Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article describes the effect of substrate roughness on the generation of air flow resistance and the occurrence of kinetic friction. These are the two main factors influencing reduction in wind speed, lack of ventilation in built-up areas, and stagnation of pollution over areas with high substrate roughness. The work presents the results of the authors’ own measurements in the field, carried out using WindLog and CHY 361 anemometers, in two different types of atmospheric conditions - sunny and rainy weather. The measurements were taken on a stretch of the Rudawa River, located on the Cracow city limits. Wind speed was measured at all established measurement points. The immediate surroundings of the points varied in terms of how densely the areas were built up. The effect of changes in the shape and equivalent diameter of the measurement profile on the magnitude of flow resistance and friction was also tested. The results of the study indicate that the best type of arrangement for buildings around the valley of the Rudawa River is a latitudinal configuration. The lack of buildings on the path along which the airstream flows creates suitable conditions for ventilation of the city, and thus for clearing the air of pollution. In the event of construction on a north-south axis it is important to avoid erecting tall and very tall buildings in the area.
PL
Wiedza jest obecnie jednym z najważniejszych czynników umożliwiających realizację celów organizacyjnych - również tych z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym kontekście dużą uwagę zwrócić należy na działania przedsiębiorstw zmierzające do celowego i planowego wykorzystania wiedzy do realizacji celów z zakresu bhp, to jest w obszarze zarządzania wiedzą z zakresu bhp. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań, dotyczących działań przedsiębiorstw we wskazanym obszarze, przeprowadzonych na próbie 388 pracowników produkcyjnych oraz 35 specjalistów do spraw bhp. Bazując na wynikach badań wskazano również często wymieniane przez respondentów płaszczyzny problemowe związane z zarządzaniem wiedzą z zakresu bhp. Poprawa na tych zidentyfikowanych polach przyczyni się do lepszego funkcjonowania przedsiębiorstwa w sferze bhp.
EN
Nowadays, knowledge is one of main issues ensuring achievement of the organizational goals of modern enterprises, also those within occupational safety and health (OSH). Therefore, attention should be paid to the actions of enterprises aimed at systematizing and using OSH knowledge, which can be defined as OSH knowledge management processes. This article presents selected results of a survey of processes connected with OSH knowledge management m manufacturing enterprises, conducted among 388 workers and 35 safety specialists. Moreover, to improve OSH performance of enterprises on the basis of research outcomes, this article presents the main problems connected with those processes.
PL
Wartość bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy może być oceniana przede wszystkim na podstawie informacji o ekonomicznych skutkach wypadków przy pracy i chorób związanych z pracą. W dążeniu do określenia, czy i jaką wartość przywiązują pracownicy oraz osoby zarządzające przedsiębiorstwami do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników przeprowadzono badanie ich skłonności do ponoszenia kosztów w tym zakresie. Badania zostały przeprowadzone w ramach projektu badawczego pn. An Inquiry into Health and Safety At Work: a European Union Perspective" (HEALTHatWORK), realizowanego przez międzynarodowe konsorcjum w ramach 7 Programu Ramowego UE.
EN
The value of occupational safety and health (OSH) can be assessed primarily on the basis of information on the economic impact of accidents at work and occupational diseases. A study on company executives willingness-to-pay for OSH has been undertaken as an attempt to specify whether and how much, the health and safety of company workers are valued by both workers and company executives. The study was part of "An Inquiry into Health and Safety At Work: a European Union Perspective (HEALTHatWORK) research programme under the 7th Framework Programme of the European Commission (FP7).
PL
Wiek osoby pracującej jest powszechnie uznawany za jeden z istotnych czynników wpływających na percepcję zagrożeń i związanego z nimi ryzyka zawodowego. Prowadzone dotychczas badania nie doprowadziły jednak do sformułowania jednoznacznych wniosków dotyczących tego wpływu. W artykule przedstawiono percepcję zagrożeń w pracy i ich negatywnego wpływu na zdrowie przez różne grupy wiekowe osób pracujących w krajach UE-27 na podstawie wyników Europejskich Badań Warunków Pracy, przeprowadzanych przez Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy w Dublinie (Eurofound) oraz badania modułowego dotyczącego zdrowia i bezpieczeństwa w pracy, przeprowadzonego przez Eurostat w ramach Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w roku 2007.
EN
Age is commonly considered to be an important factor influencing perception of hazards and related occupational risks. However, research to date has not allowed formulating unambiguous conclusions on these influences. This article presents a perception of hazards and their potential negative influence on workers' health on the basis of the European Working Conditions Survey (carried by the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) and of Eurostat's Labour Force Survey 2007 ad hoc module on health and safety at work.
