Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The model for estimating the whole life costs of the building life cycle that allows the quantification of the risk addition lets the investor to compare buildings at the initial stage of planning a construction project in terms of the following economic criteria: life cycle costs (LCC), whole life costs (WLC), life cycle equivalent annual costs (LCEAC) and cost addition for risk (ΔRLCC). The subsequent stages of the model development have been described in numerous publications of the authors, while the aim of this paper is to check the accuracy of the model in the case of changing the parameters that may affect the results of calculations. The scope of the study includes: comparison of the results generated by the model with the solutions obtained in the life cycle net present value method (LCNPV) for time and financial input data, not burdened with the risk effect; the analysis of the variability of results due to changes in input data; analysis of the variability of results as a consequence of changing the sets of membership functions for input data and methods for defuzzification the result.
PL
Model szacowania całości kosztów życia budynków umożliwiający kwantyfikację dodatku kosztowego za ryzyko, pozwala inwestorowi porównać budynki na wstępnym etapie planowania przedsięwzięcia budowlanego pod względem następujących kryteriów ekonomicznych: kosztów cyklu życia budynku (LCC – gdy inwestor nie będzie mógł notować przychodów); całości kosztów życia budynku (WLC – gdy oprócz ponoszenia kosztów w fazach cyklu życia budynku, inwestor będzie mógł notować również przychody); ekwiwalentu rocznych kosztów cyklu życia budynku (LCEAC – gdy długości trwania fazy eksploatacji będą różne); dodatku kosztowego za ryzyko w cyklu życia budynku (ΔRLCC – wyrażonego jako różnica w jednostkach walutowych pomiędzy wielkością kosztu cyklu życia budynku, która uwzględnia wpływ ryzyka, a wielkością kosztu cyklu życia budynku, która nie uwzględnia tego wpływu). W modelu, teoria zbiorów rozmytych łączona jest z najbardziej powszechną, dynamiczną metodą służącą do analizy efektywności ekonomicznej przedsięwzięć budowlanych na podstawie zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Jest to metoda wartości bieżącej netto, zwana pod akronimami NPW (ang. net present worth) lub NPV (ang. net present value), która w modelu ma zastosowanie w wersji rozmytej (ang. fuzzy NPW lub fuzzy NPV). Dane wejściowe do modelu dzielą się na następujące parametry: czasowe CG (o charakterze globalnym), tj. czas trwania cyklu życia budynku Ti, przy czym Ti równy jest szacowanemu okresowi użytkowania budynku (ESLB – ang. estimated service life of a building); czasowe CL (o charakterze lokalnym), czyli czasy tik, tim, po których naliczane zostają odpowiednio k-ty okresowy koszt operacyjny lub m-ty okresowy przychód; finansowe FG (o charakterze globalnym), w postaci stopy dyskonta (r), która jest niezbędna do obliczenia wartości bieżącej netto danej kwoty pieniężnej w oparciu o jej wartość określoną w czasie przyszłym; finansowe FK (rozumiane jako koszty mogące zaistnieć w cyklu życia budynku), wśród których wyróżnia się koszty o charakterze rocznym – roczne koszty operacyjne (CopA,ij) oraz okresowym – kolejno koszty początkowe (Cin,i), okresowe koszty operacyjne (CopNA,ik) i koszty wycofania (Cwd,i); finansowe FP (rozumiane jako przychody mogące zaistnieć w cyklu życia budynku), czyli przychody o charakterze rocznym – roczne (IopA,il) oraz okresowym – kolejno okresowe przychody uzyskiwane w fazie eksploatacji budynku (IopNA,im) i przychody osiągnięte w fazie wycofania (Iwd,i). Do parametryzacji wymienionych powyżej danych wejściowych w modelu użyto wypukłych i normalnych liczb rozmytych. Celem niniejszego artykułu jest natomiast sprawdzenie poprawności działania modelu szacowania całości kosztów życia budynków umożliwiającego kwantyfikację dodatku kosztowego za ryzyko na ewentualność zmiany parametrów mogących wpływać na wyniki obliczeń.
