Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 83

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The article discusses issues related to ensuring secure operation of the National Power System. The tasks of transmission system operators in that scope were presented and the power demand of the Polish National Power System on critical days in terms of power generation and demand was characterized. The article also presents the causes and course of events which took place in August 2015 when there was a critical imbalance in the Polish National Power System leading to the introduction of limitations. Then, the possibilities and types of costs connected with the possibilities of balancing the system in the periods of peak loads were characterized. The summary of the article contains the presentation of conclusions related to power balancing in the power system and reduction of related costs.
EN
This article presents the results of research connected with the development and industrial use of vibroacoustic methods for the evaluation of the technical condition of the active part of transformers. The article presents the results of the analysis of vibrations generated by the high power transformer in which a defect was found on the basis of tests of oil carried out using the chromatography tests. In order to confirm the damage of the active part of this transformer, vibroacoustic measurements were performed in three states of its operation. The measurement using the classical vibroacoustic method included the registration of vibrations at the idle speed and during the load operation of the transformer. The original diagnostic method, so-called the modified vibroacoustic method, was also used during the measurement. The analysis of signals recorded using the classical vibroacoustic method was carried out in the frequency domain by indicating the amplitude of even harmonic vibrations. However, the analysis of signals measured during the commissioning of the transformer was conducted in the time-frequency domain using the short-time Fourier transform (STFT), continuous wavelet transform (CWT), and discrete wavelet transform (DWT). On the basis of the analysis of the results obtained it was stated that the increased level of vibrations of this transformer is a consequence of the loss of rigidity of the mechanical structure of its core.
EN
This paper provides an example of the application of the acoustic emission (AE) method for the diagnosis of technical conditions of a three-phase on-load tap-changer (OLTC) GIII type. The measurements were performed for an amount of 10 items of OLTCs, installed in power transformers with a capacity of 250 MVA. The study was conducted in two different OLTC operating conditions during the tapping process: under load and free running conditions. The analysis of the measurement results was made in both time domain and time-frequency domain. The description of the AE signals generated by the OLTC in the time domain was performed using the analysis of waveforms and determined characteristic times. Within the time-frequency domain the measured signals were described by short-time Fourier transform spectrograms.
PL
W referacie przedstawiono podstawowe cechy jednotowarowego rynku energii w kontekście zapewniania długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii oraz zaprezentowano rodzaje mechanizmów mocowych służących do stymulowania inwestycji w zasoby wytwórcze wraz ze scharakteryzowaniem dwóch podstawowych mechanizmów mocowych spośród stosowanych w Europie: rynku mocy i rezerwy strategicznej. Następnie przytoczono stanowisko Komisji Europejskiej dotyczące mechanizmów mocowych oraz opisano podejmowane w ostatnim okresie działania w Polsce w zakresie rozwoju mechanizmów rynkowych dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii.
EN
This report presents the basic characteristics of the energy only market in the context of ensuring long-term security of energy supply and presents types of capacity mechanisms dedicated to stimulate investment in the generation resources. Two mechanisms, from among capacity mechanisms applied in Europe, are characterized: capacity market and strategic reserve. Next, the report presents the European Commission's position on the capacity mechanisms and describes actions taken recently in Poland in the area of development of market mechanisms to ensure security of energy supply.
PL
34 koncepcje i studia wykonalności, 65 analiz, 181 dokumentacji decyzyjnych oraz 175 programów funkcjonalno-użytkowych opracowane zostało przez PSE w ciągu ostatnich 3 lat. W 2015 r. prowadzona jest realizacja ponad 80 zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury sieciowej. Nakłady inwestycyjne na ten rok zostały określone na rekordowym w historii spółki poziomie - 1,1 mld zł.
PL
Zapewnienie ciągłych, bezpiecznych dostaw energii elektrycznej jest jednym z najistotniejszych zadań wspólnotowego rynku energii elektrycznej. Polska, jako państwo położone w centralnej części Europy, zobowiazana jest tworzyć warunki bazpiecznego tranzytu energii elektrycznej pomiędzy wschodnią a zachodnią częścią kontynentu. W celu połączenia rynku europejskiego oraz rynków energii elektrycznej krajów bałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii) w 2009 r. uruchomiony został Projekt budowy połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa (LitPol Link).