PL
Absencja chorobowa jest zjawiskiem złożonym, a jej poziom zależy od wielu czynników tak zewnętrznych jak i wewnętrznych. W artykule zwrócono uwagę na problem absencji chorobowej w Polsce powodowanej warunkami pracy. Uwzględniono zarówno wyniki Europejskiego Badania Warunków Pracy oraz badania warunków pracy przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny, a także wyniki badań związków pomiędzy wybranymi czynnikami środowiska pracy a absencją chorobową opisane w literaturze.
EN
Sick absence can be influenced by several factors, both internal and external ones. This article presents questions related to work-related sick absence m Poland. It also presents the results of studies conducted within the European Working Conditions Survey, by the Central Statistical Office and a literature survey in this field.
PL
Warunki pracy są czynnikiem istotnie warunkującym jakość życia pracowników oraz wpływającym na ich stan zdrowia. W Polsce badanie warunków pracy na poziomie krajowym jest badaniem obiektywnym - opiera się na wynikach pomiarów wybranych czynników szkodliwych i uciążliwych w zakładach pracy. W celu poprawy warunków pracy oraz kształtowania środowiska pracy zgodnie z potrzebami pracowników celowe jest równoległe przeprowadzanie badań wykorzystujących subiektywne oceny Środowiska pracy. Artykuł ma za zadanie zaprezentować czytelnikom badania warunków pracy uwzględniające subiektywne oceny środowiska pracy w Unii Europejskiej i wybranych krajach świata.
EN
Working conditions have a great impact on the quality of workers' life and their well-being In Poland, a survey of working conditions on the national level is objective: it measures selected hazards related to the working environment and strenuous working conditions. However, in order to improve working conditions and adapt them to workers' needs, in addition to objective surveys, it is crudal to conduct research relying on a subjective assessment. This article presents selected surveys that assess the working environment and its influence on the workers' health subjectively.
PL
Od 1990 r. Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy w Dublinie (EUROFUND) bada warunki pracy w krajach Unii Europejskiej. Badania prowadzone są na podstawie subiektywnej oceny narażenia zawodowego, a dzięki jednolitemu metodologicznie podejściu możliwe jest porównywanie jego wyników w poszczególnych krajach unijnych. Europejskie Badanie Warunków Pracy jest powtarzane cyklicznie co 5 lat, a jego ostatnia edycja odbyła się w roku 2010. W artykule omówiono wybrane wyniki tego badania.
EN
Since 1990 the European Foundation for the lmprovement of Living and Working Conditions (EUROFUND) has been carrying out research on working conditions in the European Union. Thanks to a unified methodological approach the results of the survey, based on self-reported occupational exposure, are comparable among European Union countries. The European Working Conditions Survey is repeated every 5 years; its latest edition took place in 2010. The following article aims to present selected aspects of the Survey.
PL
W latach 2004-2005 w województwie kujawsko-poorskim rozpoczęto realizację wielu inwestycji drogowych. Do najważniejszych z nich należą budowy obwodnic miast Torunia i Szubina oraz remont drogi krajowej nr 10. Wszystkie prace wykonywane są przy zastosowaniu kruszyw wapiennych pochodzących z Lafarge Kruszywa, Zakłady Kujawy. Zanim kruszywa wapienne w postaci zarówno mieszanek do stabilizacji mechanicznej jak i grysów zostały zatwierdzone do stosowania przy powyższych inwestycjach, musiały zostać poddane badaniom według obowiązujących norm. Opisane projekty to znaczące w regionie realizacje drogowe. Grysy wapienne pochodzące z Zakładu Kujawy są obecne w wielu receptach, posiadają szereg oznaczeń jakości, które dopuszczają kruszywa do stosowania w dużych inwestycjach drogowych. Kruszywa wapienne stanowią doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy poszukują optymalnego materiału do realizacji inwestycji drogowych.
PL
Polska w stanowisku negocjacyjnym w obszarze "Unia Celna" zadeklarowała osiągnięcie przez służby celne pełnej gotowości funkcjonowania w warunkach członkostwa. Dla osiągnięcia tego celu konieczne było zidentyfikowanie i usystematyzowanie unijnych standardów dla służb celnych, dokonanie diagnozy aktualnego poziomu organizacji polskiej administracji celnej oraz na jej podstawie, określenie podstawowych celów strategii przedakcesyjnej dla służb celnych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.