2
Content available remote Quantification of the risk addition in life cycle cost of a building object
EN
This paper focuses on the estimation of life cycle cost of buildings taking into account the influence of risk. The authors present a original model for the estimation of the life cycle cost of a building object which allows quantifying the degree of cost increase arising from the incurred and assessed risks. The operation of the model is demonstrated by a relevant example.
PL
W niniejszym artykule zwrócono uwagę na kwestie szacowania kosztów cyklu życia z uwzględnieniem wpływu ryzyka na ich wielkość. W pracy przedstawiono autorską koncepcję modelu szacowania kosztów cyklu życia obiektu budowlanego, dzięki któremu będzie można skwantyfikować wielkość dodatku za zaistniałe i ocenione ryzyko. Działanie modelu zobrazowano przykładem.
3
Content available remote Property valuation using hedonic price method – procedure and its application
EN
This paper discusses one of the property valuation methods, i.e. property valuation using the hedonic price method, which makes use of a classical linear regression model. The study characterises the calculation procedure of the selected method and indicates the fields of application of the hedonic approach in the construction sector. The operation of the hedonic price method is presented based on a valuation of flats in Lublin.
PL
Niniejszy artykuł traktuje o jednej z metod wyceny nieruchomości, tj. hedonicznej metodzie wyceny nieruchomości, która wykorzystuje klasyczny model regresji liniowej. W pracy scharakteryzowano procedurę obliczeniową wybranej metody oraz wskazano obszary stosowania podejścia hedonicznego w budownictwie. Działanie metody hedonicznej wyceny przedstawiono na przykładzie wyceny lokali mieszkalnych w Lublinie.
PL
Celem artykułu jest charakterystyka technologii obróbki materiałów budowlanych CNC i porównanie jej z technologią obróbki konwencjonalnej. W artykule omówiono ogólny zarys technologii CNC ze szczególnym wyróżnieniem jej podstawowych zalet i wad oraz przedstawiono wyniki krótkiej analizy porównawczej dotyczącej norm czasu pracy na wykonanie montażu drewnianych elementów konstrukcji dachów budynków lub konstrukcji zwykłych z drewna klejonego warstwowo (GL ), obrabianego w technologii CNC oraz litego drewna tartacznego, przy założeniu ręcznej obróbki drewna sposobem tradycyjnym (konwencjonalnym).
EN
The aim of this article is a description of CNC construction materials processing technology and compare it with conventional processing technology. This article discusses an overview of the CNC technology with a special distinction of its main advantages and disadvantages, and presents the results of a brief comparative analysis of working time norms for the assembly of structural elements of roofs of glued laminated timber (GL ) of buildings or normal construction, which were processed in the CNC technology and full edged sawn timber, assuming manual wood processing in conventional method.
PL
Osuwanie jest rodzajem ruchów masowych, które może stanowić poważne zagrożenie szlaków komunikacyjnych. W 2010 roku i później wystąpiło w Polsce wiele zsuwów oraz doszło do licznych uszkodzeń dróg i budynków. W związku z tym badania osuwisk stały się powszechniejsze. Umożliwiają one poznanie przyczyn i mechanizmów inicjujących ruchy gruntów. Bywa, że nawet małe zsuwy powodują szkody o znacznych wartościach, czego przykładem jest osuwisko w Kałkowie. W artykule przedstawiono próbę rozpoznawania struktury osuwiska metodą georadarową. Założono, że badania takie pozwolą ujawnić wewnętrzną naturę deformacji. Dzięki zastosowaniu pomiarów geofizycznych zdiagnozowano płytkie struktury o anomalnym przebiegu, które nie zostały wyłonione w wyniku badań geologiczno-inżynierskich. Zaletą metody geo-radarowej w porównaniu do rozpoznania wiertniczego jest możliwość wykonania tych badań dzięki niższym nakładom środków i czasu. Nie bez znaczenia są też ograniczenia wynikające z dostępności terenu, które łatwiej pokonać lżejszym sprzętem pomiarowym. Uzyskane analizy wskazują, że zastosowanie metody georadarowej w przypadku osuwisk stanowi dobre uzupełnienie oraz może być wykorzystywane jako badanie rozpoznawcze.
