Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents an analysis of influence of vibrations generated by small hand-held household appliances on temperature changes of hands. To visualize thermal changes of operators’ hands a thermographic camera was used. During the tests values of acceleration of device handle vibrations at points of contact with operators’ hands were recorded simultaneously. It has been observed that even during short periods of work the hand temperature changes significantly. The biggest recorded change was equal to 3°C. The tests have shown that the influence of vibrations is in this case sensed more strongly particularly by fingers and a wrist. The analysis of results has shown purposefulness of pointing out synergistic influence of vibrations and thermal changes caused by commonly available appliances on a human body.
2
Content available remote Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem spalania
PL
Przedstawiono wyniki badań nad procesem usuwania rtęci z węgla jako efektywnej metody ograniczenia jej emisji do atmosfery z procesów termochemicznego przetwórstwa węgla. Metoda ze względu na większą zawartość rtęci oraz znacząco mniejsze (niż w przypadku spalin) ilości gazu poddawanego oczyszczaniu jest atrakcyjna procesowo i ekonomicznie w stosunku do tradycyjnych wtórnych metod usuwania rtęci. Dodatkową zaletą zastosowania pirolizy jest możliwość uzyskania paliwa o lepszych parametrach jakościowych (w stosunku do paliwa wejściowego). Ponadto, co ważne, technologia nie ingeruje w sam proces technologiczny spalania węgla i oczyszczania spalin. Realizowane w IChPW prace obejmowały pełny cykl badawczy od badań laboratoryjnych do badań w skali półtechnicznej. Badania przeprowadzono dla węgla kamiennego i brunatnego. Szczególnie atrakcyjne wyniki uzyskano dla węgla brunatnego, dla którego skuteczność usuwania rtęci wynosiła ponad 90%. Na podstawie badań eksperymentalnych opracowano wytyczne i koncepcję realizacji procesu w skali przemysłowej. Dla przedstawionej w pracy koncepcji przemysłowej został opracowany bilans energetyczny i masowy. Dokonano także porównania kosztów opracowanej w IChPW technologii z innymi technologiami opartymi na wtórnych metodach usuwania rtęci z gazów procesowych.
EN
Bituminous coals and lignites were tested for Hg removal using low-temperature pyrolysis (200–550°C) in laboratory (1 g and 100 g) and bench scale (rotary kiln, 1,5–2 kg/h). The Hg removal efficiency reached over 90% for lignites and 22–78% for the bituminous coals. An industrial proces for Hg removal from lignites was developed. For the proposed configuration the mass and energy balance was elaborated. In comparison to post-combustion technologies of Hg reduction, IChPW’s concept proved to be costeffective and competitive.
3
Content available Aplikacje mobilne w sektorze bankowym
PL
Szybki rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych spowodował, że banki zaczęły wprowadzać produkty, które wykorzystują te technologie. Urządzenia mobilne stały się nieodłącznym elementem codziennego życia dla wielu klientów banku. 76% użytkowników twierdzi, że zawsze posiada smartfona przy sobie, dlatego banki wprowadziły bankowe aplikacje mobilne. W artykule przedstawiono rozróżnienie między bankowością internetową, elektroniczną i mobilną, udowadniając, że aplikacja mobilna banku stała się standardem w polskim sektorze bankowym. Przeprowadzone badania pokazały, że użytkownicy aplikacji mobilnych wciąż obawiają się o bezpieczeństwo swoich środków finansowych, co powoduje ich niskie wykorzystanie.
EN
The rapid development of information and communication technologies caused that banks have begun to introduce products that utilize and are based on these technologies. Mobile devices have become an integral part of everyday life for many bank customers. 76% of users claim that they always have a smartphone with them. Therefore it became natural for banks to introduce mobile banking applications. The article presents the distinction between online banking, electronic and mobile, proving that’ mobile application has become the current standard in the Polish banking sector. The undertaken research proved that users of mobile applications are still concerned about the safety of their funds resulting in their low utilization.
PL
Biorąc pod uwagę regulacje prawne dotyczące rtęci, które będą obowiązywać również w Polsce, konieczne jest kompleksowe podejście do tej problematyki, tj. stworzenie baz zawartości rtęci w krajowych węglach oraz innych paliwach stosowanych w sektorze energetycznym, opracowanie umiejętnego systemu pomiaru emisji i bilansowania rtęci na obiektach energetycznych, uwzględniając przemiany tego pierwiastka w procesie spalania oraz rozwiązań dotyczących pierwotnego i wtórnego jej usuwania w przypadku przekroczenia dopuszczalnego progu emisji.
