różnych układów technologicznych opartych o zgazowanie węgla, tzn. podstawowego - zintegrowanego z zespołem turbin parowo-gazowych (IGCC) oraz poligeneracyjnego - wytwarzającego równocześnie energię elektryczną i paliwa ciekłe.
EN
Coal gasification makes able to achieve not only the high efficiency of electricity generation but also creates opportunity for parallel production of liquid fuels. In both cases the economic and thermal efficiencies of production depend on costs related to carbon dioxide emission penalty or capture/storage option. In the paper the effect of carbon dioxide emission cost on economical performance of various coal gasification technological options was discussed, namely coal gasification integrated with gas and steam turbine sets (IGCC) and polygeneration option combining power generation with liquid fuels production.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.