EN
Landslides are a kind of mass movements posing a major threat to the transport routes. There were numerous landslides in Poland in 2010, damaging many roads and buildings. As a result landslide surveys have become more common. Their purpose is to understand the causes and mechanisms that initiate such earth movements. It happens that even minor landslides can cause considerable losses, Kałków being an example. This paper presents the landslide structure investigation with the use of Ground Penetrating Radar (GPR' method. The underlying assumption was that such investigation would reveal the internal structure of the deformation. Geophysical measurements enabled identification of shallow anomalous structures which were not identified during the preceding geo-engineering investigation. The advantage of the GPR method in comparison to subsurface exploration by boring is that it can be performed with less cost and time. Access restrictions are also to be taken into account and these can be overcome easier with lighter measuring apparatus. The analysis output allows the authors to conclude that the GPR method can be an option at the exploratory stage of landslide analysis.
6
Content available remote Rozmyta ocena ryzyka w cyklu życia obiektów budowlanych
PL
W artykule scharakteryzowano pojęcia ryzyka i zarządzania ryzykiem, zwracając uwagę na konieczność uwzględniania oddziaływania ryzyka na wartość szacowanych kosztów cyku życia. Głównym celem proponowanego podejścia do oceny ryzyka jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy powinno się uwzględniać wpływ zidentyfikowanego czynnika ryzyka na dany składnik kosztów cyklu życia obiektu budowlanego. Prezentowany model mechanizmu wnioskującego zbudowano na podstawie rozmytej interpretacji dwóch charakterystycznych dla ryzyka zmiennych wejściowych, tj. prawdopodobieństwa i skutku zaistnienia zdarzenia niepożądanego. Z uwagi na niewielką liczbę zmiennych wejściowych, do budowy modelu wykorzystano rozmyty model wnioskowania Mamdaniego.
EN
The article describes risk and risk management, paying close attention to the need to consider the impact of risk on the value of estimated life cycle costs. The main goal of proposed approach to the risk assessment is to answer the question of consideration of the impact of the identified risk factor for a given component of the life cycle costs of a building object. This model of the reasoning mechanism is built based on fuzzy interpretation of two distinctive input variables for risk, ie. the probability and effect of unwanted phenomena. Due to the small number of input variables, to the construction of the model used the fuzzy reasoning model of Mamdani.
EN
The paper presents the results of research into the plant macrofossils found in the tectonic Kleszczów Graben, within Mesopleistocene sandy sediments. A number of samples were collected at eight locations from river sediments containing variously sized fragments of plants, mostly from greenish sands overlying Neogene sediments. The structural characteristics of the sediments show a cyclic record of the formation of point bars, their washing out at supercritical conditions, and their aggradation by fine-grained material during flow waning. Based on lithological and structural studies, it has been demonstrated that the sands accumulated in an environment of a meandering river, whose valley bottom was covered with fairly dense vegetation, inhibiting the influx of mineral material to the floodplain from the surroundings – the valley or glacial plateau slopes. The aim of further analysis was to identify the plant genera of the individual macrofossils (about 40 specimens). The most numerous macrofossils were observed in the middle layers of the profile, within sandy megaripple structures, where mostly fragments of Fraxinus and Acer wood were present. In other layers, several fragments of Pinus and three pieces of Populus wood were identified. Additionally, young stems of dicotyledonous plants and fragments of rhytidome (the outer bark of a tree) were found. The results are discussed in combination with considerations on the deposition of the Czyżów Complex in the Bełchatów outcrop, and on the occurrence of local flora.
EN
The paper presents an approach to evaluating a building throughout its whole life cycle in relation to its sustainable development. It describes basic tools and techniques of evaluating and analysing the costs in the whole life cycle of the building, such as Life Cycle Assessment, Life Cycle Management, Life Cycle Cost and Social Life Cycle Assessment. The aim of the paper is to propose a model of cost evaluation throughout the building life cycle. The model is based on the fuzzy sets theory which allows the calculations to include the risks associated with the sustainable development, with the management of the investment and with social costs. Costs incurred in the subsequent phases of the building life cycle are analysed and modelled separately by means of a membership function. However, the effect of the analysis is a global cost evaluation for the whole life cycle of the building.