PL
Omówiono wpływ źródeł wiatrowych na pracę i prowadzenie ruchu KSE. Dotyczy on obszarów: elektrycznego, wynikającego ze współpracy źródeł z systemem elektroenergetycznym, bilansowego, wynikającego z faktu pokrywania zapotrzebowania na moc i energię elektryczną przez źródła wiatrowe i wreszcie mechanicznego, związanego z mechanicznym oddziaływaniem turbin wiatrowych na elementy infrastruktury sieciowej. Powyższe zjawiska muszą być uwzględnione przy opracowaniu wytycznych dla lokalizacji turbin wiatrowych w pobliżu infrastruktury przesyłowej. Wyniki przeprowadzonych w PSE SA analiz wskazują, że odległość turbiny wiatrowej od infrastruktury sieciowej powinna być nie mniejsza niż 3,5-krotność średnicy koła wirowego turbiny. W przeciwnym wypadku należy liczyć się z negatywnymi skutkami potencjalnych oddziaływań opisanych elementów infrastruktury energetycznej.
EN
Discussed is the impact of wind energy sources on the work and running of national power systems. It concerns following areas: the electric one – resulting from sources cooperation with a power system, the balance one – resulting from the fact of covering the demand for power and electric energy by wind energy sources, and finally the mechanical one – connected with mechanical impact of wind turbines on a network infrastructure elements. The above mentioned problems must be taken into account during elaboration of guidelines for wind turbines location in the vicinity of transmission infrastructure. The results of analyses made by PSE SA show that the distance between a wind turbine and a network infrastructure should not be less than at least 3,5 times of the turbine rotor diameter. Otherwise, one should take into account negative results of potential impact of the described elements on a power infrastructure.
EN
The process of building the European electricity market was initiated in the 1980s. Recently, however, significant acceleration of this process can be observed, resulting in many legal regulations determining the current and future market design. The paper discusses legal regulations shaping the energy market in Europe, both the existing ones and those still being drafted, as well as their impact on the domestic electricity market.
PL
Proces budowy wspólnotowego rynku energii elektrycznej zapoczątkowano już w latach 80. ubiegłego wieku. W ostatnich czasie można jednak zaobserwować znaczne jego przyspieszenie, skutkujące powstaniem dużej liczby regulacji prawnych determinujących aktualne oraz przyszłe rozwiązania rynkowe. W artykule zostały omówione wprowadzone oraz będące jeszcze na etapie opracowy- wania regulacje prawne, decydujące o kształcie rynku energii w Europie, oraz ich wpływ na rynek krajowy.
PL
Dla bezpieczeństwa gospodarki niezwykle istotną rolę odgrywa prawidłowe funkcjonowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Aby to zapewnić w jak największym stopniu, PSE na początku 2014 roku zaktualizowały swoją strategię i starają się ją konsekwentnie realizować. Trwa rozbudowa sieci przesyłowych oraz połączeń transgranicznych, a nakłady poniesione na inwestycje w 2014 roku są rekordowe dla spółki i wynoszą blisko 1 mld zł.
PL
Omówiono proces przygotowania, przeprowadzenia i wdrożenia nowego modelu zarzadzania inwestycjami sieci najwyższych napięć w Grupie Kapitałowej PSE – analizę, weryfikację oraz standaryzację procesu planowania, przygotowania i realizacji inwestycji. Celem generalnym przeprowadzonej restrukturyzacji było: usprawnienie procesu monitorowania przygotowania i realizacji inwestycji sieciowych przez Departament Inwestycji PSE, jako właściciela biznesowego procesu; utworzenie silnego centrum kompetencji zarządczych – Inżyniera Kontraktu i uzyskanie możliwości pełnego wykorzystanie posiadanych zasobów w PSE Inwestycje; utworzenie w PSE Inwestycje Biura Projektów, które stało się w krótkim czasie jednym z kluczowych biur projektów w Polsce, posiadających wysoko kwalifikowanych projektantów, świadczące usługi na najwyższym poziomie oraz objęcie całości procesu inwestycyjnego kompleksowymi działaniami w zakresie komunikacji społecznej.
EN
Discussed is the process of preparation, carrying out and implementation of a new ultra-high voltage networks investment managing model in the Grupa Kapitałowa PSE i.e. analysis, verification and standardization of the investment planning, preparation and realization process. Main tasks of the carried out restructuring process were as follows: enhancement of the carried on by the PSE Investment Department, as the business process owner, network investment preparation, monitoring and realization process; creation of a strong management powers center like an Engineer of the Contract and gaining the possibility to fully utilize the possessed resources in PSE Inwestycje; setting up of the PSE Inwestycje Design Office which soon became one of the key design offices in Poland with its highly qualified designing personnel and rendering services at the highest attainable standard and also covering the whole investment process with complex operations in the range of social communication.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.