PL
Wymagania stawiane stałym paliwom wtórnym (SRF) zostały uszczegółowione w normie PN-EN 15359:2012 opracowanej przez Europejski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej zasad klasyfikacji oraz specyfikacji parametrów fizyczno-chemicznych tych paliw. Podstawowymi parametrami klasyfikacyjnymi stałych paliw wtórnych są wartość opałowa, zawartość chloru oraz zawartość rtęci. W pracy zwrócono szczególną uwagę na właściwości fizyczno-chemiczne oraz kierunki wykorzystania komunalnych osadów ściekowych, jako potencjalnego stałego paliwa wtórnego lub jego składnika. Przedstawiono również wyniki badań zawartości biomasy w osadach ściekowych (jako potencjalnych paliwach) w celu oceny ich biodegradowalności, z uwagi na możliwość zakwalifikowania energii pochodzącej z biomasy do energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Na podstawie analizy porównawczej wykazano, że komunalne osady ściekowe charakteryzują się stosunkowo małą wartością opałową oraz niewielką zawartością chloru w porównaniu do innych paliw, jednocześnie mają większą zawartość rtęci. Przeprowadzone badania wykazały, że zawartość frakcji biodegradowalnej (biomasy) w osadach ściekowych może osiągać 96% w stanie suchym i bezpopiołowym. Jest to wartość zbliżona do zawartości frakcji biodegradowalnej w typowych biopaliwach stałych.
EN
Requirements for solid fuels (SRF) are detailed in the norm PN-EN 15359:2012 'Solid recovered fuels – Specifications and classes' developed by the European Committee for Standardization. The norm specifies the rules of fuel classification and their physicochemical parameters. The key classification parameters of solid recovered fuels include net calorific value, chlorine and mercury content. In the study, particular attention was paid to the discussion of physicochemical properties and directions for use of municipal sewage sludge as a potential solid fuel or its secondary component. Also, the results of biomass content determination in sewage sludge as a potential fuel were presented. The purpose was to assess their biodegradability, considering potential classification of biomass energy as renewable energy. The comparative analysis demonstrated that the municipal sewage sludge was characterized by the relatively low net calorific value and chlorine content compared to other alternative fuels. At the same time, it exhibited higher levels of mercury. The studies indicated that the biodegradable fraction (biomass) content in sewage sludge might reach 96% of the ash-free dry mass. That value is close to the biodegradable fraction content of a typical solid biofuel.
6
Content available remote E-administracja w Polsce : główne założenia, stan aktualny i kierunki rozwoju
PL
Technologia teleinformatyczna przekształca obecnie wszystkie wymiary życia prywatnego, społecznego, ekonomicznego i publicznego. W tym artykule podjęto próbę przedstawienia, jak ta technologia wpływa, lub może wpływać, na funkcjonowanie współczesnej administracji. Przed przystąpieniem do badań autorzy sformułowali dwie podstawowe hipotezy badawcze: 1. Technologia teleinformatyczna dostarcza narzędziowych możliwości doskonalenia działalności urzędów administracji publicznej. 2. Aktualny stan wykorzystania technologii teleinformatycznej przez polską administrację nie odzwierciedla ani możliwości technologicznych, ani potrzeb zgłaszanych przez zainteresowane podmioty. W artykule wyjaśniono istotę e-administracji oraz wskazano podstawowe korzyści, jakie można osiągnąć, wdrażając nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne w jednostkach administracji publicznej i samorządowej. Przedstawiono także założenia dotyczące rozwoju e-administracji zawarte w planach działań Unii Europejskiej i powiązane z nimi strategiczne założenia programu informatyzacji państwa, który jest obecnie realizowany w Polsce. Artykuł kończy analiza case study, w której przedstawiono wykorzystanie technologii teleinformatycznej w Urzędzie Dzielnicy Warszawa Bemowo
EN
Nowadays, ICT Technology (Information and Communication Technologies) is omnipresent in every part of the private, social, economic and public life and keeps on its transforming. The article presents the ICT’ impact on functioning public administration. Before doing the research, authors formulated two basic hypotheses: 1. ICT provides a tool capabilities to improve working activities of public administration offices. 2. Current status of the use of ICT by polish administration neither reflects the technological capabilities nor needs reported by interested holders. The article explains the essence of e-administration and identifies the basic benefits that can be achieved by implementing modern ICT solutions in units of public administration and local government. Furthermore, the article presents the assumptions (regarding the development of e-administration) which are included in the action plans of the European Union and which are related to strategic assumptions of the state computerization program which is currently being implemented in Poland. The article concludes with the analysis of the case study, which shows the use of technology ICT in Warsaw Bemowo District Office.
7
Content available remote Interaktywna komunikacja w mediach społecznościowych firmy Orange
EN
The main objective of the article is to present how social media are being used by companies. The analysis has been undertaken on the example of Orange company who is a model example in terms of presence on social media. The authors strongly highlight that such presence has to thoroughly thought over and what is more important a team of dedicated, trained personnel should be involved in such activities.
PL
Przedstawiono wyniki badań regeneracji termicznej zużytego koksu aktywnego stosowanego do oczyszczania gazów odlotowych w spalarniach odpadów. Badaniom poddano polski koks aktywny typu AKP-5, zawierający chlorek rtęci(II). Przebadano wpływ czasu desorpcji, temperatury i natężenia przepływu gazów inertnych na stopień regeneracji koksu aktywnego. Przebieg desorpcji można opisać równaniem kinetycznym II rzędu. Wykazano, że termiczna regeneracja pozwala na całkowite usunięcie rtęci z materiału węglowego i ustalono optymalne parametry regeneracji. Zregenerowany adsorbent można ponownie zastosować do oczyszczania gazów spalinowych.