PL
W artykule scharakteryzowano tematykę związaną z cyklem życia obiektów budowlanych. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia ryzyka związanego z kosztami w cyklu życia. W artykule przedstawiono metodę oceny obiektu budowlanego w cyklu życia, biorącą pod uwagę aspekt jego zrównoważonego rozwoju. Zaprezentowany został model oceny kosztów cyklu życia obiektu budowlanego, który oparty jest na teorii zbiorów rozmytych, co pozwala na uwzględnienie w obliczeniach czynników ryzyka związanych np. ze zrównoważonym rozwojem, prowadzeniem inwestycji czy poszczególnymi rodzajami kosztów. Koszty ponoszone w kolejnych fazach cyklu życia budynku rozpatrywano i modelowano oddzielnie za pomocą funkcji przynależności. Efektem analizy jest globalna ocena kosztów w ujęciu całego cyklu życia budynku.
EN
The paper presents results of petrographic analyses of glacial tills in the western part of the Kleszczów Graben and the attempt of their stratigraphic interpretation. Petrographic coefficients have allowed the identification of five till lithotypes: T1, T2A, T2 and T2B – assigned to the South Polish Complex (Elsterian) and T4 correlated with the Middle Polish Complex (Saalian). The well-expressed tills that represent the South Polish Complex, occur at the bottom of the section. A new till lithotype, T2B, has been distinguished, corresponding to the Kuców Formation. It supplements the Pleistocene lithostratigraphic section of central Poland and corresponds to the Sanian 2 Glaciation. Among the younger tills, the T4 one (Odranian Glaciation) is well developed. The uppermost tills of the Wartanian cold stage have been reduced by glaciofluvial and fluvial erosion. It is, to some extent a consequence of the existence of a depression in this area, called the Szczerców Basin. The paper highlights the interpretational difficulties concerning the rank and the number of ice sheet advances during the Polish and Middle Polish Complexes in central Poland.
EN
The paper presents the results of new studies of Quaternary deposits filling the Kleszczów Graben in the Szczerców outcrop, Bełchatów Lignite Opencast Mine. Sedimentary successions were profiled in the fieldwork. Moreover, the borehole data were studied. Laboratory studies included: grain size analyses, analyses of shape and morphology of quartz grain (morphoscopy), analyses of anisotropy of magnetic susceptibility (AMS), palynological, malacological and ostracodological studies, as well as geochronometric (C14) and geochemical (δ18O/δ16O) measurements. The studies were carried out in 2009–2013 and resulted in discovering of some sedimentary formations as well as arranging geological cross-sections and synthetic lithostratigraphic profile. The following sedimantary formations have been distinguished: Folwark, Kuców, Czyżów, Ławki, Rogowiec, Aleksandrów, Piaski and Widawka, arranged into two structural units: the lower one – deformed, and the upper one – undeformed.
12
Content available Mats for Removing Technical Oil Contamination
EN
The aim of the investigation was to design and prepare a fibrous mat containing chicken feathers as an active filling to absorb spills of petroleum derivatives. The fibrous mat used to remove petroleum contamination consists of an active layer from chicken feathers (the main waste from poultry plants), placed between two layers of hydrophobic material of PP or PES in the form of nonwovens. The mata designed are characterised by excellent sorption of a wide range of hydrophobic petroleum substances, selectivity (sorption of liquid immiscible with water) and subdivision even at the highest saturation of the mat. Oil binder mats based on chicken feathers have been found to be highly effective in absorbing spilled oil from water surface. The material can be used, directly on a water surface regardless of weather conditions, as well as on other surfaces such as concrete or asphalt to fight leakages of oily substances. The mats are light, easy to store and use, and inexpensive. Apart from sorptive proprieties of the mats designed, the possibility of biological utilisation of petroleum contamination by means of a bioremediation method was introduced in the article.
