Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Oddziaływanie instalacji z zakresu energetyki solarnej na krajobraz
PL
Celem pracy było określenie zróżnicowania wpływu instalacji solarnych na krajobraz. Sformułowano hipotezę badawczą o rosnącym, wraz z rozwojem inwestycji z zakresu helioenergetyki, ich oddziaływaniu na krajobraz. W pracy rozpatrzono instalacje różniące się rodzajem zastosowanej technologii i konstrukcji oraz zainstalowaną mocą: wielkopowierzchniowe farmy solarne, konstrukcje typu wieża solarna, transparentne instalacje zintegrowane z budynkiem, systemy małoskalowe i mikroinstalacje. Stwierdzono, że wraz z rozwojem helioenergetyki zmienia się zakres jej oddziaływania na krajobraz. W przypadku instalacji solarnych wpływ na krajobraz może być znacznie zróżnicowany, od integracji z krajobrazem, przez harmonijny, dysharmonijny, jak i o cechach dominanty krajobrazowej. Najczęściej obserwowane systemy małoskalowe i mikroinstalacje są zazwyczaj harmonijnie wkomponowane w bryłę budynku i nieznacznie oddziałują wizualnie na otoczenie. Najnowsze rozwiązania technologiczne (systemy transparentne) są stosowane w stosunkowo małej liczbie inwestycji, ale skutecznie zmniejszają wpływ instalacji solarnych na krajobraz.
EN
The aim of the work is to determine the impact of various solar power facilities on the landscape. The study put forward a research hypothesis that their effect on the landscape increases along with the development of investments in helioenergetics. The study examined installations which differed in the type of technology and structure, as well as in installed power: large solar farms, structures such as solar power towers, building-integrated transparent installations, small-scale systems and micro-installations. It was shown that with the development of helioenergetics its impact on the landscape changes. In the case of solar installations the effect on landscape may be very diverse: from integration with the landscape, through a harmonious or disharmonious effect, to a landscape dominant character. The most commonly observed small-scale systems and micro-installations tend to be harmoniously integrated in the body of the building and only have a slight visual effect on the surroundings. The latest technological solutions (transparent systems) are applied in a relatively small number of investments, but effectively reduce the impact of solar installations on the landscape.
EN
This study analyzed the temporal variation of tropospheric ozone (O3) in Poznan (midwestern Poland) on the basis of data collected from a State Environmental Monitoring air quality assessment station. The aim was to investigate the distribution and variation of O3 levels and to assess the relationship with nitrogen oxides (NOx) and meteorological conditions. These relationships were assessed by multiple regression analysis and cluster analysis. The O3 levels showed a high annual, seasonal and daily volatility, and were significantly influenced by meteorological conditions and NOx levels. High O3 levels were accompanied by above-average levels of radiation (Rad), air temperature (Ta) and wind speed (Ws), together with below-average values of NOx and humidity (Rh). Atmospheric pressure (Ph) had an ambiguous effect on O3 levels.
PL
Analizę czasowej zmienności ozonu troposferycznego w Poznaniu (środkowo-zachodnia Polska) podjęto na podstawie danych zebranych ze stacji oceny jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska. Celem pracy było poznanie rozkładu i zmienności stężenia O3 oraz ocena zależności między rozpatrywanym zanieczyszczeniem a zawartością NOx i przebiegiem warunków meteorologicznych. Do oceny zależności między rozpatrywanymi zmiennymi posłużyły analiza regresji wielokrotnej i analiza skupień. Stężenie O3 odznaczało się dużą zmiennością roczną, sezonową i dobową. Warunki meteorologiczne i zawartość NOx istotnie determinowały wielkość stężenia O3. Dużym stężeniom analizowanego zanieczyszczenia sprzyjały głównie ponadprzeciętne wartości: Rad, Ta i Ws oraz poniżej przeciętne wartości NOx i Rh. Niejednoznaczny wpływ na wartość stężenia O3 miało Ph.
PL
Celem pracy było określenie zróżnicowania przestrzennego rozwoju inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem farm wiatrowych i solarnych. Stwierdzono, że rozmieszczenie instalacji odnawialnych źródeł energii jest znacznie zróżnicowane przestrzennie. Większość instalacji wiatrowych znajduje się w północnej i środkowej części kraju. Elektrownie solarne powstały, jak dotąd, głównie w południowej i wschodniej Polsce. Rozwój energetyki wiatrowej w XXI w. najintensywniej zachodził do 2010 roku. Nowym zjawiskiem jest rozwój energetyki solarnej w województwach wschodniej Polski. Zróżnicowanie typu i tempa rozwoju inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii w Polsce może powodować zróżnicowanie skali i rodzaju ich odziaływania na krajobraz w poszczególnych regionach kraju.
EN
The aim of the work is to deter- mine spatial diversity of the development of investments in renewable energy in Poland with a special focus on wind and solar farms. It has been found that distribution of renewable energy installations is very diverse spatially. Most wind installations are located in the northern and central part of the country. Solar power stations were mainly built in southern and eastern Poland. The development of wind power generation in the 21st century occurred most intensely until 2010. A new phenomenon is the development of solar power generation in the provinces of eastern Poland. The diversity of types and pace of the development of investments in renewable energy sources in Poland may result in a different scale and type of impact on landscape in particular regions of the country.