EN
This paper presents the results of thermal regeneration of spent activated coke used gas cleaning in waste incineration plants. The study involved a Polish active coke AKP-5 saturated with mercuric chloride. The influence of the time of desorption, the temperature and flow rate of inert gas to the degree of regeneration of the active coke have been tested. Description of kinetic desorption has been attempted. It has been shown that the thermal regeneration allows total removal of mercury from a carbon material. Optimal conditions for regeneration have been established. The regenerated adsorbent can be re-used for flue gas cleaning.
PL
Scharakteryzowano strukturę depozytów węglowych odkładających się na wymurówce komór koksowniczych. Zbadano cztery próbki depozytów pobranych z różnych elementów wymurówki komory koksowniczej pracującej w ArcellorMittal oddział w Zdzieszowicach. Próbki pochodziły z: i) drzwi komory, ii) ściany komory, iii) sklepienia komory oraz iv) rury wznośnej. Ich struktura została określona z zastosowaniem: mikroskopii optycznej (OM), spektroskopii Ramana oraz dyfraktometrii rentgenowskiej (XRD). Otrzymano wartości szeregu parametrów strukturalnych, które w sposób ilościowy i jakościowy opisują zarówno budowę depozytów jak też ich właściwości, np. reakcyjność. Problem reakcyjności depozytów jest bardzo istotny dla koksowników, ponieważ od niej zależy podatność tych obiektów na wypalanie. W niniejszym artykule przedyskutowano ponadto potencjalny wpływ właściwości węgli kamiennych na budowę depozytów.
EN
The structure of carbon deposits that accumulate on the coke oven ceramic brickwork was characterized. Four samples of carbon deposits were collected from different parts of coke oven chamber operating in "ArcellorMittal Poland -Zdzieszowice division" coking plant. The samples originated from: i) oven door, ii) oven wall, iii) oven roof and iv) ascension pipe. Their structure was determined by means of optical microscopy (OM), Raman spectroscopy and X-ray diffraction (XRD). As a result of our studies a set of structural parameters was determined which describe in a quantitative and qualitative manner the structure of deposits and their properties, e.g. reactivity . A problem of reactivity of deposits is very important for cokemakers because this feature strongly influences their ability for burning off which is the main method of its elimination. A potential influence of bituminous coal properties on carbon deposits' structure was also discussed in this paper.
PL
W Europie Polska należy do krajów emitujących największe ilości rtęci. Spowodowane jest to strukturą zużycia energii pierwotnej, w tym dominującego udziału węgla w krajowym sektorze energetycznym. Jedną z podstawowych metod ograniczenia emisji rtęci jest odpowiedni dobór paliw - mieszanek paliwowych o małej zawartości tego pierwiastka. Podstawą takich działań jest wiarygodne i stale aktualizowane informacje na temat rtęci w węglach wykorzystywanych w polskiej energetyce. W artykule przedstawiono wyniki badań zawartości rtęci w polskich węglach energetycznych, realizowane w latach 2009-2012. Badania objęły zarówno węgle kamienne jak i brunatne. Zawartość rtęci w węglach brunatnych jest zdecydowanie większa niż w węglach kamiennych. Uzyskane średnie stężenia rtęci wyniosły 73 i 360 μg/kg, odpowiednio dla węgli kamiennych i brunatnych. W artykule przedstawiono również wyniki badań zawartości rtęci w paliwach alternatywnych.
EN
Poland belongs to countries emitting the largest amounts of mercury in Europe. The reason is the dominant share of coal in the domestic energy consumption sector. One of the basic methods of mercury emissions reduction is an appropriate fuel selection - fuel blends with low content of the total mercury. Ground for such actions is reliable and constantly updated information on mercury in coals used in the Polish energy sector. The article presents the results of research concerning mercury content in Polish coals used in power production, carried out in 2009-2012. The study included both hard and brown coals. The content of mercury in brown coals is significantly higher in hard coals. The average concentrations of mercury were 73 and 360 ppb respectively for hard and brown coals. The article also presents the results of the mercury content in solid recovered fuels used in power production.
PL
W pracy przedstawiono prostą metodę oceny jakości rzek za pomocą biotycznego indeksu szkolnego (BIS) oraz sposób interpretacji wyników za pomocą tej metody. Analiza statystyczna ponad 300 próbek wody i makrobezkręgowców wykazała statystycznie istotne korelacje pomiędzy wartościami indeksu BMWP-PL i BIS oraz wybranymi fizyczno-chemicznymi wskaźnikami jakości wody a wartościami indeksu BIS.
EN
The paper presents a simple method of assessing rivers water quality with the use of Biotic School Index (BIS), as well as the method of the interpretation of the results obtained with the application of the index. After analyzing morę than 300 samples of water and macroinvertebrates, statistically significant correlations between the BMWP-PL and the BIS index values, as well as chosen physical and chemical water indices and the BIS index were presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.