PL
Celem badań było otrzymanie maty włóknistej do usuwania wycieków substancji ropopochodnych Mata włóknista do usuwania ropopochodnych zanieczyszczeń składającej się z warstwy aktywnej zbudowanej z rozdrobnionych piór drobiowych, umieszczonej między dwiema warstwami hydrofobowego materiału z PP, lub PES w postaci włókniny, dzianiny lub siatki. Mata taka charakteryzuje się doskonałą sorpcją substancji ropopochodnych, selektywnością (sorpcja cieczy niemieszających się z wodą) oraz niezatapialnością nawet w stanie najwyższego nasycenia maty. Pióra drobiowe zastosowane jako pochłaniacz ropy okazały się bardzo skuteczne w usuwaniu zanieczyszczeń olejowych z powierzchni wody. Oprócz właściwości sorpcyjnych, w artykule przedstawiono możliwości biologicznej utylizacji zanieczyszczeń ropopochodnych osadzonych na piórach.
EN
Core drilling of a hole Bysławek-2 consisted of gyttja and peat, lying on the mineral deposits (fluvioglacial sand). Lake sediments and peat were investigated by pollen analysis and radiocarbon dating (AMS). Sedimentation of mineral deposits took place into the subglacial channel, during the Main Stage of the Vistula Glaciation. The beginning of sedimentation in lake is dating at 13 340 š 70 years 14C BP, but pollen data suggest the Alleröd character of vegetation. According to pollen analysis gyttja and peat covered the period from the Alleröd to the Subboreal. The Alleröd forest dominated by Pinus sylvestris became more open in the Younger Dryas. The Holocene history of vegetation is characterized by relatively low content of Carpinus and Fagus in forest. Human impact was also generally low throughout the Holocene.
15
Content available remote Język zapytań dla molekularnych struktur białkowych
PL
Reprezentacja białek w postaci struktury drugorzędowej dostarcza ważnych informacji dotyczących budowy białek i jest często wykorzystywana w procesie poszukiwania podobieństwa białek. Ponieważ istniejące komercyjne systemy zarządzania bazami danych nie udostępniają zintegrowanych sposobów zaawansowanego przetwarzania danych biologicznych na poziomie języka SQL, proces poszukiwania podobieństwa strukturalnego jest zwykle realizowany przez narzędzia zewnętrzne. W niniejszym artykule przedstawiono opracowany i zaimplementowany przez autorów język PSS-SQL, pozwalający na poszukiwanie w bazie danych białek o strukturze drugorzędowej podobnej do struktury wyspecyfikowanej przez użytkownika. W ten sposób otrzymujemy łatwy w zapisie, deklaratywny język do poszukiwania podobieństwa strukturalnego białek.
EN
Secondary structure representation of proteins provides important information regarding protein general construction and shape. This representation is often used in protein similarity searching. Since existing commercial database management systems do not offer integrated exploration methods for biological data e.g. at the level of the SQL language, the structural similarity searching is usually performed by external tools. In the paper, we present our newly developed PSS-SQL language, which allows searching the database in order to identify proteins having secondary structure similar to the structure specified by the user in a PSS-SQL query. Therefore, we provide a simple and declarative language for protein structure similarity searching.
16
PL
Projekt koła naukowego "Innowacyjnych Technologii Rapid Troopers", polegający na stworzeniu laboratorium szybkiego prototypowania w formie wirtualnej, z dostępem przez www. Tworzenie wirtualnych odpowiedników maszyn odbywa się z wykorzystaniem technik CAx. Opisano wykonanie pomiaru geometrii digitalizowanych obiektów. Wyniki pomiaru zweryfikowano za pomocą skanowania. Następnie wykonano model w środowisku Solid Works. Umożliwia to poznanie podstawowych technik stosowanych w szybkim prototypowaniu.