EN
The aim of the studies was to determine relationships between the concentration of nitrogen dioxide and sulphur dioxide in the countryside area and the selected meteorological elements. In the studies the data concerning the immission of gas pollution and meteorological data were taken into account and they were gathered, respectively, at the station monitoring the air quality and the agrometeorological station of Agricultural University of Szczecin, situated in the middle part of Szczecin Lowland (in Lipnik, near Stargard Szczeciński) in 1998-2005. In the countryside area of Szczecin Lowland the time distribution of the NO2 and SO2 concentrations did not show a distinct seasonal structure. During the seasonal heating the amount of the SO2 immission was the same as during the summer. In 1998-2005 the improvement of the air quality in Szczecin Lowland resulted from a decreasing tendency of the SO2 concentration during all the months of the year and a decreasing tendency of the NO2 concentration in August and September. In the set of meteorological elements, the most strongly correlated with concentrations of the two gas pollution factors and of the strongest role were the average speed of wind, the atmospheric pressure and the maximum air temperature.
EN
The study was aimed at the evaluation of seasonal variability of the sulphur dioxide concentration in selected localities in north-western Poland in relation to weather conditions. The research was based on the 24 hour period concentration values of sulphur dioxide and on 24 hour period meteorological data collected from 1 May 2005 to 30 April 2007 at five stations (Gorzów Wlkp., Koszalin, Piła, Widuchowa and Szczecin), situated in north-western Poland. The temporal distribution of the SO2 concentration in the analysed localities of north-western Poland was characterized by a distinct seasonal structure and the largest variability of the SO2 concentration occurred in winter and the lowest in summer. The largest number of significant relations to the amount of SO2 concentration was observed in respect of the average air temperature and air humidity, more in summer and fewer in autumn. The largest coefficients of determination of multiple regression equations describing the relation of the sulphur dioxide with meteorological elements were obtained in summer and they varied from 10% at the Piła station to about 40% at the stations in Gorzów Wlkp. and Szczecin.
6
Content available remote Klimatyczne uwarunkowania rozwoju turystyki na Pomorzu Środkowym
EN
In the paper the analysis of the time variability of meteorological elements affecting tourist values of the climate in Central Pomerania in 1971-2000 was carried out. On the basis of the tourism climatic index (TCI) the usefulness of climatic conditions of the towns of Chojnice and Szczecinek for tourism during a year was assessed. It was observed that in 1971-2000 the values of some meteorological elements changed statistically significantly. The largest changes were noticed in the number of cloudy days (an increase from 1.3 to 3.5 days/10 years in Szczecinek, a decrease by 1.7 days/10 years in Chojnice in October) in the maximum air temperature (an increase from 1.3 to 1.6 o C/10 years in January and April), in the minimum temperature (a decrease from 0.8 to 1.1°C/10 years in August and in Chojnice also from June to September) and in the precipitation total (an increase by 7.6 to 11.7 mm/10 years in February and March, a decrease by 10.2 mm/10 years in Szczecinek in November). According to the value index TCI the climatic conditions of Central Pomerania are at least “good” for the tourism for five months during a year, from May to September. In a holiday season (July-August) the conditions are very good and even excellent in Chojnice in August. Unfavourable weather conditions occur during two-four months in a year, from November to February in Chojnice and in December and January in Szczecinek.
PL
Celem pracy było wyznaczenie częstości występowania i stopnia nasilenia okresów suszy w okolicy Szczecina, jak również określenie tendencji zmienności tego zjawiska. Materiał stanowiły średnie miesięczne temperatury powietrza oraz miesięczne sumy opadów atmosferycznych z sezonu wegetacyjnego (od kwietnia do września) z lat 1963-2002, ze stacji IMGW Szczecin. Okresy suszy wyznaczono trzema metodami - na podstawie wartości wskaźnika standaryzowanych opadów SPI, wskaźnika względnego opadu RPI (w %) oraz na podstawie wskaźnika hydrotermicznego Sielianinowa K. Ocena, czy dany rok był suchy, na podstawie porównywanych wskaźników najczęściej była zgodna, natomiast ocena nasilenia zjawiska suszy - różna. Stwierdzono brak zgodności częstości występowania miesięcy suchych między wynikami otrzymanymi na podstawie wskaźników RPI i SPI a otrzymanymi na podstawie wskaźnika K. Stosując wskaźnik hydrotermiczny, największą częstość występowania miesięcy suchych stwierdzono w lipcu, sierpniu i we wrześniu. Na Nizinie Szczecińskiej w latach 1963-2002 niedobór opadów w stosunku do normy najczęściej wystąpił w lipcu. Malejące w latach badań wartości wskaźnika K w maju i sierpniu mogą wskazywać na zwiększające się na Nizinie Szczecińskiej ryzyko wystąpienia okresów suszy w tych dwóch miesiącach.
EN
The aim of the study was to determine the frequency of occurrence and the intensity of drought periods in the vicinity of Szczecin and to determine variability of this phenomenon. The study was based on monthly average air temperatures and monthly sums of atmospheric precipitation in the vegetative period from April to September recorded at the IMGW (Institute of Meteorology and Water Management) meteorological station in Szczecin in the years 1963-2002. The periods of drought were determined by three methods: according to the values of Standardized Precipitation Index (SPI), Relative Precipitation Index RPI (percentage) and on the basis of Sielianinow's hydrothermal index K. The indices usually showed unanimously whether a given year was dry or not, they only differed as to the intensity of indicated drought. The frequency of dry months determined upon SPI and RPI indices did not agree with those obtained with the K index. In the case of the hydrothermal index, the highest frequency of occurrence of dry months was observed in July, August and September. In Szczecin Lowland in the years 1963-2002 precipitation deficits occurred most frequently in July. Decreasing values of index K in May and August in the study period might indicate an increasing risk of drought occurrence in these two months.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.