EN
The idea of students association "Technological Innovation- Rapid Troopers", is to create a virtual "Laboratory of Rapid Product Development" with easy access through the internet. A virtual model of machine is build using the techniques of CAx systems. Physical dimensions are gathered using manual tools, and used to build a three-dimensional model of the machine in Solid-Works. The primary objective of the project is to popularize the issue of rapid prototyping by showing the principle of 3D printing technology in "light" form. The second goal is to create a starting point to develop and implement improvements of equipment located in the laboratory to improve their performance.
EN
Alignment of specific regions of two biological molecules is a basic method for determination how similar these two molecules are. There are several methods of optimal alignment that were developed through many years. However, they are dedicated for nucleotide sequences of DNA⁄RNA or amino acid sequences of proteins. Since the construction of proteins can also be analyzed at the level of secondary structure (and higher), we need a comparative method, which would allow us to determine the similarity between biological particles at this level and express it through the appropriate similarity measure. For this reason, we have modified an existing Smith–Waterman method towards matching sequences of secondary structures elements (SSEs). In the paper, we present our modification to the method. We also describe how we find several alternative and equally optimal alignment paths on the basis of the characteristics of compared sequences. Presented alignment method is used in the PSS–SQL language, which allows searching a database in order to find proteins having secondary structures similar to the structural pattern specified by a user.
EN
Searching proteins on their secondary structures provides a rough and fast method of identification of molecules having a similar fold. Since existing database management systems do not offer integrated exploration methods for querying protein structures, the structural similarity searching is usually performed by external tools. This often lengthens the processing time and requires additional processing steps, like adaptation of input and output data formats. In the paper, we present the extended SQL language, which allows searching a database in order to find proteins having secondary structures similar to the structural pattern specified by a user. Presented query language is integrated with the relational database management system and it simplifies the manipulation of biological data.
19
Content available "Wielka stopa" planety Ziemia
PL
Z raportów organizacji ekologicznych jasno wynika: ludzie konsumują więcej niż Ziemia jest w stanie im zaoferować. Szczególnie obywatele wysoko rozwiniętych państw kosztują naszą planetę zbyt wiele. Bywa, że aby zaspokoić ich potrzeby trzeba wycisnąć z Ziemi 10 hektarów bogactw. Zużycie zasobów naturalnych w takim stopniu spowoduje, że następne pokolenia staną przed problemem pozyskania do życia kolejnych planet typu Ziemia. W jaki sposób wpływa na środowisko zachowanie poszczególnych państw, narodów czy nas samych można ocenić za pomocą określonych narzędzi ekologicznych. Jednym z nich, szczególnie obrazowo przedstawiającym zużycie Ziemi w konkretnych liczbach jest ekologiczny odcisk stopy. W pracy dokonujemy przeglądu największych dłużników wobec planety oraz rozróżnienia pomiędzy śladem ekologicznym a deficytem. Świadomość własnego wpływu na środowisko to pierwszy krok do budowy nowej ekocywilizacji szanującej zasoby Ziemi i gwarantującej jeszcze długą egzystencje na niej gatunku ludzkiego.
EN
We consume more than the Earth is in a possible to create. Especially high fully developed citizens cost our planet too much. To satisfy their needs it is necessary to squeeze out from the ground 10 of hectares of wealth's. The protection of natural capital, including its ability to renew or regenerate itself, represents a core aspect of sustainability. This paper presents the current method for measuring this demand at the national level: the National Footprint and Biocapacity Accounts. As a result, this method can now provide more meaningful comparisons among nations' final consumption, or their economic production, and help to analyze the Ecological Footprint embodied in trade.
EN
Features of a project cause using of special assessment instruments bringing information on how the project was realized. One of the main aspects of project assessment is earned value, which may be analyzed in different areas, such as costs, terms, quality etc. The Earned Value method allows to monitor a project progress during its realization in the main areas. To use this method it is necessary to construct a budget of project properly. The budget should present costs estimated separately for each single task, specified in Work Breakdown Structure. Moreover, it is necessary to take into consideration a schedule of project realization, presented in a Gantt chart. It allows to observe a progress of project during its realization, indicating cost and schedule variations. The information brought by using this method enables assessment of project undertaking before its ending and increases probability of its realization with success.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.